Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зміст і поняття фінансової звітності
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності й рух коштів підприємства за звітний період.

Мета фінансової звітності

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності й рух засобів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів відносно:

- придбання, продажу і володіння цінними паперами;

- участі в капіталі підприємства;

- оцінки якості управління;

- оцінки здатності підприємства вчасно виконувати свої зобов'язання;

- забезпеченості зобов'язань підприємства;

- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

- регулювання діяльності підприємства;

- інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених із обліком їхніх конкретних інформаційних потреб.

Склад і елементи фінансової звітності

Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Стаття подається у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:


- існує ймовірність надходження чи вибуття майбутніх економічних
вигід, пов'язаних з даною статтею;

- оцінка статті може бути вірогідно визначена.

У фінансову звітність включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

Звітний період

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність охоплює визначений період і складається підсумком, що наростає від початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може охоплювати 12 місяців, але не перевищувати 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту його ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності

Інформація, що надається у фінансових звітах, повинна бути дохідливою і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Фінансова звітність повинна містити тільки доречну інформацію, що впливає на прийняття рішень користувачами, дає можливість вчасно оцінити минулі, дійсні та майбутні події, а також підтвердити і скорегувати їхні оцінки, зроблені в минулому.

Фінансова звітність має бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є вірогідною, якщо вона не містить помилок і перекручувань, здатних вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- фінансові звіти різних підприємств. Передумовою порівнянності є подання відповідної інформації попереднього періоду і розкриття інформації про облікову політику та її зміни.

Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

- автономності підприємства, коли кожне підприємство розглядається як
юридична особа, відособлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання
власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства з огляду на припущення, що його діяльність буде продовжуватися;

- періодичності, що допускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

 

- історичної (фактичної-) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів з огляду на витрати для їхнього виробництва та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, яким для визначення фінансового результату звітного періоду варто зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для одержання цих доходів. При цьому


доходи і витрати відображаються в обліку й звітності у момент їхнього виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;

- повного освітлення, відповідно до якого фінансова звітність повинна
містити всю інформацію про фактичні й потенційні наслідки операцій і подій,
що може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, що передбачає постійне (щорічне) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обережності, згідно з якою методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, мають запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат підприємства і завищенню оцінки його активів і доходів;

- превалювання змісту над формою, за яким операції повинні
враховуватися відповідно до їхньої сутності, а не тільки з огляду на юридичні
форми;

- єдиного грошового вимірника, що передбачає вимір і узагальнення всіх
операцій підприємства в його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
Розкриття інформації у фінансовій звітності

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

- підприємство;

- дату звітності і звітний період;

- валюту звітності й одиницю її виміру;

- відповідну інформацію щодо звітного і попереднього періоду;

- облікову політику підприємства та її зміну;

- консолідацію фінансових звітів;

- припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

- обмеження щодо володіння активами;

- участь у спільних підприємствах;

- виявлені помилки минулих років і пов'язане з ними коректування;

- переоцінку статей фінансових звітів;

- іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними
Положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, що підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

- назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

- короткий опис основної діяльності підприємства;

- назву органу управління, у веденні якого знаходиться підприємство чи назву його материнської (холдингової) компанії;

- середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного
періоду.

Кожен фінансовий звіт складається на певну дату, за станом на яку наведені його показники або який відображає подана фінансова звітність. Якщо період, за який складений фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду,


передбаченого дійсним Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього мають бути розкриті в примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта в якій відбиті елементи звітності та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинне розкривати причини цього і методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинне освітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

- принципів оцінки статей звітності;

- методів обліку за окремими статтями звітності;

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

У примітках до фінансових звітів, як правило, розкривається:

- облікова політика підприємства;

- інформація, що не подана безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до положень (стандартів);

- інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, що
необхідна для забезпечення її зрозумілості і доречності.

1.2.2. Характеристика і особливості бухгалтерської форми № 1 «Баланс»

Зразок форми №1 наводиться у додатку А.

Активи ~ це ресурси, що контролюються підприємством у результаті минулих управлінських рішень, при використанні яких у майбутньому очікується надходження економічних зисків.

Власний капітал - це частка активів підприємства, що залишається після відрахування його зобов'язань.

Довгострокові зобов'язання - це всі зобов'язання, що не є поточними.

Пов'язані сторони - це підприємства, відносини між якими дають можливість одній стороні контролювати іншу тобто істотно впливати на прийняття фінансових та оперативних рішень іншою стороною.

Зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій погашення якої призведе до зменшення ресурсів підприємства.

Еквіваленти коштів - це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у визначені суми коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - це активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів та ін.), зростання вартості капіталу обо інших вигод для інвестора.

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, що будуть погашені протягом операційного циклу підприємства чи повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати Балансу.

Необоротні активи - це всі активи, що не є оборотними.


Оборотні активи - це кошти і їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу (протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати Балансу).

Операційний цикл - це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності й отриманням коштів від реалізації виготовленої з них продукції, товарів і послуг.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

У Балансі відображаються активи, зобов'язання і власний капітал підприємства.

Згортання статей активів і зобов'язань є недопустимими, окрім випадків, що передбачені відповідними Положеннями (стандартами).

Підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань і власного капіталу.

Форма Балансу є додатком до дійсного Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма Балансу. Визнання статей Балансу.

Актив відображається в Балансі за умови, що оцінка його може бути вірогідно визначена й очікується одержання у майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

Витрати на придбання і створення активу, що відповідно до пункту 10 дійсного Положення (стандарту), не можуть бути відбиті в Балансі, включаються до складу витрат звітного періоду в звіті про фінансові результати.

Зобов'язання відображається в Балансі, якщо його оцінка може бути вірогідно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому в результаті його погашення.

Власний капітал подається в Балансі одночасно з відображенням активів чи зобов'язань, що приводять до його зміни.

Зміст статей Балансу

У статті «Нематеріальні активи» відображається вартість об'єктів, віднесених до складу нематеріальних активів згідно з відповідними Положеннями (стандартами). У даній статті наводяться окремо первісна і залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

У статті «Незавершене будівництво» наводиться вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних нестатків підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

У статті «Основні засоби» відображається вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів згідно з відповідними Положеннями (стандартами). У даній статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.


У даній статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів і їхня залишкова вартість. У підсумок Балансу включається залишкова вартість, що визначається як різниця між первісною (переоціненої) вартістю основних засобів і сумою їхнього зносу на дату Балансу.

У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У даній статті виділяються фінансові інвестиції, що згідно з відповідними Положеннями (стандартами) ураховуються методом участі в капіталі.

У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» подається заборгованість фізичних і юридичних осіб, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу.

У статті «Відстрочені податкові активи» відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах у результаті тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки.

У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми необоротних активів, що не можуть бути включені в подані вище статті розділу «Необоротні активи». У статті «Виробничі запаси» указується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і виробів для комплектації, запасних частин, тари, будівельних матеріалів і інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

У статті «Тварини на вирощуванні і відгодівлі» відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі й у нагулі, птаха, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основної череди для реалізації та молодняку тварин.

У статті «Незавершене виробництво» указуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).

У статті «Готова продукція» указуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена і які пройшли іспит, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам та стандартам. Продукція, що не відповідає наведеним вимогам (окрім браку), і роботи, що не прийняті замовником, вказуються у складі незавершеного виробництва.

У статті «Товари» приводиться вартість товарів, придбаних підприємствами для наступного продажу.

У статті «Векселя отримані» указується заборгованість покупців, замовників і інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, що забезпечені векселями.

У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається заборгованість покупців чи замовників за надані їм продукцію, товари, роботи чи послуги (окрім заборгованості, що забезпечена векселями). У підсумок Балансу включається чиста реалізаційна вартість, що обчислюється шляхом відрахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.


У статті «Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом» указується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата по податках, зборах і інших платежах у бюджет.

У статті «Дебіторська заборгованість по виданих авансах» приводиться сума авансів, наданих іншим підприємствам у розрахунку на погашення даної заборгованості.

У статті «Дебіторська заборгованість по нарахованих доходах» указується сума нарахованих дивідендів, відсотків, роялті та ін., що підлягають надходженню.

У статті «Дебіторська заборгованість по внутрішніх розрахунках» подається заборгованість пов'язаних сторін і дебіторська заборгованість по внутрішньовідомчих розрахунках.

У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» указується заборгованість дебіторів, що не може бути включена в інші статті дебіторської заборгованості і яка відображається в складі оборотних активів.

У статті «Поточні фінансові інвестиції» відбиваються фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами коштів).

У статті «Кошти та їхні еквіваленти» відображаються засоби в касі, на поточних і інших рахунках, у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти коштів. У даній статті окремо наводяться засоби в національній та іноземній валютах. Засоби, які не можна використовувати для операцій протягом одного року, починаючи з дати Балансу чи протягом операційного циклу внаслідок обмежень, варто вилучати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.

У статті «Інші оборотні активи» приводяться суми оборотних активів, що не можуть бути внесені в приведені вище статті розділу «Оборотні активи».

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного чи попередніх звітних періодів, але відносяться до наступного звітного періоду.

У статті «Статутний капітал» наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів власників, що є внеском, (учасників) у капітал підприємства.

У статті «Пайовий капітал» подається сума пайових внесків членів союзів і інших підприємств, передбачена установчими документами.

У статті «Додатковий вкладений капітал» акціонерні товариства вказують на яку суму ринкова вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

У статті «Інший додатковий капітал» відображається сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних чи фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

У статті «Резервний капітал» наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.


У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» приводиться або сума прибутку, що реінвестований у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) по внесках у статутний капітал. Ця сума наводиться в дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті «Вилучений капітал» господарчі товариства відбивають фактичну собівартість акцій власної емісії. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає відрахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

У складі забезпечення наступних витрат і платежів відображаються нараховані в звітному періоді майбутні витрати і платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання та ін.), величина яких, на дату складання Балансу, може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишок засобів цільового фінансування і цільових надходжень, що отримані з держбюджету та інших джерел.

У статті «Довгострокові кредити банків» указується сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, що не є поточним зобов'язанням.

У статті «Інші довгострокові фінансові зобов'язання» наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями по залученню позикових засобів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

У статті «Відстрочені податкові зобов'язання» указується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки.

У статті «Інші довгострокові зобов'язання» подається сума довгострокових зобов'язань, що не можуть бути включені в інші статті розділу «Довгострокові зобов'язання».

У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отримані від них позики.

У статті «Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях» указується сума довгострокових зобов'язань, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

У статті «Векселя видані» указується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселя на забезпечення постачань (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів.

У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» наводиться сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги (окрім заборгованості, забезпеченої векселями).

У статті «Поточні зобов'язання по отриманих авансах» відображається сума авансів, отриманих від інших осіб у розрахунку на майбутні постачання продукції або виконання робіт (послуг).


У статті «Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом» указується заборгованість підприємства по всіх видах платежів у бюджет, включаючи податки з працівників підприємства.

У статті «Поточні зобов'язання по позабюджетних платежах» відбиваєть заборгованість по внесках у позабюджетні фонди, передбачені чинним законодавством.

У статті «Поточні зобов'язання по страхуванню» відображається сума заборгованості по відрахуваннях у Пенсійний фонд, на соціальне страхування, страхування майна підприємства й індивідуальне страхування його працівників.

У статті «Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками» подається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди та ін.) і формуванням статутного капіталу.

У статті «Поточні зобов'язання по внутрішніх розрахунках» відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам і кредиторській заборгованості по внутрішньовідомчих розрахунках.

У статті «Інші поточні зобов'язання» наводяться суми зобов'язань, що не можуть бути включені в інші статті, наведені в розділі «Поточні зобов'язання».

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що належать до наступних звітних періодів.

Оцінка і розкриття статей Балансу

Оцінка і подальше розкриття окремих статей Балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідниими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

1.2.3. Характеристика і особливості бухгалтерської форми № 2 «Звіт про фінансові результати»

Зразок форми № 2 наводиться у додатку Б.

У даній формі знаходять відображення фінансові результати діяльності підприємств і використовуються такі терміни:

- витрати - це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення чи розподілу власниками);

- власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після відрахування його зобов'язань;

- доходи - це збільшення економічних вигід у вигляді надходження коштів або зменшення зобов'язань, що приводять до зростання власного капіталу (окрім зростання капіталу за рахунок внесків власників);

- збиток - це перевищення суми витрат над сумою доходу для одержання якого були здійснені ці витрати;

- звичайна діяльність - це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують її чи виникають у результаті її проведення;


- метод участі в капіталі - це метод обліку інвестицій, згідно з яким
балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на
суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта
інвестування;

- надзвичайна подія - це подія (чи операція), що відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вона буде повторюватися періодично в кожному наступному звітному періоді;

- операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

- основна діяльність - це операції, що пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу;

- прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

- асоційоване підприємство - це підприємство в якому інвестору
належить блокувальний (більш 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є
дочірнім чи спільним підприємством інвестора.

Метою складання «Звіту про фінансові результати» є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Для малих підприємств передбачена скорочена форма «Звіту про фінансові результати».

Визнання доходів і витрат відбувається за таких умов:

- за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у «Звіті про фінансові результати» відображається в момент надходження активу чи погашення зобов'язання, що приводять до збільшення власного капіталу підприємства (окрім зростання капіталу за рахунок внесків учасників);

- за умови, що оцінка витрат може бути ймовірно визначена, витрати відображаються в «Звіті про фінансові результати» на момент вибуття активу чи збільшення зобов'язаннь, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (окрім зменшення капіталу за рахунок його вилучення чи розподілу власниками);

- якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються в «Звіті про фінансові результати» на основі систематичного і раціонального їхнього розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди;

- витрати варто негайно відображати в «Звіті про фінансові результати», якщо економічні вигоди не відповідають чи перестають відповідати такому положенню, за яким вони визнаються активами підприємства;

- згортання доходів і витрат не дозволяється, окрім випадків,
передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку в Україні.

Визначення прибутку (збитку) за звітний період.


Доходи і витрати, що відповідають викладеним вище критеріям, наводять у «Звіті про фінансові результати» з метою визначення чистого прибутку чи збитку звітного періоду (окрім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають виключення з цього правила).

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без відрахування наданих знижок, повернення проданих товарів і податків із продажу (податку на додаткову вартість, акцизного збору тощо).

У статті «Податок на додаткову вартість» наводиться сума податку на додаткову вартість, що внесена до складу доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Акцизний збір» підприємства - платники акцизного збору відображають суму, що внесена у складі доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Підприємства, що сплачують інші збори або податки з обороту, вказують їхню суму у вільному рядку «Звіту про фінансові результати».

У статті «Інші відрахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають відрахуванню з доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом відрахування з доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» указується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); дохід від операційної оренди активів; дохід І від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та ін.

У статті «Адміністративні витрати» відбиваються загальногосподарськії витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства.

У статті «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства пов'язані з реалізацією продукції (товарів), тобто витрати на утримуваний підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламою, доставкою продукції споживачам і тощо.

У статті «Інші операційні витрати» відбиваються: собівартісти реалізованих виробничих запасів; сумнівні безнадійні борги і втрати від знецінення запасів; утрати від операційних курсових різниць; визнані


економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також всі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються в собівартість продукції, товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інші операційні витрати.

У статті «Дохід від участі в капіталі» відображається дохід, отриманий від інвестицій у асоційовані, дочірні чи спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті «Інші фінансові доходи» показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що враховуються по методу участі в капіталі).

У статті «Інші доходи» відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті «Фінансові витрати» вказують витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані з залученням боргового капіталу.

У статті «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток, нанесений інвестиціями в асоційовані, дочірні чи спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті «Інші витрати» відображаються: собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; утрати від неопераційних курсових різниць; утрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів; інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподатковування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових і інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

У статті «Податки на прибуток» указується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, що визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподатковування і сумою податків із прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподатковування і сумі податків на прибуток.

У статтях «Надзвичайні доходи» і «Надзвичайні витрати», форми №2 відображаються відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій і т.ін.), ураховуючи витрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха і техногенних аварій, визначених за винятком суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки чи збитки від інших


подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному в дійсному Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій відображаються за винятком суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності в результаті цих збитків. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події окремо розкривається в примітках до фінансових звітів.

У статті «Податки з надзвичайного прибутку» наводиться сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Елементи операційних витрат

У розділі II Звіту про фінансові результати приводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), що понесло підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Розрахунок показників прибутковості акцій

Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або прості потенційні акції, які відкрито продаються і купуються на фондових біржах, уключаючи товариства, що знаходяться в процесі випуску таких акцій.

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» приводиться середньозважена кількість простих акцій, що були в обігу протягом звітного періоду.

У статті «Скоректована середньорічна кількість простих акцій» указується середньорічна кількість простих акцій, що знаходяться в обігу, скоректована на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф'ючерсний контракт та ін.).

У статті «Чистий прибуток, що приходиться на одну просту акцію» приводиться показник, що розраховується шляхом розподілу суми чистого прибутку або збитку, що належать власникам простих акцій на середньорічну кількість простих акцій.

У статті «Скоректований чистий прибуток, що приходиться на одну просту акцію» відображається показник, який розраховується шляхом ділення скоректованої суми чистого прибутку, що належить власникам простих акцій на скоректовану середньорічну кількість простих акцій.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, що належить власникам простих акцій та їхнє коректування здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію».

У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відбивається показник, що розраховується шляхом розподілу суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

ЗО


1.2.4. Характеристика і особливості бухгалтерської форми № З «Звіт про рух коштів»

Зразок форми №3 наводиться у додатку В. У даній формі використовуються такі терміни:

- кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках і депозити до запитання;

- група - це материнське (холдингове) підприємство і його дочірні підприємства;

- еквіваленти коштів - це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у визначені суми коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їхньої вартості;

- негрошові операції - це операції, що потребуюють використання коштів та їхніх еквівалентів;

- інвестиційна діяльність - це придбання і реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, що не є складовою частиною еквівалентів коштів;

- операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

- рух коштів - надходження та вибуття коштів і їхніх еквівалентів;

- фінансова діяльність - це діяльність, що приводить до зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

Метою складання Звіту про рух коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої і неупередженої інформації про зміни, що відбулися в коштах підприємства і їхнього еквівалента (далі - кошти) за звітний період.

У Звіті про рух коштів наводяться дані про рух коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Якщо рух коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми варто наводити окремо в складі відповідних видів діяльності.

Внутрішні зміни в складі коштів у Звіт про рух коштів не включаються.

Негрошові операції (одержання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій та ін.) не включаються в «Звіт про рух коштів».

Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Рух коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коректування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподатковування на суми:

- змін запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю протягом звітного періоду;

- приведені в негрошових статтях;

- приведені в статтях, що пов'язані з рухом коштів у результаті інвестиційної і фінансової діяльності.

У статті «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до


оподатковування» наводиться прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподатковування за звітний період, приведений у Звіті про фінансові результати.

У статті «Амортизація необоротних активів» відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, що нараховані протягом звітного періоду.

У статті «Збільшення (зменшення) забезпечення» відбивається зміна (у графі «Надходження» - збільшення, у графі «Витрати» - зменшення) у складі забезпечення наступних витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

У статті «Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць» у графі «Надходження» відображаються збитки, у графі «Витрати» - прибуток від курсових різниць у результаті перерахування статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.

У статті «Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності» у графі «Надходження» подається збиток, у графі «Витрати» - прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) і реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки та збитки від інвестиційної і фінансової діяльності.

У статті «Витрати на сплату відсотків» відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, що нараховані протягом звітного періоду.

У статті «Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах» відображається різниця між сумами грошових надходжень і сумами грошових витрат, відбитих відповідно до п.п.13-18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4.

У статті «Зменшення (збільшення) оборотних активів» у графі «Надходження» відображається зменшення, у графі «Витрати» - збільшення статей оборотних активів (крім статей «Кошти і їхні еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулися протягом звітного періоду.

У статті «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів у графі «Надходження» відбивається зменшення, у графі «Витрати» - збільшення в складі витрат майбутніх періодів, що відбулися протягом звітного періоду.

У статті «Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань у графі «Надходження» відображається зменшення, у графі «Витрати» - збільшення в статтях розділу балансу «Поточні зобов'язання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях», «Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками» сум зобов'язань по відсотках і інших зобов'язаннях, пов'язаних з операційною діяльністю).

У статті «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів у графі «Надходження» подається збільшення, у графі «Витрати» - зменшення у складі «Доходів майбутніх періодів» протягом звітного періоду.


У статті «Кошти від операційної діяльності» відбиважається різниця між сумами надходжень і витрат, відбитих відповідно до п.п. 19-23 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4.

У статті «Сплачені відсотки» відображаються суми коштів, використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками.

У статті «Сплачені податки на прибуток» указується використання коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою й інвестиційною діяльністю.

У статті «Чистий рух засобів до надзвичайних подій» указується надходження або витрати засобів, відбитих у статті «Кошти операційної діяльності», з урахуванням витрати засобів, відбитих відповідно до п.п. 25-26 дійсного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4.

У статті «Рух засобів від надзвичайних подій» відображаються, відповідно, надходження чи витрати засобів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

У статті «Чистий рух засобів від операційної діяльності» подається результат руху засобів від операційної діяльності з урахуванням руху засобів від надзвичайних подій.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та «Поточні фінансові інвестиції».

У статті «Реалізація фінансових інвестицій» відображаються суми грошових надходжень від продажу акцій, боргових зобов'язань інших підприємств, а також частки в капіталі інших підприємств.

У статті «Реалізація необоротних активів» відбивається надходження коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті «Реалізація майнових комплексів» указується надходження коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за винятком коштів, реалізованих у складі майнового комплексу).

У статті «Отримані відсотки» відображаються надходження коштів у вигляді відсотків за аванси коштами і позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою).

У статті «Отримані дивіденди» відбиваються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств, а також часткою участі в спільних підприємствах.

У статті «Інші надходження» показуються надходження коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) і позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси і позики фінансової установи), надходження коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів та ін. (за винятком тих контрактів, що укладаються для основної діяльності підприємства або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) та інші надходження, що не передбачені у вищевказаних статтях.


У статті «Придбання фінансових інвестицій» відображаються виплати коштів для придбання акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств, а також часткою участі в спільних підприємствах.

У статті «Придбання необоротних активів» указуються виплати коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті «Придбання майнових комплексів» відображаються кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства й інші господарські одиниці (за винятком коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

У статті «Інші платежі» вказуються аванси (окрім пов'язаних із операційною діяльністю) і позики коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати коштів по ф'ючерсних контрактах, форвардних контрактах, опціонах і т.ін. (за винятком, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність), а також інші платежі, не передбачені у вищевказаних статтях.

У статті «Чистий рух засобів до надзвичайних подій» відображається різниця між сумами грошових надходжень і витрат, відбитих відповідно до п.п. 31- 40 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4.

У статті «Рух засобів від надзвичайних подій» відбиваються, відповідно, надходження або витрати засобів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

У статті «Чистий рух засобів від інвестиційної діяльності» відображається результат руху засобів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху засобів від надзвичайних подій.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу в розділі «Власний капітал» і статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов'язання» і «Поточні зобов'язання» («Короткострокові кредити банків» і «Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях», «Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками» та ін.).

У статті «Надходження власного капіталу» указуються надходження коштів від розміщення акцій і інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу.

У статті «Отримані позики» відображаються надходження коштів у результаті створення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

У статті «Інші надходження» вказуються інші надходження коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

У статті «Погашення позик» відображаються виплати коштів для погашення отриманих позик.


У статті «Сплачені дивіденди» указуються суми дивідендів, сплачені коштами.

У статті «Інші платежі» відображається використання коштів для викупу раніше випущених акцій підприємства, виплати коштів орендодавцю для погашення заборгованості по фінансовій оренді і по інших платежах, що пов'язані з фінансовою діяльністю.

У статті «Чистий рух засобів до надзвичайних подій» указується різниця між сумою грошових надходжень і витрат, відбитих відповідно до п.п. 45-50 дійсного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4.

У статті «Рух засобів від надзвичайних подій» відбиваються, відповідно, надходження або витрати засобів, що пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

У статті «Чистий рух засобів від фінансової діяльності» відображається результат руху засобів від фінансової діяльності з урахуванням руху засобів від надзвичайних подій.

Зміна величини коштів за звітний період.

У статті «Чистий рух засобів за звітний період» указується різниця між сумою грошових надходжень і витрат, відбитих у статтях: «Чистий рух засобів від операційної діяльності», «Чистий рух засобів від інвестиційної діяльності» і «Чистий рух засобів від фінансової діяльності».

У статті «Залишок засобів на початок року» відбивається залишок коштів на початок року, приведений у балансі.

У статті «Вплив зміни валютних курсів на залишок засобів» наводиться сума збільшення чи зменшення залишку коштів в іноземній валюті у результаті коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

У статті «Залишок засобів на кінець року» приводиться різниця між сумою грошових надходжень і витрат, відбитих у статтях: «Залишок засобів на початок року», «Чистий рух засобів за звітний період» і «Вплив зміни валютних курсів на залишок засобів». Розрахований у такий спосіб показник повиннен дорівнювати приведеному в балансі залишку коштів і грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 399. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.129 сек.) русская версия | украинская версия