Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 8. Економіка домогосподарства
 

№351. Що не належить до напрямів використання особистих доходів:

1) споживчі видатки;

2) заощадження;

3) державні трансферні платежі;

4) сплата податків.

 

№352. Доходи у формі ренти отримують власники ресурсу:

1) праця;

2) капітал;

3) земля;

4) підприємницький хист.

 

№353. До основних факторних доходів відносять:

1) заробітну плату, процент, трансферні платежі та ренту;

2) прибуток, дивіденди, ренту та амортизацію;

3) заробітну плату, стипендії, пенсії та процент;

4) прибуток, процент, ренту та заробітну плату.

 

№354. Що не є напрямом споживчих видатків домогосподарств:

1) придбання товарів тривалого користування;

2) придбання капітальних благ;

3) придбання благ поточного вжитку;

4) оплата послуг.

 

№355. Яке твердження правильне:

1) особисті доходи менші за використовувані на суму особистих податків;

2) споживчі видатки та заощадження домогосподарств в сумі складають використовуваний дохід;

3) номінальний особистий дохід більший за реальний на суму особистих податків;

4) реальний використовуваний дохід дорівнює відношенню темпів зростання цін до номінального використовуваного доходу.

 

№356. Номінальна заробітна плата дорівнює реальній, якщо:

1) вона не підлягає оподаткуванню;

2) в економіці відсутня інфляція та дефляція;

3) ціни зростають швидше за номінальні зарплату;

4) ціни зростають повільніше за номінальну зарплату.

 

№357. Яке твердження неправильне:

1) реальна зарплата – це номінальна зарплата, скоригована на темпи приросту цін;

2) у ринковій економіці домогосподарства є власниками всіх чотирьох видів ресурсів;

3) заощадження домогосподарств можуть здійснюватись у готівковій формі;

4) від’ємні заощадження мають місце, коли використовуваний дохід менший за особистий.

 

№358. Рівень диференціації доходів домогосподарств ілюструють з допомогою:

1) кривої Лафера;

2) кривої попиту;

3) кривої Лоренца;

4) кривої трансформації.

 

№359. Яке твердження неправильне:

1) неоднаковий рівень доходів домогосподарств називають диференціацією доходів;

2) чим ближче розміщена крива Лоренца до бісектриси прямого кута, тим рівномірніший розподіл доходів серед домогосподарств;

3) що більше значення коефіцієнта Джині, то вища нерівність в розподілі доходів;

4) децильний коефіцієнт – це різниця між середніми доходами найменш забезпечених 10%та 10% найбагатших домогосподарств.

 

№360. Якщо коефіцієнт Джині дорівнює одиниці, то:

1) крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута;

2) крива Лоренца максимально віддалена від бісектриси прямого кута;

3) крива Лоренца розташована над бісектрисою;

4) має місце абсолютно рівномірний розподіл доходів.

 

№361. Якщо коефіцієнт Джині дорівнює нулю, то:

1) крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута;

2) крива Лоренца максимально віддалена від бісектриси прямого кута;

3) крива Лоренца розташована над бісектрисою;

4) кілька домогосподарств привласнюють майже весь дохід.

 

№362. Якщо найбагатших 20% домогосподарств привласнюють таку ж частку доходів, що й найбідніших 20%, то:

1) крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута, а коефіцієнт Джині більший за одиницю;

2) крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута, а коефіцієнт Джині дорівнює нулю;

3) крива Лоренца лежить нижче бісектриси прямого кута, а коефіцієнт Джині менший за одиницю;

4) має місце абсолютна нерівність у розподілі доходів серед домогосподарств.

 

№363. Яке твердження правильне:

1) крива Лоренца завжди розміщена вище бісектриси прямого кута;

2) децильний коефіцієнт завжди додатний і менший за одиницю;

3) коефіцієнт Джині завжди додатний і не перевищує одиниці;

4) оподаткування ніяк не впливає на розміщення кривої Лоренца.

 

№364. Яке твердження неправильне:

1) трансферні платежі здатні перемістити криву Лоренца;

2) коефіцієнт Джині є відношенням площі, обмеженої бісектрисою прямого кута і кривою Лоренца, до площі рівнобедреного прямокутного трикутника з довжиною катета 100;

3) децильний коефіцієнт не може бути меншим за одиницю;

4) що менший коефіцієнт Джині, то більша нерівність в розподілі доходів.

 

№365. Яке твердження неправильне:

1) сучасне суспільство змушене шукати компроміс між вирівнюванням доходів та ефективністю економіки;

2) соціальна допомога може надаватись як у грошовій, так і натуральній формі;

3) перерозподіл доходів через податки та трансфери здатний підірвати стимули до продуктивної праці;

4) в країнах з високим подушним національним доходом розрив у доходах між найбагатшими та найбіднішими мінімальний.

 

№366. Рівень бідності – це:

1) частка населення, сімейний дохід якого нижчий за межу бідності;

2) величина прожиткового мінімуму;

3) частка в доходах найбідніших 20% населення;

4) частка населення, охоплена соціальним страхуванням.

 

№367. Якщо середній дохід найбідніших 10% населення становить 800 гр. од., а найбагатших 10% 2500 гр. од., то децильний коефіцієнт дорівнює:

1) 0,32;

2) 3,125;

3) 2,125;

4) 0,68.

 

№368. Яке твердження неправильне:

1) країна вважається багатою, якщо її подушний національний дохід високий, порівняно з іншими країнами;

2) ігнорування проблеми диференціації доходів посилює соціальну та політичну нестабільність в суспільстві;

3) державні соціальні гарантії орієнтовані виключно на малозабезпечені верстви населення;

4) поріг бідності відображає обсяг коштів, необхідних для задоволення елементарних потреб.

 

№369. Яке твердження правильне:

1) економічна нерівність може спричинятися різною схильністю до ризику чи неоднаковим рівнем освіти;

2) коефіцієнт концентрації доходів відображає частку в доходах найбагатших 10% населення;

3) в країнах з високим подушним національним доходом розрахункове значення коефіцієнта Джині менше;

4) реальна заробітна плата більша за номінальну на темп зростання цін.

 

№370. Яке твердження найповніше характеризує бюджет сім’ї:

1) загальна сума грошових доходів сім’ї;

2) сума усіх видатків сім’ї за певний проміжок часу;

3) загальна сума грошових доходів і споживчої заборгованості сім’ї;

4) обсяг і структура усіх доходів і видатків сім’ї за певний проміжок часу.

 

№371. Яку функцію не виконує домогосподарство у розвиненій ринковій економіці:

1) власника і постачальника ресурсів;

2) виробника товарів і послуг;

3) споживача товарів і послуг;

4) заощадника доходів та їх інвестора.

 

№372. Номінальна й реальна заробітна плата можуть змінюватися:

1) тільки в одному напрямі;

2) тільки в протилежних напрямах;

3) як в одному, так і в протилежних напрямах;

4) і номінальна, і реальна зарплата ніколи не змінюються.

 

№373. Диференціація доходів населення:

1) є недоліком певної економічної системи;

2) простежується в усіх економічних системах;

3) є неминучою, але держава може цілком її усунути;

4) є результатом неправильної економічної поведінки окремих суспільних груп.

 

№374. Який показник найповніше характеризує рівень життя:

1) номінальні особисті доходи на душу населення;

2) натуральні доходи;

3) реальні використовувані доходи на душу населення;

4) номінальна заробітна плата.

 

№375. Яке твердження неправильне:

1) реальна заробітна плата менша за номінальну на суму сплачених податків;

2) домогосподарства отримують доходи як у грошовій, так і натуральній формі;

3) заощадження є частиною використовуваного доходу;

4) трансферні платежі є одним із складників особистого доходу.

 

№376. Доходами домогосподарств від постачання економіки матеріальними ресурсами є:

1) рента і процент;

2) заробітна плата і прибуток;

3) процент і прибуток;

4) прибуток і рента.

 

№377. У країнах з розвиненою економікою найважливішим джерелом доходів домогосподарств є:

1) заробітна плата;

2) трансферні платежі;

3) доходи від володіння матеріальними ресурсами;

4) рента і процент.

 

№378. Яке з тверджень неправильне:

1) крива Лоренца відображає рівень відхилення від рівномірного розподілу доходів у суспільстві;

2) найбідніші 20% домогосподарств зазвичай привласнюють значно менше, ніж 20% доходу, виробленого в економіці;

3) величина коефіцієнта Джині змінюється у межах від мінус одиниці до одиниці і зростає зі зменшується нерівномірності розподілу доходів у суспільстві;

4) за рівномірного розподілу доходів у суспільстві коефіцієнт Джині дорівнює нулю.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 214. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия