Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Для детей младшего дошкольного возраста
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Прокаріоти (від лат. про - перед, замість та грец. каріон - ядро) - надцарство організмів, до складу якого входять царства Бактерії та Ціанобактерії (колишня назва — «синьо-зелені водорості»).

Клітини прокаріотів характеризуються простою будовою: вони не мають ядра і багатьох органел (міто-хондрій, пластид, ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі, лізосом, клітинного центру) (мал 34).

Мал. 34. Схема будови клітини бактерії:
1 - цитоплазма;
2 - фотосинтетичні мембрани;
3 - капсула;
4 -джгутик;
5 - клітинна стінка;
6 - рибосоми;
7 - запасні поживні речовини;
8 - кільцева ДНК;
9 - плазматична мембрана;
10- складчасті впинання мембрани

 

Ще однією характерною рисою клітин цих організмів є відсутність системи внутрішньоклітинних мембран. Лише у деяких бактерій — мешканців водойм або капілярів ґрунту, заповнених водою, є особливі газові вакуолі. Змінюючи об'єм газів у цих вакуолях, бактерії можуть пересуватись у водному середовищі з мінімальними витратами енергії. Таким чином, клітинам прокаріотів притаманна простота будови.

У цитоплазмі прокаріотів містяться рибосоми та різноманітні включення. Але розміри рибосом дрібніші, ніж у еукаріотів.

До складу поверхневого апарату клітин прокаріотів входить плазматична мембрана, клітинна стінка, іноді слизова капсула. Плазматична мембрана може утворювати гладенькі або складчасті впинання в цитоплазму. На складчастих мембранних впинаннях можуть розташовуватись ферменти, рибосоми, а на гладеньких - фотосинтезуючі пігменти. В клітинах деяких бактерій (наприклад, пурпурних) фотосинтезуючі пігменти можуть міститись у кулястих замкнених структурах, утворених випинаннями плазматичної мембрани. їх називають хроматофорами (від грец. хрома - фарба та форос - той, що несе).

Замість ядра, в клітинах прокаріотів є одна чи кілька ядерних зон зі спадковим матеріалом. Але на відміну від ядра еукаріотів, ядерні зони прокаріотів мембранами від цитоплазми не відокремлені. Спадковий матеріал прокаріотів представлений кільцевою молекулою ДНК, прикріпленою в певному місці до внутрішньої поверхні плазматичної мембрани (мал. 34). Отже, типові хромосоми, які в клітинах еукаріотів розташовані в ядрі, у прокаріотів відсутні.
Клітини деяких бактерій мають органели руху -один, декілька або багато джгутиків. Джгутики можуть бути довші за саму клітину, проте їхній діаметр незначний (10-25 нм), тому у світловий мікроскоп вони не помітні. Крім джгутиків, поверхня клітин бактерій має нитчасті та трубчасті утвори, які складаються з білків чи полісахаридів. Вони забезпечують прикріплення до субстрату або беруть участь у передаванні спадкової інформації під час статевого процесу.
Прокаріоти - мікроскопічні організми. Розміри їхніх клітин не перевищують ЗО мкм, а в деяких видів діаметр клітин становить лише 0,2 мкм. Більшість прокаріотів - одноклітинні організми, серед них є і колоніальні форми. Скупчення клітин прокаріотів можуть мати вигляд ниток, грон тощо. Іноді вони оточені спільною слизовою оболонкою - капсулою. При цьому контакти між сусідніми клітинами, що мають вигляд мікроскопічних канальців, заповнених цитоплазмою, відомі лише для деяких колоніальних ціанобактерій.

Форма клітин прокаріотів різноманітна: куляста (коки), паличкоподібна (бацили), у вигляді вигнутої (вібріони) або спірально закрученої (спірили) палички тощо (мал. 35).

Мал. 35. Різні форми бактерій:
1 - коки;
2 - бацили;
3 - спірили;
4 - вібріони

 

Прокаріоти розмножуються нестатевим способом — поділом навпіл. Перед поділом клітина збільшується в розмірах, її спадковий матеріал (молекула ДНК) подвоюється. Таким чином, кожна з дочірніх клітин, які утворилися внаслідок поділу материнської, отримує подібну спадкову інформацію (мал. 36).

Мал. 36. Поділ бактеріальної клітини


У прокаріотів спостерігається і статевий процес -кон'югація (від лат. конюгатіо - сполучення). Під час кон'югації дві клітини обмінюються спадковою інформацією (у вигляді фрагментів молекули ДНК) через цитоплазматичний місток, що на певний час утворився між ними.

За несприятливих умов у деяких прокаріотів утворюються спори. В одних видів спори утворюються всередині материнської клітини: цитоплазма майбутньої спори вкривається багатошаровою оболонкою. Такі спори дуже стійкі до дії високої температури (в деяких випадках вони можуть витримувати кип'ятіння протягом кількох годин), іонізуючого опромінення, хімічних сполук тощо. Потрапивши у сприятливі умови, спори проростають. У вигляді спор бактерії можуть тривалий час зберігати життєздатність у несприятливих умовах {мал. 37).


Мал. 37. Утворення спори і цисти


У ґрунті, що прилип до коренів засушених рослин з одного гербарію у Великобританії, було виявлено життєздатні спори, вік яких перевищував 300 років. Учені припускають, що життєздатність спор може зберігатися до 1000 років.

У деяких бактерій спори можуть утворюватись не всередині материнської клітини, а в результаті брунькування.

Деякі прокаріоти здатні до інцистування (від лат. ін - в, всередині та грец. кистіс - міхур). При цьому щільною оболонкою вкривається вся клітина. Цисти прокаріотів стійкі до дії радіації, висушування, але нездатні витримувати високі температури.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Який внесок зробив у розвиток цитології Р.Гук?

2. Чому деякі структури клітини неможливо побачити у світловий мікроскоп?

3. Які наслідки для розвитку науки мало покращення чіткості зображення світлового мікроскопа?

4. Чому прогрес у цитології був неможливим до появи нових технічних засобів?

5. Які методи застосовують учені для приготування цитологічних препаратів?

6. У чому полягають особливості методів фазово-контрастної мікроскопії?

 

для детей младшего дошкольного возраста

В содержании направления «Социально-личностное развитие»в качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателя­ми в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возра­стном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное усло­вие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, нацио­нальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирования его самосознания. В этом разделе представлены образовательные области «Социализация» и «Труд».

Реализация программных задач образовательных областей «Социализация», «Труд», осуществляется в рамках совместной деятельности воспитателя с детьми в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения), а также образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Образовательная область Задачи ФГТ Задачи программы «Истоки» Интеграция образовательных областей
Социализация На достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: - развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Социализация Второй год жизни Образовательные задачи — создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреж­дению; — помогать переживать расставание с матерью, привыкать к новым услови­ям жизни; — доброжелательно и терпеливо относиться к ребенку, способствовать возник­новению у него чувства заботы о нем и доброго отношения всех взрослых; — побуждая к совместным действиям с предметами и игрушками, поддер­живать потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении с ним; — поддерживать первые успехи и самостоятельные усилия; — стимулировать вступление в непродолжительный контакт со сверстни­ками (совместное с воспитателем или самостоятельное наблюдение за действиями другого ребенка, подражание его действиям); — поощрять интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями, иг­рушками, говорить о своих и детских переживаниях («Я рада, что Сережа сегодня улыбается», «Хорошо, что Женя пожалел Сашеньку, ведь она упа­ла, ей больно»); — давать первые представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова и т.д.); — учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; — поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); — развивать желание выполнять просьбу воспитателя («Дима, принеси пи­рамидку», «Маша, помоги мне, пожалуйста, убрать кубики в коробку»); — создавать условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени (обращаться к ребенку по имени, учить узнавать себя в зеркале, на фотографии); — подводить к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, де­вочка) по внешним признакам (одежда, прическа), имени.   Третий год жизни Образовательные задачи - Обеспечивать эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжела­тельное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и воспитате­лей детского сада; — помогать детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить рас­ставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; — развивать и поддерживать потребность ребенка в общении и сотрудниче­стве со взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, стрем­ление слушать и слышать взрослого, выполнять его просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и др.); — помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать к игре рядом и вместе друг с другом, создавать условия для совместной с воспитателем и сверстниками деятельности (игры, инсценировки сказок, потешек, песе­нок, выполнения движений под музыку и т.д.); — побуждать пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен, поддерживать каждое проявление добро­желательности, поощрять общение, способствующее возникновению вза­имной симпатии детей; — учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком; — способствовать тому, чтобы ребенок называл себя в первом лице («Я рисую», «Я иду гулять»), по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени, различал свою половую принадлежность («Я мальчик!», «Я девочка!»); — поддерживать общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоци­онально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; — положительно оценивать те или иные действия и поступки ребенка; — не допускать отрицательных оценок ребенка; — поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я сильный!»).   Все образовательные области    
Сюжетно отобразительная игра   Сюжетно - отобразительная деятельность Второй год жизни Образовательные задачи — обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; — отражать реальное назначение предметов в игровых ситуациях бытового типа; — проводить игры-показы («Угостим куклу», «Полечим и покормим собач­ку» и т.д.); — создавать условия для игры путем предоставления разнообразных игрушек; — играть вместе с ребенком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ре­бенку по его опыту сценки из жизни и подталкивая его к дальнейшему развитию игрового сюжета, способствовать возникновению цепочки иг­ровых действий.   Третий год жизни Образовательные задачи — организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов (знако­мых сказок, стишков); — поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок ото­бражает назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адек­ватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); — осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития сюжета, наполнять предметное содержание игры смыслом общения одного чело­века с другим; — стимулировать появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого ребенка; — демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов, помимо игрушек использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на прогулке палочки, побольше и поменьше — мама и малыш и т.д.); поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; — использовать моменты понимания словесного обозначения предметов и действий как важную предпосылку формирования ролевого поведения; — поощрять замену или обозначение игровых действий словом («Чик-трак», «Покушали» и др.); организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мульт­фильмов, водить на тематические прогулки, что обогащает содержание игр  
Труд На достижение цели формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: - развитие трудовой деятельности; - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека чтение. Труд Третий год жизни Образовательные задачи — воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); — формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; — побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; — развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять.   Здоровье Коммуникация Чтение детям художественной литературы Социализация Познание Безопасность

 

 

Интеграция содержания образовательной области «Социализация»

Образовательная область Задачи организации образовательного процесса
Физическая культура Приобщать к ценностям физической культуры; формировать первичные представления о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; развивать игровую деятельность со сверстниками в части подвижных игр с правилами.
Здоровье Формировать первичные ценностные представления о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдении элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни.
Чтение художественной литературы Формировать первичные представления о себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы. Формировать первичные ценностные представления через ознакомления с художественными произведениями.
Безопасность Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира.
Труд Формировать представления о труде, профессиях людей, людях труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности.
Познание Формировать целостную картину мира и расширять кругозор в части представлений о себе, семье, социуме, государстве, мире. Включать детей в систему социальных отношений, приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Коммуникация Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения.
Музыка Формировать первичные представления о себе, о своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства.

 

Образовательная область «Социализация»Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1286. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия