Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Мета й основні завдання фінансового менеджменту
Політика управління окремими аспектами фінансової діяльності підпри­ємств залежить від умов їх господарювання, масштабів і галузевих особливос­тей діяльності, кваліфікаційного рівня фінансових менеджерів, допустимого рівня ризику. Відповідно в процесі управління фінансами підприємства мо­жуть ставити перед собою різну мету:

- виживання в конкурентному просторі;

- досягнення фінансової рівноваги;

- лідерство в боротьбі з конкурентами;

- максимізація ринкової вартості підприємства;

- зростання обсягу виробництва і реалізації продукції;

- максимізація прибутку і мінімізація витрат;

- забезпечення рентабельної діяльності;

- мінімізація фінансових ризиків.

В економічній літературі є різні підходи до визначення критеріїв пріоритет­ності мети фінансового менеджменту, що базуються на відповідних теоріях ор­ганізації бізнесу (теорії максимізації прибутку, концепції зростання обсягу виробництва і збуту, теорії максимізації ціни фірми тощо).

Метою створення переважної більшості суб'єктів підприємництва в умовах ринкової економіки є отримання прибутку, що визначило на тривалий період часу основну мету фінансового менеджменту — максимізацію прибутку під­приємства. Однак значний обсяг прибутку підприємства не завжди забезпечує нарощування його фінансового потенціалу, достатній рівень капіталізації. Не­ефективний розподіл і нераціональне використання прибутку можуть при­звести до втрати фінансової рівноваги суб'єкта господарювання, а в кінцевому підсумку до зниження його конкурентних переваг та ринкової вартості. Тому найбільшого поширення набула "Теорія максимізації багатства (добробуту) акціонерів", в основу якої було покладено вибір узагальнюючого критерію ефективності фінансових рішень, який повинен бути достатньо обґрунтованим та базуватися на прогнозуванні доходів власників підприємства. При цьому визнано, що таким умовам відповідає критерій максимізації вартості власного капіталу, тобто ринкової ціни акцій.

Отже, фінансовий менеджмент спрямований на задоволення інтересів влас­ників капіталу підприємства, а тому основною метою фінансового менеджмен­ту є максимізація ринкової вартості підприємства, що свідчить про його знач­ний фінансовий потенціал, максимальну ефективність господарювання та досягнення високого рівня добробуту власників.

Для досягнення головної мети фінансового менеджменту необхідно виріши-вати такі основні завдання.

Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів під­приємства в процесі його розвитку. Це завдання реалізується шляхом форму­вання ефективної політики фінансування господарської та інвестиційної
діяльності підприємства (визначення загальної потреби у фінансових ресурсах
на наступний період, підвищення рівня капіталізації, визначення доцільності
залучення коштів за рахунок зовнішніх джерел, оптимізація структури капі­
талу).

Забезпечення найефективнішого використання фінансових ресурсів за
основними напрямами діяльності підприємства. Оптимізація розподілу і вико­ристання фінансових ресурсів передбачає встановлення оптимальних пропор­цій їх інвестування відповідно до поточних і перспективних планів госпо­дарської діяльності підприємства. Раціональне вкладення коштів забезпечує ефективне використання активів, що призводить до нарощування фінансового потенціалу, можливості його формування за рахунок внутрішніх джерел та максимізації достатку власників капіталу.

Оптимізація грошового обігу і підтримка постійної платоспроможності
підприємства. Це завдання вирішується шляхом ефективного управління гро­шовими потоками підприємства в процесі кругообігу його грошових коштів,
досягнення синхронізації обсягів надходження і витрат грошових коштів, під­тримки їх ліквідності на рівні, що забезпечує постійну платоспроможність.

Забезпечення максимізації чистого прибутку шляхом ефективного управ­ління активами підприємства, оптимізації їх складу і розміру, залучення в господарський обіг необхідного обсягу позикових ресурсів, вибору найраціональніших напрямів операційної та фінансової діяльності, ефективної подат­кової, амортизаційної та дивідендної політики.

Забезпечення мінімізації фінансових ризиків за рахунок зменшення рівня їх концентрації, диверсифікації видів операційної та фінансової діяльності, використання методів уникнення та нейтралізації негативних наслідків гос­подарювання, проведення ефективного внутрішнього та зовнішнього страху­вання.

Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Для такої рівноваги характерним є високий рівень фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, що забезпечується формуванням оптималь­ної структури фінансових ресурсів і активів, достатнім рівнем самофінансу­вання інвестиційних потреб

Однак вирішити ці завдання в повному обсязі неможливо. Компроміс дося­гається при збалансуванні всієї системи завдань, погодженні пріоритетної на певний момент мети з основними стратегічними і тактичними цілями підпри­ємства. Таким чином, ефективність реалізації основної мети і вирішення по­ставлених завдань фінансового менеджменту визначаються обґрунтованістю його стратегії і тактики.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 248. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7