Студопедия — Модуль 2. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Модуль 2. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО


цільове використання коштів, удосконалення методів фінансо­вого планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів.

Законодавством закріплено, що рішення Пенсійного фонду України, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконав­чої влади, органами місцевого самоврядування, підприємства­ми, установами та організаціями всіх форм власності та грома­дянами.

Для здійснення своїх завдань і функцій Пенсійний фонд по­винен мати відповідні фінансові ресурси. Бюджет Пенсійно­го фонду У краї 11 и щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України і формується за рахунок: страхових внесків; коштів дер­жавного бюджету та державних цільових фондів, що перерахо­вуються до Фонду у випадках, передбачених законодавством; благодійних внесків юридичних та фізичних осіб; добровільних внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; інших надходжень відповідно до законодавства.

Акумульовані кошти Пенсійний фонд спрямовує на: фінан­сування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов'язко­вого державного пенсійного страхування, допомоги на похован­ня та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду; оплату послуг з виплати та доставки пенсій; формування резерву коштів Фонду; функціонування та розпиток системи персоніфікованого обліку відомостей у систе­мі обов'язкового державного пенсійного страхування; утриман­ня центрального апарату та головних управлінь Фонду в Авто­номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь в районах, містах і районах у містах, розвиток їх мате­ріально-технічної бази; проведення інформаційно-роз'яснюваль­ної роботи серед населення та здійснення інших заходів відпо­відно до завдані. Фонду.

Наприклад, протягом 2008 р. органами Пенсійного фонду України призначено пенсії понад 653 тис. громадянам. При цьому до бюджету Фонду з усіх джерел фінансування протягом 2008 р., за оперативними даними, надійшло 143,5 млрд грн, з яких власні надходження становили 101,9 млрд грн (що склало 100,1% пла­нових показників). З Державного бюджету України на фінансу­вання пенсійних програм надійшло 41,4 млрд грн. Загальна су-


Глава 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИ М ЦІЛЬОВИХ ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ КОШТІВ ________ 345^

ма видатків на пенсійні виплати у 2008 р. склала 147,9 млрд гри, що на 48 млрд грн перевищило видатки 2007 |>.'

Кошти Пенсійного фонду України, що зараховуються на єдиний рахунок Фонду і зберігаються на окремих рахунках його органів в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міні­стрів України, обслуговують органи Державного казначейства. Ці кошти використовуються виключно за призначенням і вилу­ченню не підлягають.

Що стосується страхових внесків, то їх розмір встановлюєть­ся Верховною Радою України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків в порядку, визначеному ст. 18 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ці страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій те­риторії України в порядку, встановленому Законом. При цьому страхові внески не включаються до складу податків, інших обо­в'язкових платежів, що складають систему оподаткування. Тоб­то, на ці внески не поширюється податкове законодавство. Крім того, страхові внески не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів, не підлягають вилу­ченню з Пенсійного фонду або з Накопичувального фонду і не можуть використовуватися на цілі, не передбачені Законом.

Правові засади справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування визначаються законами України «Про за­гальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне за­безпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Положенням про Пенсійний фонд України, Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застра­хованими особами внесків на загальнообов'язкове пенсійне стра­хування до Пенсійного фонду України, затвердженою постано­вою Правління фонду від 19 грудня 2003 р. № 21-1 (зі змінами).

Платниками страхових внесків є: страхувальники (у т. ч. ро­ботодавці; підприємства, установи, організації, військові час­тини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу; фізичні особи суб'єкти иід-

' Основні результати роботи Пенсійного фонду Уіф.їіип у 200Н ропі м;і офіційному сайті Пенсійного фонду України [ І'./іскіропппіі ресурсі- IV-жим доступу: Ьир://\у\уш.рні.коу.ші


346 __________________________________ Модуль 2. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

11 риємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) та інші) та застраховані особи.

Страхувальники — юридичні особи беруться на облік в орга­нах Пенсійного фонду України за своїм місцезнаходженням; фі­зичні особи — за своїм місцем проживання.

Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування встановлюються відповідно до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхуван­ня». Основною ставкою є ставка у 33,2% від суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників.

Обчислення страхових внесків здійснюється для більшості категорій платників збору щомісячно, на підставі бухгалтер­ських та інших документів, відповідно до яких провадиться на­рахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу) виходячи з розміру стра­хового внеску, що діє на день нарахування виплат (доходу).

Законодавством визначений і порядок сплати збору на обо­в'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів гос­подарських операцій, а саме операцій з купівлі-продажу валют, продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння відчуження легкових автомобілів, купів­лі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку. Такий збір справляється відповідно до Порядку спла­ти збору па обов'язкове державне пенсійне страхування з окре­мих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 (зі змінами). Його розмір може коливатися від 3% від вартості про­даного легкового автомобіля до 5% від вартості реалізованих ювелірних виробів.

У межах завдані), визначених для Пенсійного фонду України, за ним закріплені повноваження проводити планові та позапла­нові перевірки па будь-яких підприємствах, в установах, органі­заціях, у фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, по­в'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошово­го утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснен­ня, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що з'явля­ються у процесі таких перевірок; проводити перевірки цільового


Глава 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ КОШТІВ 347

використання коштів Пенсійного фонду України в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій; звертатися до госпо­дарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків.

У межах виконання контрольної та охоронної функції орга­ни Пенсійного фонду України мають право застосовувати фінан­сові санкції, передбачені законом; стягувати з платників страхо­вих внесків їх несплачені суми; порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язко­ве державне пенсійне страхування. Стягнення фінансових санк­цій базується на положеннях Закону України «Про порядок по­гашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та визначається нормативно-правовими актами Пенсійного фонду України.

З метою забезпечення постійного і всебічного контролю за сплатою обов'язкових платежів між Пенсійним фондом України, Державною податковою адміністрацією України та Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України налагоджено систему обміну інформацією, що успішно працює останні декілька років.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 657. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия