Студопедия — Поняття та класифікація цільових публічних фондів коштів
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття та класифікація цільових публічних фондів коштів


Цільові фонди коштів виступають публічними фондами, за рахунок ресурсів яких задовольняється публічний інтерес і ви­конуються функції держави. Через такі фонди здійснюється рух коштів, що складають публічні як фінанси держави, так і фінан­си суспільного (соціального) призначення. Серед напрямів при­значення цільоних фондів визначають пом'якшення кризових явиш, в суспільстві, у тому числі й в економіці, шляхом перероз­поділу фінансових ресурсів, які залучаються органами централь­ної та місцевої влади. Крім цього, цільові фонди дають мож­ливість додатково залучити ресурси для виконання державою своїх функцій, а тимчасово вільні кошти можуть бути викорис­тані для потреб соціально-економічного розвитку.

На відміну від бюджету, що виступає централізованим пуб­лічним фондом коштів, але при цьому не характеризується ви­ключною метою спрямування власних ресурсів, які йдуть зага­лом на задоволення публічних потреб у поточному бюджетному періоді, цільові публічні фонди утворюють особливу ланку фі­нансової системи держави. Вони, як правило, мають конкретне цільове призначення та визначену законодавством самостійність. Характерною рисою цільових публічних фондів є чітко визначе-


Гл ава 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬ ОВИХ ПУБЛІЧНИХ ФОН ДІВ КОШТ ІВ _ 339

пі джерела формування і напрями використання коштів. Ство­рення таких фондів визначається конкретними потребами, що стоять перед державою, тому відрізняються як їх склад, так і ви­рішення питання щодо включення до бюджету. Кошти, що над­ходять до цільових публічних фондів, переважно спрямовані па проведення соціальної політики держави — фінансування забез­печення зайнятості населення, державного страхуваї і пя і іа ви і іа-док безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, випла­ту державних пенсій тощо.

Під публічним фондом коштів розуміють грошовий фонд, порядок формування та використання якого регулюється нормами акта суб'єкта публічної влади та кошти якого спря­мовуються на задоволення публічного інтересу1.

Створення та діяльність цільових фондів регулюється відпо­відними законами та нормативно-правими актами, прийнятими на виконання таких законів. Кошти, що мобілізуються до цільо­вих фондів, необхідні державі як гарантія постійного та реаль­ного фінансового забезпечення фінансування певних її потреб та завдань, що мають особливе значення і гарантуються законо­давством, в першу чергу, Конституцією України.

Чинний Закон України «Про систему оподаткування» у ст. 2 визначає державні цільові фонди як фонди, що створені відпо­відно до законів України та формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) із фізичних і юридичних осіб незалежно від форм власності.

На початку 90-х років позабюджетні цільові фонди створю­валися на різних рівнях як бюджетної системи, так і органів дер­жавної влади, особливо — на місцевому рівні за ініціативою міс­цевої влади. За рахунок фінансових ресурсів цих фондів місцева влада вирішувала поточні завдання, і цільовий фонд після цього припиняв існування. У 1996 р. в Україні діяло понад 140 позабю­джетних фондів, створених центральними органами, та близько 300 фондів у кожній області, створених за ініціативою виконав­чих органів місцевого самоврядування. Ці фонди формувалися за рахунок відрахувань до них у порядку, передбаченому для здійснення обов'язкових платежів до державного бюджету. Тому

1 Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особлииості ііраиоіюгп ре­гулювання / Н. Ю. Пришва. - К.: КІІТ, 2008. С'. 1!).

22*


       
   

340


Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 6311. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия