Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 1. Макроекономіка як наука
 

№433. Макроекономіка є частиною аналітичної економії, яка вивчає:

1) виробничі відносини економічних суб’єктів;

2) ефективність функціонування національної економіки як цілого;

3) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів;

4) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

5) окремі елементи економіки ( поведінку фірми, ринки окремих товарів тощо).

 

№434. Яка змінна є потоковою:

1) залишок на рахунку в банку;

2) державний борг країни;

3) робоча сила;

4) заробітна плата особи;

5) майно особи.

 

№435. Яке твердження неправильне:

1) платежі фірм домогосподарствам за ресурси називають доходами;

2) різницю між податковими надходженнями і трансферними платежами називають чистими податками;

3) до реальних змінних відносять кількісні змінні та відносні ціни;

4) поєднання в аналізі номінальних і реальних змінних називають класичною дихотомією;

5) видатки на товари й послуги становлять виторг, або надходження, фірм від продажу товарів і послуг.

 

№436.Яке твердження неправильне:

1) відмітною рисою макроекономічної моделі є те, виходить вона з гнучких чи негнучких цін;

2) модель – спрощена теоретична схема впливу екзогенних змінних на ендогенні;

3) більшість економістів уважають, що припущення про гнучкість цін є прийнятнішим для дослідження довгострокових явищ;

4) період, в якому ціни є негнучкими, і тому ресурси можуть у виробництві використовуватись неповністю, називають довгостроковим;

5) нахил прямої лінії у кожній її точці є однаковим.

 

№437. Яке з тверджень поділяють прихильники ліберальної філософії макроекономіки:

1) зрівняльний розподіл доходів творить ефективну національну економіку;

2) ефективною є лише приватна власність, всі ж інші форми власності малорезультативні;

3) національна економіка не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

4) директивне планування забезпечує найефективнішу організацію національної економіки;

5) уряд через фіскальну та монетарну політику має впливати на сукупний попит.

 

№438. Стабілізаційна політика – це:

1) сукупність правил поведінки економічних суб’єктів;

2) здатність ухвалювати ефективні господарські рішення;

3) конкуренція різних економічних ідей;

4) здатність керувати економічним процесом;

5) заходи уряду, спрямовані на вирішення макроекономічних проблем.

 

№439. Що не є основним каналом зв’язку держави з іншими економічними суб’єктами:

1) державні видатки;

2) податки;

3) державні закупівлі товарів і послуг;

4) державні запозичення;

5) споживчі видатки.

 

№440. Якого постулату не поділяють прихильники кейнсіанської філософії макроекономіки:

1) приватна власність є високоефективною;

2) ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

3) обсяг національного виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками попиту;

4) ефективність функціонування економіки важливіша за соціальну рівність становища людей;

5) уряд має регулювати національну економіку.

 

№441. Макроекономісти заслужили репутацію людей, які не можуть дійти згоди з будь-якого питання тому, що:

1) вони керуються передовсім своїми особистими інтересами;

2) їх теорії надмірно ускладнені;

3) вони використовують неоднакові методи наукового аналізу;

4) вони виходять з різних філософій макроекономіки;

5) усі відповіді неправильні.

 

№442. Що не є проявом макроекономічної нестабільності:

1) уповільнення темпів зростання виробництва, які нерідко стають від’ємними;

2) зростання розриву в доходах між найбіднішими і найбагатшими верствами населення;

3) зростання масштабів безробіття;

4) різкі коливання курсу національної валюти;

5) прискорення темпів зростання цін.

 

№443. Яке твердження неправильне:

1) нахил прямої лінії однаковий у кожній її точці;

2) нахил висхідної лінії є додатним;

3) нахил спадної лінії є від’ємним;

4) вертикальна лінія має нульовий нахил;

5) нахил кривої лінії змінюється, коли переміщуємось по ній від одної точки до іншої.

 

№444. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

1) національної економіки;

2) підприємства;

3) галузі виробництва;

4) світового виробництва певного продукту;

5) усі відповіді неправильні.

 

№445. Основним методом макроекономіки є:

1) спостереження;

2) контрольований експеримент;

3) наукове абстрагування;

4) статистичний аналіз;

5) усі відповіді неправильні.

 

№446. До основних макроекономічних цілей суспільства не можливо віднести:

1) економічне зростання – виробництво більшої кількості й ліпшої якості товарів і послуг;

2) повну зайнятість – забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний працювати;

3) стабільний рівень цін – уникнення значного їх зростання;

4) рівновагу у зовнішньоекономічних зв’язках – стабільний курс валюти, розумний баланс зовнішньої торгівлі та міжнародних фінансових операцій;

5) рентабельність підприємства – перевищення виторгу від продажу товару чи послуги над витратами на їх виробництво.

 

№447. Яка ознака не характеризує вітчизняну модель перехідної економіки:

1) сильна регулятивна роль держави;

2) відсутність ефективного приватного власника;

3) високий рівень криміналізації господарського життя;

4) схильність чималої частини населення до державного патерна­лізму;

5) розв’язанням соціальних проблем здебільшого займаються підприємства.

 

№448. Яке твердження неправильне:

1) сукупні видатки чотирьох покупців – споживчі видатки домогосподарств, інвестиційні видатки фірм, державні закупівлі та видатки іноземців на наші товари і послуги мають дорівнювати вартості національного продукту;

2) запас дорівнює нагромадженим за певний період часу потокам;

3) потік дорівнює сумі запасів на початок і кінець періоду;

4) основними складовими монетарної економіки є гроші й ціни;

5) у графічних макроекономічних моделях незалежна змінна нерідко міститься на вертикальній осі.

 

№449. Макроекономічні моделі будуються для:

1) точного відображення процесів, що відбуваються у національній економіці;

2) виявлення принципових економічних зв’язків;

3) економічного прогнозування;

4) усі твердження правильні;

5) правильні твердження 2 і 3.

 

№450. У якому випадку сукупні видатки в економіці не дорівнюють сукупному доходові:

1) якщо чистий експорт не дорівнює нулеві;

2) якщо зміни у запасах є від’ємною величиною;

3) якщо державний бюджет має надлишок;

4) якщо чисті інвестиції є від’ємною величиною;

5) усі відповіді неправильні.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 195. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия