Студопедия — Розписка
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розписка


Я, вчитель історії Потильчак О. В., отримав від зас­тупника директора з господарської роботи Метельського М. С. у тимчасове користування для членів архео­логічної експедиції такий інвентар: 11 (одинадцять) лопат; 9 (дев'ять) емальованих відер; 1 (одні) граблі; З (три) намети.

Підстава: наказ директора школи № 44 від 25.11.02.

28 жовтня 2002 р. (підпис)

 

29. Продовжіть речення.

1. Таблиця — це перелік...

2. Таблиця складається з таких реквізитів:...

3. Таблиця має бути...

Відповідь:

1) Таблиця — це перелік, зведення статистичних абоінших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами.

2) Таблиця складається з таких реквізитів:

1. Номера.

2. Тематичного заголовка.

3. Заголовної частини.

4. Основної частини, що містить графи.

5. Примітки (якщо вони є).

3) Таблиця має бути компактною і наочною.

 

30. Допишіть список. Визначте реквізити цього документа.

Список № З

студентів І курсу факультету української філології

Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова,

які мешкають у гуртожитку

№ п/п Прізвище, ім'я та по батькові Адреса гуртожитку, номер кімнати Домашня адреса
1. Сікора Олена Василівна Вул. Тимошенка, З, кім. 162 м. Біла Церква вул. Лісова, 52, кв. 9
2. ........................................... ................................... ...................................
3.      
4.      

 

Відповідь:

Список містить такі реквізити:

1) номер;

2) тематичний заголовок;

3) основну частину, що містить графи й рядки.

 

31. Прочитайте тексти документів. Визначте, які це документи за найменуванням.

А.

Порядко­вий номер картки Порядко­вий номер документа Заголовок листа Індекс діловедення Примітка
    Про умови на роз­ташування замов­лення на вироби Б — З 32/143 Вихідний документ-запис
    Про згоду укласти договір на виготов­лення партії ви-робів Б — 3 32/143 Від­повідь на запит
         

 

Б.

п/п Номер рахунка в ощадній касі Прізвище, ім'я, по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума Сума Для відміток ощадної каси
  2315679/45 Міхневич Олег Петрович    
  7654320/13 Литвиненко Тарас Володимирович    
  ........................... ..................................................... ............ ....................

Відповідь:

А. Таблиця. Б. Список.

 

32. Складіть акт, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення.

Київський завод "Електрон". Акт. Про результати ревізії каси. №6. Затверджую. Директор заводу. В. Ю. Смирнова. 12.01.01. "15" лютого 2002 р. м. Київ. Голова комісії: заст. Головного бухгалтера заводу М. Я. Ротань. Присутні: касир заводу С. Т. Скляр. Складено комісію в складі:. Члени комісії: бухгалтер В. І. Ярчук, ст. економіст Ж. П. Менжега. Складено у трьох примірниках: 1-й — директорові заводу; 2-й — до бухгалтерії заводу; 3-й — касирові заводу. Підписи го­лови та членів комісії і їх розшифрування. У резуль­таті проведення ревізії встановлено:

1. Залишок грошей у касі станом на 12.02.02 згідно з касовою книгою й відомостями бухгалтерського об­ліку 780 грн. (сімсот вісімдесят гривень).

2. Фактичний залишок готівки 780 (сімсот вісімде­сят гривень). Підстава: наказ директора заводу від "11" лютого 2002 р. № 34.

 

Відповідь:

Київський завод "Електрон"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор заводу

(підпис) В. Ю. Смирнова

12.01.01

Акт № 6

про результати ревізії каси

"15" лютого 2002 р. м. Київ

Підстава: наказ директора заводу від 11 лютого 2002 р. № 34.

Складений комісією:

Голова комісії: заст. головного бухгалтера заводу Ротань М. Я.

Члени комісії: бухгалтер Ярчук В. І., ст. економіст Менжега Ж. П.

Присутні: касир заводу Скляр С. Т.

У результаті проведення ревізії встановлено:

1. Залишок грошей у касі станом на 12.02.02 згідно з касовою книгою й відомостями бухгалтерського об­ліку 780 грн. (сімсот вісімдесят гривень).

2. Фактичний залишок готівки 780 (сімсот вісімде­сят гривень).

Складений у трьох примірниках:

1-й — директорові заводу;

2-й — до бухгалтери заводу;

3-й — касирові заводу

Голова комісії

Члени комісії (підписи) Розшифрування підписів

33. Розмістіть реквізити офіційного доручення у пра­вильній послідовності.

1. Підписи службових осіб, які видали документ.

2. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій вида­ють доручення.

3. Назва установи чи організації, від якої повинні бути отримані матеріальні цінності.

4. Термін дії доручення.

5. Зразок підпису особи, якій видано документ.

6. Назва документа, що посвідчує особу отримувачацінностей.

7. Печатка організації, що видала доручення.

8. Назва організації, яка видає документ.

9. Перелік цінностей із вказівкою на їх кількість та суму.

10. Номер і дата видання.

Відповідь:

1) Назва організації, яка видає документ.

2) Номер і дата видання.

3) Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видають доручення.

4) Назва установи чи організації, від якої повинні бути отримані матеріальні цінності.

5) Перелік цінностей із вказівкою на їх кількість та суму.

6) Термін дії доручення.

7) Зразок підпису особи, якій видано документ.

8) Назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей.

9) Підписи службових осіб, які видали документ.

10) Печатка організації, що видала доручення.

 

34. Виправте помилки, де це потрібно, у визначеннях документів.

Накладна — це обліково-фінансовий документ, що видається установам (організаціям, підприємствам) на підтвердження одержання певних матеріальних цінностей і грошей.

Квитанція — це документ про прийняття, відправ­лення чи видання матеріальних цінностей.

Відомість — це документ, який найчастіше викорис­товується в бухгалтерській справі, у системі банку та ін.

Відповідь:

Накладна — це документ про прийняття, відправлення чи видання матеріальних цінностей.

Квитанція — це обліково-фінансовий документ, що ви­дається установам (організаціям, підприємствам) на підтвердження одержання певних матеріальних ціннос­тей і грошей.

Відомість — це документ, який найчастіше використовується в бухгалтерській справі, у системі банку та ін..

35. Продовжіть речення.

1. Список — це...

2. Найпоширенішим є...

3. Якщо це список осіб, то

4. Перелік — це...

Відповідь:

1) Список — це реєстрація предметів, осіб, документів.

2) Найпоширенішим є алфавітний список.

3) Якщо це список осіб, то ім'я та по батькові пишуться після прізвища.

4) Перелік — це перерахування предметів, осіб і об'єктів, на які поширюються певні норми і вимоги.

 Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 895. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия