Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Характеристика форм безготівкових розрахунків
Форми розрахунків Сфера застосування Види розрахункових документів Одногородні або іногородні Переваги Недоліки
Платіжне доручення          
Платіжна вимога – доручення          
Чек          
Акредитив          

Завдання 2.На основі наведених задач заповнити форми безготівкових розрахунків.

 

Задача 1. ВАТ «Електромаш» (м. Мелітополь, вул.. Горького, 27, ін.. номер 14340402) просить МФ АКБ «Укрсоцбанк» відкрити йому поточний рахунок з присвоєнням йому певного номеру (буде надано номер 26007200187001). Реквізити банка: код МФО 311372, номер ЄДРПОУ 19311279. Керівник …, головний бухгалтер …

Задача 2. ВАТ «Електромаш» оформило платіжне доручення № 66 від 28.09.08 р. на перерахування районному управлянню пенсійного фонду (Код 20404900, рахунок 2040005162) обов’язкових платежів в сумі 49500 грн. Реєстраційний номер платника в ПФ 0627031005. Рахунок фонду відкрито в АПБ «Аваль». Код банку МФО №311528.

Задача 3. СП «Ремонтник» виставило на ім’я ВАТ «Електромаш» платіжну вимогу-доручення №45 від 28.09.08 р. про стягнення з ВАТ «Електромаш» заборгованості в сумі 1175 грн. за відпущені раніше товари за накладною № 48 від 25.09.08 р. Поточний рахунок СП № 26001001100018 в ПІБ «Промінвестбанк» м. Мелітополь. Код банку МФО № 311056. Директор СП …, головний бухгалтер … Код підприємства 14340412. Платіжна вимога-доручення акцептована в повній сумі.

Задача 4. ВАТ «Електромаш» просить АКБ «Укрсоцбанк» видати йому з поточного рахунку одну лімітовану чекову книжку кількістю 25 чеків для розрахунків з постачальниками за товари і послуги. Ліміт – 50000 грн. Чекову книжку доручається отримати … (касир). Банк видав лімітовану чекову книжку на 25 чеків з номера 165851 по номер 165875.

Задача 5. ВАТ «Електромаш» виписав розрахунковий чек за номером 165851 ПП «Запоріжнафтапродукт» на суму 14500 за отримані за накладною № 88 від 28.09.08 р. ПММ. Отримання ПММ доручено експедитору ВАТ «Електромаш» … Довіреність № 45 від 27.09.08 р. Ідентифікаційний номер ПП «Запоріжнафтапродукт» 13341012. Поточний рахунок – 260001100012.

Задача 6. ПП «Запоріжнафтапродукт» надало в ПІБ «Промінвестбанк» розрахункові чеки з лімітованих чекових книжок таких платників:

1) ВАТ «Електромаш» - див. задачу 5;

2) СП «Сервіс ЛТД» (Код підприємства 15641015, поточний рахунок 26005101100018 в МФ АКБ «Правексбанк», код банку МФО № 311012). Розрахунковий чек № 165878 на суму 1200 грн.

Директор ПП «Запоріжнафтапродукт» …, головний бухгалтер - …

Задача 7. ВАТ «Електромаш» на підставі договору № 28 від 25.09.2008 р. з КП «Запоріжагролізинг» просить АКБ «Укрсоцбанк» відкрити йому з поточного рахунку в АБ «Ощадбанку» безвідкличний акредитив строком на 15 днів на суму 15000 грн. для розрахунків за поставками продукції. Код КП 14215032, номер поточного рахунку 26005101100034; код «Ощадбанку» МФО № 311216. Вантаж вивозиться ВАТ «Електромаш» своїм транспортом. Отримує вантаж довірена особа …

Задача 8. ВАТ «Електромаш» видало взуттєвій фабриці «Крок» (м. Запоріжжя, вул.. Бавовняна, 10; ід. код 11530510, поточний рахунок 26006101100010 в ПІБ «Промінвестбанк», код МФО 311056) простий вексель на оплату через 10 днів вартості отриманого взуття в сумі 1750 грн.

Методичні вказівки до виконання роботи:

 

Фінансова діяльність підприємств передбачає здійснення розрахунків, які бувають готівковими та безготівковими. Сукупність всіх розрахунків, що здійснюються підприємством, називається грошовим оборотом.

Готівкові та безготівкові розрахунки підприємств мають свою сферу застосування. Так, готівкові розрахунки використовуються переважно при оплаті праці, касових оборотах підприємств, а безготівкові — при розрахунках між партнерами (юридичними особами з приводу отримання товарно-матеріальних цінностей, їх передоплати, користування кредита­ми та їх поверненням, послугами страхових компаній тощо), юридичними та фізичними особами, а також для виконання підприємствами своїх фінансових зобов'язань перед державою.

Для здійснення розрахунків підприємствам відкриваються в банківських установах рахунки в національній (поточний, кредитний, депозитний, бюджетний та інші) та іноземній (розподільчий, поточний, кредитний, депозитний тощо) ва­лютах.

Безготівкові розрахунки підприємства можна здійснювати за допомогою:

- платіжних доручень;

- платіжних вимог-доручень;

- чеків;

- акредитивів;

- векселів;

- платіжних вимог.

Платіжне доручення — це письмове доручення власника ра­хунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках щодо місце­вих, а також міжміських поставок за товари (роботи, послуги). Вони забезпечують максимальне наближення строків отримання товарно-матеріальних цінностей і здійснення платежу, прискорю­ють обертання оборотних коштів; запобігають виникнення креди­торської заборгованості у покупців.

Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються також за нетоварними операціями. Це платежі до бюджету, цільових державних фон дів; платежі кредитним установам, за банківськими позичками.

Платіжне доручення приймає банк тільки в межах коштів на розрахунковому рахунку. Якщо постачальник (отримувач коштів) не має рахунка в бан­ку, то розрахунки між постачальником і покупцем платіжним до­рученням не можливі, підприємство може виконати розрахунок гарантованим платіжним дорученням через підприємства зв'язку.

Переваги:

• відносно простий і швидкий документообіг;

• прискорення руху коштів;

• можливість використання цієї форми розрахунків за нетовар­них платежів.

Платіжні вимоги-доручення — це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин. Верхня частина — вимога підприємства-постачальника до підприємства-покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина — доручен­ня покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів з його рахунка на рахунок постачаль­ника.

Цей розрахунковий документ заповнює постачальник і направ­ляє покупцеві. Покупець, коли він згоден оплатити товар, заповнює нижню частину цього документа і направляє його у свій банк для пере­казу акцептованої суми на розрахунковий рахунок постачальника.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями застосовують­ся переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матеріальні цінності.

Вони можуть бути з акцептом або без акцепту. Платники мають право повністю відмовитись від акцепту платіжної вимоги-дору­чення, коли товари не було замовлено; коли товари відвантажено не на погоджену адресу; коли їх доставлено достроково; коли вони недоброякісні; коли не погоджено ціну товару.

Переваги:

• ця форма розрахунку більше відповідає фінансовим та госпо­дарським інтересам постачальників і покупців;

• зміцнює договірні відносини в господарстві;

• прискорює оформлення розрахункових документів;

• платежі здійснюються за згодою платника після попередньої пере­вірки розрахункових і товаротранспортних документів постачальника.

Розрахунковий чек — це документ стандартної форми з доручен­ням чекодавця своєму банкові переказати кошти з рахунка чекодав­ця на рахунок пред'явника чека (отримувача коштів).

Розрахунко­вий чек, як і платіжне доручення, заповнює платник. На відміну від платіжного доручення чек передається платником підприємству — отримувачу платежу безпосередньо під час здійснення господар­ської операції. Отримувач платежу подає чек у свій банк для оплати. Грошові чеки застосовуються тільки для отримання підприєм­ствами з рахунків у банківських установах готівки для виплати заробітної плати, премій і винагород, дивідендів, коштів на відряд­ження, на господарські витрати.

. Чекова форма розрахунків потребує від банківської установи до­тримання відповідних правил: банк зобов'язаний упевнитись у до­стовірності чека. Чек може бути оплачений тільки тою особою, яку вка­зано в ньому (іменний чек); або пред'явником, якщо чек видано на пред'явника. Чекодавець не тільки несе відповідальність за оплату чека банком-платником, а й зобов'язаний забезпечити цей платіж, заздалегідь надавши банку необхідні кошти для покриття своїх чеків. За видачу чека без покриття чекодавець несе відповідальність. Розрахунковий чек із чекової книжки чекодавець виписує під час здійснення платежу і віддає за отримані ним товари (виконані роботи, надані послуги). При цьому чекодавець переписує залишок ліміту з корінця попереднього розрахункового чека на корінець виписаного і зазначає новий залишок ліміту.

Приймаючи розрахунковий чек до оплати за товари (виконані роботи, надані послуги), чекотримач перевіряє: відповідність його встановленому зразку; правильність заповнення; відсутність виправлень; відповідність суми корінця чека сумі, зазначеній на самому чеку; строк дії; достатність залишку ліміту за чековою книжкою для оплати чека; наявність на ньому чіткого відбитка штампа або печатки банку та даних чекодавця.

Розрахунковий чек, оформлений з порушенням вимог, до оплати не повинен прийматися.

Чекотримач здає в банк розрахункові чеки разом із трьома примірниками реєстру чеків, якщо розрахунки чекодавця і чекоутримувача відкриті в одному банку, і в чотирьох примірниках — якщо розрахунки чекодавця і чекоутримувача відкриті в різних банках.

Банк чекоутримувача зобов'язаний перевірити заповнення реквізитів реєстру чеків згідно з вимогами та своєчасність пред'явлення їх до оплати. Суми розрахункових чеків, оформлені з порушенням вимог Інструкції, викреслюються з реєстру чеків з виправлен­ням його загального підсумку і повертаються чекоутримувачу.

Якщо чекодавець і чекоутримувач обслуговуються в одному бан­ку, то після перевірки правильності заповнення реквізитів розрахункових чеків і реєстру чеків банк на підставі першого примірни­ка реєстру чеків списує кошти з відповідного рахунка чекодавця та зараховує їх на рахунок чекоутримувача.

Переваги:

- відносна швидкість розрахунків і надходження коштів на ра­хунок постачальника, що сприяє зменшенню дебіторської забор­гованості.

- гарантія платежу

Недоліки:

- неможливість розрахунків чеками на велику суму;

- складність оформлення чека.

Акредитив — це розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товаротранспортних документів за відвантажений товар.

Постачальник подає в банк, що його обслуговує, заяву із зазначен­ням умов використання задепонованих коштів. Після повідомлення про відкриття акредитива постачальник відвантажує товар і не пізніше трьох робочих днів після цього подає в установу банку реєст­ри рахунків і транспортні або інші документи, які підтверджують відвантаження. Якщо документи відповідають умовам акредитива, кошти того самого дня зараховуються на рахунок постачальника.

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів:

- покритий — акредитив для здійснення платежів, за якими завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку — "Розрахун­ки за акредитивами";

- непокритий — акредитив, оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Акредитив може бути відкличним або безвідкличним. Це зазначається на кожному акредитиві. У разі відсутності такої позначки акредитив вважається безвідкличним.

Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара. Усі розпорядження про зміни умов відкличного ак­редитива або його анулювання заявник може надати бенефіціару тільки через банк-емітент, який повідомляє виконуючий банк, а останній — бенефіціара.

Якщо виконуючий банк не є банком-емітентом, то зміна умов відкличного акредитива або його анулювання відбувається тільки після отримання від виконуючого банку відповідного повідомлен­ня, яким підтверджується те, що до часу зміни умов або анулюван­ня акредитива документи за акредитивом не були подані.

Документи за акредитивом, що відповідають умовам акредити­ва та подані бенефіціаром і прийняті виконуючим банком до отри­мання останнім повідомлення про зміну умов або анулювання ак­редитива, підлягають оплаті.

Безвідкличний акредитив — це акредитив, який може бути ану­льований або умови якого можуть бути змінені тільки за згодою на це бенефіціара, на користь якого він був відкритий, і банка-емітента.

Такий акредитив становить собою тверде зобов'язання банка-емітента сплатити кошти в порядку та в строки, визначені умова­ми акредитива, якщо документи, передбачені ним, подано до бан­ку, зазначеного в акредитиві, або банку-емітента та дотримано стро­ки й умови акредитива.

У всіх акредитивах обов'язково має передбачатися дата закін­чення строку і місця подання документів для платежу. Дата, яку зазначено в заяві, є останнім днем для подання бенефіціаром до оплати реєстру документів за акредитивом та документів, перед­бачених умовами акредитива.

Акредитив, кошти за яким заброньовані в банку-емітенті, за­кривається ним після закінчення строку, зазначеного в акредитиві, з додаванням нормативного строку проходження документів спецзв'язком від виконуючого банку до банку-емітента або після отримання від виконуючого банку підтвердження про невиконання акредитива.

Переваги:

• ця форма розрахунку дає постачальнику впевненість у тому, що відвантажений товар буде своєчасно оплачено;

• для постачальників (отримувачів коштів) акредитивна фор­ма розрахунків надійна, відносно проста і приваблива, оскільки га­рантує оплату.

Недоліки:

• покупцям розрахунки з використанням акредитива не вигідні, бо на певний час кошти вилучаються з обороту, що погіршує фінан­сове становище підприємств-покупців.

 

III. Виконайте тести:

 

1. Кошти підприємств підлягають зберіганню в банку:

а) обов'язково за виключенням ліміту.

б) обов'язково;

в) необов'язково;

г) за бажанням підприємства;

 

2. При здійсненні розрахункових операцій підприємство обирає фор­му розрахунків:

1. за домовленістю з партнером;

2. самостійно;

3. за вказівкою вищих органів;

4. за вказівкою банку.

 

З. Які кошти знаходяться в касі підприємств:

а) депозитні;

б) готівкові;

в) розрахункові;

г) валютні.

 

4. Який документ не потрібно подавати при відкритті рахунків у банку:

1. заяву на відкриття рахунку;

2. примірник статуту підприємства;

3. баланс.

4. свідоцтво про державну реєстрацію в органах державної влади;

 

5. Система безготівкових розрахунків включає:

а) організацію розрахунків;

б) класифікацію розрахунків;

в) взаємовідносини між підприємствами;

г) взаємовідносини підприємств із бюджетом.

 

6. Чеки не бувають:

а) привілейовані;

б) розрахункові.

в) іменні;

г) на пред'явника;

 

7. Строк дії акредитиву вказується:

а) у договорі між постачальником і покупцем;

б) постачальником;

в) встановлюється банком-емітентом самостійно.

г) покупцем

8. Платіжна вимога-доручення виписується:

а) постачальником;

б) покупцем;

в) банком постачальника;

г) банком покупця.

9. Вексель - це цінний папір, що являє собою:

а) грошову вимогу постачальника до платника про сплату певної суми грошей;

б) договір між постачальником і платником про сплату певної суми грошей.

в) грошове зобов'язання боржника сплатити певну суму в указаний строк;

г) грошове зобов'язання банку сплатити певну суму в указаний строк;

 

Т.10. Найпоширеніші випадки застосування векселів:

а) для відстрочки часу платежу;

б) для оформлення товарного кредиту;

в) для проведення факторингу;

г) для проведення платежів у порядку планових.

 

 

Висновки_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

Відмітка про виконання: ___________________________________________

 

 


Практичне робота № 3 (4 год.)

Тема: Планування грошових надходжень підприємств. Механізми ціноутворення.

 

Мета заняття: Вивчити порядок формування головного джерела грошових надходжень підприємств - виручки від реалізації продукції , робіт та послуг

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1348. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.071 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7