Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Кадровий резерв державної служби
 

Під кадровим резервом для державної служби слід розу­міти державних службовців, які поєднують у собі високу ком­петентність, ініціативність і творчий підхід до виконання службових обов'язків і здатних, при додатковій підготовці, до­сягти відповідності кваліфікаційним вимогам, що висуваються до державних службовців вищого рівня, на які вони претен­дують.

Порядок формування кадрового резерву регулюється Поло­женням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. Згідно з цим Положенням до кадрового резерву зараховуються працівники, які: здатні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського сус­пільства, неухильно відстоювати права людини і громадянина; мають професійні навички, які грунтуються на сучасних спе­ціальних знаннях і аналітичних здібностях для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

Кадровий резерв формується з:

—керівників і спеціалістів підприємств, установ і організа­цій;

—працівників органів виконавчої влади та органів місцево­го самоврядування;

—державних службовців, які підвищили кваліфікацію, прой­шли стажування або за результатами атестації рекомендо­вані для роботи на більш високих посадах;

—осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зараху­вання до кадрового резерву;

—випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійни­ми програмами підготовки магістрів державного управ­ління.

Для зарахування до кадрового резерву повинна бути згода працівника. При цьому слід мати на увазі, що Положення не передбачає форми даної згоди: вона може бути і письмовою, і усною. Зарахування проводиться керівником державного ор­гану за пропозиціями керівників його структурних підрозділів. Про зарахування працівника до резерву повідомляється керів­ництву за місцем роботи даного працівника.

З працівниками, зарахованими до кадрового резерву прово­диться відповідна робота згідно з особистими річними плана­ми, затвердженими керівниками державних органів або їхніх структурних підрозділів. У цих планах передбачається: ви­вчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України; систематичне навчання шляхом самоосвіти; періодичне навчання і підвищення квалі­фікації у відповідних навчальних закладах; участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і структурних підрозділів; стажування терміном до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зараховано працівника; виконання обов'язків державного службовця, на посаду якого зараховано праців­ника до кадрового резерву; залучення до розгляду відповід­них питань, проведення перевірок, службових розслідувань; участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нор­мативних документів.

На кожну посаду державного службовця кадровий резерв формується у кількості з такого розрахунку: на посаду керів­ника — не менше двох осіб, на посади спеціалістів — скла­даються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, з ура­хуванням фактичної потреби. Якщо посада, до кадрового резер­ву, на яку зараховано працівника, стає вакантною, то він має переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу. Дане «переважне право» проявляється в тому, що у разі наб­рання двома претендентами однакової кількості голосів, пере­вага надається особі з кадрового резерву. При цьому слід мати на увазі, що просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування або навчання в Українській Академії державного управління при Президентові України, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу поза кон­курсом.

Перебування працівника у кадровому резерві може припини­тися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника відповідного державного органу. Виключення із спис­ків кадрового резерву, як і зарахування до нього, оформляється наказом або розпорядженням керівника.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 291. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия