Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Семінарське заняття 3
 

1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

3. Багалій Д. Нарис історії України. Доба натурального господарства. – К., 1994.

4. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. – Львів, 1992.

5. Баран В. Україна 1950-1960 рр.: еволюція тоталітарної системи. – К., 1996.

6. Баран В., Козак Д., Терпшовськнй Р. Походження слов'ян. – К., 1991.

7. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953 рр. – К., 1994. – Кн. 1, 2.

8. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

9. Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський. – Львів, 1991.

 1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. – К.: Академія, 2007.
 2. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – К., 1968.
 3. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.
 4. Верстюк В. Махновщина. – К., 1992.
 5. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. – К., 1995.
 6. Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. – К., 1992.
 7. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990. – Ч. 1-3.
 8. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994.
 9. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.
 10. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.
 11. Воронов І. О., Пиявець Ю. Г. Голод 1946-1947 рр. – К., 1991.
 12. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.
 13. Голод 1921-1923 років на Україні: 36. документів і матеріалів. – К, 1993.
 14. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990.
 15. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.
 16. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. – К, 1991.
 17. Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку. – К., 1968.
 18. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.
 19. Гуслисший К. Г. До питання про утворення української нації. – К., 1967.
 20. Давня історія України. – К., 1994-1995. – Кн. 1, 2.
 21. Даниленко В., Касьянов Г, Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20–30-ті роки). – К.; Едмонтон, 1991.
 22. Древнерусские княжества. Х-ХIII вв. – М., 1975.
 23. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.
 24. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. – М., 1968.
 25. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.
 26. Єфименко О. Історія України та її народу. – К., 1992.
 27. Євсеєнко С.А. Революційні події 1905-1907 років в Україні в історіографії: сучасний погляд на радянську концепцію: Монографія. – К.: МАУП, 2005.
 28. Іванченко І. Україна від Кия до Кравчука: Короткий нарис української державності. – К., 1992.
 29. Ісаевич Я. Д.Братства та їх роль врозвитку української культури XVI-XVIII ст. – К., 1966.
 30. Історія України, – Львів, 1996
 31. Історія України, Курс лекцій: У 2 кн – К., 1992.
 32. Історія України: нове бачення. – К., 1995-1996, Т. 1, 2.
 33. Історія України в особах: IX-XVIII ст. – К., 1993.
 34. Історія України в особах: XIX-XX ст. – К., 1995.
 35. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К, 1995.
 36. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.
 37. Касьянов Г. Українська інтелігенція 20-30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К.; Едмонтон, 1992.
 38. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960-1980 років. – К, 1995.
 39. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). – К, 1991.
 40. Колективізація і голод на Україні (1922-1933): 36. документів і матеріалів. – К., 1993.
 41. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К., 1992.
 42. Котляр М. Ф. Данило Галицький. – К., 1979.
 43. Котляр М. Ф. Русь язичницька. Біля витоків слов'янської цивілізації. – К., 1993.
 44. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., І996.
 45. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.
 46. Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.
 47. Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
 48. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.
 49. Кульчицький С. Ціна “великого перелому“. – К., 1991.
 50. Кульчицький С. В. 1933: трагедія голоду. – К., 1989.
 51. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.
 52. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.
 53. Лозинський В. С. Політика українізації в 20-30-х роках: Історія, проблеми, уроки // Укр. іст. журн. – 1989. – № 3.
 54. Мірчук П. Українська Повстанська Армія: 1942-1945. – Львів, 1991.
 55. Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991.
 56. Мишко Д. І. Северин Наливайко. – К., 1962.
 57. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.
 58. Нагаєвський І. Історія української держави XX століття. – К., 1994.
 59. Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.
 60. Петров В. П. Етногенез слов'ян. – К., 1972.
 61. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.
 62. Проблема ОУН-УПА: Попередня історична довідка / Відп. ред. С.В.Кульчицький. – К., 2000.
 63. Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.
 64. Рознер И. Г. Северин Наливайко – руководитель крестьянско-казацкого восстания 1594-1596 гг. на Украине. – М., 1961.
 65. Рудько М. П. Революційні народники на Україні (70-ті роки XIX ст.). – К., 1973.
 66. Руська трійця“ в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.
 67. Рыбаков Б. А. Новая концепция предистории Киевской Руси // История СССР. – 1981. – № 1.
 68. Рибалка І. Історія України. Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Харків, 1995.
 69. Сергієнко Г. Я. Т.Г.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. – К., 1983.
 70. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992.
 71. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Нові політичні партії України. – К., 1990.
 72. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.
 73. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея. – К., 1997.
 74. Станко В., Гладких М., Середа С. Історія первісного суспільства: Підручник. – К., 1999.
 75. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. Навч. посібник. – К, 1995. – Кн. 1-2.
 76. Толочко П. П. Древнерусский феодальний город. – К., 1989.
 77. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.
 78. Толочко А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология, – К., 1992.
 79. Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939-1945). – Львів, 1995.
 80. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича. – К., 2002.
 81. Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995.
 82. Українська державність у XX столітті. – К., 1996.

92. Урівалкін О. Нарис історії України (середина XIII-середина XVII ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Ніжин: ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2003.

 1. Харитонов В. Л. Лютнева революція 1917 р. на Україні. – Харків, 1966.
 2. Хижняк 3. И. Киево-Могилянская академия. – К., 1988.
 3. Чотири Універсали. – К, 1990.
 4. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. – К., 1990.
 5. Шаповал Ю. Україна 20-х – 50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.
 6. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрету з тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.
 7. Этот трудный, трудный путь: экономическая реформа. – М., 1989.

100.Яворницький Д, І, Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К., 1990-1991.

Семінарське заняття 3


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 249. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7