Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Предмет фінансового аналізу

Фінансовий аналіз являє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням дії об'єктивних економічних законів на підприємствах, що складаються в ході економічних процесів, та під впливом факторів суб'єктивного порядку. Фінансовий аналіз - це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерської, фінансової звітності йоперативних даних бухгалтерського обліку. Існує кілька підходів у структуризації цієї дисципліни. За умов централізованої планованої економіки було прийнято підрозділити аналіз на політекономічний і конкретно-економічний (аналіз господарської діяльності); останній, у свою чергу, підрозділити на методологію аналізу функціонування суб'єктів господарювання (економіка в цілому, регіон, галузь, підприємство) і теорію аналізу господарської діяльності. Стрижневим елементом даного підходу була ідея планового ведення господарства, отже, наголос робився на облік, контроль і аналіз за схемою «план-факт»

Урахувавши, суттєві характеристики ринкової економіки, а також особливості економіки України, можна зробити висновок, що необхідне інше надання сфери дії фінансового аналізу.

Обліково-аналітична функція економічної діяльності подана єдиним блоком у вигляді трьох дисциплін: бухгалтерський облік, фінансовий аналіз і аналіз господарської діяльності. Таке надання виправдане і в історичному, і в методологічному, і в інформаційному аспектах. В основі цього блоку, безумовно, лежить бугалтерський облік, історія якого нараховує кілька тисячоліть.

Результативність управління підприємством значною мірою визначається рівнем його організації та якістю інформаційного забезпечення. У системі інформаційного забезпечення важливе значення мають бухгалтерські дані, а звітність виступає головним засобом комунікації, що забезпечує достовірне надання інформації про фінансовий стан підприємства.

Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно насамперед уміти реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так і його потенційних контрагентів, що існують. Для цього необхідно:

а) володіти методикою оцінки фінансового стану підприємства;

б) мати відповідне інформаційне забезпечення;


в) мати кваліфікований персонал, здатний реалізувати дану методику на практиці.

Оцінка фінансового стану може бути виконана з різним ступенем деталізації залежно від мети аналізу, наявної інформації, програмного, технічного та кадрового забезпечення. Найбільш доцільним є виділення процедур експрес-аналізу, деталізованого аналізу фінансового стану й аналізу фінансових рішень.

Як зазначає у своєму підручнику "Фінанси підприємств" A.M. Поддєрьогін: "Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів".

Фінансовий стан підприємств і, відповідно його оцінка, залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Тому на нього впливають усі види і форми діяльності підприємств. Передовсім на фінансовому стані підприємств позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація ліквідної продукції.

Основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану, зважаючи на викладене вище, складає бухгалтерська звітність. Безумовно, в аналізі може використовуватися додаткова інформація в основному оперативного характеру, але вона носить лише допоміжний характер.

З позиції забезпечення управлінської діяльності можна виділити три основних вимоги, яким має задовольняти бухгалтерська звітність. Вона повинна містити дані, необхідні для:

- прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності;

- оцінки динаміки та перспектив зміни прибутку підприємства;

- оцінки наявних ресурсів підприємства, змін, що відбуваються в них, і ефективності їхнього використання.

Забезпечення цих вимог грунтується на одному з найважливіших принципів підготовки бухгалтерської звітності - принципі відповідності вкладеної та заданої інформації. Суть даного принципу полягає в такому:

- бухгалтер, який готує звіт, повинен мати уяву про необхідність і корисність для аналізу й прийняття управлінських рішень тих чи інших даних при заповненні звітної форми (власне звіту);

- аналітик, будучи користувачем звітності, має знати, як використовувати дані, наведені у звітах.

Відомо, що процес прийняття управлінських рішень - більшою мірою мистецтво, ніж наука. Результати виконаних формалізованих аналітичних процедур не повинні бути єдиним і безумовним критерієм для прийняття того чи іншого управлінського рішення. Вони деякою мірою - «матеріальна основа» управлінських рішень, прийняття яких грунтується також на інтелекті, логіці, досвіді, особистих якостях людини, яка приймає ці рішення. Причому в деяких випадках нематеріальні компоненти можуть мати основне значення.


Поєднання формалізованих і неформалізованих процедур у процесі прийняття управлінських рішень накладає природний відбиток як на порядок підготовки аналітичних документів, так і на послідовність процедур аналізу фінансового стану: вони не можуть бути раз і назавжди жорстко заданими, а навпаки, повинні корегуватися як за формою, так і за змістом. Саме таке розуміння логіки фінансового аналізу найбільш відповідає логіці функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Такого роду аналіз може виконуватися як управлінським персоналом даного підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки в основному базується на загальнодоступній інформації. Проте прийнято виділяти два види фінансового аналізу: внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства. Інформаційна база такого аналізу набагато ширша і включає будь-яку інформацію, що циркулює всередині підприємства і яка може бути корисною для прийняття управлінських рішень. Відповідно розширюються і можливості аналізу. Зовнішній фінансовий аналіз проводиться аналітиками, які є сторонніми фахівцями для підприємства, вони не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази підприємства. Зовнішній аналіз менш деталізований і більш формалізований. У процесі фінансового аналізу застосовуються різні прийоми, методи та моделі.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 391. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия