Студопедия — Евакуація людей їз приміщень і будівель
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Евакуація людей їз приміщень і будівель


Мета: навчитися визначати відповідність заходів евакуації людей із приміщень встановленим нормам пожежної безпеки та розрахову­вати терміни евакуації.

Завдання. Розрахувати можливий час евакуації з приміщень і проаналізувати відповідність заходів пожежної безпеки евакуації лю­дей встановленим пожежним нормам. Розрахунок виконати згідно із заданими варіантами вихідних даних (див. табл. Д4).

Визначити:

1. Щільність людського потоку в загальному проході.

2. Відповідність значення максимально допустимої відстані най- віддаленішого робочого місця до евакуаційного виходу встанов­леним нормам.

3.Мінімальну ширину евакуаційного виходу

4. Розрахунковий час евакуації людей із приміщення.

При виникненні пожежі на початковій стадії виділяється тепло та токсичні продукти згоряння, можливі руйнування конструкцій. Тому слід враховувати необхідність евакуації людей. Показником ефектив­ності евакуації є час, протягом якого люди можуть залишити окремі приміщення і будівлі загалом.

Безпека евакуації досягається тоді, коли тривалість евакуації людей в окремих приміщеннях і будівлях не перевищує критичної тривалості пожежі, яка становить небезпеку для людей. Критичною тривалістю пожежі є час досягнення при пожежі небезпечних для лю­дини температур і зменшення вмісту кисню в повітрі.

В усіх будівлях і спорудах на випадок пожежі повинна бути пе­редбачена і забезпечена евакуація людей з приміщень через евакуа­ційні виходи. Виходи вважаються евакуаційними, якщо ведуть з при­міщень:

а) першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, вес­тибюль, сходову клітку;

б) будь-якого поверху, крім першого, у коридор, що веде на схо­дову клітку, у тому числі через хол. При цьому клітки повин­ні мати вихід назовні безпосередньо або через вестибюль, від­окремлений від прилеглих коридорів перегородками з двери­ма;

в) до сусіднього приміщення на цьому ж поверсі, забезпечене ви­ходами, вказанами в п. а) і б).

Евакуаційні виходи повинні розташовуватися роззосереджено.

Мінімальна відстань між найвіддаленішими один від одного ева­куаційними виходами з приміщення визначається за формулою:

L=

де Р — периметр приміщення, м.

Кількість евакуаційних виходів з будівель, кожного поверху та приміщень необхідно приймати зі СНиП 2.01.02-85, однак не мен­ше двох. Слід зазначити, що існує ряд винятків, коли допускається один евакуаційний вихід або використання як другого виходу інших пристосувань для евакуації, зокрема зовнішньої пожежної металевої драбини. Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення категорій А і Б, а також через виробничі приміщення в будівлях ступеня вогнестійкості ПІб, IV. ІУа та V.

Відстань від найвіддаленішого робочого місця до найбільшого евакуаційного виходу з приміщення безпосередньо назовні або на сходову клітку не повинна перевищувати значень, регламентованих СНиП 2.09.02-85 (див. табл.5).

Щільність людського потоку визначається як відношення кіль­кості людей, що евакуюються загальним проходом, до площі цього проходу.

Відстань коридором від дверей найвіддаленішого приміщення площею до 1000 м2 до найближчого виходу назовні або на сходову клітку не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 1.

Таблищ 1

Максимально допустима відстань від дверей найвіддаленішого приміщення до найближчого виходу назовні або на сходову клітку

Розміщення виходу Категорії приміщень Ступені вогнестійкості будівлі Відстань коридором, м, до виходу назовні або на сходову клітку при кількості люд­ського потоку в коридорі, осіб на 1 м2
до 2 більше 2 до 3 більше 3 до 4 більше 4 до 5
Між двома виходами назовні або сходовими клітками А, Б І, II, ІІІа        
В І, II, III ІІІа, ІІІб, IV V        
г,д І, II, III ІІІа, ІІІб, IV V        
Із глухого коридора Незалежно від категорії І, II, III ІІІа, ІІІб, IV V        

Примітка. Щільність людського потоку в коридорі визначається як відношення кількості людей, що евакуюються з приміщення в ко­ридор, до площі цього коридору.

Ширина евакуаційного виходу (дверей) із приміщень визначаєть­ся залежно від загальної кількості людей, які евакуюються через цей вихід, і кількості людей на 1 м ширини виходу (дверей) згідно з да­ними табл. 2.

Таблиця 2

Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу

Об'єм приміщення, тис. м3 Категорії приміщень Ступені вогнестійкості будівлі Кількість осіб на 1 м ширини евакуаційного виходу (дверей)
       
До 15 А, Б І, II, ІІІа  
    І, II, III, ІІІа  
  В ІІІб, IV  
    V  

Закінчення таблиці 2

       
  А, Б І, II, ІІІа  
  В І, II, III, ІІІа ІІІб, V  
  А, Б І, II, ІІІа  
  В І, II, III, ІІІа  
    ІІІб, IV  
  А, Б І, II, ІІІа  
  В І, II, III, ІІІа  
    ІІІб  
60 і більше А, Б І, II, ІІІа  
  А. Б І, II, III, ІІІа  
    ІІІб  
80 і більше В І, II, III, ІІІа  
  г;д І, II, III, ІІІа  
    ІІІб, IV  
    V  
           

Ширину евакуаційного виходу (дверей) із коридору назовні або на сходову клітку необхідно приймати залежно від загальної кіль­кості людей, які евакуюються через цей вихід, і кількості людей на 1 м ширини виходу (дверей), встановленої не менше: 0,8 м.

Ширину сходового маршу необхідно приймати не менше розра­хункової величини евакуаційного виходу (дверей) з поверху з най- ширшими дверима на сходову клітку, тобто не менше 1 м.

Евакуаційні шляхи (коридори, проходи, виходи, сходові мар­ші та майданчики, тамбури тощо) мають забезпечувати у випадку виникнення пожежі безпечну евакуацію людей, які перебувають у приміщеннях будівель і споруд, протягом необхідного часу евакуа­ції (табл. 3).

Таблиця З

Необхідний час евакуації з виробничих будівель І, II, III ступенів вогнетривкості

Категорії будівель Необхідний час евакуації, хв, залежно від об'єму приміщення, тис. м3
  ЗО     60 і більше
А, Б 0,5 0,75 1,0 1,5 1,75
В 1,25 2,0 2,0 2,5 3,0
г,д Не обмежується

Для будівель IV ступеня вогнетривкості наведений у таблиці не­обхідний час евакуації зменшується на 30 %, а для будівель V ступе­ня — на 50 %.

Час, протягом якого всі люди можуть вийти з приміщення або з будівлі, називається розрахунковим.

Розрахунковий час евакуації людей з приміщень і будівель визна­чають, виходячи з довжини евакуаційного шляху та швидкості руху людського потоку на всіх відрізках шляху від найвіддаленіших місць до евакуаційних виходів (табл. 4). Розрахунковий час евакуації пови­нен бути менший за необхідний час евакуації людей.

Таблиця 4

Максимально допустима відстань від найвіддаленішого робочого місця

до евакуаційного виходу з приміщення

Об'єм приміщення, тис. м3 Категорії приміщень Ступені вогнетрив­кості будівлі Максимальна допустима відстань, м, при щільності людського потоку в загальному проході, осіб/1 м2
до 1 1-3 більше 3-5
До 15 А, Б І, II, ІІІа      
В І, II, ІІІ,ІІІа ІІІб, IV      
ЗО А, Б І, II, ІІІа      
В І, ТІ, III, ІІІа ІІІб, IV 145 100    
  А, Б І, II, ІІІа      
В І, II, III, ІІІа ІІІб, IV 160 110    
  А, Б І, II, ІІІа      
В І, II, III, ІІІа      
60 і більше А, Б І, II, ІІІа      
  В І, II, III, ІІІа      
80 і більше В І, II, III, ІІІа      
Незалежно від об'єму Г,д І, II, III, ІІІа ІІІб, IV V Не обме­жується 160 120 Не обме­жується 95 70 Не обме­жується 65 50

Розрахунковий час евакуації людей визначають як суму часу руху людського потоку на окремих відрізках шляху, хв:

з нахилом не більше 6:1 та проміжними майданчиками, що розташовуються, як правило, поблизу вікна не менше як через 8 м по висоті. Пожежні сходи розташовуються на відстані по периметру будівлі не більше 200 м.


Таблиця 5

Швидкість та інтенсивність руху людського потоку залежно від його щільності

Щільність людського Горизонтальний шлях Дверний отвір Сходи вниз Сходи вгору
потоку О м2/м2 Швид­кість Інтен­сивність Інтен­сивність Швид­кість Інтен­сивність Швид­кість Інтен­сивність
  РУХУ, м/хв руху, м2/хв руху, м2/хв руху, м/хв руху, м2/хв руху, м/хв руху, м2/хв
0,01             0,6
0,05              
0,1     8,7   9,5   5,3
0,2     13,4   13,6    
0,3   14,1 16,5   15,6   9,6
0,4     18,4       10,4
0,5   16,5 19,6   15,5    
0,6   16,2     14,4   10,8
0,7   16,1 18.5   12,6   10,5
0,8   15,2 17,3   10,4   10,4
0,9 і більше   13,5 8,5   7,2   9,9

 

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 3648. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия