Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розділу «Охорона праці»

В дипломних проектах та роботах для

Студентів усіх спеціальностей

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої ради академії

Протокол № 1 від 30.01.2012

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 331.45:378(07)

Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах та роботах для студентів усіх спеціальностей / Укл.: В.П. Бобилєв, Л.В. Бабенко, С.Є. Суліменко, М.В. Сухарева – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.−17с.

 

Методичні вказівки визначають основні положення щодо виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах та роботах ОКР спеціаліст та магістр. Викладено мету, вимоги щодо структури, змісту, обсягу, оформлення розділу та його окремих частин.

Призначені для студентів усіх спеціальностей.

 

Друкується за авторською редакцією.

 

 

Укладачі: В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

Л.В. Бабенко, канд. техн. наук, доц.

С.Є. Суліменко, канд. техн. наук, доц.

М.В. Сухарева, ст. викл.

 

 

Відповідальний за випуск В.А. Доморацький, канд. техн. наук, доц.

 

Рецензент С.В. Білодіденко, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

 

 

Підписано до друку08.11.2012 . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. 1,0. Умов. друк. арк. 0,99. Тираж 100 пр. Замовлення №

 

Національна металургійна академія України

49600 м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………..
1 МЕТА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"  
2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"  
3 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ
ВСТУП  
3.1 Аналіз умов праці у виробничому приміщенні
3.2 Заходи по забезпеченню безпеки праці та виробничої санітарії у приміщенні
3.2.1 Санітарно-побутові приміщення та пристрої
3.3 Пожежна безпека виробничого приміщення
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………….

ВСТУП

Випускник вищого навчального закладу з дипломом про вищу освіту повинен бути здатним забезпечити необхідний рівень безпеки як для себе, так і для осіб, за яких він відповідає на виробництві. Тому однією з важливих складових випускної роботи є розділ «Охорона праці».

Державна політика в області охорони праці базується на пріоритеті життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці, соціального захисту працівників, повного відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, використання економічних методів управління, виконання нормативів охорони праці незалежно від форм власності і видів діяльності підприємства. Це закріплюється Конституцією України, Законом України «Про охорону праці», іншими нормативно-правовими актами.

При виконанні розділу «Охорона праці» в дипломних роботах (проектах) ОКР спеціаліст та магістр студент повинен: залучити знання і навички, які були отримані при вивченні нормативних дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі»; продемонструвати знання вимог охорони праці; спроможність використовувати матеріали щодо організації безпечного трудового процесу на робочих місцях і в робочих зонах, які були вивчені ним під час проходження переддипломної практики.

При виконанні дипломних робіт (проектів) зміст розділу "Охорона праці" має бути оригінальним у кожній роботі, при цьому не допускається текстуального збігу в матеріалах загального призначення.

Таким чином, науково-технічна сторона дипломної роботи (проекту) має бути органічно пов’язана з розділом «Охорона праці» та з прогресивними заходами та засобами безпеки працівників під час виконання робіт.

 

1 МЕТА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

Враховуючи пріоритет життя і здоров’я людини, метою розділу «Охорона праці» є розробка питань щодо створення безпечних і здорових умов праці в виробничому приміщенні, на робочих місцях та в робочих зонах, виключення можливості виробничого травматизму, професійних захворювань, отруєнь, пожеж, вибухів.

Виконання розділу вимагає від студента вміння вирішувати конкретні технічні, організаційні та санітарно-гігієнічні задачі створення безпечних та комфортних умов праці та дозволяє, завдяки цьому, виявити відповідність його підготовки з цих питань сучасним вимогам до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр.

2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

 

Розділ є складовою частиною атестаційної роботи, тому його зміст має бути узгоджений з темою роботи та враховувати вимоги з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, спрямовані на те, щоб заходи та засоби, що розробляються, усували або зменшували вплив можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Індивідуальне завдання з розділу «Охорона праці» студент одержує у викладача-консультанта кафедри ІЕ та ОП з урахуванням теми дипломної роботи (проекту) та умов її виконання. Це може бути базове підприємство або організація; технологія виробництва та обладнання, що вдосконалюється; науково-дослідна або навчальна лабораторія, клас ПЕОМ або інше приміщення, де студент виконував свою роботу, а саме теоретичні та експериментальні дослідження, фізичне або математичне моделювання, патентно-літературний пошук та аналіз джерел і т. ін.

Спеціалізована кафедра зобов’язана забезпечити явку студента до викладача-консультанта кафедри ІЕ та ОП для отримання завдання не пізніше першого тижня переддипломної практики. При цьому студент повинен надати викладачу-консультанту вичерпну інформацію щодо предмета майбутньої роботи (проекту) та завдань, що вирішуються при її виконанні.

У залежності від специфіки роботи розділ може дещо відрізнятися від вимог даних вказівок, при умові погодження з викладачем-консультантом.

Розділ студент виконує самостійно, за необхідності отримує консультації з окремих питань у викладача кафедри ІЕ та ОП за встановленим розкладом. Чернетка розділу зі списком використаної літератури подається консультанту для перевірки та із зауваженнями (або без них) повертається студенту протягом тижня для доопрацювання і оформлення. Задовільне виконання розділу «Охорона праці» викладач-консультант підтверджує підписом у пояснювальній записці, яку студент представляє у відповідності із графіком виконання роботи разом з чернеткою. Оцінку за розділ консультант визначає за якістю його виконання та результатами співбесіди. Без підпису та оцінки викладача-консультанта з даного розділу робота до захисту не допускається.

Не допускається підміна проробки конкретних питань охорони праці переліком обов'язків працюючих, заборон або закликів до необхідності дотримання обережності, компіляцією правил, інструкцій, навчальних посібників, наукових робіт та інших джерел без самостійної творчої проробки стосовно до питань, що розглядаються у роботі.

За змістом розділ має відповідати діючій системі стандартів безпеки праці, міжгалузевим і галузевим правилам з охорони праці. Оформлення повинно цілком відповідати вимогам ЄСКД, ЄСТД та методичних вказівок спеціалізованої кафедри щодо виконання дипломних робіт (проектів).

 

3 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

 

Розділ «Охорона праці» починається зі вступної частини, у якій вказується мета розділу і для яких умов розробляються питання охорони праці, тобто для виробничого приміщення, технологічного процесу, офісу чи для приміщення, в якому виконувалася робота, а також соціальне значення рішення задач охорони праці.

На початку вступу необхідно в короткій формі викласти основні завдання охорони праці, привести основні напрями по поліпшенню умов праці для проектованого виробництва, новітні досягнення науки і техніки в області охорони праці.

Посилаючись на нормативно-правову і законодавчу базу обґрунтувати необхідність даного розділу в дипломному проекті (роботі) (Конституція України, Закон України «Про охорону праці», КЗоТ, постанови Кабінету Міністрів України, «Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості» і ін.).

На завершення вступу необхідно надати коротку анотацію розділу, тобто, сказати які будуть розглянуті питання та виконані розрахунки.

Зразок закінчення вступної частини:

«Даний дипломний проект передбачає реконструкцію (розробку технології, модернізацію вузла машини, механізму, розробку системи управління або регулювання, економічне обґрунтування і ін.) ..... цеху (підприємства, відділення, ділянки)», а для дипломної роботи: «У даній дипломній роботі виконані дослідження ....., що проводилися в умовах лабораторії (кафедри, відділу, НДІ, вузу, підприємства)», а далі: «Тому в даному розділі розглянуті основні шкідливості і небезпеки в проектованому цеху (відділенні, ділянці, лабораторії, офісі, конкретному робочому місці) або при виконанні досліджень, розроблені заходи щодо їх зниження (або заходи щодо забезпечення сприятливих умов праці – для знов проектованих робіт).

Виконані розрахунки .........., узагальнені питання пожежної профілактики».

Обсяг вступної частини 0,5-1,0 сторінки; вона йде безпосередньо після назви розділу без назви і нумерації; у змісті її наявність як окремого підрозділу не відображується.

Основну частину розділу «Охорона праці» складають підрозділи:

- Аналіз умов праці (2-5 с.)

- Заходи по забезпеченню безпеки праці та виробничої санітарії (3-6 с.)

- Пожежна безпека (2-4 с.)

Загальний обсяг розділу «Охорона праці» до 8-16 с.Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 228. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия