Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. Укладений навчальний посібник є спробою узагальнення теоретично-практичних здобутків у галузі контрастивної грама­тики англійської та української мов




 

Укладений навчальний посібник є спробою узагальнення теоретично-практичних здобутків у галузі контрастивної грама­тики англійської та української мов. Він покликаний заповнити прогалину у навчальних виданнях для студентів з дисципліни “Контрастивна граматика англійської та української мов.” Ука­заний предмет входить до навчальних планів підго­товки бакалаврів напряму “Філологія” спеціальності “Прикладна лін­гвістика” та “Переклад”. У Національному університеті “Львів­ська політехніка” студенти відділення прикладної лінгвістики вивчають цикл предметів із контрастивної лінгвістики, оскільки майбутні прикладні лінгвісти спеціалізуються не лише на розробленні прикладних програм, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із залученням та опрацюванням мовних даних, але й здобувають фахові знання перекладу (зокрема з української мови на англійську та навпаки). Отож, пропонований посібник є результатом досвіду викладання теоретично-практич­ного англомовного курсу “Контрастивна граматика англійської та української мов” студентам кафедри прикладної лінгвістики. Він має певну теоретичну значущість, оскільки забезпечує потребу узагальненого подання наукових тлумачень основних граматич­них понять та явищ, що недостатньо висвітлені саме з контрастивного аспекту.

Авторка посібника спирається, передусім, на надбання визнаних українських мовознавців, доробок яких вплинув на розвиток контрастивних мовознавчих студій в Україні. Насамперед це праця Жлуктенка Юрія Олексійовича “Порівняль­на граматика англійської та української мов” (Посібник. – К.: Радянська школа, 1960. – 160 с.), який очолював саме україно-англійські контрас­тивні студії з граматики. Враховано сучасні дослідження у галузі типології англійської та української мов професора Корунця Ілька Вакуловича (Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.). Теоретичні основи контрастивних мовознавчих досліджень викладено, спираючись на погляди професора Кочергана Михайла Петровича (Основи зіставного мовознавства: Підручник. – К.: Академія, 2006. – 424 с.), який у своєму підручнику інтерпретує основні поняття контрастивного мово­знавства і розкриває методику контрастивних досліджень з урахуванням сучасних досягнень лінгвістики.

Мета посібника “Контрастивна граматика англійської та укра­їнської мов” – ознайомити студентів з найактуальнішими питаннями контрастивної граматики як складової частини контрастивної лінгвістики (зіставного мовознавства); окреслити її предмет та завдання; розкрити основні категорії, методологію дослідження.

Пропонований посібник побудований за схемою традицій­них курсів теоретичної граматики англійської та української мов та містить два розділи – “Морфологія” і “Синтаксис”. Структура кожної глави дає змогу студенту максимально ефективно засвоїти навчальний матеріал, а саме: 1) опис, а відтак і зіставний аналіз певного граматичного явища англійської та української мов;
2) питання до теоретичної частини викладу, які допоможуть студенту звернути увагу на ключові поняття, висвітлені у цьому розділі, а викладачеві перевірити рівень засвоєння матеріалу;
3) комплекс вправ для практичного опрацювання матеріалу та здобуття навиків контрастивного дослідження граматичних явищ рідної та іноземної мови (вправи підібрано з сучасних англо­мовних та україномовних джерел та адаптовано для навчального процесу).

Оскільки особлива увагу під час викладання курсу надається тому, щоб навчити студента (майбутнього фахівця-філолога) зіставляти та порівнювати сучасні структури двох мов, виявляти подібності та відмінності у їхній будові та словнику, то посібник спрямований на висвітлення та системне зіставлення таких одиниць та явищ англійської та української мов, як:

1) класи повнозначних та функціональних частин мови, морфологічні категорії та способи їхньої реалізації, словотвірні й формотворні афікси, класифікація лексем за певними граматич­ними ознаками;

2) синтаксичні процеси, синтаксичні зв’язки та синтаксичні відношення на рівні різних типів і парадигматичних класів слово­сполучень та речень; класифікація типів речень порівнюваних мов.

Зіставне вивчення обох мов сприяє їхньому взаємному засвоєнню. Оскільки під час вивчення іноземної мови з’являється матеріал для порівняння, то багато явищ рідної мови усвідомлю­ються краще і засвоюються глибше. Зі свого боку, й рідна мова чинить вплив на засвоєння іноземної, адже у вивченні чужої мови використовується той досвід, якого студенти набули, оволодіва­ючи певними мовними вміннями і навичками рідної мови. Отож, безперечно, успішне вивчення іноземної мови майбутніми професіоналами у галузі перекладу та комп’ютерного опрацю-вання мовної інформації неможливе без порівняння її з рідною мовою, без виявлення подібностей та відмінностей у способах вираження думки цими двома мовами.

 

Завідувачка кафедри прикладної лінгвістики,

канд. філол. наук, доцент Н.І. Андрейчук







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1792. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия