Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Допоміжна література
21. Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів: [ наукове видання ]; [ редкол.: Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Коваль Н.В., Верланов Ю.Ю.]. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288с.

22. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. / Підручник для студентів, аспірантів. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.

23. Артемчук Г.І., Попович В.В., Січкаренко Г.Г. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку. – К.: Ленвіт, 2004. – 176 с.

24. Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования / пер. с англ. С. Карпа. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 224 с.

25. Болонський процес в Україні: Наук.-практ. збірник в 2-х ч. (Проблеми освіти № 45-46, 2005 р.) / НМЦ вищої освіти МОН України / Гол. ред. В.Г.Кремень. – К.: Знання, 2005. – 392 с.

26. Болонський процес і реформування вищої освіти Франції / Г.Г.Крючков, В.Б.Бурбело (упоряд.). – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2004. – 164 с.

27. Вища освіта у США: специфіка та процес вступу: Довідкове вид. для студ. і дослідників / О.В. Даневич (ред.), О. Майдан (упоряд.). - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2004.

28. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ в. – М., 1999. – 208 с.

29. Высшее образование в ХХІ веке: Информация-Коммуникация-Мультимедиа (МНМК / Е.В. Пашков (ред. кол.). — Севастополь, 2003. — 288с.

30. Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації [Текст]:навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів/ О.Головко В., О.Гримблат С., І.Барановський Д.– Х.: Еспада, 2009.– 304 с.

31. Добреньков В.И. Общество и образование. – М., 2003. – 380 с.

32. Добрянський І. А. Приватна вища освіта: філософія, історія, практика. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2006. — 305с.

33. Документы по истории университетов Европы 12-15 вв. – Воронеж, 1973.

34. Економічна освіта в Україні ХХІ століття: Стан та перспективи розвитку / Збірник досліджень Консорціуму із розвитку менеджмент-освіти в Україні. – К.: НМЦ "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. – 112 с.

35. Жуков В.И. Университетское образование: история, социология, политика / Московский гос. социальный ун-т. — М.: Академический Проект, 2003. — 382c.

36. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 416 с.

37. Закаулова Ю. В. Розвиток університетської освіти Бельгії в умовах євроінтеграційних процесів: навч. посіб. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 75 с.

38. Згуровський М. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навчально-методичне видання / М. Згуровський; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : НТУУ КПІ, 2006. – 544 с.

39. Іванюк І. В. Освітня політика: навч. посіб. / Університет економіки та права "Крок". — К.: Таксон, 2006. — 226с. — (Серія "Вища освіта в сучасному світі").

40. Ідея університету: Антологія / Упоряд. М. Зубрицька. – Л.: Літопис, 2002. – 304 с.

41. Кларк Б.Р. Поддержание изменений в университетах. Преемственность кейс-стади и концепций [Текст] / пер. с англ. Е. Стёпкиной. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 312 с.

42. *Козяр М.М. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. / М.М. Козяр, М.С. Коваль. – К.: Знання, 2013. – 327 с.

43. Крючков Г.Г., Бурбело В.Б. Болонський процес і реформування вищої освіти Франції. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2004. – 164 с.

44. *Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

45. Куликова Л. Б. Классическое гуманитарное образование: (История, опыт, традиции). — К.: Университетское изд-во "Пульсари", 2002. — 168с.

46. *Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мысли): Учебное пособие. – М., 2003. – 603 с.

47. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. – К., 1999.

48. Мельничук Г. Л. Університетська освіта: навч.-метод. посіб. / Буковинська держ. фінансова академія. — Чернівці: Рута, 2008. — 32с.

49. Микитась В.Л. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. – 287 с.

50. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). – К.: Вища школа, 1990. – 290 с.

51. Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І., Гусак П. М., Юрченко В. І. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Інститут вищої освіти АПН України / О.Г. Мороз (ред.). — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. — 338с.

52. Навроцький О.І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. – Х.: Основа, 2000. – 240 с.

53. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003. – 448 с.

54. Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. Пер. с исп. – Мн., 2005. – 104 с.

55. Пашутинський Є.К. Освіта в Україні. Нормативна база. – К., 2007. – 520 с.

56. Пєхота О.М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. - К. : А.С.К., 2004. — 256с.

57. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Частини І (січень-травень), частина ІІ (травень-грудень 2004 р). - МОН, 2005.

58. Павловський К. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд / Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні / Марина Бондаренко (пер. з англ.). — К. : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент- освіти в Україні", 2005. — 228с.

59. Поляков М. В., Савчук В. С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. — К.: Генеза, 2004. – 416 с.

60. Поляков М.В. Классический университет: от идей античности к идеям Болонского процесса / М.. В. Поляков, В.С. Савчук. – Д.: Изд-во ДНУ, 2007. – 596 с.

61. *Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / НМЦ ВО МОН України. – К., 2005. – Вип.. 45, 46: Болонський процес в Україні. – Ч. 1-2.

62. Рейс Ф. Секрети успішного навчання: практичні поради для студентів / Пер. з англ. – Львів, 2006. – 256 с.

63. Ридингс Б. Университет в руинах / пер. с англ. А.М. Корбута. – М.: Изд. дом Гос. Ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 304 с.

64. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. Нариси / За ред. М.Д.Ярмаченка. – К.: Рад. школа, 1991. – 381 с.

65. Садовничий В. А., Белокуров В. В., Сушко В. Г., Шикин Е. В. Университетское образование: приглашение к размышлению. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.

66. Семенченко Н. Образование в Украине. – К.: Саммит книга, 2010. – 320 с.

67. Сисоєва С., Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.

68. Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків : Національний технічний ун-т "ХПІ", 2004. – 112 с.

69. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики / Віктор Андрущенко (заг. ред.). — К. : К.І.С., 2003.. – К., 2003. – 296 с.

70. Терентьєва Н.О. Вища (університетська) освіта: становлення і розвиток: Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2005. – 192 с.

71. Тимчик Г.С. Університетська освіта та юридична деонтологія: Навч. пос. / Г.С. Тимчик, О.М. Котикова. — К.: КНЕУ, 2011. — 210 с.

72. Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики / В.А. Трайнев, С.С. Мкртчян, А.Я. Савельев. – Москва: Дашков и К, 2008. – 392с.

73. Фініков Т. В., Шаров О. І. Вища освіта України: ліцензування та акредитація: Аналітичне дослідження / Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. — К., 2003. – 68 с.

74. Фініков Т. В. Університетська автономія. – Л.: Таксон, 2008. – 180 с.

75. *Фіцула М.М. Педагогіка. Навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2009. – 559 с.

76. Хижняк З.І. Історія Києво-Могилянської академії / З.І.Хижняк, В.К. Маньківський. - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 184 с.

77. Ходаков В. Е. Высшее образование в Украине: взгляд со стороны и изнутри. — 2-е изд. — Херсон, 2006. — 338с.

78. Черевичний Г. С. Вища освіта в Україні на зламі епох (1985-1991 рр.) / НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. - 123с.

79. *Шип Н. А. Київська духовна академія в культурно-освітянському просторі України (1818-1919). Монографія. – К.: ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 436 с.

80. Штокман Е. А. Штокман А.Е. Высшее образование в США. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. – 200 с.

81. Яблонський В. А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: Проблеми глобалізації та інтернаціоналізації. - К., 1998. – 228 с.Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 316. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия