Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. 1. Обгрунтуйте значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Обгрунтуйте значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства.

2. Які цілі фінансової звітності визначають у П(С)БО?

3. Назвіть характерні особливості бухгалтерської форми № 1 «Баланс».

 

4. Назвіть характерні особливості бухгалтерської форми № 2 «Звіт про фінансові результати».

5. Назвіть характерні особливості бухгалтерської форми № 3 «Звіт про рух коштів».

6. Назвіть характерні особливості бухгалтерської форми № 4 «Звіт про власний капітал».

7. Назвіть характерні особливості бухгалтерської форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

8. Які методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів застосовуються при проведенні аналітичних досліджень?

9. Обґрунтуйте необхідність і порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний нетто-баланс.

10. Як здійснюється економічна оцінка балансу підприємства?

11. У чому полягає інформаційне забезпечення для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства?

12. Яким чином можна застосовувати оперативну звітність та дані оперативних обстежень для аналізу фінансового стану підприємства та обґрунтування управлінських рішень щодо поліпшення економічних та фінансових результатів діяльності підприємства?

13. Дайте визначення поняття «інформація».

14. У чому особливості фінансової інформації?

15. Які основні джерела інформації про фінансовий стан підприємства?

16. Де користувачі знаходять інформацію про фінансовий стан підприємства.

17. Які вимоги до інформації ставить сучасний фінансовий аналіз?

18. У чому полягає різниця в джерелах інформації для внутрішнього і зовнішнього аналізу?

19. Кого відносять до виконавців аналітичної роботи на підприємстві?

20. Що відносять до додаткових джерел інформації про фінансовий стан підприємства?

21. Які основні етапи аналітичного опрацювання інформації?


КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ

1. Фінансова звітність - це:

а) звітність, що містить інформацію про фінансовий стан підприємства за
звітний період;

б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства за звітний період;

в) звітність, що засвідчує зобов'язання однієї сторони сплатити грошові
кошти іншій стороні в зазначений термін;

г) вірної відповіді немає.

2. Активи - це:

а) частина в активах підприємства, що залишається після відрахування
його зобов'язань;

б) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигід у
майбутньому;

в) усі зобов'язання, що не є поточними зобов'язаннями;

г) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно
конвертуються у визначені суми коштів і що характеризуються незначним
ризиком змін вартості.

3. Метою якого звіту є надання користувачам повної, правдивої і
неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки від
діяльності підприємства за звітний період?

а) «Баланс»;

б) «Звіт про фінансові результати»;

в) «Звіт про рух коштів»;

г) «Звіт про власний капітал».

4. Звичайна діяльність - це:

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

б) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг), що є головною метою підприємства і забезпечує основну частку
його доходу;

в) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що
забезпечують її чи виникають у результаті її проведення;

г) усі відповіді вірні.

5. Кошти - це:

а) готівка, кошти на рахунках у банках і депозити до запитання;

б) фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у суми коштів і
характеризуються незначним ризиком зміни їхньої вартості;

в) ресурси, що контролюються підприємством у результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних
вигід у майбутньому;

г) готівка, фінансові інвестиції, кошти на рахунках у банках.


6. Оборотні активи - це:

а) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно
конвертуються у визначені суми коштів і характеризуються незначним ризиком
зміни вартості;

б) кошти і їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші
активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного чи
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу;

в) активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку,
зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора;

г) усі активи підприємства.

7. У статті Балансу «Довгострокові фінансові інвестиції» відобралсаються:

а) фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі
інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;

б) заборгованість юридичних та фізичних осіб, що не виникає в ході
нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців із
дати Балансу;

в) витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи або
послуги;

г) зафіксована в установчих документах загальна вартість активів
власників, що є внеском у капітал підприємства.

8. Основна діяльність - це:

а) операція, що відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не
очікується, що вона буде повторюватися періодично в кожному наступному
звітному періоді;

б) операції, пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів,
послуг, робіт), що є головною метою створення підприємства і забезпечує
основну частку його доходу;

в) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що
забезпечують її або виникають у результаті її проведення;

г) усі відповіді не вірні.

9. Операційна діяльність - це:

а) операція, що відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не
очікується, що вона буде повторюватися періодично в кожному наступному
звітному періоді;

б) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів,
послуг, робіт), що є головною метою створення підприємства і забезпечує
основну частку його доходу;

в) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що
забезпечують її чи виникають у результаті її проведення;

г) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю.


1. 3. ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.3.1. Сутність і етапи попереднього аналізу фінансового стану
підприємства.

1.3.2. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 420. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия