Студопедия — Визначте документ за поданим формуляром. 1 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначте документ за поданим формуляром. 1 страница


Автор документа (назва відомства й організації); дата, номер і місце складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ керівника організації; склад комісії, присутні; текст; відомості про кількість примірників документа, їх місцезнаходження; перелік додатків; підписи членів комісії і присутніх.

Відповідь:

Акт.

37. Продовжіть таблицю.

Групи актів Зміст
1. Законодавчі Рішення щодо
2...................... ........................................................................................................

 

Відповідь:

Групи актів Зміст
1. Законодавчі Рішення щодо законів, указів, постанов
2. Адміністративні Підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій, окремих осіб

 

38. Установіть різницю між списком і переліком.

Відповідь:

Список і перелік дуже близькі документи, які різнять­ся за призначенням.

 

39. Розмістіть реквізити накладної у правильній послідов­ності.

1. Підпис керівника установи й бухгалтера.

2. Дата.

3. Назва документа.

4. Хто видав.

5. Підстава, на основі якої видано накладну.

6. Номер документа.

7. Кому видано (назва установи або прізвище, ім'я та по батькові приватної особи).

8. Позначення кожної графи: а) назва предметів; б) сорт; в) розмір; г) одиниця виміру; ґ) номенкла­турний номер; д) кількість (за вимогою); е) вартість; є) сума вартості.

9. Хто одержав.

10. Печатка або штамп установи.

11. Від кого (назва установи або штамп установи, адре­са, телефон, поточний рахунок).

 

Відповідь:

1) Назва документа.

2) Номер документа.

3) Підстава, на основі якої видано накладну.

4) Кому видано (назва установи або прізвище, ім'я та по батькові приватної особи).

5) Від кого (назва установи або штамп установи, адреса, телефон, поточний рахунок).

6) Позначення кожної графи:


а) назва предметів;

б) сорт;

в) розмір;

г) одиниця виміру;

ґ) номенклатурний номер;

д) кількість (за вимогою);

е) вартість;

є) сума вартості.


7) Підпис керівника установи й бухгалтера.

8) Дата.

9) Хто видав.

10) Хто одержав.

11) Печатка або штамп установи.

 

40. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоно­вані визначення.

1. Документація постійних експертних комісій, спеці­ально уповноважених осіб або представників органі­зацій.

2. Договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників створення асоціації.

Відповідь:

1) Акти.

2) Установчий договір.

 

 

ТЕСТ З ОРФОГРАФІЇ

І. Перепишіть речення. Поставте на місці крапок, де по­трібно, пропущені літери, апостроф, дефіс.

 

Варіант 1

1. Статус націонал...них надаєт...ся все/українс...ким творчим спілкам, які об...єднують більшіст... провідних професійних творчих працівників ві(д,т)повідного фахового напряму в галузі кул...тури та мистецтва і мают.. видатні заслуги у стверджен...і традицій і розвитку українс…кої націонал...ної кул...тури та міжнародне визнан...я. (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1015)

 

2. Члени експертних коміс...ій і методичних рад архівів, студенти/практиканти, особи, які прибувают... для участі в конференціях, нарадах, семінарах, інших заходах, допускают...ся до приміщен... архів(а,у) за списком, підписан...им директором архіву або його заступником, після пред...явлення документ(а,у), що посвідчує особу. (Наказ Державного комітету архівів України від 15 січня 2001 р. № 2)

 

3. Державна авіаційна адміністрація забезпечує на(д,т)ходжен...я коштів, здійснює формуван...я та використан..я (Д,д)ержавного спеціалізованого фонду фінансуван...я за­гально/державних витрат на авіаційну діял...ніст... та участ... України у міжнародних авіаційних організаціях. (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 815)

 

4. Головний державний санітарний лікар України погоджує методи контролю і випробуван... продукції щодо її бе(з,с)пеки для здоров...я і жит...я населен...я, інструкції (правила) використан...я продукції підвище­ної не/безпечності. (Лист Міністерства юстиції України від 1 серпня 1997 р. № 34-5-3846)

 

5. Акредитація спеціал...ності у навчал...ному закладі за певним освітн...о/кваліфікаційним рівнем (далі — акредитація спеціальності) — це державне визнан...я відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності (Д,д)ержавним вимогам. (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпні 2001 р. № 978)


Відповідь: 1 варіант

 

1. Статус національних надається всеукраїнським творчим спілкам, які об'єднують більшість провідних професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва і мають видатні заслуги у ствердженні традицій і розвитку української національної культури та міжнародне визнання. (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1015)

 

2. Члени експертних комісій і методичних рад архівів, студенти-практиканти, особи, які прибувають для участі в конференціях, нарадах, семінарах, інших заходах, до­пускаються до приміщень архіву за списком, підписа­ним директором архіву або його заступником, після пред'явлення документа, що посвідчує особу. (Наказ Державного комітету архівів України від 15 січ­ня 2001 р. № 2)

 

3. Державна авіаційна адміністрація забезпечує надхо­дження коштів, здійснює, формування та використання Державного спеціалізованого фонду фінансування за­гальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 815)

 

4. Головний державний санітарний лікар України погод­жує методи контролю і випробувань продукції щодо безпеки для здоров'я і життя населення, інструкції (правила) використання продукції підвищеної небезпечності. (Лист Міністерства юстиції України від 1 серпня 1997 р. № 34-5-3846)

 

5. Акредитація спеціальності у навчальному закладі за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі — акре­дитація спеціальності) — це державне визнання відпо­відності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам. (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978)

 


Варіант 2

 

1. Мін...юст України під час виконан...я покладен...их на нього завдан... взаємодіє з іншими централ...ними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів (а,А)втономної (р,Р)еспубліки Крим, органами місцевого самоврядуван...я, об...єднан...ями громадян, а також з відповідними органами інших держав. (Указ Президента України від 30 грудня 1997 р. № 1396/97)

 

2. Рішення координаційно/наглядової ради, прийняті в межах її комп(е,и)тенції, повин...і бути обов...язковими для виконан...я підприємствами, установами та органі­заціями, залученими до реалізації Програми. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 996)

 

3. Ми, що нижче/підписалися, зустрілися сьогодні з ме­тою обміну Грамотами про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між (Е,е)стонс...кою Республі­кою і Україною, який був підписаний у м. Тал...ін...і 26 травня 1992 року. (Міжнародний договір від 6 лютого 1993 р.)

 

4. Під час переговорів потрібно зосередити увагу на основ­них макро/економічних показниках за 5 місяців 1996 року, аналізі виконан...я монетарних показників і основах проведен...я грошово/кредитної політики в по­точному році. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 чер­вня 1996 р. № 402)

 

5. З метою підвищен...я жит...євого рівня і заохочен...я за успіхи в навчан...і, участ... у громадс...кій, спортивній та науковій діял...ності учнів професійно/технічних на­вчальних закладів, студентів, курсантів, клінічних ор­динаторів та аспірантів, які навчают...ся в межах об­сягів підготовки кадрів за державним замовлен...ям, навчал...ний заклад використовує не/менш як 10 від­сотків коштів, пере(д,т)бачених на виплату стипендій, для надан...я їм матеріал...ної допомоги та преміюван...я. (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 950)


Відповідь:

 

 

1. Мін'юст України під час виконання покладених на ньо­го завдань взаємодіє з іншими центральними та місце­вими органами виконавчої влади, Радою міністрів Авто­номної Республіки Крим, органами місцевого самовряду­вання, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав. (Указ Президента України від 30 грудня 1997 р. № 1396/97)

 

2. Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в ме­жах її компетенції, повинні бути обов'язковими для ви­конання підприємствами, установами та організаціями, залученими до реалізації Програми. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 996)

 

3. Ми, що нижче підписалися, зустрілися сьогодні з метою обміну Грамотами про ратифікацію Договору про друж­бу і співробітництво між Естонською Республікою і Ук­раїною, який був підписаний у м. Таллінні 26 травня 1992 року. (Міжнародний договір від 6 лютого 1993 р.)

 

4. Під час переговорів зосередити увагу на основних макро-економічних показниках за 5 місяців 1996 року, аналізі виконання монетарних показників і основах проведення грошово-кредитної політики в поточному році. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 черв­ня 1996 р. № 402)

 

5. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів,, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, навчаль­ний заклад використовує не менш як 10 відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій, для надан­ня їм матеріальної допомоги та преміювання. (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 950)


Варіант 3

 

 

1. Акт складаєт...ся у чотир...ох примірниках, підписуєт...ся головою і членами комісії та затверджуєт...ся органом, який створив комісію.

(Рекомендації Міністерства економіки України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлове політики України, Фонду державного майна України від 7 квітня 2000 р. № 37-20-13/2846)

 

2. Становлен...я української державності, фундаментал...не оновлен...я законодавства, проведен...я судової реформи, посил(е,и)н...я судового захисту прав і свобод громадян, створен...я соціально/орієнтовна(н,нн)ої ринкової економіки та не/обхідність захисту українского підприємництва, боро(д,т)...ба із злочин...істю — все це потребує кваліфікованого юридичного забезпечен...я. (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 р. №344)

 

3. Під час здійснення інкас…ації власник зобов...язаний забезпечити бе...перешкодний проїзд спеціал...них автомобілів тер(е,и)торією об...єктів, а також проходжен...я груп охорони до місця розташування кас…ових приміщен… (Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 вересня 1997 р. № 643)

 

4. Держ/туризм є юридичною особою, має самостійний баланс, ре(е,є)страційні рахунки в органах (Д,д)ержавного казначейства, печатку із зображенням (Д,д)ержавного (Г,г)ерба (У,у)країни і своїм найменуван...ям. (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1001)

 

5. Громадяни/не/резиденти — іноземці, особи без грома­дян... ства та громадяни України, які постійно прожива­ют... за кордоном, у тому числі ті, які тим/часово перебувают... на тер(е,и)торії України. (Інструкція Державної митної служби України від 30 березня 2001 р. № 09/09-1582)


Відповідь:

 

 

1. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується органом, який створив комісію. (Рекомендації Міністерства економіки України, Дер­жавного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Фонду державного майна України від 7 квітня 2000 р. № 37-20-13/2846)

 

2. Становлення української державності, фундаментальне оновлення законодавства, проведення судової реформи, посилення судового захисту прав і свобод громадян, створення соціально-орієнтованої ринкової економіки та необхідність захисту українського підприємництва, боротьба із злочинністю — все це потребує кваліфікова­ного юридичного забезпечення. (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 р. № 344)

 

3. Під час здійснення інкасації власник зобов'язаний за­безпечити безперешкодний проїзд спеціальних авто­мобілів територією об'єктів, а також проходження груп охорони до місця розташування касових приміщень. (Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 вересня 1997 р. № 643)

 

4 Держтуризм є юридичною особою, має самостійний ба­ланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1001)

 

5. Громадяни-нерезиденти — іноземці, особи без громадян­ства та громадяни України, які постійно проживають за кордоном, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України. (Інструкція Державної митної служби України від 30 березня 2001 р. № 09/09-1582)


Варіант 4

 

1. Ві(д,т)повідно до частин трет...ої, вос…мої стат...і 41 За­кону України "Про всеукраїнс…кий та місцеві референ­думи", стат...і 11 та пунктів 11, 13 стат...і 15 Закону України "Про Центральну виборчу коміс...ію" Центральна виборча коміс...ія на пі(д,т)ставі протоколів коміс...ії Автономної Республіки Крим, облас…них, Київс...кої та Севастопол...с...кої міс...ких коміс...ій з всеукраїнс…кого референдуму встановила, що за­гал...на кіл...кіст... громадян України, включених до списк(а,у) громадян, які мают... право брати участ... у всеукраїнському референдумі, — 36 629 926. (Повідомлення Центральної виборчої комісії від 25 квітня 2000 р.)

 

2. Вартіст... проїзду пас...ажирів, перевезен...я багажу, вантажо/багажу та плата за оголошен...у цін...ість виз­начені без урахування податку на додану вартіст... та страхового збору. (Наказ Міністерства транспорту України від 26 червня 1998 р. №248)

 

3. На виконан...я Загал...но/державної (Націонал...ної) космічної програми України на 1998-2002 роки Кабінет Міністрів України постановляє Міністерству фінансів забе(з,с)печити своєчасне фінансуван...я заходів щодо підготовки, запуску та експлуатації українсько/російсь­кого космічного ап...арата "Океан-О" і відповідної наземної інфраструктури у межах б...юджетних коштів, виділених (Н,національному (К.к)осмічному (А,а)агентству на фінансуван...я Загал... но/ державної (Націонал...ної) космічної програми України на 1998-2002 роки. (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 р. №1727)

 

4. Орендарі набувают... права на оренду земел...ної ділянки на підставах і в порядку, пере(д,т)бачених (3,з)емельним (К,к)одексом (У,у)країни, цим та іншими законами України та договором оренди землі. (Закон України Про оренду землі)

 

5. Кабінет Міністрів України постановляє Державному експортно/імпортному банку, Міністерству (Е,е)кономіки, Міністерству (Ф,ф)інансів, Міністерству у справах на­уки і технологій, (Ф,ф)онду (Д,д)ержавного (М,м)айна, Міністерству (Ю,ю)стиції разом з Національним банком у місячний термін подати проект (3,з)акону України щодо врегулюван...я питан... діял...ності Державного експортно/імпортного банку з урахуванням покладе­них на н...ого функцій та в разі не/обхідності — пропо­зиції про внесен...я змін до чин...их актів законодав­ства. (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 р. №1729)


Відповідь:

1. Відповідно до частин третьої, восьмої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", статті 11 та пунктів 11, 13 статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія на підставі протоколів комісії Автономної Рес­публіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму встано­вила, що загальна кількість громадян України, включе­них до списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, — 36629926. (Повідомлення Центральної виборчої комісії від 25 квітня 2000 р.)

 

2. Вартість проїзду пасажирів, перевезення багажу, вантажобагажу та плата за оголошену цінність визначені без урахування податку на додану вартість та страхового збору. (Наказ Міністерства транспорту України від 26 червня 1998 р. № 248)

 

3. На виконання Загальнодержавної (Національної) косміч­ної програми України на 1998-2002 роки Кабінет Міністрів України постановляє Міністерству фінансів забезпечити своєчасне фінансування заходів щодо підготовки, запуску та експлуатації українсько-російського космічного апарата "Океан-О" і відповідної наземної інфраструктури у межах бюджетних коштів, виділених Національному космічному агентству на фінансування Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 1998 — 2002 роки. (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 р. № 1727)

 

4. Орендарі набувають права на оренду земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним ко­дексом України, цим та іншими законами України та договором оренди землі. (Закон України "Про оренду землі")

 

5. Кабінет Міністрів України постановляє Державному ек­спортно-імпортному банку, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству у справах науки і технологій, Фонду державного майна, Міністерству юс­тиції разом з Національним банком у місячний термін подати проект Закону України щодо врегулювання пи­тань діяльності Державного експортно-імпортного бан­ку з урахуванням покладених на нього функцій та в разі необхідності — пропозиції про внесення змін до чинних актів законодавства. (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 р. № 1729)


Варіант 5

 

1. Реформування системи соціального страхування пере(д,т)бачає поряд з вдосконаленням системи соціал...них виплат розвиток добровіл...ного страхування, що даст... змогу мобілізувати грошові заощаджен...я громадян, використати їх в націонал...ній економіці та забе(з,с)печити належний рівен... соціал...ного захисту населен... я України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 р. № 344)

 

2. Перепідготовка кадрів — це одержан...я нової кваліфікації за відповідною спеціал...ністю (спеціалізацією) на базі раніше засвоєн...ої освітн...о/професійної програми пі(д,т)готовки бакалавра, спеціаліста в межах одного чи різних освітніх напрямів, яке не/веде до підвищен...я освітн...о/кваліфікаційного рівня, за винятком магіст­ратури. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 874)

 

3. Призначен…я стипендії Кабінету Міністрів України сту­дентам здійснюєт…ся двічі на рік за резул...татами ек­заменаційної сес...ії протягом місяця після її закін­чен…я, аспірантам — один раз на рік розпоряджень…ям Кабінету Міністрів України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980)

 

4. Відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України Національний Банк пропонує Регіонал...ним управ­лінням НБУ та ком…ерційним банкам при розгляді зая­вок на купівлю іноземної валюти сприяти першо/черговому задоволен…ю заявок під контракти на закупів­лю енерго/носіїв та сировини для промислового та сіл...с...ко/господарс...кого виробництва. (Лист Національного банку України від 7 жовтня 1998 р. № 13-311/784)

 

5. Враховуючи наукову, мистец...ку та історичну цін...ість міста, з метою збережен...я та відновлен...я унікал...но­го комплексу його пам...яток, в м. Жовкві створено (Д,д)ержавний (І,і)сторико/архітектурний (3,з)аповідник. (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 517)


Відповідь:

1. Реформування системи соціального страхування передбачає поряд з вдосконаленням системи соціальних виш лат розвиток добровільного страхування, що дасть змогу мобілізувати грошові заощадження громадян, використати їх в національній економіці та забезпечити належний рівень соціального захисту населення України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 р. № 344)

 

2. Перепідготовка кадрів — це одержання нової кваліфі­кації за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) на базі раніше засвоєної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста в межах одного чи різних освітніх напрямів, яке не веде до підвищення освіт­ньо-кваліфікаційного рівня, за винятком магістратури. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 874)

 

3. Призначення стипендії Кабінету Міністрів України студентам здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам — один раз на рік розпорядженням Кабінету Міністрів України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980)

 

4. Відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України Національний Банк пропонує Регіональним управлін­ням НБУ та комерційним банкам при розгляді заявок на купівлю іноземної валюти сприяти першочерговому задоволенню заявок під контракти на закупівлю енерго­носіїв та сировини для промислового та сільськогоспо­дарського виробництва. (Лист Національного банку України від 7 жовтня 1998 р. № 13-311/784)

 

5. Враховуючи наукову, мистецьку та історичну цінність міста, з метою збереження та відновлення унікального комплексу його пам'яток, в м. Жовкві створено Держав­ний історико-архітектурний заповідник. (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 517)


Варіант 6

 

1. Кондуктор має право запропонувати пас…ажирові пред...явити документи, які підтверджуют... право на проїзд, та при їх відсутнос…ті висадити пас...ажира на на­ступній зупинці. (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18 листопада 1997 р № 22)

 

2. Для надан...я можливості користування послугами те…лефон...ого зв...язку підприємства зв...язку встановлюют... таксо/фони у громадських місцях, а також на підприємствах, в установах та організаціях за домовленіст...ю з ними. (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 385)

 

3. Аукціон з продажу газ(а,у) передбачає закупівлю газ(а,у) покупцями у продавців на умовах, визначен...их у договорі купівлі/продажу, та за цінами, що склалися на газ у процесі проведен...я аукціон(а,у), для подал...шого його використан...я протягом відповідного кварталу. (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. № 1424)

 

4. За особливі успіхи у навчан...і, участ... у громадс...кій, спортивній та науковій діял...ності учням, студентам, курсантам за подан...ям стипендіал...ної комісії мо­жуть призначатися персонал...ні (імен...і) ст(е,и)пендії у межах ст(е,и)пендіал...ного фонду навчал...ного зак­ладу відповідно до положен...я, що затверджуєт...ся на-вчал...ним закладом. (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 950)

 

5. Для пі(д,т)готовки найбіл...ш важливих та складних проектів рекомендуєт...ся створювати коміс…ію (робочу групу) з залучен...ям, якщо це не/обхідно, науковців та кваліфікованих спеціалістів/практиків, а для підготов­ки проектів актів міжвідомчого характеру — представників відповідних міністерств і відомств. (Наказ Державної митної служби України від 15 серпня 1999 р. № 593)


Відповідь:

 

1. Кондуктор має право запропонувати пасажирові пред'я­вити документи, які підтверджують право на проїзд, та при їх відсутності висадити пасажира на наступній зу­пинці. (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18 листопада 1997 р № 22)

 

2. Для надання можливості користування послугами теле­фонного зв'язку підприємства зв'язку встановлюють таксофони у громадських місцях, а також на підприєм­ствах, в установах та організаціях за домовленістю з ними. (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 385)

 

3. Аукціон з продажу газу передбачає закупівлю газу по­купцями у продавців на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу, та за цінами, що склалися на газ у процесі проведення аукціону, для подальшого його ви­користання протягом відповідного кварталу. (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. № 1424)

 

4. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії можуть призначатися персональні (іменні) стипендії у межах стипендіального фонду навчального закладу відповідно до положення, що затверджується навчальним закладом. (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 950)

5. Для підготовки найбільш важливих та складних про­ектів рекомендується створювати комісію (робочу гру­пу) з залученням, якщо це необхідно, науковців та кваліфікованих спеціалістів-практиків, а для підготовки проектів актів міжвідомчого характеру — представників відповідних міністерств і відомств. (Наказ Державної митної служби України від 15 серпня 1999 р. № 593)


Варіант 7

 

1. Найменування органів державної влади, підприємств, організацій та установ передают...ся у нормативно/пра­вовому акті у точній відповідності з їх офіційними най­менуваннями, зазнач(е,и)ними в їх установчих доку­ментах, а використан...я скорочених назв та абревіатур допускаєт...ся, коли вони є офіційними. (Наказ Державної митної служби України від 15 серпня 1999 р. № 593)

 

2. Квитки на проїзд пас…ажирів та перевезен...я багажу на пр(е,и)міс...ких та міжміс…ких маршрутах прода­ют...ся на автостанціях, а там, де їх не/має, — кондук­торами або водіями автобусів тіл...ки на зупинках. (Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176)

 

3. Будь/який нормативно/правовий акт, що ро(з,с)робляєт...ся, повинен відповідати Конституції та іншим законо/давчим актам України, узгоджуватися з раніше виданими актами з питан..., що ним регламентуют...ся, і викладатися державною мовою. (Наказ Державної митної служби України від 15 серпня 1999 р. № 593)

 

4. Управління з питан... на(д,т)звичайних ситуацій та цивільного захист(а,у) населен...я бере участ... у розг­ляді пропозицій щодо будівництва, ро(з,с)ширен...я та реконструкції господарських об...єктів на тер(е,и)торіях, забруднен…их у/наслідок Чорнобил...с..кої катастрофи, та в місцях компактного переселен...я громадян з цих тер(е,и)торій. (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. №15941)

 

5. Особам, зарахованим за державним замовленням до ас­пірантури з відривом від виробництва або докторантури, ст(е,и)пендія призначається з дня їх зарахуван...я, а тим, які навчают...ся в аспірантурі або докторантурі за контрактом, — відповідно до умов контракту. (Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309)


Відповідь:

 

1. Найменування органів державної влади, підприємств, організацій та установ передаються у нормативно-правовому акті у точній відповідності з їх офіційними найме­нуваннями, зазначеними в їх установчих документах, а використання скорочених назв та абревіатур допус­кається, коли вони є офіційними. (Наказ Державної митної служби України від 15 серпня 1999 р. № 593)Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 1337. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия