Студопедия — Электр жетек функциялары және оған қойылатын талаптар. Автоматтандырылған электр жетегінің өндірісте атқаратын қызметі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Электр жетек функциялары және оған қойылатын талаптар. Автоматтандырылған электр жетегінің өндірісте атқаратын қызметі


 

Қ озғ алтқ ыштар немесе беріліс механизмдері орындаушы механизмді қ озғ алтады, сондық тан осы екі бө лімді жетек деп атайды. Қ озғ алтқ ыштарғ а су мен желдің кү штері, ішкі жану қ озғ алтқ ыштары, беріліс механизмдері, білікдар, тісті дө ң гелектер, іске келтіруші белбеулер жә не т.б. жатады.

Электр жетегі деп машинаның органдарын қ озғ алысқ а келтіру жә не олардың технологиялық ү рдістерін басқ ару ү шін арналғ ан электр механикалық қ ұ рылғ ыны айтады.

Егер де қ озғ алту ү шін электр қ озғ алтқ ыштары қ олданылса, онда осы тү сінікті электр жетек деп атайды. Кө птеген ғ алымдар практикада айнымалы токта электр жетекті іске қ осу нә тижесін дә лелдеген. Мысалы трансформатор электр энергиясын бірнеше қ ашық тық та тұ рғ ан жерге жеткізе алады. Осы қ ұ былысты Яблочков ойлап тапқ ан. Сонымен қ атар айнымалы токты ү ш фазалы жү йеде қ олдану ү рдісін 1890 ж Доливо-Добровольский ойлап тапқ ан болатын. Бұ л негізінде ү ш фазалы асинхронды қ озғ алтқ ышты электр жетегін ө ндірісте кең інен қ олдануғ а мү мкіндік туғ ызды.

Электр жетегінің тү рлері. Электр жетек кә сіпорынның немесе жеке цехтың трансмиссиясын айналдыратын бу машинасын алмастырды. Жетектің бұ л тү рі топтық деп аталады.

Бұ л электр жетегінің кемшілігі ү лкен механикалық трансмиссиялардың сақ талуы, олардың кө мегімен механикалық энергия қ озғ алатын жұ мысшы машиналарғ а жә не орындаушы механизмдерге таралады.

Кә сіпорындардың жә не цехтардың топтық электр жетегі жеке машиналардың топтық электр жетегімен ығ ыстырылды.

Топтық электр жетегі деп бір электр қ озғ алтқ ышынан бірнеше жұ мысшы машиналар немесе бір машинаның бірнеше орындаушы механизмдері қ озғ алысқ а келтірілетін электр жетегін айтады. Топтық электр жетекті машиналар осы уақ ытқ а дейін кең қ олданысқ а ие болғ ан.

Топтық электр жетегінің орындаушы механизмдерінің қ озғ алыс заң ын басқ ару механикалық қ ұ рылғ ылармен (басқ арылатын жалғ астырғ ыш, беріліс қ ораптары жә не т.б.) жасалады. Соң ғ ыларының кинематикасы кү рделі болады, ө йткені оларды ө ндіру, жасау жә не оларғ а қ ызмет кө рсету ү лкен шығ ындарды қ ажет етеді. Сол себепті электр жетегінің дамуында келесі қ адам дара электр жетегін қ ұ ру болып табылады.

Дара электр жетегі деп машинаның ә р орындаушы механизмі жеке электр қ озғ алтқ ышымен немесе бірнеше электр қ озғ алтқ ышымен қ озғ алысқ а келтірілетін электр жетегін айтады. Соң ғ ы жағ дайда электр жетегі дара кө п қ озғ алтқ ышты деп аталады.

Электр жетегінің дамуында дара электр жетегіне ауысу сапалы болып табылады, ө йткені бұ л жағ дайда электрлік энергияны механикалық энергияғ а тү рлендіретін басқ а электр жетегі механизмді қ озғ алысқ а келтіретін технологиялық ү рдістерді басқ ару функциясын орындайды.

Қ азіргі заманғ ы электр жетегі дара автоматтандырылғ ан электр жетегі болып табылады. Бұ л электр жетегі автоматты басқ ару жү йесі (АБЖ) болып табылады, АБЖ-де қ арапайым жағ дайда электр жетегін іске қ осады жә не токтатады, ал кү рделі жағ дайларда қ озғ алысқ а келтірілетін орындаушы механизмнің технологиялық ү рдісін басқ арады.

Автоматтандырылғ ан электр жетегінің қ уаты бірнеше ваттан (Вт) бірнеше он мың дағ ан киловаттқ а (кВт) дейінгі диапазонды қ амтиды. Автоматтандырылғ ан электр жетегі басқ арылатын жә не басқ арылмайтын, тұ рақ ты жә не айнымалы токты, транзисторлық жә не тиристорлық болып бө лінеді. Осы уақ ытқ а дейін реттелетін электр жетегі ретінде тұ рақ ты ток электр жетегі қ олданылғ ан. Соң ғ ы жылдары кү штік тү рлендіргіш техникадағ ы елеулі жетістіктер сенімді реттелетін айнымалы токты транзисторлық жә не тиристорлық электр жетектерінің қ ұ рылуына ә келді. Айнымалы ток электр қ озғ алтқ ыштарының тұ рақ ты ток электр қ озғ алтқ ыштарына қ арағ анда артық шылығ ы кө п болғ андық тан (арзанырақ, сенімді, салмақ тық жә не ө лшемдік кө рсеткіштері жағ ынан артық жә не қ ұ рылымы салыстырмалы тү рде қ арапайым) алдағ ы уақ ытта басқ арылатын айнымалы ток электр жетегінің қ арқ ындап дамуы кү тілуде. Бұ ғ ан басқ арылатын электр жетегіне микроү рдісорлық техниканың кең кө лемде енгізілуі жағ дай жасап отыр.

Машиналардың жә не механизмдердің кинематикалық тізбектерін қ арапайымдауғ а ұ мтылу редукторсыз электр жетектерін қ ұ руғ а ә келеді, мұ нда редукторлық тармен салыстырғ анда сенімділігі жә не істеу шапшаң дығ ы артық болады. Машинаның кинематикасын, айнымалы, тұ рақ ты токты сызық ты машиналар негізінде басқ арылатын электр жетегінің қ олданылуын қ арапайымдатады. Бұ л кезде жұ мысшы органдардың қ озғ алысы кезінде машиналардың тиімді қ ұ рылымы ү шін максималды ың ғ айлық тар жасалады.

Электр жетегінің қ олданылу аймағ ы. Электр қ озғ алтқ ыштың қ уаты жалпы орнық талғ ан қ уатқ а қ арағ анда 5% айырмашылығ ы болғ ан. Соң ғ ы жылдары электр қ озғ алтқ ыштың қ уаттары орнық ты қ озғ алтқ ыштың жалпы қ уатына тең болуы талап етілді.

Ө ндірісте қ олданылатын электр жетектері 3 топқ а бө лінеді: жалпы, жекеленген, қ озғ алтқ ыштар топтары.

Жалпы қ озғ алтқ ышты электр жетек тек қ ана бір электр қ озғ алтқ ышынан тұ рады. Осы жетек ә серінен бірнеше механизмдер іске кіреді. Бұ л жетектің бір ғ ана қ ысқ аша білікы болады жә не ол кө бінесе станоктың айналу жылдамдығ ын ө згертіп отырады, яғ ни жұ мысты токтатып қ оюғ а немесе станокты жұ мысқ а қ осуғ а мү мкіндік береді. Жетектеуші қ озғ алтқ ыштың токтап қ алуынан барлық механизмдер жұ мысын аяқ тайды, ал тек қ ана бір механизм жұ мысы жетектің ПӘ К тө мендетеді.

Жекеленген электр жетегі тек бір ғ ана электр қ озғ алтқ ыштан тұ рады. Осы қ озғ алтқ ыш жекеленген орындаушы механизмді қ озғ алта алады. Осындай электр жетегімен бұ рғ ылау станоктары, аз қ уатты станоктар қ амтамасыз етіледі.

Біріншіден энергия іс қ озғ алыс станокқ а бақ ылаушы жетек арқ ылы беріледі. Ол жетекті кейде жеке дара деп атайды.

Кө п қ озғ алтқ ышты жетек бірнеше электр қ озғ алтқ ыштардан тұ рады. Ә рбір қ озғ алтқ ыш ө лшеуіш механизмнің жекеленген элементтерін қ озғ алысқ а келтіріп отырады. Жетектің осы тү рі кү рделі металл ө ң деуші қ уатты ү лкен станоктарда, қ ағ аз ө ң дейтін машиналарда, кө теруші крандарда жә не басқ а да қ уаты ү лкен механизмдерде қ олданылады.

Тұ рақ ты ток машиналарында екі қ абаттан тұ ратын орамалар кең інен колданылады. Бұ ларда якорь науашаларында секцияның активтік бө ліктері екі қ абат орналасады. Ораманың ә р секциясы бір бірінен полюс бө лігіне шамалас болатын қ ашық тық та (ә р аттас кө ршілес полюстер осьтерінің ара қ ашық тығ ы) орналасқ ан екі активтік жақ тардан тұ рады. Активтік ө ткізгіштердің мұ ндай ара кашық тығ ында (орама адымы) ө ткізгіштерде индукцияланғ ан ЭҚ К-тер бір бағ ытқ а бағ ытталады да, секцияның ЭҚ К-інің мә ні ү лкен болады, ө йткені оның активтік жақ тарының ЭҚ К-тері бір бірімен қ осылады. Секцияның активтік жағ ының бір бө лігі науашаның жоғ арғ ы қ абатында, ал екінші бө лігі - тө менгі қ абатында болады. Ораманың жазып кө рсетілген сұ лбасында науашаның жоғ арғ ы қ абатында орналасқ ан активтік жағ ы тұ тас сызық пен, ал тө менгі қ абы ү зікті сызық пен кө рсетіледі. Секциялардың ұ штары ораманың басқ а секцияларымен де, коллекторлар тіліктерімен де жалғ анады.

Орама кұ ратын секциялар бір бірімен, оларда индукцияланатын ЭҚ К-тер бір жақ қ а бағ ытталғ андай етіп қ осылады. Ол ү шін тізбектеп қ осылғ ан секциялардың бастапкы (соң ғ ы) ө ткізгіштері кез келген сә тте полярлығ ы бірдей полюстер астында болуы керек. Қ озғ алтқ ыш білігінде жү ктеме азайғ анда (Мэ> МТ) якорьдің айналуы ү дей бастайды. Ол оның орамасындағ ы кері ЭҚ К-ті ү лкейтуге алып келеді. Якорь орамасындағ ы ток кемиді жә не қ озғ алтқ ыштың айналдырушы моменті тө мендейді. Кері ЭҚ К, жиілік жә не якордегі ток моменттер қ айта тең герілгеніне ө згереді (Мэ > МТ).

Бірақ та тұ рақ ты ток қ озғ алтқ ыштарында кө пшілік жағ дайларда жиіліктің кез келген ө згеруінде моменттердің тең герілуі бола бермейді де, айналдырушы момент қ озғ алтқ ыш білігіндегі тежегіш моменттен ә рқ ашан ү лкен болады (МЭ> МТ). Мұ ндай жағ дайда якорь айналу жиілігі ү здіксіз ө седі, теория жү зінде бұ л ө су шексіздікке ұ мтылады. Іс жү зінде жиілік нақ тылы (номинал) жиіліктен айтарлық тай асып кетсе, машина талқ андалып істен шығ ады, орамның маң дайшасының қ осылыстарының қ ұ рсаулары ү зіледі, орама ө ткізгіштері науашалардан шығ ып кетеді жә не т.с.с. Мұ ндай апаттық режимді қ озғ алтқ ыштың талқ андалу жү рісі деп атайды.

Қ озғ алтқ ыш якорінің айналу бағ ыты полюстердің полярлығ ымен якорь орамасының ө ткізгіштеріндегі ток бағ ытына байланысты. Сонымен, қ озғ алтқ ышты реверстеу, яғ ни якорьдің айналу бағ ытын ө згерту ү шін полюстер полярлығ ын қ оздыру орамасын ауыстырып қ осу арқ ылы ө згерту керек немесе якорь орамасындағ ы токтың бағ ытын ө згерту керек.

Қ оздыру орамасының біршама индуктивтілігі болатындық тан, оны ауыстырып қ осу орынсыз. Сондық тан, тұ рақ ты ток қ озғ алтқ ышын ә детте якорь орамасын ауыстырып қ осу арқ ылы реверстейді.

Электр жетегі – басқ арылатын электр механикалық жү йе. Оның қ ызметі – электрлік энергияны механикалық энергияғ а жә не керісінше, механикалық энергияны электрлік энергияғ а тү рлендіру жә не осы ү рдісті басқ ару.

Электр жетегі біріккен электр механикалық жү йені кө рсетеді, оның қ ұ рылымдық сұ лбасы 5.1-суретте берілген.

 

 

5.1-сурет. Электр жетегінің қ ұ рылымдық сұ лбасы

 

5.1-суретте келесі белгілер қ абылданғ ан: ЭБЖ – басқ ару жү йесінің энергетикалық бө лімі; АБЖ – басқ ару жү йесінің ақ параттық бө лімі; ЭМТ – электр механикалық тү рлендіргіш; Қ Р– қ озғ алтқ ыштың роторы; БМ – беріліс механизмі; ОМ – орындаушы механизм.

Желіден тұ тынатын электрлік энергия электр механикалық тү рлендіргіш (ЭМТ) арқ ылы механикалық энергияғ а тү рленеді. Механикалық энергия қ озғ алтқ ыштың роторына (Қ Р) беріледі, ол жерде оның шамалы бө лігі кинетикалық энергияның қ орын ұ лғ айтуғ а жә не қ озғ алтқ ыштың механикалық шығ ындарына жұ мсалады. Механикалық энергияның қ алғ ан бө лігі қ озғ алтқ ыштың бө лігінен беріліс механизмі (БМ) арқ ылы орындаушы механизмге (ОМ) жә не одан кейін жұ мысшы органғ а беріледі.

Қ азіргі заманғ ы электр жетегінде ЭБЖ электр жетегінің жұ мысына қ ажетті токтың, кернеудің жә не жиіліктің тү рленуін қ амтамасыз ететін электрлік энергияның басқ арылатын тү рлендіргіші ретінде қ олданылады.

Ақ параттық басқ ару жү йесі (АБЖ) берілген жұ мыс режимдері, жү йенің ағ ымдағ ы жағ дайы жә не технологиялық ү рдістің ө туі туралы ақ парат негізінде энергияны тү рлендіру (электрлікті механикалық қ а жә не керісінше) ү рдісін басқ арады.

Қ озғ алтқ ыштың роторына ω жылдамдығ ы кезінде М электр магниттік моменті берілген, оның ә серінен механикалық бө лігі қ озғ алысқ а келтіріледі жә не машинаның жұ мысшы органында технологиялық ү рдіспен қ арастырылғ ан жұ мыс орындалады.

Электр жетегінің екі каналы бар - кү штік жә не ақ параттық (5.2-сурет). Бірінші канал арқ ылы тү рленетін энергия тасымалданады (5.2-суреттегі қ алың стрелкалар), екінші канал арқ ылы энергия ағ ыны басқ арылады, сонымен қ атар жү йенің кү йі мен жұ мысы жө нінде мә ліметтер жинақ талады жә не ө ң деледі, оның ақ ауларының диагностикасы жү ргізіледі (5.2-суреттегі жің ішке стрелкалар).

 

5.2-сурет. Электр жетегінің жалпы қ ұ рылымдық сұ лбасы

 

Кү штік канал екі бө лімнен тұ рады – электрлік жә не механикалық, жә не міндетті тү рде байланыстырушы буыны болады, ол – электр механикалық тү рлендіргіш.

Кү штік каналдың электрлік бө ліміне электрлік энергияны қ оректену кө зінен (ө ндірістік электр желісінің шиналарынан, автономды электрлік генератордан, аккумуляторлық батареядан жә не т.б.) электр механикалық тү рлендіргішке ЭМТ жә не керісінше беретін жә не қ ажет болса, электрлік энергияны тү рлендіретін (ЭТ) қ ұ рылғ ылары кіреді.

Механикалық бө лімі электр механикалық тү рлендіргіштің жылжымалы органынан, механикалық берілістен жә не пайдалы механикалық энергия ө ндірілетін қ ондырғ ының орындаушы органынан тұ рады.

Электр жетегі, бір жағ ынан, электрмен қ амтамасыз ету жү йесімен немесе электрлік энергия кө зімен, екінші жағ ынан, технологиялық қ ондырғ ымен немесе машинамен, ү шінші жағ ынан ақ параттық тү рлендіргіш (АТ) арқ ылы жоғ ары дең гейлі ақ параттық жү йемен (кө бінесе адам – оператор) байланысады (5.2-сурет).

Электр жетегін берілген жү йелердің бө лігі тү рінде олардың ішкі жү йесі ретінде санауғ а болады. Шындығ ында, электрмен қ амтамасыз ету бойынша маманды электр жетегі электрлік энергияны тұ тынушы ретінде, ал технологты немесе машина конструкторын – механикалық энергияның кө зі ретінде, автоматтты басқ ару жү йесін жасайтын жә не оны пайдаланатын инженерді – оның жү йесін технологиялық ү рдіспен немесе электрмен қ амтамасыз ету жү йесімен байланыстыратын дамығ ан интерфейс ретінде қ ызық тырады.

Механикалық энергиямен, қ озғ алыспен байланысты барлық ү рдістер дерлік электр жетегі арқ ылы іске асырылады. Бұ ғ ан тек электрлік емес қ озғ алтқ ыштарды қ олданатын автономды кө ліктік қ ұ рылғ ылар жатпайды (автомобильдер, самолеттер, жылжымалы қ ұ рамның кейбір тү рлері). Салыстымалы тү рде аз ө ндірістік қ ондырғ ыларда гидрожетек, одан да сирек – пневможетек қ олданылады.

Электр жетегінің мұ ндай кең ауқ ымда қ олданылуы электрлік энергияның ерекшеліктеріне байланысты: оны кез келген қ ашық тық қ а тасымалдауғ а мү мкіндігі, ә р уақ ытта оны пайдалануғ а дайын болуы, энергияның басқ а тү рлеріне оң ай тү рленуі.

Бү гінгі таң да аспаптық жү йелерде қ уатты бірлік микроваттқ а тең электр жетектері қ олданылады; газды сорып алатын станциядағ ы компрессордың электр жетегінің қ уатты бірнеше ондық мегаватты, яғ ни қ уаты бойынша қ азіргі заманғ ы электр жетектерінің диапазонынан 1012-не артық. Осы тұ рғ ыда айналу жиілігінің диапазоны: жартылай ө ткізгіштің кристаллдарын алатын қ ондырғ ыда қ озғ алтқ ыштың бө лігі қ озғ алыстың біркелкілігіне қ атаң талаптар кезінде 1 айналымдағ ы бірнеше ондық сағ атта жасалуы керек; ажарлағ ыш шарық тастың айналу жиілігі қ азіргі заманғ ы жақ сы білдекте 150000 айн/мин бола алады.

Бірақ анағ ұ рлым кең – шексіз кең – қ азіргі заманғ ы электр жетектерінің қ олданылу диапазоны: жасанды жү ректен экскаваторғ а дейін, желдеткіштен радиотелескоптың антеннасына дейін, кір жуатын машинадан иілгіш ө ндірістік жү йеге дейін. Осы ерекшелік – технологиялық сферамен тығ ыз ө зара байланысы – электр жетегіне қ атты ә сер жасағ ан жә не жасап келеді. Технологиялық қ ондырғ ылардан кө бейіп келе жатқ ан талаптар электр жетегінің дамуын, оның элементарлық базасының, ә дістемесінің жетілгенін анық тайды.

Электр жетегінің функциялары. Электр жетегінің кү штік (энергетикалық) каналын қ арастырайық (5.3-сурет). Қ уат (Р) желі (Р1) арқ ылы жұ мысшы органғ а (Р2) беріледі, бұ л ү рдіс басқ арылады жә не беріліс пен қ уатты тү рлендіру кү штік каналдың ә р элементінде Р шығ ындарымен болады деп аламыз.

Электрлік тү рлендіргіштің ЭТ функциясы болып (егер ол қ олданылса) қ оректену кө зінен (желіден) алынатын жә не желінің Uж кернеуімен, Iж тогымен сипатталатын электрлік энергияғ а тү рлендіру жатады. Тү рлендіргіштер басқ арылмайтын (трансформатор, тү зеткіш, параметрлік ток кө зі) жә не кө бінесе басқ арылатын (мотор-генератор, басқ арылатын тү зеткіш, жиілікті тү зеткіш) болады, олар біржақ ты (тү зеткіш) жә не екі жақ ты (мотор-генератор, басқ арылатын тү зеткіш екі комплектілі вентильмен) ө ткізгіштікке ие бола алады. Тү рлендіргіштің біржақ ты ө тімділігі жә не энергияның кері (жү ктемеден) ағ ыны жағ дайында тежегіш энергияны “қ ұ ю” ү шін қ осымша R резисторы қ олданылады.

Электр механикалық тү рлендіргіш ЭМТ ә р уақ ытта электр жетегінде болады, электрлік энергияны (U, I) механикалық энергияғ а (М, ) жә не керісінше тү рлендіреді.

 

5.3-сурет. Энергетикалық канал

 

Механикалық тү рлендіргіш (беріліс) – редуктор, бұ рама-сомын жұ бы, блоктар жү йесі, қ ос иінді-бұ лғ ақ ты механизм жә не т.с.с. қ озғ алтқ ыштың М моментін жә не жылдамдығ ын технологиялық машинаның жұ мысшы органының Мм моментімен (Fм кү шімен) жә не wм жылдамдығ ымен сә йкестендіреді.

Тү рленетін энергияны сипаттайтын шамаларды – кернеулер, токтар, моменттер (кү штер), жылдамдық тар – электр жетегінің координаталары деп аталады.

Электр жетегінің негізгі функциясы координаталарды басқ аруда, яғ ни олардың қ ызмет кө рсетілетін технологиялық ү рдістің талабына сә йкес мә жбү рлік бағ ытталғ ан ө згерісінде. Координаталарды басқ ару электр жетегінің элементтерінің қ ұ рылымының рұ қ сат етілген шегінде ғ ана жасалуы керек, осы арқ ылы жү йенің жұ мысының сенімділігі қ амтамасыз етіледі. Бұ л рұ қ сат етілген шектер жабдық ты жасағ андармен жә не оның тиімді пайдалануын қ амтамасыз ететін координаталардың номиналды мә ндерімен байланысты.

Дұ рыс ұ йымдастырылғ ан жү йеде координаталарды басқ ару (энергия ағ ынын) кезінде барлық элементте Р шығ ындары азайту керек жә не жұ мысшы органғ а сол кездегі қ ажетті қ уат берілуі керек.

Бұ л сұ рақ тар – ә р тү рлі электр жетектерінің қ асиеттері мен сипаттамалары, олардың координаталарын орнық қ ан – статикалық - ө тпелі – динамикалық режимдерде қ алай дұ рыс басқ ару, энергетикалық қ асиеттерін қ алай бағ алау жә не электр жетегінің кү штік бө лімін қ алай дұ рыс жобалау – курстың негізгі мә ні болады.

Курста электр жетегінің ақ параттық каналына тиісті қ ызық ты жә не қ арапайым емес мә селелер қ арастырылмайды: біз қ азіргі заманғ ы техникалық қ ұ рылғ ылар кез келген қ ажетті ә серлерді қ амтамасыз ете алады деп есептейміз жә не практика жү зінде қ алайша асырылатынына емес, электр жетегін басқ ару жү йесі не істеу керек, соғ ан баса кө ң іл аударамыз.

Электр жетегінің кү штік бө лімінің қ ұ рылымына жай қ арағ анның ө зінен оқ у нысанының кү рделі екендігін тү сінуге болады (5.1.2-сурет): ә р текті элементтер – электрлік жә не электрондық, механикалық, басқ аруғ а қ ажет қ арапайым емес ү рдістер, жә не т.с.с. Пә нді оқ ыту кезіндегі нә тиже – негізгі қ ұ былыстарды терең тү сіну жә не қ арапайым, бірақ практика ү шін маң ызды есептерді шығ ара білу – тек шарттар орындалғ аннан кейін ғ ана іске асырылатыны анық.

Біріншіден, ө те кү рделі объектілердің реалды модельдерімен жұ мыс істеуді ү йрену керек, яғ ни реалды объектінің оқ ытылатын қ асиеттері бейнеленетін жасанды қ арапайым нысандармен жұ мыс істеуді ү йрену керек.

Екіншіден, не қ ажет жә не қ аншалық ты қ ажет екендігін бейнелейтін, артық емес, бірақ жаман да емес тек жақ сы модельдерді қ олдануғ а ұ мтылу керек. Бұ л оң ай емес жә не оғ ан айтарлық тай кө ң іл бө лінеді.

Ү шіншіден, сол немесе одан басқ а модель алынғ ан шарттар қ атаң болу керек. Егер олай болмаса, онда нә тижелерінде ешқ андай мә н болмауы мү мкін.

Сонымен, негізгіні таң дап, қ осалқ ыны (жекені) алып тастай білу керек. Негізгі принциптерді, ө лшемдерінің сә йкестігін, бас қ атынастарын, заң дылық тарын терең тү сіну жә не практикада қ олдана білу – курстың негізгі мақ саты.

Кү ш жә не моменттер. Статикалық жә не динамикалық моменттер. Электр жетегінің қ ажетімен танысқ анда кү ш жә не моменттермен кө п кездесеміз. Кү ш Ньютонмен (Н) ө лшенсе, момент ньютон ·метрмен ө лшенеді. Барлық есептеулер Халық аралық жү йеде беріледі. Мысалы, GD2 – моментін [кгс·м2] инерция моментіне J=GD2/4 [кг·м2] айналдыру керек; айналу жиілігін n (об/мин) бұ рыштық жылдамдық қ а w=n/9, 55 [рад/с] айналдыру керек.

Қ азіргі электр жетегінде электр қ озғ алтқ ыш механикалық беріліс арқ ылы жұ мыс органымен орындаушы механизмін қ озғ алысқ а келтіреді. Орындаушы механизмінің қ ызметін жү к кө тергіш барабаны, прокат станогының білікы атқ арады. Қ озғ алтқ ыш редуктор арқ ылы барабанды айналдырады. Барабанның айналу бағ ытына байланысты жү к біресе кө теріледі, біресе тө мен тү седі. Осылайша жетекте айналмалы элементімен қ атар кө терілмелі қ озғ алыс орын алады.

Егер қ озғ алтқ ыш тұ рақ ты жылдамдық пен айналса, айналмалы момент кедергі моментке тең болады жә не оны жең еді. Осы кедергі моментін статистикалық моменті деп атайды. Статистикалық моменттің қ ызметін кранның тележкасы, жү к кө теру моменті, металды кесуге арналғ ан момент жә не тағ ы басқ асы атқ арады.

Статистикалық моменттер активті жә не реактивті болып бө лінеді. Активті моменттер ү немі бір бағ ытта ә сер етеді, оның қ ызметін жү к моменті атқ арады. Осы момент жү ктің тү су бағ ытына бағ ыттас ә сер етеді. Серіппелі дененің сығ ылуы немесе созылуы кезіндегі моменттерді потенциалдық моменттер деп аталады, ө йткені осы моменттің ә сері потенциалдық энергияның ө згерісіне байланысты болады.

Реактивті моменттер ү немі қ озғ алыстың бағ ытына қ арсы ә сер етеді. Осы моментке тежелу кү шінің моменті, металды кесу кезіндегі моменттер жатады.

5.4-суретте активті жә не реактивті статистикалық моменттердің айналу бағ ытына байланысы кө рсетілген.

 

 

5.4-сурет. Активті жә не реактивті статистикалық моменттердің айналу бағ ытына байланысы кө рінісі

 

Активті момент тура жә не кері айналу бағ ытында ө згеріссіз қ алады. Реактивті моменттер айналу бағ ыты ө згеруіне байланысты белгісін ө згертеді. Статистикалық моменті ә сер ететін механизмі ретінде центробежді сорғ ы, желдеткіш қ олданылады, осы механизмнің статистикалық моменті жылдамдық тың квадратына пропорционал.

Механизмнің айналу жылдамдығ ының статистикалық моментіне байланысы w=f(Mc) ө ндіріс механизмінің механикалық сипаттамасы деп атайды, бұ л 5.5-суретте кө рсетілген.

5.5-суретте 1 - тұ рақ ты статистикалық моментті механизмінің механикалық сипаттамасы, 2 - механизмнің Mc=Cw2 кезіндегі механикалық сипаттамасы (мысалы тұ рақ ты токтағ ы генератор), 3 – желдеткіштің механикалық сипаттамасы, 4- реалды центробеж сорғ ының механикалық сипаттамасы кө рсетілген, Mc=MCT+Cw2.

Электр жетегі ү немі жылдамдық ө згеріп тұ рғ анда жұ мыс істейді, кө бейгенде жә не азайтқ анда электр жетегі жылдамдайды немесе баяулайды. Мысалы осы режимге қ озғ алтқ ыштың қ осылуы, білікдың жү ктемесінің азаюы, кө беюі, тежелуі жатады. Осы жағ дайларда моменттер статистикалық моментпен тең еседі:

 

M+MC≈ MД, (5.1)

 

мұ ндағ ы М – айналу моменті; МС – статистикалық моменті; МД – динамикалық момент.

 

 

5.5-сурет. Ө ндіріс механизмінің сипаттамалары

 

Динамикалық момент келесі ө рнекпен анық талады:

 

MД=М+МС, (5.2)

 

егер ә сер ету бағ ыты қ озғ алыс бағ ытымен сә йкес келсе, соң ғ ы тең деуінің сол жағ ындағ ы моменттер оң бола алады, ал егер керісінше болса, онда моменттер теріс таң бағ а ие болады. Оң таң бағ а ие болса, онда электр жетегі ү дей тү седі, MД – оң таң балы болады. Ал егер (5.1) тең деуінің сол жағ ы теріс болса, онда электр жетегі тежеледі жә не динамикалық момент MД теріс таң балы болады. Ал егер де қ озғ алыс моменті тең жә не статистикалық моментке қ арсы болса, MД=0 болады, М+МС=0, ал қ озғ алтқ ыш тұ рақ ты жылдамдық пен айналады. Жетектің жедел токталуы ү шін механикалық тежелу қ олданылады.

Қ озғ алыс тең деуі. Ең қ арапайым механикалық жү йені қ арастырайық, оғ ан қ озғ алтқ ыштың роторы жә не онымен тікелей байланысқ ан жү ктеме – машинаның жұ мысшы органы кіреді (5.6-сурет). Қ арапайымдылығ ына қ арамастан, жү йе толық реалды: дә л осы тү рде сораптардың, желдеткіштердің жә не басқ а машиналардың механикалық бө лігі орындалғ ан.

5.6-суретте жү йеге екі момент қ ойылғ ан деп есептейміз – қ озғ алтқ ыш жә не жү ктеме арқ ылы пайда болғ ан электр магниттік момент М, сонымен қ атар механикалық бө лігінің шығ ынынан (ү йкеліс) болатын момент Мс; ә р моменттің ө зінің шамасы мен бағ ыты болады. Жү йенің қ озғ алысы Ньютонның екінші заң ымен анық талады:

 

, (5.2)

 

мұ ндағ ы - бұ рыштық жылдамдық; J – қ осынды инерция моменті.

(5.2) тең деуінің оң жақ бө лігі - динамикалық момент . Ол егер М жә не Мс моменттерінің алгебралық қ осындысы нольге тең болмаса ғ ана пайда болады; динамикалық моменттің шамасы жә не таң басы ү деуді анық тайды.

 

5.6-сурет. Механикалық бө лімнің моделі

 

, яғ ни М жә не Мс моменттері шамасы жағ ынан бір-біріне тең жә не бағ ыттары жағ ынан бір-біріне қ арама-қ арсы болғ анда режимдерді орнық қ ан немесе статикалық деп атайды, оғ ан , сонымен қ атар сә йкес келеді.

болғ анда режимдерді ө тпелі немесе динамикалық (ү деу, тежеу) деп атайды. (5.1) тең деуінде Мс моменті толығ ымен дерлік жү ктеменің қ асиетімен анық талады, ал тә уелсіз айнымалы ретінде санауғ а болатын М моменті қ озғ алтқ ышпен қ алыптасады. жылдамдығ ы – тә уелді айнымалы; шамасы динамикалық режимдерде нақ ты шарттар ү шін (5.1) тең деуінің шешімімен анық талады, ал статикалық режимдерде келесі шартпен анық талады:

 

.

Жетек қ озғ алысының тең деуі. Реактивті моменті бар жетекті желіден ажыратқ анда оның моменті нольге тең еледі.

Қ озғ алыс тең деуі келесі тү рге айналады да

 

МС = – MД,

 

жетек токтала бастайды. Динамикалық момент бұ рыштың ү деуімен инерцияның динамикалық моменті арқ ылы анық талады.

 

MД=I(dw/dt),

 

мұ ндағ ы MД – н.м., ал I - кг∙ м2 ө лшенеді.

 

(5.1) тең деуіндегі моменттердің белгісі анық талады:

а) қ озғ алтқ ыш моменті қ озғ алтқ ыш бағ ытымен сә йкес келеді (М›0); МС қ арсы бағ ытқ а бағ ытталғ ан (МС‹ 0). Динамикалық момент оң (dw/dt)> 0, яғ ни жү йе ү дей тү седі.

Қ озғ алтқ ыш тең деуі:

 

ММС = MД = I(dw / dt);

 

б) электр тежелу кезінде, жү кті кө теру кезінде, (dw/dt) < 0, яғ ни жү йе баяулай тү седі.

МС активті, ол тө менге ә сер етеді, яғ ни қ озғ алысқ а қ арсы бағ ытталғ ан. Қ озғ алыс тең деуі:

 

ММС = – MД = – I (dw / dt);

 

в) ауыр жү кті тү сіретін кезіндегі электрлік тежелу: М – қ озғ алысқ а қ арсы бағ ытталғ ан, МС – қ озғ алысқ а бағ ыттас. Тең деу:

 

М + МС = MД = I (dw / dt),

 

егер (М) > (МС) - баяулайды, MД < 0;

егер (М) ‹ (МС) - жү к ә серінен ү деу ә сер етеді, MД > 0;

егер (М) = (МС) - MД=0, жү к тұ рақ ты жылдамдық пен тү се бастайды.

 

FFC = FД = m (dv / dt),

 

мұ ндағ ы F – қ озғ алыс кү ші; m – масса; FC – қ озғ алыс кедергісінің кү ші; dv / dt – сызық тық ү деуі; FД – динамикалық кү ші.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 15146. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия