Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заохочення на державній службі
 

Заохочення — це заходи морального, правового і матеріаль­ного характеру, пов'язані з публічним визнанням заслуг і виявленням громадських почестей державним службовцям за успішне виконання ними посадових обов'язків і досягнуті ре­зультати на державній службі. Заохочення є важливим інстру­ментом регулювання діяльності державного службовця. Право на заохочення передбачене статтею 34 Закону «Про державну службу». Зміст цієї статті визнає, що підставами заохочення можуть бути:

—сумлінна безперервна праця в державних органах. Важли­вим є те, що необхідна наявність двох умов одночасно:і сумлінна, і безперервна праця. При цьому чинне законо­давство про державну службу не передбачає терміну без­перервної праці і це питання вирішується в кожному кон­кретному випадку керівником державного органу. Добро­совісне виконання своїх обов'язків передбачає не тільки чітке та своєчасне виконання покладених на нього зав­дань, але і творчий підхід, вияв ініціативи, які забезпечу­вали б ефективність роботи;

—зразкове виконання трудових обов'язків. Як правило, під зразковим виконанням трудових обов'язків розуміють: за­безпечення і дотримання законних прав і свобод грома­дян; виконання наказів, розпоряджень, окрім незаконних;дотримання встановлених правил трудового розпорядку; підтримання належного рівня кваліфікації, необхідного для виконання покладених обов'язків тощо;

—особливі трудові заслуги. Чинне законодавство про держав­ну службу не визначає переліку особливих заслуг. Це пи­тання належить до ведення керівника державного органу.

За особливі трудові заслуги передбачається можливість пред­ставлення державних службовців до державних нагород. Дер­жавні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, со­ціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяль­ності, за інші заслуги перед Україною. Згідно із статтею З Закону «Про державні нагороди (від 16 березня 2000 р.) дер­жавними нагородами є: звання «Герой України», орден, медаль, відзнака «Іменна вогнепальна зброя», почесне звання, Державна премія України, Президентська відзнака.

Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України. Звання «Герой України» — є вищим сту­пенем відзнаки в Україні. Воно присвоюється громадянам Украї­ни за здійснення визначного геройського вчинку, з врученням ордену «Золота Зірка», або визначного трудового досягнення з врученням ордену Держави.

В Україні встановлюються такі ордени:

—орден князя Ярослава Мудрого І, II, III, IV ступенів - для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначну благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність;

—орден «За заслуги» І, II, III ступенів — для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соці­ально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності;

—орден Богдана Хмельницького І, II, III ступенів — для на­городження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України; орден «За мужність» І, II, III ступенів — для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя;

— орден княгині Ольги І, II, III ступенів — для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, гро­мадській, науковій, освітянській, культурній, благодійни­цькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї.

До державних нагород належать і медалі, а саме:

—«За військову службу Україні» — для нагородження війсь­ковослужбовців Збройних Сил України та інших військо­вих формувань, утворених відповідно до законів України, інших осіб за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені під час захисту державних інтересів України;

—«За бездоганну службу» І, II, III ступеня — для нагород­ження осіб офіцерського складу і прапорщиків Збройних Сил України, рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ МВС України, СБУ, Прикордонних військ України, військ Цивільної оборони, які досягли високих показників у бойовій і професійній підготовці, є взірцем вірності присязі та виконання військового (служ­бового) обов'язку, успішно керують підлеглими, зразково виконують інші військові обов'язки;

—«Захиснику Вітчизни» — для нагородження ветеранів війни, осіб, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які брали участь у визволенні України від фашиських загарбників, та інших громадян України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу,зміцнення обороноздатності та безпеки України.

Відзнака «Іменна вогнепальна зброя» встановлена для на­городження офіцерського складу Збройних Сил України, При­кордонних військ України, інших військових формувань, утворе­них відповідно до законів України, СБУ, органів МВС України та державних службовців, які мають офіцерські звання, за виз­начні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недотор­канності її державного кордону, підтримці високої бойової готов­ності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочин­ністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за без­доганну багаторічну службу, зразкове виконання військового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Перелік почесних звань України передбачено у статті 10 Закону «Про державні нагороди України». Почесні звання присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі еко­номічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про по­чесне звання України.

Позбавлення державних нагород може бути проведено Пре­зидентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом. При цьому слід звернути увагу на те, що позбавлення державних нагород і почесних звань не відноситься до додат­кових кримінальних покарань (стаття 37 КК України). Це означає, що суд не вправі прийняти рішення про позбавлення особи, яку засуджено за вчинення тяжкого злочину, державної нагороди. Він може вирішувати питання про внесення Прези­дентові України подання про його позбавлення. Рішення про внесення такого подання має бути мотивоване у вироку суду.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 182. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия