Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Глосарій. Абсолютна неплатоспроможність – неможливість боржника через повне руйнування фінансового положення оплатити борги кредиторам без використання судових процедур

А

Абсолютна неплатоспроможність – неможливість боржника через повне руйнування фінансового положення оплатити борги кредиторам без використання судових процедур банкрутства.

Аналіз ділової активності передбачає визначення результативності діяльності підприємства шляхом застосування комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідно­шення темпів зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати діяльності.

Аналогові методи оцінки рівня фінансового ризику – дозволяють визначити рівень ризиків за окремими (найбільш масовими) фінансовими операціями підприємства.

Ануїтет - окремий випадок грошового потоку - це потік, у якому грошові надходження в кожному періоді однакові по розміру.

 

Б

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який фіксує на певну дату величину його активів, зобов'язань і власного капіталу.

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

В

Валовий прибуток (збиток) різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Валютний ризик – це імовірність того, що вартість фінансового інструменту буде змінюватися внаслідок зміни валютного курсу.

Вартість – це грошовий еквівалент цінності об’єкта, який покупець готовий обміняти на право власності на цей об’єкт.

Векселі видані сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів;Векселі одержані заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.Вилучений капітал фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників; передача майна державними (казенними) та комунальними підприємствами (у балансі наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу). Виробничий леверидж характеризує вплив структури витрат виробництва і, зокрема, від співвідношення умовно-постійних та умовно-змінних витрат у структурі собівартості на прибуток підприємства. Виробничі запаси вартість запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. Виробничо-фінансовий леверидж – сукупний вплив виробничого і фінансового левериджу. Відносна неплатоспроможність – неможливість погашення боргів кредиторів через тимчасові фінансові утруднення і наявність майнових активів, що перевищують кредиторську заборгованість.

Відсотковий ризик – це імовірність того, що вартість фінансового інструменту буде змінюватися внаслідок зміни відсоткових ставок.

Відстрочені податкові зобов'язання сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

Власний капітал частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Власні оборотні кошти (власний оборотний капітал, робочий капітал, функціонуючий капітал) це сума власного капіталу, вкладена в оборотні активи. Розраховується двома способами: 1) різниця суми власного капіталу, довгострокових зобов’язань і необоротних активів; 2) різниця оборотних активів і поточних зобов’язань.

Внутрішній аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості проводиться управлінським персоналом підприємства всіх рівнів за даними оперативного, фінансового та бухгалтерського обліку.

Внутрішня інформація фінансова звітність підприємства.

Внутрішня норма рентабельності (IRR) (internal rate of return) – норма дисконту, при якій дисконтована вартість надходження чистого грошового потоку дорівнює дисконтованій вартості інвестицій.

Г

Господарська діяльність – безперервна зміна форм вкладеного ним власного і залученого капіталу.

Грошовий потік – сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих його господарською діяльністю.

Грошові кошти та їх еквіваленти кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

 

Д

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем).

Дескриптивні моделі – моделі описового характеру, є основними для оцінки фінансового стану підприємства.

Джерело фінансового ризику — це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів, конфліктність у широкому сенсі цього поняття.

Диверсифікація ризиківце специфічна фінансово-математична технологія обґрунтування управлінських рішень, що направлена на розподіл сукупного фінансового ризику підприємства шляхом розширення сукупності його носіїв.

Дисконт (врахування векселів) – придбання векселів банком у векселедержателя.

Дисперсія – характеризує ступінь коливання досліджуваного показника (доходу (прибутку) від здійснення фінансової операції) стосовно його середньої величини.

ділова активність мотивований макро- і мікроекономічним рівнем управління процес стійкої господарської діяльності організації, направлений на забезпечення її позитивної динаміки, збільшення трудової зайнятості та ефективне використання ресурсів з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності.

Довгострокові зобов’язання всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Додатковий вкладений капітал сума, на яку вартість реалізації випущених акцій акціонерними товариствами перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутного капіталу.

Доходний підхід – це очікування власника щодо майбутніх вигод від володіння бізнесом.

Е

Еквіваленти коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у визначені суми коштів і який характеризуються незначним ризиком зміни їхньої вартості.

Економіко-статистичні методи оцінки – є основою оцінки рівня фінансового ризику.

Економічне прогнозування з позицій ймовірнісно-статистичного підходу полягає в зменшенні ступеня невизначеності майбутнього шляхом обмеження області можливих станів системи або об'єкта.

Експертні методи короткострокового прогнозування фінансового стану передбачають урахування суб’єктивних думок експертів про майбутній стан підприємства у разі реалізації обраної стратегії.

Експертні методи оцінки рівня фінансового ризику – застосовуються за умов відсутності на підприємстві необхідних інформативних даних для використання економіко-статистичних методів.

 

З

Забезпечення наступних витрат і платежів нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.Загальний коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань.

Звичайна діяльність будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Звіт про власний капітал – форма фінансової звітності яка розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства в звітному періоді під впливом різних чинників.Звіт про рух грошових коштів – форма фінансової звітності яка відображає надходження і витрату грошових ресурсів підприємства в звітному і попередньому періодах в результаті операційної, фінансової і інвестиційної діяльності.. Звіт про фінансові результати – форма фінансової звітності яка містить інформацію про доходи, витрати і прибутки (збитки) підприємства, які є результатом діяльності на певну дату.

Зобов'язання заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зобов’язання можуть носити довго- і короткостроковий характер.

Зовнішні дані – це матеріали преси, фінансові довідники, статистичні дані тощо.

Зовнішній аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства здійснюється зовнішніми відносно підприємства споживачами інформації.

 

І

Інвестиціїявляють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення, тобто інвестиції можуть розглядатися як рушійна сила самозростання вартості капіталу суб’єкта господарювання і, відповідно, подальшого економічного зростання в масштабі держави.

Інвестиційна діяльність придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність факторів, що характеризують об'єкт інвестування (країну, регіон, галузь, підприємство, проект) з позиції задоволення інтересів інвестора й забезпечення ефективності інвестицій на певну дату.

Індекс постійного активу –це частка необоротних активів у джерелах власних коштів

Індекс доходності являє собою співвідношення між NPV і сумою інвестиційних витрат.

Інформаційна системауправління – всі види обліку, що створюють масив управлінської інформації, який характеризує стан системи, що управляється, та виконання управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення: 1) інформація, яка необхідна для управління економічними процесами, та яка міститься в базах даних інформаційних систем; 2) створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, отримання, збереження, накопичення, передавання, обробки інформації, організація банків даних.

Інший додатковий капітал сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. Інші довгострокові зобов'язання сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу «Довгострокові зобов'язання».Інші довгострокові фінансові зобов'язання сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

К

Капітал це кошти, якими володіє підприємство для здійснення своєї діяльності з метою одержання прибутку.

Категорії фінансового аналізу це загальні, ключові поняття даної науки: фактори, резерви, модель, результативний показник, відсоток, дисконт, фінансовий результат, капітал, зобов'язання, активи, грошовий потік, леверидж тощо.

Кількісні методи (прийоми) базуються на інформації, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни певних параметрів та маючи статистично достовірні залежності, що характеризують основну діяльність об'єкта управління.

Коефіцієнт маневреності власних коштів показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності підприємства, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно.

Коефіцієнт автономії характеризує стабільність і незалежність від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує структуру капіталу, ступінь залежності підприємства від довгострокових кредиторів.

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами– показник того, якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує ступень фізичного зносу основних засобів підприємства.

Коефіцієнт реальної вартості майна визначає, яку частку у вартості майна складають засоби виробництва.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштівпоказує, яких коштів у підприємства більше – позикових або власних.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємство може погасити за рахунок поточних активів, із яких виключена найменш ліквідна їхня частина – виробничі запаси, незавершене виробництво, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів, необоротні активи та групи вибуття.

Коефіцієнтний підхід – використання певного переліку спеціальних фінансових коефіцієнтів-індикаторів стану підприємства – відносних показників, що розраховуються шляхом порівняння між собою певних абсолютних показників господарсько-фінансової діяльності підприємств, інформація про які відображується у фінансовій та інших видах звітності.

Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства – це емпіричне або науково обґрунтоване судження про можливі стани об’єкта прогнозування в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни досягнення цих станів.

Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства емпіричне або науково обґрунтоване судження про можливі стани об’єкта прогнозування в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни досягнення цих станів.

Короткострокові кредити банків сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отримані від них позики.

Кошти – готівка, засоби на рахунках у банках і депозити до запитання.

Кредит – надання грошей і товарів у борг зі сплатою відсотків; вартісна економічна категорія, невіддільний елемент товарно-грошових відносин.

Кредити в інвестиційну діяльністькредити, які надаються позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах при здійсненні ними вкладень. Кредити в поточну діяльність–кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової споживи в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення витрат.

Кредитний ризик – це імовірність втрат однієї зі
сторін-укладачів контракту про придбання фінансового інструменту внаслідок невиконання зобов'язання іншою стороною.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

Кредитоспроможність наявність передумов для одержання і погашення кредиту, здатність позичальника своєчасно і повною мірою погасити кредит, вірогідність його повернення.

Критерій Гурвица (критерій «оптимізму - песимізму або альфа-критерій») при виборі ризикового рішення в умовах невизначеності дозволяє керуватися деяким середнім результатом ефективності, що коливається між значеннями, отриманими за критеріями «максимакса» і «максиміна».

Критерій «максимакса» припускає, що за усіх можливих варіантів «матриці рішень» найсприятливіша альтернатива можливих ситуацій розвитку подій (максимальне значення ефективності (значення ефективності краще за усіх кращих або максимальне з максимальних)).

Критерій Вальда (критерій «максиміна») припускає, що із усіх можливих сценаріїв «матриці рішень» вибирається той, що має найбільше з мінімальних значень (тобто значення ефективності, краще за усіх гірших або максимальне за усіх мінімальних).

Критерій Севиджа (критерій втрат від «мінімакса») припускає, що за усіх можливих варіантів «матриці рішень» обирається саме та альтернатива, яка мінімізує розмір максимальних втрат за кожним з можливих рішень.

 

Л

Леверидж – фінансовий механізм управління формуванням прибутку, заснований на забезпеченні необхідного співвідношення окремих видів капіталу або окремих видів витрат.

Ліквідність активу спроможність його трансформуватися в кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю часового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена.

Ліквідність балансу – можливість суб'єкта господарювання перетворити активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше – це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань.

Ліквідність підприємства це наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань хоча б і з порушенням термінів погашення, передбачених контрактами.

М

«Матриця виграшів» – кінцевим показником обраного сценарію є ефективність.

«Матриця втрат» – кінцевим показником обраного сценарію є фінансові втрати.

Майно – це активи, об’єктами яких вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майно може розглядатися як поняття, що має матеріальний субстрат, тобто бути фактично тотожним поняттю «речі», але може і не мати такого субстрату (майнові права та обов’язки), тобто відносини, що мають матеріальний зміст.

Майновий підхід заснований на уявленні про підприємство як цілісний майновий комплекс, вартість якого визначається вартістю всіх його активів, оцінених окремо, за винятком зобов'язань.

Майновий стан – визначається співвідношенням між необоротними і оборотними активами підприємства.

Маржинальний прибуток це показник, який характеризує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування валового прибутку.

Матрична модель – це прямокутна таблиця, елементи (клітинки) якої відображають взаємозв’язок об’єктів.

Мета прогнозування одержання інформації про майбутній стан досліджуваного об'єкта.

Мета фінансового менеджменту – забезпечення зростання добробуту власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства або його акцій.

Метод «мозкової атаки» (штурму) розвиває метод комісії у системі короткострокового прогнозування фінансового стану.

Метод Дельфідає змогу експертам відмовитися від незручних форм роботи: дискусій, нарад, інших видів обговорювань.

Метод інтерв’ю передбачає розмову фахівця з експертом, результатом якої має бути прийняття рішення щодо поставленого перед експертом завдання.

Метод комісії дозволяє виробити переважну альтернативу для оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням дії комплексу різних факторів.

Метод написання сценаріюце опис логічно послідовного процесу, виходячи з конкретної ситуації.

Метод фінансового аналізу науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення в фінансовій сфері.

Методи колективних експертних оцінок включають: метод комісій, колективної генерації ідей (мозкова атака), синектики, метод Дельфі, матричний метод.

Методика фінансового аналізу су­купність правил, прийомів і способів для доцільного виконан­ня аналітичної фінансової роботи.

Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням рівня ризикудозволяє забезпечити чітку кількісну пропорційність зазначених показників у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства.

Модель методики оцінки інвестиційної привабливості – дозволяє виділити основні інформаційні, технологічні, організаційні зв'язки, розробити варіанти оптимального напрямку аналізу й експертної оцінки.

Н

Надзвичайна подія подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Наступний (ретроспективний) фінансовий аналіз проводиться після здій­снення господарських операцій. Він використовується для моніторингу реалізації фінансової стратегії підприємства, виконання плану, виявлення невикористаних резервів, об'єктивної оцінки фінансового стану підприємств.

Науковий інструментарій (апарат) фінансового аналізу – це сукупність загальнонаукових і конкретно наукових способів дослідження фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Недостача ліквідності означає, що підприємство неспроможне погасити свої поточні борги і зобов'язання.

Незавершене виробництво витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.Нейтралізація фінансових ризиків – аналітична технологія обґрунтування, прийняття, виконання управлінських фінансових рішень щодо реалізації превентивних заходів фінансового, організаційного або правового характеру з метою забезпечення співвідношення прибутковості фінансової операції із рівнем фінансового ризику.Неоплачений капітал сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу (наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу).Неплатоспроможність – це нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого терміну оплати, грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання по оплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через поновлення платоспроможності (через проведення судових процедур банкрутства).

Нерозподілений прибуток – 1) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати в бюджет податку на прибуток; 2) сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку (у балансі наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу).

Нормативний прогноз – визначення шляхів і строків досягнення можливих станів явища, прийнятих за мету.

Нормативні моделі дозволяють порівняти фактичні результати діяльності підприємств з очікуваними, розрахованими, наприклад, по бюджету.

О

Об'єкт фінансового аналізу основна (звичайна) діяльність підприємства, його фінансовий стан та фінансові результати.

Оборотні активи грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.Оборотність коштів тривалість проходження ними окремих стадій операційного циклу.

Операції Репо – операції з цінними паперами, які складаються з двох частин i за якими укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) державних цінних паперів на певний термін із зобов'язанням зворотного продажів (купівлі) у визначений термін або на вимогу із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

Операційна діяльність основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний цикл проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Основна діяльність операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства передбачає аналіз його операційної діяльності за групами, передбаченими методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій.

 

П

Пайовий капітал сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

Платоспроможність наявність у підприємства коштів і їхніх еквівалентів, достатніх для негайного погашення кредиторської заборгованості, яка цього потребує.

Платоспроможність підприємства характеризується його можливостями здійснювати чергові платежі і виконувати грошові зобов’язання за рахунок готівкових коштів і активів, достатніх для розрахунків.

Порівняльний (ринковий) підхід заснований на тому, що аналогічні підприємства повинні продаватися за подібними цінами.

Порівняльний аналітичний баланс дозволяє звести докупи і класифікувати розрахунки, які проводить аналітик при ознайомленні з балансом.

Постнумерандо – грошовий потік, у якому надходження генеруються в рамках одного часового періоду в кінці.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Поточні біологічні активи вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за П(С)БО 30 «Біологічні активи».Поточні зобов'язання зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.Поточні фінансові інвестиції фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Похідні фінансові інструменти використовуються для страхування ризиків, пов’язаних із потенційною зміною цін на певні активи (зміною валютних курсів, вартістю сировини та матеріалів).

Пошуковий прогноз – визначення можливих станів об'єкта в майбутньому.

Предикативні моделі – це моделі прогнозного характеру, що використовуються для прогнозування доходів підприємства і його майбутнього фінансового стану.

Предмет прогнозування – це дослідження перспектив розвитку явищ.

Предмет фінансового аналізу – фінансові ресурси підприємства, їх потоки, співвідношення, доцільність розташування та ефективність використання.

Пренумерандо – грошовий потік, у якому надходження генеруються в рамках одного часового періоду на початку.

Прибутокце сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування - алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Примітки до фінансової звітності – форма фінансової звітності підприємства, де відображають деталізовану інформацію з інших форм відносно окремих статей активів (нематеріальні активи, основні засоби, матеріальні запаси, тощо); доходів та витрат.

Прогноз — оцінка майбутньої діяльності підприємства.

Прогнозування — це вид передбачення, оскільки його суб’єкти отримують інформацію про майбутнє.

 

Р

Регресійний аналіз – це математичний метод прогнозування.

Регульовані статті – це: довгострокові фінансові інвестиції; власний капітал (за виключенням нерозподіленого прибутку); нерозподілений прибуток (непокриті збитки), які утворилися за рахунок доповнення до нерозподіленого прибутку із звіту про фінансові результати; забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокові зобов’язання.

Резервний капітал 1) сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства; 2) одна із форм створення фонду, цільовим призначенням якого є покриття можливих збитків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, викликаних дією сукупності об’єктивних та суб’єктивних факторів.

Рейтинг(оцінка, віднесення до класу, розряду, категорії) – це оцінка позиції аналізованого об'єкта за шкалою показників.

Рейтинг інвестиційної привабливості передбачає оцінку фінансово-економічної стабільності підприємства, що є найважливішою характеристикою його ділової активності й надійності.

Рентабельність: 1) показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних галузях національної економіки; 2) рівень прибутковості, що вимірюється у коефіцієнтах або відсотках.

Ресурсовіддача показує обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), що припадає на одну грошову одиницю коштів, вкладених у діяльність підприємства.

Ризик – поява небезпеки або непевності в будь-якій сфері господарської діяльності та суспільно-еконо­мічного життя.

Ризик грошового потоку – це імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом.

Ризик ліквідності – це імовірність втрат внаслідок
неспроможності виконати свої зобов'язання у зв'язку з неможливістю реалізувати фінансові активи за справедливою вартістю.

Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу.

Ринковий ризик – це імовірність того, що вартість фінансового інструменту буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Рівень фінансового ризику – ймовірність виникнення фінансового ризику під впливом певного фактору ризику (або групи факторів ризику) і можливі фінансові втрати при появі ризикової події.

Рівні ділової активності: високий (достатній);середній (задовільний); низький (незадовільний).

 

С

Самострахування це створення певних резервних фондів з метою фінансового покриття потенційних збитків. Санація – це система заходів щодо попередження оголошення підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації.

Середньоквадратичне відхиленнявизначає ступінь коливання досліджуваного показника.

Система управління підприємством – сукупність трьох підсистем: власне системи управління, системи, що управляється, та інформаційної системи.

Статутний капітал зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

Стратегія – це, власне, узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей через координацію та розподіл ресурсів компанії.

Строк окупності інвестицій – період часу, необхідний для повернення вкладених коштів (без дисконтування), іншими словами, це період часу, за який доходи покривають витрати на реалізацію інвестиційних проектів.

Суб'єктами інвестиційної діяльності в Україні є: інвестори, виконавці, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, постачальники товарно-матеріальних цінностей, устаткування й проектних розробок, юридичні особи, громадяни України, іноземні юридичні або фізичні особи, державні й міжнародні організації та ін.

 

Т

Точка беззбитковості обсяг реалізації продукції, за якого прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від реалізації продукції відповідає валовим витратам на її виробництво та реалізацію.

У

Узагальнена (комплексна) оцінка фінансового стану – це всебічна оцінка та об’єктивне порівняння на підставі певної кількості показників (як в динаміці, так і з іншими підприємствами) фінансового стану суб’єктів господарювання.

Умовно змінні витрати витрати, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з його зниженням.

Умовно постійні витрати – це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється.

Управління підприємством – цілеспрямований вплив керуючої системи на керований об'єкт для досягнення поставленої мети.

 

Ф

Фінансова діяльністьдіяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Фінансова політикапрактичне втілення фінансового менеджменту.

Фінансова стійкість підприємства – це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від випадків ринкової кон'юнктури і партнерів.

Фінансовий аналіз – 1) це система спеціальних знань, що спрямована на дослідження економічних явищ та процесів у їх взаємозв'язку і взаємозумовленості шляхом розчленування цілого на складові і виділення окремих сторін, властивостей, зв'язків; 2) це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.Фінансовий леверидж – 1) взаємозв'язок між залученням позикового капіталу підприємства і зміною прибутку до виплати відсотків і податків; 2) потенційна можливість впливати на чистий прибуток підприємства шляхом зміни обсягу і структури пасивів.

Фінансовий ризик – це ризик, що виникає при здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод, виходячи з того, що у фінансовому підприємництві в ролі товару виступають або валюта, або цінні папери, або кошти.

Фінансовий стан результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, який визначається сукупністю факторів, пов’язаних зі звичайною діяльністю підприємства.

Фінансовий цикл період обороту оборотних активів, протягом якого вони уречевлені у фондах обігу.

Фінансові інвестиції активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Фондовіддача (Фв) – показує, яка сума виконаного обсягу робіт приходиться на 1 грн. вартості основних виробничих засобів.

Фондоозброєність (Фоз) – це додатковий коефіцієнт, що показує середньорічну вартість основних засобів, які приходяться на 1 одного працюючого.

Фондорентабельність (Фр) – коефіцієнт, який показує частку прибутку, отриманого підприємством на одну гривню вкладених основних засобів.

Функціонально-вартісний аналіз одночасно та у взаємному зв’язку досліджує функції об’єкта і вартість цих функцій. Під функціями розуміють споживчі властивості (якість) об’єкта.

Функція управління – це особливий вид управлінської діяльності, продукт спеціалізації в сфері управління.

 

Х

Хеджування ризиків – це активна стратегія нейтралізації фінансових ризиків, що пов’язує зміни результуючого показника і певного індикатору. Формується на використанні похідних цінних паперів або введенні певних (застережних) умов до господарських договорів.

 

Ц

Ціновий ризик – це імовірність цінових змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків.

Ч

Чиста теперішня вартість (net present value, NPV) інвестиційного проекту визначається як величина, одержана шляхом дисконтування різниці між всіма річними відтоками та притоками реальних грошей, накопичуваних за термін економічного життя проекту.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

 

Я

Якісні методи засновані на експертних оцінках фахівців (методи експертних оцінок, думка журі усереднення думок експертів у релевантних сферах).


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 603. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.065 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7