Студопедия — ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Юридичний факультет

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

 

ПІДРУЧНИК

Видання 2-ге, перероблене і доповнене

За загальною редакцією канд. юрид. наук В.Д. Чернадчука

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

Суми, 2006

Університетська книга

 

Рекомендовано до друку вченою радою Української академії банківської справи Національного банку України. Протокол № 10 від 30.06.2006 р.

 

Рецензенти:

Фурса С.Я., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Демченко С.Ф., кандидат юридичних наук, перший заступник голови Вищого господарського суду України;

Щербак С.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Української академії банківської справи НБУ

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України.

Лист № 1.4/18-Г-626 від 01.08.2006 р.

 

Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос (ст..)., В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – с.

Пропонований авторським колективом підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України.

Підручник підготовлений на базі чинного господарського процесуального законодавства та наукових праць, присвячених окремим питанням господарського процесуального права.

Розглянуто інститути господарського процесуального права України, висвітлено проблеми, які існують на сьогодні в процесі розгляду і вирішення господарських спорів, проаналізовано чинне законодавство та судова практика, викладено процесуальні питання позасудового захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Призначений для студентів вищих юридичних навчальних закладів, викладачів, юристів, усіх тих, хто цікавиться господарським процесуальним правом.

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ ………………………………………………………………………….. 5

Глава 1. Організаційно-правові засади господарського судочинства …….7

1.1. Принципи господарського судочинства

1.2. Організаційно-правові засади діяльності місцевих господарських судів

1.3. Організаційно-правові засади діяльності апеляційних господарських судів

1.4. Організаційно-правові засади діяльності Вищого господарського суду

1.5. Організаційно-правові засади діяльності Верховного Суду України у сфері господарського судочинства.

Глава 2. Поняття господарського процесуального права як галузі права, юридичної науки і навчальної дисципліни ………………………………… 36

2.1 Предмет, метод і функції господарського процесуального права

2.2. Норми господарського процесуального права

2.3. Господарські процесуальні правовідносини

2.4. Джерела господарського процесуального права

2.5. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна

Глава 3. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам ……… 62

3.1. Підвідомчість господарських справ.

3.2 Підсудність господарських справ

Глава 4. Учасники господарського судового процесу …………………….. 77

4.1. Поняття та склад учасників судового процесу

4.2. Сторони в судовому процесі, їх права та обов’язки

4.3. Треті особи у судовому процесі. Правовий статус інших учасників судового процесу

4.4. Участь прокурора у судовому процесі

Глава 5. Докази та доказування у господарському судовому процесі ……. 94

5.1. Поняття та види доказів

5.2. Доказування у судовому процесі

5.3. Запобіжні заходи

Глава 6. Судові витрати. Процесуальні строки ……………………………. 115

6.1. Поняття та склад судових витрат

6.2. Державне мито

6.3. Інші судові витрати

6.4. Процесуальні строки

Глава 7. Позов у господарському судовому процесі ………………………. 130

7.1. Поняття і елементи позову. Форма і зміст позовної заяви

7.2. Порядок подання позовної заяви. Відзив на позовну заяву

7.3. Відмова в прийнятті і повернення позовної заяви

7.4. Об’єднання позовних вимог. Відмова від позову. Зустрічний позов

7.5. Забезпечення позову

Глава 8. Вирішення господарських спорів у першій інстанції ……………. 151

8.1. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді

8.2. Відкладення, зупинення, поновлення і припинення судового розгляду

8.3. Порядок прийняття, форма і зміст судового рішення

8.4. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, ухвала

Глава 9. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку ……………… 175

9.1. Право апеляційного оскарження

9.2. Подання апеляційної скарги

9.3. Порядок розгляду апеляційної скарги

9.4. Постанова апеляційної інстанції

Глава 10. Перегляд судових рішень у касаційному порядку ……………… 189

10.1. Право касаційного оскарження

10.2. Подання касаційної скарги

10.3. Порядок розгляду касаційної скарги

10.4. Постанова касаційної інстанції

Глава 11. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами ………………………………………………. 201

11.1 Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення.

11.2. Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення

11.3. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

Глава 12. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.. 211

12.1. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень

12.2. Наказ господарського суду і порядок його виконання

12.3. Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови

Глава 13. Особливості провадження у справах про банкрутство …………….223.

13.1. Учасники провадження у справах про банкрутство

13.2. Строки провадження у справах про банкрутство

13.3. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство

13.4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….. 248

 

 

ВСТУП

 

 

Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб’єктів господарювання. У процесі здійснення господарської діяльності між суб’єктами цієї діяльності виникають, функціонують і припиняються різноманітні господарські відносини. Здійснення господарської діяльності не може проходити без конфліктів, що призводить до суперечностей і відповідно до виникнення господарських спорів, які є предметом розгляду та вирішення господарського суду.

Господарський суд – одна з гілок судової влади, на яку Конституцією України і чинним законодавством покладено здійснення правосуддя в господарських відносинах. Утворення системи господарських судів відображає процес становлення в Україні незалежної судової влади. В Україні сформовано систему господарських судів, і це зумовило необхідність теоретичного усвідомлення діяльності цих судів та практики реалізації господарського процесуального законодавства.

Здійснюючи судочинство в господарських відносинах, господарські суди як спеціалізована ланка судової системи України покликані не лише розглядати справи у спорах із метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, а й сприяти зміцненню законності в господарських правовідносинах. Тому цілком природно, що господарські суди відіграють значну роль у системі інститутів судової влади.

Організація і діяльність господарських судів визначається Конституцією України, Законом України «Про судоустрій України», Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також міждержавними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право України» набуває важливого значення в підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство». Сприяти успішному засвоєнню знань із цієї дисципліни покликаний підручник, підготовлений авторським колективом. У ньому зроблено спробу проаналізувати чинне господарське процесуальне законодавство, судову практику і розглянути підходи, що склалися в науковій юридичній літературі з тих чи інших питань господарського судочинства.

Автори ставили за мету в невеликому за обсягом підручнику розглянути найбільш важливі питання господарського процесуального права і зробити акцент саме на тих особливостях, які відображають характеристики цієї галузі права. Також здійснено аналіз чинного господарського процесуального законодавства, виявлено вади у правовому регулюванні вирішення господарських спорів, визначено напрямки подальшого розвитку господарського судочинства, розглянуто підходи, що склалися в науковій літературі з тих чи інших питань, зокрема в працях сучасних українських учених-правознавців В.Е. Беляневича, С.В. Васильєва, В.К. Мамутова, Д.М. Притики, М.І. Тітова, В.С. Щербини та ін.

Вивчення господарського процесуального права передбачає засвоєння не лише наукової та навчальної літератури, а й практики господарських судів, узагальненої в рекомендаціях, роз’ясненнях, листах і оглядах Президії Вищого господарського суду України. Тому до підручника включено додатки, які містять останні й найважливіші акти Вищого господарського суду.

У підручнику відображені останні зміни в господарському процесуальному законодавстві, пов’язані з прийняттям Закону України «Про судоустрій України» та Господарського процесуального кодексу України.

Підручник містить матеріал в обсязі, передбаченому програмою навчальної дисципліни на юридичному факультеті Української академії банківської справи Національного банку України, який викладено в стислій, систематизованій і доступній для студентів формі. Однак сподіваємося, що підручник буде корисним не тільки для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а й для всіх, хто цікавиться юриспруденцією.

Підручник підготовлено авторським колективом у складі: Чернадчук В.Д., канд. юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ «УАБС НБУ» (вступ, глави 2, 6-8, 11, 13); Сухонос В.В., канд.. юрид наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ «УАБС НБУ» (глави 4, 9-10); Нагребельний В.П., канд.. юрид. наук, член-кор. АпрН України, заст.. директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (глави 1, 3, 12); Лук’янець Д.М., докт. юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ «УАБС НБУ» (глава 5)

ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАДата добавления: 2015-09-18; просмотров: 846. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия