Студопедия — ГЛШ 9, БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ГЛШ 9, БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
 


ків звітів про виконання бюджетів; 6) звіту про кредити й опе­рації, що стосуються державних гарантійних зобов'язань.:*

Органи стягнення надають інформацію Верховній Раді Украї­ни, Кабінету Міністрів, Рахунковій палаті та Міністерству фі­нансів про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг, а також про суми реструктуризованої та списаної податкової за­боргованості (за галузями й територіями, а також за джерелами доходів і формами власності) і суми відстрочених і розстрочених платежів не пізніше як через 35 днів по закінченні кварталу.

Річний звіт про Державний бюджет уряд подає до парламе­нту не пізніше 1 травня року, що настає за звітним. До нього входять: 1)звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бю­джету; 2) зніт про виконання Державного бюджету; 3) звіт про рух грошових коштів; 4) інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету; 5) звіт про бюджетну за­боргованість; 6) звіт про використання коштів із резервного фонду уряду; 7) інформація про стан державного боргу; 8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань; 9) зведені показники звітів про виконання бюдже­тів; 10) інформація про виконання місцевих бюджетів; 11) інша інформація, визнана урядом необхідною для пояснення звіту й визначена ст. 61 Бюджетного кодексу. В разі створення стабі­лізаційного фонду Державного бюджету надається інформація щодо нього.

Рахункова палата протягом двох тижнів від дня офіційного подання урядом річного звіту про виконання Закону про Дер­жавний бюджет готує висновки щодо використання коштів Держбюджету. Верховна Рада України розглядає звіт про вико­нання Закону у двотижневий термін. Звіт уряду перед парла­ментом про виконання Закону представляє Міністр фінансів. Народні депутати можуть також заслухати головних розпоряд­ників коштів Державного бюджету щодо використання ними бюджетних коштів. Зі співдоповіддю про виконання Закону про Державний бюджет виступають Голова парламентського Комі­тету з питань бюджету та Голова Рахункової палати.

За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання Закону про Державний бю­джет. Із ухваленням такого рішення завершується бюджетний цикл із бюджету певного року. Водночас практика розгляду пар­ламентом звітів про виконання Державних бюджетів за попе-


редпі роки свідчить про тс, що пі її.іпіґ 11,.миіін і.ммшімиоі не прийнятими, відповідно, логічно і и ■ 1.11 її ■ і) 111 <■ 1111 м 11 пішим нищ и більшість бюджетних циклів.

Що стосується місцевих фінансів, і о періодичнії' ті., і трук ту ру й терміни подання звітності про виконання мігцсипч оюджг гін визначає Державне казначейство відповідно д<> вимог, усіа Мовлених для подання звітності про виконання Державного бюджету. Територіальні органи Казначейства складають та по дають відповідним: місцевим фінансовим органам баланси, аві ти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Казначейством за пою джепням із Мінфіном та Рахунковою палатою. Зведені показни­ки звітів про виконання бюджетів одночасно подають територі­альні органи Державного казначейства відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам міс-і іевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповід­них рад на умовах, установлених для подання звітності про ви­конання Державного бюджету України.

Відповідні звіти, в яких відображено надходження від подат­ків та обов'язкових зборів, та іншу інформацію, передбачену за­конодавством, органи стягнення подають місцевим фінансовим органам.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бю­джет}' подає до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради Рада Міністрів Автономної Республіки Крим місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної ради чи міський, селищний, сільський голова (якщо відповідних виконавчих органів не створено) у двомісячний термін по завер­шенні відповідного бюджетного періоду. Перевірку звіту здій­снюють Рахункова палата Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Авто­номної Республіки Крим) чи комісія з питань бюджету відповід­ної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про вико­нання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 423. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия