Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 5. Ринкова економіка
 

№160. Які види ринків обов’язково містить двосекторна модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів:

1) ринок грошей і ринок капіталу;

2) ринок ресурсів і ринок грошей;

3) ринок продуктів і ринок ресурсів;

4) ринок продуктів і ринок грошей.

 

№161. Які види ринків обов’язково містить двосекторна модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів:

1) ринок грошей і ринок капіталів;

2) ринок цінних паперів і ринок ресурсів;

3) ринок продуктів і ринок ресурсів;

4) ринок продуктів і ринок грошей.

 

№162. У двосекторній моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці виторг фірм:

1) менший за споживчі видатки домогосподарств;

2) дорівнює різниці між доходами домогосподарств та витратами фірм на ресурси;

3) дорівнює споживчим видаткам домогосподарств;

4) перевищує витрати фірм на ресурси;

 

№163. У двосекторній моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці витрати фірм на ресурси:

1) менші за споживчі видатки домогосподарств;

2) менші за виторг від продажу товарів;

3) дорівнюють різниці між виторгом фірм та доходами домогосподарств;

4) дорівнюють як споживчим видаткам, так і доходам домогосподарств.

 

№164. У двосекторній моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці доходи домогосподарств:

1) дорівнюють витратам фірм на ресурси;

2) менші за виторг фірм;

3) більші за виторг фірм;

4) дорівнюють сумі споживчих видатків домогосподарств та витрат фірм на ресурси.

 

№165. У двосекторній моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці споживчі видатки домогосподарств:

1) дорівнюють витратам фірм на ресурси;

2) менші за доходи домогосподарств;

3) більші за виторг фірм;

4) дорівнюють сумі доходів домогосподарств та виторгу фірм.

 

№166. Що включає поняття “ринок капіталу”:

1) короткострокові цінні папери;

2) купівля та продаж обладнання;

3) короткострокові позики;

4) довгострокові позики.

 

№167. Ринок капіталу:

1) забезпечує довгострокове фінансування придбання капітальних благ;

2) обслуговує короткострокові фінансові потреби фірм;

3) опосередковує придбання домогосподарствами благ поточного вжитку;

4) є місцем купівлі та продажу обладнання.

 

№168. Ринок грошей:

1) охоплює лише короткострокові фінансові угоди;

2) обслуговує довгострокові фінансові потреби фірм;

3) забезпечує обмін національної валюти на іноземну;

4) обслуговує довгострокові фінансові потреби домогосподарств.

 

№169. Що не включає поняття “ринок цінних паперів”:

1) акції;

2) облігації;

3) векселі;

4) екологічні сертифікати.

 

№170. Яку функцію не виконує біржа праці:

1) реєстрація безробітних;

2) створення нових робочих місць;

3) виплата допомоги з безробіття;

4) реєстрація вакансій.

 

№171. Фондова біржа – це ринок, на якому:

1) продають і купують цінні папери;

2) торгують іноземною валютою;

3) продають і купують споживчі товари;

4) продають інвестиційні блага.

 

№172. Фондова біржа – це ринок, на якому:

1) торгують іноземною валютою;

2) надають кредити;

3) продають і купують акції, облігації;

4) продають обладнання і устаткування.

 

№173. Яка ознака не стосується ринкової економіки:

1) приватна власність;

2) свобода підприємництва;

3) зрівняльний розподіл доходів;

4) особиста заінтересованість.

 

№174. Яка ознака стосується ринкової економіки:

1) зрівняльний розподіл доходів;

2) державна власність;

3) заборона підприємництва;

4) конкуренція.

 

№175. Що є одним із головних принципів організації вільної ринкової економіки:

1) директивне державне управління економікою;

2) фактори виробництва перебувають переважно в державні власності;

3) спосіб поведінки економічних суб’єктів визначається особистими інтересами;

4) монополія покупця на ринку.

 

№176. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

1) переважання натурального господарства над товарним;

2) переважання ручної праці в аграрному секторі економіки;

3) поєднання державної і приватної власності у національній економіці;

4) наявність значної кількості незалежних продавців і покупців.

 

№177. Ринок якого товару найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:

1) сталі;

2) тракторів;

3) бензину;

4) цінних паперів.

 

№178. Ринок якого товару найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:

1) автомобілів;

2) освітніх послуг;

3) пральних порошків;

4) пшениці.

 

№179. Що не може бути об’єктом купівлі та продажу на ринку природних ресурсів:

1) нафта;

3) земельна ділянка;

2) залізна руда;

4) фруктові соки.

 

№180. Що не може бути об’єктом купівлі та продажу на товарній біржі:

1) золото;

2) бавовна;

3) твори мистецтва;

4) пшениця майбутнього врожаю

 

№181. Комерційний кредит передбачає:

1) надання позики комерційним банком приватним підприємствам;

2) надання позики комерційним банком фізичним особам;

3) надання позики одним підприємством іншому у формі продажу товару з відтер­мінуванням платежу;

4) надання позики банком уряду країни.

 

№182. Комерційний кредит передбачає:

1) надання позики під заставу нерухомого майна;

2) надання позики одним підприємством іншому у формі продажу товару з відтер­мінуванням платежу;

3) надання позики комерційним банком приватним підприємствам;

4) надання банком позики фізичним особам.

 

№183. У ринковій економіці підприємство, яке виходить за межі лімітів викидів шкід­ливих речовин, змушене купувати:

1) ощадні сертифікати;

2) державні облігації;

3) інвестиційні сертифікати;

4) “екологічні” сертифікати.

 

№184. У ринковій економіці підприємство, яке виходить за межі лімітів викидів шкід­ливих речовин, змушене купувати:

1) право на концесію;

2) інвестиційні сертифікати;

3) “екологічні” сертифікати;

4) державні облігації.

 

№185. Яку функцію не виконує біржа праці:

1) формування банку інформації про наявні вакансії;

2) надання статусу безробітного та облік безробітних;

3) організація громадських робіт;

4) регулювання рівня оплати праці у країні.

 

№186. Які операції не здійснює комерційний банк:

1) купівля-продаж іноземної валюти;

2) купівля-продаж акцій та облігацій;

3) залучення коштів на депозит;

4) емісія грошей.

 

№187. Які операції не здійснює комерційний банк:

1) надання кредитів фізичним і юридичним особам;

2) емісія грошей.

3) купівля-продаж акцій та облігацій;

4) купівля-продаж іноземної валюти.

 

№188. Які з перелічених функцій непритаманні фондовій біржі:

1) забезпечення доступу до значних за обсягами фінансових ресурсів;

2) дотримання таємниці щодо цін угод з фінансовими активами;

3) підтримання на високому рівні ліквідності фінансових активів;

4) перерозподіл фінансових потоків між галузями національної економіки.

 

№189. Які з перелічених функцій непритаманні фондовій біржі:

1) дотримання таємниці щодо цін угод з фінансовими активами;

2) підтримання на високому рівні ліквідності фінансових активів;

3) перерозподіл фінансових потоків між галузями національної економіки;

4) інформування про динаміку ділової активності в країні.

 

№190. Яке з тверджень правильне:

1) конкуренція передбачає розпорошення економічної влади між основними учасниками ринку, внаслідок чого жоден з них не може здійснювати контроль за ціною;

2) в ідеальній ринковій економіці державі відведено роль гаранта зрівняльного розподілу доходів;

3) ринок – це місце чи простір, на якому зустрічаються покупець та продавець з метою укладення та виконання угоди купівлі-продажу;

4) ринок праці – єдиний вид ринку, суб’єкти якого не користуються послугами посередників.

 

№191. Яке з тверджень правильне:

1) в ідеальній ринковій економіці державі відведено роль гаранта зрівняльного розподілу доходів;

2) ринок праці – єдиний вид ринку, суб’єкти якого не користуються послугами посередників;

3) акції забезпечують дохід у формі дивіденду;

4) ринок – це місце чи простір, на якому зустрічаються покупець та продавець з метою укладення та виконання угоди купівлі-продажу.

 

№192. Яке з тверджень правильне:

1) на вторинному ринку цінних паперів акції продаються за ціною, вищою за номінальну вартість;

2) акції забезпечують дохід у формі дивіденду;

3) тіньовий ринок охоплює лише заборонені законом види господарської діяльності;

4) у кожній економічно розвинутій країні функціонує лише одна фондова біржа.

 

№193. Яке твердження неправильне:

1) різниця між процентом за надані позики і процентом за вклади становить при­буток банку;

2) попит на працю є похідним від попиту на товари і послуги;

3) А. Сміт уважав, що поведінка підприємців і споживачів зумовлена їх альтруїс­тичними мотивами;

4) К. Маркс у своїй головній праці “Капітал” наголосив на нестабільності ринкової економіки.

 

№194. Яке з тверджень є неправильним:

1) на вторинному ринку цінних паперів відбувається перепродаж цінних паперів за їхнім курсом;

2) виторг обчислюють як добуток витрат виробництва та кількості проданого про­дукту;

3) шведську модель ринкової економіки часто називають розподільним соціаліз­мом;

4) облігація дає її власникові дохід у вигляді процента чи дисконту.

 

№195. Яке з тверджень є неправильним:

1) на первинному ринку цінних паперів взаємодіють емітенти та покупці цих паперів;

2) власник облігації є співвласником підприємства-емітента;

3) гуртова торгівля – це купівля товарів великими партіями з метою перепродажу;

4) облігація дає її власникові дохід у вигляді процента чи дисконту.

 

№196. Яке твердження неправильне:

1) виторг обчислюють як добуток ціни та кількості проданого продукту;

2) витрати обчислюють як суму добутків цін кожного з факторів виробництва на його кількість;

3) в ринковій економіці проблема «для кого виробляти» вирішується урядом з урахуванням етичних принципів;

4) проблема «що виробляти» у вільній ринковій економіці вирішується на основі попиту споживачів.

 

№197. Яке твердження правильне:

1) за умов вільної ринкової економіки державі відведена роль гаранта соціального захисту непрацездатних та безробітних;

2) фірми гуртової торгівлі реалізовують придбану продукцію виключно безпосереднім її споживачам;

3) різницю між виторгом і витратами називають рентою;

4) фірми роздрібної торгівлі реалізовують товари дрібними партіями кінцевим споживачам.

 

№198. Яке твердження правильне:

1) фондові біржі перерозподіляють фінансові кошти на користь низькоефективних галузей виробництва;

2) закрита монополія передбачає захист від конкуренції з допомогою юридичних обмежень;

3) ринок капіталу обслуговує поточні потреби фірм, домогосподарств і держави у грошах;

4) монополістична конкуренція належить до ідеальних типів ринкових структур.

 

№199. Яке твердження неправильне:

1) усі фінансові посередники здійснюють перерозподіл ризику між різними економічними суб’єктами;

2) прибуток комерційного банку формується за рахунок різниці між процентами за кредит та за вкладами;

3) опціонний контракт забезпечує кожній із сторін угоди право, але не обов’язок, купівлі або продажу певного товару чи активу;

4) лізинг передбачає придбання капітальних благ та їх здавання в довгострокову оренду.

 

№200. Яке твердження правильне:

1) ринок праці – єдиний сегмент національного ринку, не охоплений тіньовою економікою;

2) у моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці домогосподарства є власниками всіх ресурсів;

3) грошовий дохід, отримуваний домогосподарствами від продажу ресурсів, звуть виторгом;

4) дилери та брокери – основні посередники на споживчому ринку.

 

№201. Яке твердження правильне:

1) велика кількість бірж в Україні відповідає потребам національної економіки;

2) іпотечні банки кредитують передусім проекти, пов’язані із втіленням науково-технічних інновацій;

3) страхові компанії неспроможні переміщувати фінансовий капітал у часі;

4) емісія грошей перебуває у виключній компетенції центрального банку країни.

 

№202. Яке твердження правильне:

1) дисконтні облігації продаються за ціною, вищою за номінальну;

2) на вторинному ринку цінних паперів акції продаються за номінальною вартістю;

3) досконала конкуренція передбачає наявність великої кількості виробників, які мають рівний доступ до економічної інформації;

4) фірми-дистриб'ютори закуповують продукцію безпосередньо у виробників дрібними партіями.

 

№203. Яке з тверджень правильне:

1) нерухоме майно має значно вищу за готівку ліквідність;

2) тіньовий ринок охоплює лише заборонені законом види господарської діяльності;

3) на вторинному ринку цінних паперів акції продають за ціною, вищою за номінальну вартість;

4) акції забезпечують дохід у формі дивіденду.

 

№204. Частина прибутку, яку виплачують акціонерам, називають:

1) рентою;

2) процентом;

3) дивідендом;

4) опціоном.

 

№205. Частина прибутку, яку виплачують акціонерам, називають:

1) дивідендом;

2) орендною платою;

3) процентом;

4) основним капіталом.

 

№206. Яке твердження розкриває суть поняття “опціон”:

1) угода, за якою одна сторона зобов’язується продати чи купити певну кількість товару за наперед обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в майбутньому;

2) оформлений згідно з чинним законодавством документ, за яким одна сторона угоди зобов’язується безумовно виплатити іншій певну суму грошей;

3) угода, за якою одна сторона зобов’язується купити, а інша – продати фіксовану кількість конкретного товару за наперед обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в майбутньому;

4) надання грошей у позику на засадах строковості, повернення та платності.

 

№207. Яке твердження розкриває суть поняття “ф’ючерс”:

1) надання грошей у позику на засадах строковості, повернення та платності;

2) угода, за якою одна сторона зобов’язується купити, а інша – продати фіксовану кількість конкретного товару за наперед обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в майбутньому;

3) угода, за якою одна сторона зобов’язується продати чи купити певну кількість товару за наперед обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в майбутньому;

4) оформлений згідно з чинним законодавством документ, за яким одна сторона угоди зобов’язується безумовно виплатити іншій певну суму грошей.

 

№208. Посередник, який організовує купівлю-продаж товару, не набуваючи його у власність:

1) дилер;

2) фірма-гуртовик;

3) брокер;

4) дистриб’ютор.

 

№209. Що не є характерним для конкуренції:

1) наявність на ринку значної кількості покупців та продавців конкретного товару;

2) неможливість жодного продавця або покупця маніпулювати ринком;

3) свобода входження виробників у галузь та виходу з неї;

4) можливість окремого покупця впливати на ціну.

 

№210. Що не є умовою конкуренції:

1) свобода входження фірми на ринок;

2) диверсифікація виробництва;

3) вільний вихід фірми з ринку;

4) велика кількість покупців на ринку.

 

№211. Конкуренція як принцип ринкової економіки не передбачає:

1) розпорошення економічної влади між основними учасниками ринку, внаслідок чого жоден з них не може здійснювати контроль за ціною;

2) відсутність перешкод при входженні в галузь та виході з ринку;

3) наявність великої кількості як покупців, так і продавців;

4) здатності окремих продавців контролювати ціну виготовленої продукції, маніпулюючи обсягом індивідуальної пропозиції.

 

№212. У ринковій економіці кредит, що надається під заставу нерухомості, назива­ють:

1) споживчим;

2) іпотечним;

3) інноваційним;

4) безпроцентним.

 

№213. Які функції не виконує комерційний банк:

1) залучення вкладів;

2) надання позик;

3) купівля-продаж валюти;

4) емісія банкнот.

 

№214. Борговий документ установленого законом зразка про обов’язкову оплату боржником певної суми грошей у вказаний строк називають:

1) вексель;

2) чек;

3) банкнота;

4) облігація.

 

№215. Які ринки та сфери економіки не можуть слугувати зразками монополістичної конкуренції?

1) роздрібна торгівля;

2) ринок безалкогольних напоїв;

3) ринок легкових автомобілів;

4) видавнича справа.

 

№216. Яке твердження щодо олігополії є неправильним:

1) фірми-олігополісти схильні до укладання таємних угод щодо контролю за ринком;

2) вхід у олігопольну галузь пов’язаний з чималими витратами;

3) зниження цін однією фірмою викликає зниження цін інших продавців;

4) фірма-олігополіст – абсолютно байдужа до інновацій.

 

№217. Що не притаманне олігополії:

1) виникає у галузях з мінімальними витратами на започаткування бізнесу;

2) схильність до фінансування інновацій, обумовлена постійним пошуком конкурентних переваг;

3) фірми-продавці можуть істотно та одночасно знижувати ціни для запобігання входженню на ринок нових фірм;

4) застосування прийомів нецінової конкуренції.

 

№218. Яка з перелічених нижче ознак не є невід’ємною рисою монополії:

1) єдиний продавець унікального товару;

2) значний контроль за ціною з боку продавця;

3) нецінові важелі впливу у формі реклами;

4) обмежений доступ до інформації.

 

№219. Якщо на деякому ринку продуктів харчування пропозиція представлена двома фірмами, то має місце:

1) двостороння олігополія;

2) олігополія;

3) двостороння монополія;

4) обмежена монополія.

 

№220. Яке твердження правильне:

1) монополістична конкуренція ґрунтується на суперництві великих фірм з допомогою нецінових інструментів;

2) досконала конкуренція передбачає наявність великої кількості виробників, які мають різний доступ до економічної інформації;

3) входження нових фірм на ринок може бути заблоковане з допомогою патентів та авторських прав;

4) позаекономічні методи конкурентної боротьби – риса, притаманна здебільшого монополістично конкурентним ринкам.

 

№221. Яка з перелічених ознак не є невід’ємною рисою монополії:

1) єдиний продавець унікального товару;

2) значний контроль за ціною з боку продавця;

3) нецінові важелі впливу у формі реклами;

4) заблоковане входження на ринок нових фірм у короткостроковій перспективі.

 

№222. Що не відносимо до проявів позаекономічної конкуренції:

1) продаж товару за нижчою, ніж в конкурента, ціною;

2) промислове шпигунство;

3) підкуповування службових осіб компаній-конкурентів;

4) поширювання недостовірних відомостей про конкурента.

 

№223. Яка ознака не характеризує досконалу конкуренцію:

1) рівний доступ усіх фірм до всіх видів інформації;

2) відсутність перешкод для входження фірм на ринок та виходу з галузі;

3) відсутність контролю за ціною;

4) об’єктом купівлі-продажу є диференційовані товари.

 

№224. Що не притаманне досконалій конкуренції:

1) відсутність контролю за ціною з боку учасників ринку;

2) схильність до надмірної експлуатації природних ресурсів, обумовлена прагненням постійно знижувати витрати виробництва;

3) наявність достатніх стимулів для впровадження науково-технічних новинок завдяки патентуванню винаходів;

4) об’єктом купівлі та продажу є однорідні (стандартизовані) товари.

 

№225. Який тип ринкової структури досягає виробничої та розподільної ефективності;

1) монополія;

2) монополістична конкуренція;

3) олігополія;

4) досконала конкуренція.

 

№226. Яка ознака не характеризує монополістичну конкуренцію:

1) об’єктом купівлі-продажу є диференційовані товари;

2) обмежений контроль за цінами;

3) заблоковане входження інших фірм на ринок;

4) доступ до інформації частково обмежений.

 

№227. Яка ознака не характеризує олігополію:

1) пропозиція товару представлена кількома, в основному великими, фірмами;

2) відсутність контролю за ціною;

3) об’єктом купівлі продажу є однорідні чи диференційовані товари;

4) можливості входження нових фірм на ринок обмежені.

 

№228. Які з типів ринкових структур відносять до ідеальних:

1) монополістичну конкуренцію;

2) досконалу конкуренцію і монополію;

3) олігополію і монополію;

4) монополістичну конкуренцію і олігополію.

 

№229. Монополія – це тип ринкової структури, якій характерна:

1) велика кількість покупців та продавців, стандартизований продукт, відсутність перешкод для входження фірм на ринок та виходу з нього, відсутність контролю за ціною;

2) наявність кількох великих продавців однорідного чи диференційованого продукту;

3) відносно велика кількість продавців, диференційований продукт та відносно легкі умови входження нових фірм на ринок;

4) єдиний виробник чи продавець, який контролює ціну товару.

 

№230. Монополістична конкуренція – це тип ринкової структури, якій притаманна:

1) велика кількість покупців та продавців, стандартизований продукт, відсутність перешкод для входження фірм на ринок та виходу з нього, відсутність контролю за ціною;

2) наявність кількох великих продавців однорідного чи диференційованого продукту;

3) відносно велика кількість продавців, диференційований продукт та відносно легкі умови входження нових фірм на ринок;

4) єдиний виробник чи продавець який контролює ціну товару.

 

№231. Олігополія – це тип ринкової структури, якій характерна:

1) велика кількість покупців та продавців, стандартизований продукт, відсутність перешкод для входження фірм на ринок та виходу з нього, відсутність контролю за ціною;

2) наявність кількох великих продавців однорідного чи диференційованого продукту;

3) відносно велика кількість продавців, диференційований продукт та відносно легкі умови входження нових фірм на ринок;

4) єдиний виробник чи продавець який контролює ціну товару.

 

№232. Досконала конкуренція – це тип ринкової структури, якій притаманна:

1) велика кількість покупців та продавців, стандартизований продукт, відсутність перешкод для входження фірм на ринок та виходу з нього, відсутність контролю за ціною;

2) наявність кількох великих продавців однорідного чи диференційованого продукту;

3) відносно велика кількість продавців, диференційований продукт та відносно легкі умови входження нових фірм на ринок;

4) єдиний виробник чи продавець який контролює ціну товару.

 

№233. Доходи у формі процента отримують власники ресурсу:

1) підприємницький хист;

2) капітал;

3) земля;

4) праця.

 

№234. Яке твердження неправильне:

1) у схемі кругопотоку ринкової економіки домогосподарства є власниками всіх чотирьох видів економічних ресурсів;

2) заощадження домогосподарств можуть здійснюватися у готівковій формі;

3) частина людських ресурсів продається домогосподарствами у тіньовому секторі економіки;

4) у країнах із розвиненою економікою основним джерелом доходів домогосподарств є капітал.

 

№235. Яка функція не властива центральним банкам:

1) кредитування комерційних банків;

2) залучення коштів фізичних осіб на депозит;

3) емісія та організація обігу грошей;

4) контроль за діяльністю комерційних банків.

 

№236. Яка ознака не стосується звичайних акцій:

1) засвідчують право власності на частину майна фірм;

2) дають право на отримання дивідендів;

3) дають право голосу на загальних зборах акціонерів;

4) забезпечують першочергове право на частину майна фірми у випадку її банкрутства.

 

№237. Що не може бути об’єктом купівлі та продажу на товарній біржі:

1) кава;

2) нафта;

3) антикварні меблі;

4) пшениця майбутнього врожаю.

 

№238. За умов вільної ринкової економіки до функцій держави належать:

1) забезпечення стабільності рівня цін та низького рівня безробіття;

2) забезпечення недоторканості приватної власності та формування правових засад функціонування ринку;

3) підтримання оптимального співвідношення між експортом та імпортом;

4) забезпечення справедливого розподілу доходів.

 

№239. В чому полягає одна із відмінностей між привілейованою акцією та облігацією:

1) облігація має чітко визначений термін обігу, а акція є безстроковою;

2) акція дає право здійснювати управління підприємством, а облігація – ні;

3) облігація не може випускатись акціонерною компанією;

4) емітентом облігацій не може бути держава.

 

№240. Що характерне привілейованим акціям;

1) мають чітко визначений термін обігу;

2) забезпечують фіксовані доходи, розмір яких може бути збільшений зборами акціонерів;

3) можуть випускатись як приватними фірмами, так і державою;

4) надають право управляти господарською діяльністю емітента.

 

№241. Що не характерне облігаціям:

1) можуть випускатись як приватними підприємствами, так і державою;

2) мають чітко визначений термін обігу;

3) надають право управляти господарською діяльністю емітента;

4) забезпечують дохід у формі процента чи дисконту;

 

№242. Якщо товарна біржа тяжіє до торгівлі спорідненими товарними позиціями, то її звуть:

1) біржею реального товару;

2) біржею фіктивного товару;

3) спеціалізованою;

4) універсальною.

 

№243. Яке твердження неправильне:

1) кредит – це надання грошей у позику на засадах повернення, платності та безстроковості;

2) короткострокові позики є об’єктом купівлі та продажу на ринку грошей;

3) продавцями на ринку праці є люди працездатного віку;

4) покупцями грошей є домогосподарства, фірми та органи державної влади.

 

№244. Яке твердження неправильне:

1) попит на працю – похідний від попиту на товари і послуги;

2) дистриб’ютори закуповують товари гуртом і продають їх від імені виробника, не несучи відповідальності за нереалізовану частину продукції;

3) підприємець наймає додаткових працівників доти, доки ціна праці кожного з них не перевищує їхнього внеску у створений продукт;

4) попит на працю залежить від її продуктивності.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 350. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия