Студопедия — Визначте документ за структурою тексту.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначте документ за структурою тексту.


1. Загальні положення.

2. Обов'язки.

3. Робочий час, де визначено умови роботи (непом робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо).

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника.

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок.

6. Зміни, припинення та розірвання угоди.

7. Термін дії документа.

8. Адреси сторін та інші відомості.

 

Відповідь:

Контракт.

 

13. Зіставте тексти документів. Визначте, який з них є до­говором.

А.

Продавець продав, а Покупець купив житловий буди­нок у с. Єрчики Попільнянського району Житомирської області на земельній ділянці 250 кв.м. На цій ділянці розташовані: гараж, літня кухня, погріб, сарай, огоро­жа. Інвентаризаційна оцінка —... (... прописом) гри­вень.

Б. Роботодавець зобов'язується організувати працю пра­цівника, створити йому безпечні й нешкідливі умови, об­ладнати робоче місце відповідно до вимог норматив­них актів про охорону праці (зазначаються конк­ретні заходи щодо організації виробничного процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо).

Відповідь:

А.

 

14. Відредагуйте текст документа. Визначте, який це доку­мент: а) за найменуванням; б) походженням; в) за при­значенням; г) за ступенем гласності.

Адміністрація зобов'язується:

— створити Працівникові умови, потрібні для нор­мальної роботи із забезпечення повної схоронності дові­рених йому матеріальних цінностей;

— ознайомити Працівника із діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників і служ­бовців за шкоду, заподіяну підприємству (організації, установі), а також із діючими інструкціями, норматива­ми й правилами зберігання, приймання, обробки, про­дажу або використання у процесі виробництва переда­них йому матеріальних цінностей.

 

Відповідь:

Адміністрація зобов'язується:

— створити Працівникові умови, потрібні для нор­мальної роботи із забезпечення повної схоронності довірених йому матеріальних цінностей;

— ознайомити Працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству (організації, установі), а також із чинними інструкціями, нормативами й правилами зберіган­ня, приймання, оброблення, продажу або викорис­тання у процесі виробництва переданих йому мате­ріальних цінностей.

а) За найменуванням — договір про матеріальну відпові­дальність; б) за походженням — службовий; в) за призна­ченням — господарсько-договірний; г) за ступенем глас­ності — несекретний.

 

15. Заповніть таблицю.

Обліково-фінансові документи
За найменування За походженням За формою За ступенем за терміном виконання За носієм інформації
1. Акти          
2.          
3.          
           

 

Відповідь:

Обліково-фінансові документи
За найменування За походженням За формою за терміном виконання За носієм інформації  
1. Акти службові індивідуальні звичайні На папері  
2. Доручення службові, особисті індивідуальні безстрокові    
3. Розписки службові, особисті        
4. Списки службові        
5. Накладні службові        
6. Таблиці службові        

 

16. Виправте помилки в оформленні доручення. Запишіть правильно.

Доручення

Я, Холопов Олексій Вікторович, доручаю Садченку Сергію Олександровичу одержати в касира належну мені зарплату за квітень 2002 р.

22.03.2002 р. Холопов

Підпис учителя І. В. Холопова засвідчую: Семенюк Н. М.


Відповідь:

Доручення

Я, Холопов Олексій Вікторович, доручаю Садченку Сер­гію Олександровичу одержати в касира належну мені зарплату за квітень 2002 р.

22. 03. 02 (підпис)

Підпис учителя Холопова І. В. засвідчую:

Директор школи (підпис) Н. М. Семенюк

22. 03. 02

 

17. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення.

1. Обліковий документ, який дає право на отримав відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

2. Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі чи організацій від її імені здійснювати певні юридичні дії чи отримувати матеріальні цінності.

Відповідь:

1) Накладна. 1. Доручення.

 Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 1063. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия