Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основна частина.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Оформлення курсової роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

Курсова робота подається на кафедру у друкованому та зброшурованому виді. Її загальний обсяг не більш 70сторінок друкованого тексту. До загального обсягу роботи не входять додатки. Робота виконується на аркушах білого паперу формату А4 з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку не менше за 20 мм; з правого – не менше за 10 мм; зверху – не менше за 20 мм, знизу – не менше за 20 мм., розмір шрифту – 14-й, 1,5 інтервалу, шрифт – Times New Poman.

Мова курсової роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Матеріали курсової роботи слід подавати у такій послідовності: обкладинка, титульна сторінка, завдання на курсову роботу, структурно-логічна схема дослідження, структурно-логічна схема курсової роботи, реферат; зміст, вступ, розділи (1, 2, 3), висновки, список використаної літератури, додатки.

Обкладинка (додаток Б) містить назви міністерства, університету, факультету, кафедри, теми курсової роботи, місто і рік.

Титульна сторінка (додаток В) містить назви міністерства, університету, факультету, кафедри, теми курсової роботи, прізвище, ім’я та по батькові й інші відомості про автора, прізвище з ініціалами, вчене звання (посада), науковий ступінь наукового керівника, підпис завідуючої кафедри к допуску до захисту курсової роботи місто, рік.

Після титульної сторінки подають завдання на курсову роботу(додаток Г).

Реферат (додаток Д) повинен бути стислим і включати: перелік ключових слів (10-15 не більше), відомості про обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, літературних джерел, додатків.

В тексті реферату необхідно визначити: актуальність теми, об'єкт дослідження, предмет дослідження, мету курсової роботи, результати дослідження.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками. Заголовки однакових ступенів рубрикації розташовують один під одним. Назви кожного наступного ступеня зміщують на три – п'ять знаків праворуч відносно заголовків попереднього ступеня. Всі заголовки розпочинають з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка (крім висновків до кожного розділу) з'єднують крапками з номером сторінки, яка йому відповідає у стовпчику праворуч.

Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", ВСТУП", "РОЗДІЛ", СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, "ВИСНОВКИ" (до всієї роботи), "ДОДАТКИ" пишуться великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину слід починати з нової сторінки.

9.2. Нумерація

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слів "РОЗДІЛ". Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка наприклад, "1.3" (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

 

9.3. Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2" (другий рисунок пер­шого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

9.4. Таблиці, формули, посилання

9.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), нижче розміщується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3".

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

9.4.2. Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу Номер формули складається з номера розділу і поряд­кового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу).

9.4.3. Цифровий матеріал, як правило, має оформлятися у вигляді таблиці, приклад якої наводиться в додатку Ж.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

9.4.4. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (:).

9.4.5. Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадрат­ними дужками, наприклад: "... у працях [1-9] ....".

Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.3"; на формули - порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)". Поси­лання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2".

9.4.6. Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послі­довності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послі­довності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державних стандартів (див. Додаток К):

ГОСТ 7.1. – 84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления;

ДСТУ 3582 – 97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

 

 Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 310. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия