Студопедия — Адреса одержувача
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Адреса одержувача


Приходьку Івану Семеновичу

вул. Микитівська, За

м. Бровари Київська область

13. Назвіть документ, який містить такі реквізити:

а) Прізвище та ініціали автора, місце написання, заголовок, текст.

б) Дата складання, прізвище та ініціали автора виступу, заголовок, текст.

Відповідь:

а) тези;

б) конспект;

в) стаття.

 

14. Продовжіть перелік реквізитів оголошення про майбутню подію.

1. Назва виду документа.

2. Текст, який містить....

Відповідь:

1. Назва виду документа.

2. Текст, який містить:

— дату;

— місце;

— організатора;

— зміст (порядок денний) події;

— коло осіб, які запрошуються на подію;

— умови входу.

3. Підпис (якщо треба).

 

15. Розташуйте реквізити телеграми відповідно до вимог.

• Адресат.

• Текст.

• Назва виду документа.

• Адресат.

• Номер.

• Назва міністерства.

• Герб.

Відповідь:

1. Герб.

2. Назва міністерства.

3. Назва виду документа.

4. Номер.

5. Адресат.

6. Текст.

7. Адресант.

 

16. Продовжіть речення:

а) Текст протоколу складається....

б) За обсягом інформації протоколи бувають…

в) Протокол веде … або ….

г) Протокол загальних зборів підписують....

Відповідь:

а) Текст протоколу складається з двох частин: вступна та основної.

б) За обсягом інформації протоколи бувають короткі повні, стенографічні.

в) Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа.

г) Протокол загальних зборів підписують голова та сек­ретар.

 

17. Продовжіть речення:

1) Телефонограма — це документ, який....

2) На відміну від телеграми, телефонні повідомлення обмежені...

3) Назвіть реквізити телефонограми...

Відповідь:

1) Телефонограма — це документ, який передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі і містить розпорядження, інформацію вищих органів.

2) На відміну від телеграми, телефонні повідомлення обмежені у відстані.

3) Назва виду документа, номер, дата, адресант, адре­сат, текст, підпис.

 

18. Продовжіть речення:

а) За терміном подання плани поділяються на: перспективні, річні, щоденні...

б) Кожен пункт плану складається з трьох обов'язкових частин...

Відповідь:

а) За терміном подання плани поділяються на: перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні.

б) Кожен пункт плану складається з трьох обов'язкових частин: зміст роботи, термін виконання, виконавці.

 


Тест 4

1. Заповніть таблицю.

Документи з господарсько-договірної діяльності
За найменуванням За походженням За місцем виникнення За ступенем За формою За складністю
1. Контракт          
2.          
3.          

 

Відповідь:

Документи з господарсько-договірної діяльності
За найменування За походженням За місцем виникнення За ступенем За формою За складністю
1. Контракт службовий внутрішній несекретний Індивідуальний складний
2. Трудова угода службовий внутрішній несекретний Індивідуальний складний
3. Договір Службовий, осо­бистий внутрішній несекретний Індивідуальний складний

 

2. Установіть різницю між трудовим договором і контрактом.

Відповідь:

Різниця між трудовим договором і контрактом:

• Контракт укладають тільки на певний термін, а тру­довий договір як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін.

• У контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірван­ня контракту, не передбачені чинним законодавством.

• За контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком).

• У контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дост­рокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

 

3. Які є типи договорів? До якого типу належить запропо­нований документ?

Ми, що нижче підписалися, директор Київського про­мислово-економічного коледжу Сосницький В. П., який діє на підставі наказу Міністерства освіти і науки України про коледжі, з одного боку, і Семенець І.І., який працює в коледжі на посаді заступника директора з господарської роботи, мешкає за адресою, паспорт серія №,

з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Коледж доручає, а Семенець І. І. бере на себе матері­альну відповідальність за довірені йому товарно-мате­ріальні цінності.

2............

 

Відповідь:

Цивільний кодекс передбачає такі типи договорів: купівлі-продажу, позики, постачання, підряду, приватизації житла та нежитлових приміщень, оренди, договір про матеріальну відповідальність, договір про спільну діяльність, договір щодо створення нових форм господа­рювання, установчий договір. Окрему групу становлять договори банківської діяльності: договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір. Крім договорів з господарської та банківської діяльності, виділяють ще трудові договори.

Запропонований документ — це договір про матеріаль­ну відповідальність.

 

4. Продовжіть речення:

Контракт — це...

Сторонами в контракті є...

Контракт може укладатися з ініціативи...

Контракт може бути змінений...

Контракт набуває чинності...

 

Відповідь:

1) Контракт — це правовий документ, що засвідчує пев­ну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної вироб­ничої й творчої діяльності.

2) Сторонами в контракті є підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник.

3) Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і з ініціативи особи, яка наймається на роботу.

4) Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

5) Контракт набуває чинності з моменту його підписан­ня або з дати, обумовленою сторонами у контрактів

 

5. Розмістіть реквізити контракту в правильній послідов­ності.

1. Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають.

2. Підписи сторін — укладачів контракту.

3. Текст.

4. Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов'язків..., на управління підприємством тощо).

5. Печатка.

6. Дата й місце укладання.

7. Орган, що наймає працівника.

Відповідь:

1) Назва документа зі стислим обґрунтуванням його при­значення (на виконання обов'язків..., на управління підприємством тощо).

2) Дата й місце укладання.

3) Орган, що наймає працівника.

4) Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого найма­ють.

5) Текст.

6) Підписи сторін — укладачів контракту.

7) Печатка.

 

6. Оформіть відповідно до вимог запропонований пункт договору.

Права Сторін. Орендодавець має право: Вимагати від орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні. Вимагати від орендаря своєчасного внесення плати за оренду. Вимагати від орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну Договору оренди. Стягнути в установленому порядку прострочену плату за оренду. Орендар має право:

Вселити в здане йому в оренду житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину й непрацездатних батьків. Викупити в Орендодавця за його згодою здане в оренду приміщення, уклавши договір купівлі-продажу. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт по утриманню житлового будинку, квартири і прибудинкової території, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених договором оренди.

 

Відповідь:

3. Права Сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання Правил ко­ристування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення пла-

ти за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну Договору оренди.

3.1.4. Стягнути в установленому порядку прострочену

плату за оренду.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вселити в здане йому в оренду житлове примі­щення незалежно від згоди Орендодавця своїх не­повнолітніх дітей, дружину й непрацездатних батьків.

3.2.2. Викупити в Орендодавця за його згодою здане в оренду приміщення, уклавши договір купівлі продажу.

3.2.3. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт по утриманню жит­лового будинку, квартири й прибудинкової тери­торії, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених договором оренди.

7. Допишіть документ, дотримуючись правил оформлення.

ТРУДОВА УГОДА

м. Київ 12 липня 2001 р.

Київська меблева фабрика імені Боженка об'єднання "Київдерево", що далі йменуватиметься „Виконавець” з одного боку, й Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, що далі йменуватиметься ”Замовник”, з другого боку, уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник замовляє, а виконавець зобов'язується виготовити 150 столів та 300 стільців.

1. 2. Розмір, форму й фарбування столів і стільців виз­начає Замовник. Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити замовлен­ня вчасно і якісно.

1.4. Замовник зобов'язується своєчасно прийняти й оп­латити роботу.

1.5. Столи й стільці, виготовлені неякісно, Замовник не приймає й не оплачує.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. Замовник сплачує за меблі ціну, визначену в прейс­куранті Виконавця.

2.2. Оплата здійснюється протягом трьох днів від дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

Відповідь:

ТРУДОВА УГОДА

м. Київ 12 липня 2001 р.

Київська меблева фабрика імені Боженка об'єднання "Київдерево", що далі йменуватиметься „Виконавець” з одного боку, й Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, що далі йменуватиметься ”Замовник”, з другого боку, уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник замовляє, а виконавець зобов'язується виготовити 150 столів та 300 стільців.

1. 2. Розмір, форму й фарбування столів і стільців виз­начає Замовник. Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити замовлен­ня вчасно і якісно.

1.4. Замовник зобов'язується своєчасно прийняти й оп­латити роботу.

1.5. Столи й стільці, виготовлені неякісно, Замовник не приймає й не оплачує.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. Замовник сплачує за меблі ціну, визначену в прейс­куранті Виконавця.

2.2. Оплата здійснюється протягом трьох днів від дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання договору

4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов'язань за договором інша має право розірвати його в односторонньому порядку.

Спори з цього договору розглядаються судом.

5. Юридичні адреси сторін

Замовник: _________________________________________

Виконавець: ______________________________________

 

Ректор Національного педагогічного

університету імені М. П. Драгоманова (підпис).............

Головний інженер

фабрики імені Боженка (підпис).................

 

8. Знайдіть і виправте помилки у визначеннях документів.

А. Трудова угода — це документ, яким регламентуються стосунки між установою та штатним працівником.

Б. Контракт — це документ, яким регламентуються стосунки між установою та позаштатним праців­ником.

Відповідь:

А. Трудова угода — це документ, яким регламентуються стосунки між установою та позаштатним праців­ником.

Б. Контракт — це документ, яким регламентуються сто­сунки між установою та штатним працівником.

 

9. Продовжіть речення.

1. Договір — це письмова угода двох і більше сторін...

2. Договір може бути укладеним між...

3. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів...

4. Крім договорів з господарської діяльності, виділя­ють...

5. Договір вважають укладеним тоді, коли...

Відповідь:

1) Договір — це письмова угода двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин.

2) Договір може бути укладеним між приватними особа­ми й організацією та між організаціями.

3) Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів: купівлі-продажу, позики, постачання, підряду, при­ватизації житла та нежитлових приміщень, оренди, договір про матеріальну відповідальність, договір про спільну діяльність, договір щодо створення нових форм господарювання, установчий договір.

4) Крім договорів з господарської та банківської діяль­ності, виділяють ще трудові договори.

5) Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

 

 

10. Відредагуйте текст документа. Дайте визначення цього договору.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. Київ 17 травня 2001 р.

Акціонерне товариство "Електроприлад" у лиці комерційного директора Журахівського М. Д., що діє на підставі Статуту акціонерного товариства "Електроприлад", затвердженого 23 лютого 1999 р., назване "Поставщик", з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю "Аркада" в особі директора Лупейка О. Л., що діє на підставі Положення про товариство з обмеженою відповідальністю, затвердженого 21 лютого 2000 р., назване далі "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про подане нижче.

1. Предмет договору

1. Поставщик зобов'язується виготовити й поставити продукцію _____, а Покупець прийняти її й оплатити в термін, зазначений у доданій до цього договору сертифікації, яка є невід'ємною частіш даного договору.

Відповідь:

Договір постачання — це договір, за яким організація-постачальник зобов'язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується оплатити продук­цію за встановленими цінами.

 


ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ

м. Київ 17 травня 2001 р.

Акціонерне товариство "Електроприлад" в особі ко­мерційного директора Журахівського М. Д., що діє на підставі Статуту акціонерного товариства "Електроприлад", затвердженого 23 лютого 1999 р., назване далі "Постачальник", з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю "Аркада" в особі директора Лупейка О. Л., що діє на підставі Положення про товариство з обмеженою відповідальністю, затвердже­ного 21 лютого 2000 р., назване далі "Покупець", з дру­гого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1. Постачальник зобов'язується виготовити і поста­вити продукцію ________, а Покупець прийняти її й оплатити в термін, зазначений у доданій до догово­ру сертифікації, яка є невід'ємною частиною цього, договору.

 

11. Пронумеруйте реквізити договору.

___ Місце укладання договору;

___ дата;

___ заголовок;

___ назва документа;

___ відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні відомості осіб; ___ текст договору;

___ повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють;

___ печатка однієї або всіх установ, які укладають договір;

___ підписи сторін.

 

Відповідь:

__3_ Місце укладання договору;

__4_ дата;

__2_ заголовок;

__1_ назва документа;

__7_ відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні відомості осіб;

__6_ текст договору;

__5_ повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють;

__2_ печатка однієї або всіх установ, які укладають договір;

__8_ підписи сторін.

 

 Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 1615. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия