Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Базова література
1. Аніловська Г.Я. Університетська освіта: навчальний посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М.; – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 375 с.

2. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. В. Артемова. - К.: Либідь, 2006. - 424 с.

3. Ашин Г.К. Мировое элитное образование. – М.: Анкил, 2008. – 360 с.

4. Біла О.Г. Університетська освіта: навч. пос. для самостійного вивчення дисципліни. – Л.: Видав-во Львівської комерційної академії, 2009. – 112 с.

5. Бондар В. Дидактика. Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

6. *Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья –Саламанка – Прага – Берлін - Берген) / За ред. Ніколаєнка С.М. – К.: Вид-во Дельта, 2007. – 53 с.

7. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. - 384 с.

8. Головчук А.Ф., Іщенко Т.Д., Акімов О.О. та ін. Університетська освіта в Україні та Болонський процес: навч. пос. і термінологічний словник. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 83 с.

9. Історія педагогіки: лекції та хрестоматія / авт.-упоряд. Е. І. Федорчук, В. В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Видавництво ПП Зволейко, 2007. - 320 с.

10. Козак Н.Л. Університетська освіта: навчальний посібник / Н.Л. Козак, І.М. Шоробура. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 180 с.

11. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 3-тє вид., виправ. – Київ: Знання, 2008. – 447с.

12. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Левківський. – 4-те вид., стер. – Київ: Центр учбової літератури, 2011.

13. Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. пос. – К.: НАУ, 2007. – 300 с.

14. Лукаш О.А. Університетська освіта: конспект лекцій для студентів спец. "Економіка підприємства" усіх форм навчання / О.А. Лукаш; – Суми: Сумський держ. ун-т, 2011. – 153 с.

15. Міндрова З. М. Університетська освіта: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — 84c.

16. Мешко Н. П. Університет у національній інноваційній системі. — Д.: Вид-во ДНУ, 2012. — 432 с.

17. *Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 326 с.

18. Товканець Г.В. Університетська освіта: навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 182 с.

19. Хижняк Л.М. Університетська освіта: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.М. Хижняк; – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – 192 с.

20. Університетська освіта: вступ до спеціальності. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ун-т» / Уклад. О. Ю. Лінькова. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 124 с.Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 280. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия