Студопедия — Задания для выполнения контрольной работы № 1
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задания для выполнения контрольной работы № 1


Джерела Сума, тис. грн
1. Відрахування від прибутку  
2. Амортизаційні відрахування (див. табл. 7)  
3. Кошти від реалізації майна (див. п. 2.8)  
4. Інші джерела  
Разом відрахувань до фондів  

 

Таблиця 13

Фінансовий резерв

Джерела Сума, тис. грн
1. Відрахування з прибутку

 

4. Вказівки до складання фінансового плану та розрахункових таблиць

4.1 У вступі до розрахункової (контрольної) роботи повинні бути наведені стислі вихідні дані за прийнятим варіантом завдання. Навчальний шифр і номер прийнятого варіанту завдання слід вказати на титульному аркуші розрахункової (контрольної) роботи.

4.2 Фінансовий план (див. табл. 2) заповнюють поетапно після проведення відповідних розрахунків та заповнення розрахункових таблиць.

4.3 Заповнення розрахункових таблиць повинно супроводжуватися розрахунками, що наводяться у розрахунковій (контрольній) роботі після кожної розрахункової таблиці. У розрахункових таблицях для полегшення розуміння матеріалу дано вказівки до вихідних даних, які слід використовувати при розрахунках.

4.4 При розрахунках суми прибутку необхідно враховувати, що загальна сума прибутку складається з планових нагромаджень та зниження собівартості БМР за рахунок проведення заходів відповідно до плану технічного розвитку та підвищення ефективності будівельного виробництва.

4.5 Середньорічна вартість введених основних фондів (див. табл. 4) визначається шляхом множення вартості введених основних фондів на кількість повних місяців їх перебування в експлуатації та ділення результату на

12 місяців. Розрахунок середньорічної вартості основних фондів Сс з урахуванням уведених та вибулих фондів визначається за формулами:

Сс = Сз + Св х К/12 С виб х (12- К) /12, (1)

де С - вартість основних фондів на початок року;

Сз – залишкова вартість основних фондів;

Св - вартість введених основних фондів;

Свиб – вартість вибулих основних фондів;

К – кількість повних місяців експлуатації введених (вибулих) основних фондів.

Сума планової амортизації на рік (А) встановлюється за формулою:

А = Сс х Н, (2)

де Н - норма амортизації, яка визначається виходячи з прийнятого метода нарахування (пропорційний, зменшеного залишку, кумулятивного та ін.) – п. 2.6.

4.6 Приріст нормативу оборотних коштів (див. табл. 5) у кожному кварталі розраховується згідно зі збільшенням планового приросту на рік (100%) та відсотку виконання програми робіт у кожному кварталі. Норматив оборотних коштів на початок кожного кварталу з урахуванням приросту нормативу визначається наростаючим підсумком.

Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів (табл. 5) визначається шляхом складання:

1) половини суми оборотних коштів на початок планового року;

2) суми оборотних коштів на кінець кожного кварталу (1, 2, 3);

3) половини суми оборотних коштів на кінець планового року;

4) одержану суму слід розділити на 4 (кількість кварталів).

 

4.7 При визначенні джерел фінансування капітальних вкладень необхідно вивчати їх формування та порядок складання форми № 5, що наведена у спрощеному вигляді у табл. 8.

4.8 Проведені розрахунки фінансових показників перевіряють шляхом складання шахової таблиці. По горизонталі вказують джерела покриття витрат, а по вертикалі – цільове використання коштів. Шахова форма перевірки дає можливість простежити взаємозв’язок між витратами підприємства і

джерелами їх покриття. Підсумкові показники за рядком та графою “Разом” повинні співпадати із загальним обсягом грошових ресурсів фінансового плану (табл. 14).

 

5. Оцінка фінансового стану підприємства

На базі звітних даних підприємства, де проходив виробничу практику студент денної форми навчання, та працює студент заочної форми навчання, необхідно провести аналіз його фінансового стану за останні три роки.

На підставі аналізу показників фінансового стану (таблиця 4.15) студент повинен зробити висновок про перспективи фінансового стану підприємства і оцінити (по власній думці) вірогідність його безупинного функціонування (у тому числі вірогідність можливого банкрутства).


Таблиця 14

Перевірочна (шахова) таблиця до фінансового плану

Використання коштів/ джерела покриття витрат Операційний прибуток Амортизаційні відрахування Приріст сталих пасивів Кошти від реалізації майна Кошти трудящих на утримання дитячих садків Кошти на преміювання за введення об’єктів Довгострокові кредити Централізовані асигнування Інші РАЗОМ
                     
1. Відрахування до бюджету.                    
2. Відрахування до фонду виробничого й соціального розвитку.                    
Приріст нормативу оборотних коштів.                    
Повернення довгострокових позик і плати за них.                    
Капітальні вкладення.                    
Витрати на утримання дитячих садків.                    
3. Відрахування у фінансовий резерв.                    
4. Відрахування у фонд споживання.                    
5. Інші                    
РАЗОМ:                    

 

 

Таблиця 15 - Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів)

Показники Формула розрахунку Нормативне значення
       
1. Аналіз майнового стану підприємства
1.1 Коефіцієнт зносу основних засобів Ф.1 ряд. 032 / ф. 1 ряд. 031 Зменшення
1.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів Ф 5. ряд. 260 (гр. 5) / ф.1 ряд. 031 (гр. 4) Збільшення
1.3 Коефіцієнт вибуття основних засобів Ф.5 ряд. 260 (гр. 8) / ф.1 ряд. 031 (гр. 3)
2. Аналіз ліквідності підприємства
2.1 Коефіцієнт покриття Ф.1 ряд. 260/ ф.1 ряд. 620 >1
2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності Ф 1. (ряд. 260 – ряд. 100 – ряд. 110- ряд. 120 – ряд. 130 - ряд. 140)/ ф. 1 ряд. 620 0,6 – 0,8
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 2 30 + ряд. 240)/ Ф.1, ряд. 620 >0,Збільшення
2.4 Чистий оборотний капітал Ф.1 (ряд. 260 – ряд. 620) > 0,Збільшення
3. Аналіз платоспроможності (фінансової сталості)
3.1 Коефіцієнт автономії Ф. 1, ряд. 380 / ф. 1 ряд. 640 >0,5
3.2 Коефіцієнт фінансування Ф. 1, (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 +ряд. 630) /Ф.1, ряд. 620 <1, Зменшення
3.3 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами Ф.1, (ряд. 260 – ряд. 620)/Ф.1, ряд. 620 >0,1
3.4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу Ф.1, (ряд. 260 – ряд. 620)/Ф.1, ряд. 380 Збільшення
4. Аналіз ділової активності
4.1. Коефіцієнт оборотності активів Ф.2 ряд. 035 Ф.1, (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4) / 2 Збільшення
4.2. Строк погашення дебіторської заборгованості Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Зменшення
4.3. Строк погашення кредиторської заборгованості Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Зменшення
4.4. Коефіцієнт оборотності основних засобів Ф.2 ряд. 035/ Ф.1, (ряд. 031 (гр. 3) + ряд. 031 (гр. 4) / 2 Збільшення
4.5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу Ф.2 ряд. 035 Ф.1, (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4) / 2 Збільшення
5. Аналіз рентабельності підприємства
5.1. Коефіцієнт рентабельності активів Ф.2, ряд. 220 або ряд. 225 Ф.1, ряд. 280 >0,Збільшення
5.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Ф.2, ряд. 220 чи ряд. 225 Ф.1, (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4) / 2 >0,Збільшення
5.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності Ф.2, ряд. 220 чи ряд. 225 Ф.2, ряд. 035 >0,Збільшення
               

 

 


6. Рекомендовані джерела

Основні

1. Гриньова В.М. Фінанси підприємств в схемах: навч. посіб / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – Х.: Видавничий дім «Інжек», 2003.- 192с.

2. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: навч. посіб./ Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003.- 265с.

3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. Навч. Посіб. 3 вид.- К.: Знання,2002.

4. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- К.: Ельга, Ника-Центр, 2002.- 360с.

5. Ионов А.Ф.,Селезнева Н.Н. Финансовий анализ: учебник. – М.: Тки Велби, Из-во Проспект, 2008. – 624 с.

Ресурси мережі Internet

www.hsame.karkov.ua.

 

 

Задания для выполнения контрольной работы № 1

Дисциплина – Немецкий язык

Специальность – 030503 Правоведение

Курс – 4

Форма обучения – Заочная

Преподаватель:И.М. Ельцова

Вариант 1

1. Глаголы, заключенные в скобках поставьте в Imperfekt.

1. Er... dem Ober das Trinkgeld.(geben) 2. Sie... zwei Stück Kuchen.(nehmen) 3. Ich... meine Wäsche in der Waschmaschine.(waschen) 4. Das Kind... immer schnell....(schlafen) 5. Seine neue Freundin... mir nicht.(gefallen) 6. Wir... unseren Freunden zum Neujahr.(gratulierten) 7. Meine Freunde... ihren Urlaub am Mittelmeer.(verbringen) 8. Die Frauen lange miteinander… (sprechen) 9. Er …ihr den Koffer tragen.(helfen) 10. Man... die entlaufenen Kinder in einer anderen Stadt.(finden)

 

2. Глаголы, заключенные в скобках поставьте в Imperativ.

1. Inge,... nur nicht böse! (werden) 2. Kinder,... keinen Lärm! (machen) 3....langsamer, Franziska! (fahren) 4. Kinder,... euch das Bild...! (ansehen) 5...., was du willst! (tun) 6. Ilse,... mal, wer das gesagt hat! (raten) 7. Jungs,... mal her! (schauen) 8. … euch die Hände vor dem Essen! (waschen) 9. … dir meine Überraschung...! (vorstellen) 10. … mich in Ruhe!I(lassen)

3.Вставьте:

grüßen или begrüßen?

1. Der Hausherr...jeden Gast mit Handschlag.

2. Es ist mir eine große Ehre, Sie bei mir... zu dürfen.

3. Seit unserem Streit... wir uns nicht mehr, wenn wir uns un­terwegs begegnen.

4. Der Vorsitzende... die Delegierten und Gäste des Kongres­ses.

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 677. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия