Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Самостійна робота студентів. Завдання №1 Опрацювання теоретичних питань.
Тема: “Темперамент”

Завдання №1 Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Фізіологічні основи темпераменту.

2. Типи темпераменту.

Рекомендована література:

1. Акимова М.К. Динамические характеристики нервной системы и проблема природных задатков способностей// Вопр. психологии.-1980.-№3.-С.101-108.

2. Белоус В.В. Проблема типа темперамента в современной дифференциальной психологии // Психол.журн. – 1981.-Т.2, №1. – С.45-55.

3. Загальна психологія / За ред. С.Д.Максименко.-К.:Форум, 2000-С.275-282.

4. Небилицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека.-М.:Просвещение,1966.- 384 с.

5. Мерлин В.С. Отличительные признаки темперамента // Психология индивидуальных различий: Тексты.-М.: Изд-во Моск.. ун-та,1982 –С.160-167.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т.-М.: Педагогика,1989.-Т.2.-С.211-220.

7. Общая психология / Под ред А.В.Петровского.-М.:Просвещение,1986 –С.401-419.

Завдання №2 Конспектування статей.

Скласти конспект статті. У конспекті виділити основні положення статті у вигляді тез, на умовні виписки-цитати дати посилання на сторінки в хрестоматії.

Для конспектування пропонується статті:

1. Мерлин В.С. Отличтельные признаки темперамента // Психология индивидуальных различий: тексты.-М.: Изд-во Моск.ун-та,1982 –С.160-167.

2. Небылицин В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-с. 153-159.

Методичні рекомендації:

при опрацюванні статті Мерліна В.С.Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-с. 153-159. Слід звернуту увагу на розгляд таких питань:

1. Як пояснюється зв’язок між властивостями нервової системи та індивідуальними особливостями психіки?

2. У чому виявляється залежність темпераменту від загального типу нервової системи?

3. Які індивідуальні особливості психічних процесів відносять до властивостей темпераменту?

4. Чим властивості темпераменту відрізняються від мотивів та рис характеру?

У статті Небиліцина В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: МГУ, 1982.-С. 153-159. необхідно проаналізувати такі питання:

1. Які основні складові визначаються автором у якості провідних компонентів темпераменту?

2. У чому виявляється загальна психічна активність індивіда?

3. Якім чином характеризуються динамічні якості моторного компоненту темпераменту?

4. Які ознаки емоційної складової темпераменту?

5. Якім чином вирішувалось питання про природу темпераменту в історії науки?

6. У чому виявляються істотні ознаки кожного типу темперамента?

Тема: “Здібності”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Індивідуальні відмінності здібностей.

2. Розвиток здібностей у дітей.

Рекомендована література:

1. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – С. 290-292.

2. Лейтес Н.С. Соотношение возрастного и индивидуального в способностях школьника // Вопр. психол. – 1985. – № 1. – С.9-18.

3. Общая психология: Учеб. Пособие для студентов пед. Институтов / В.В. Богословский, А.А. Степанов, А.Д. Виноградова и др. – М.: Просвещение, 1981. – С. 377-381.

4. Платонов К.К. Проблемы способностей. – М.: Наука,1972. – С. 35-41, 153-158, 271-292.

5. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. шк, 1968. – С. 523-535.

6. Способности и интересы / Под ред. Н.Д. Левитова, В.А. Крутецкого. – М.: АПН РСФСР. 1962. – С. 197-274, 275-306.

7. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я. Ляудис. – М.:МГУ,1980. – С. 100-107.

 

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Теплов Б.М. Способности и одаренность //Психология индивидуальных различий. Тексты. - М.: МГУ, 1982.-С. 129-134

2. Лейтес Н.С. Одаренные дети // Психология индивидуальных различий. Тексты. - М.: МГУ, 1982. - С. 140-148.

Методичні рекомендації:

У статтіТеплова Б.М. “Способности и одаренность” необхідно звернути увагу на такі питання:

— Розкрийте сутність поняття здібності за Б.М. Тепловим.

— Яким чином розглядаються у американській та англійській психології? Чи можна вважати здібності вродженими?

— У чому полягає специфіка розвитку здібностей? Яке співвідношення здібностей та діяльності?

— Розкрийте взаємовідношення між поняттями здібності, обдарованість та геніальність.

У статтіЛейтес Н.С. “Одаренные дети” необхідно звернути увагу на такі питання:

— Поясніть чи можуть умови вікового розвитку бути факторами формування здібностей?

— Визначте співвідношення між схильностями та здібностями. Охарактеризуйте схильності обдарованої дитини.

— Розкрийте специфіку розумових здібностей у обдарованих дітей.

Тема „ Характер”

Завдання №1. Опрацювання теоретичних питань.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Соціальний характер особистості.

2. Співвідношення характеру і особистості.

Рекомендована література:

1. Поняття „соціального типу” і „соціального характеру особистості” // Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – Київ., 2005. – С. 160-167.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо. 1996. – С.284-291.

Завдання №2. Конспектування статей.

Перелік статей для конспектування:

1. Ананьев Б.Г. Строение характера // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: МГУ, 1982. – С. 172-178.

2. Леонгард К. Акцентуированные личности // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: МГУ, 1982. – С. 270-287

3. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: МГУ, 1982. – С. 288-315.

Методичні рекомендації:

У статті Б.Г.Ананьєва „Строение характера” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Чи всі ставлення особистості можуть розглядатися як риси її характеру? Які ставлення особистості виступають характероутворюючими?

─ Якою є послідовність розвитку рис характеру?

─ Як формуються і в чому виявляються комунікативні рис характеру?

─ Як формуються і в чому виявляються риси характеру, що розкривають ставлення особистості до себе?

У статті К Леонгарда „Акцентуированные личности” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Яких особистостей можна назвати акцентуйованими, а яких ненормальними?

─ За допомогою яких психологічних методів можна виявити акцентуйовані риси характеру?

─ У чому полягає сутність демонстративного характеру? У чому він виявляється?

─ У чому полягає сутність афективно-застійного характеру? У чому він виявляється?

У статті А.Є .Лічко „Психопатии и акцентуации характера у подростков” необхідно звернути увагу на такі питання:

─ Що таке психопатії? Якими є їх основні критерії?

─ Що таке акцентуація характеру? Чим акцентуація відрізняється від психопатії?

─ У чому полягає відмінність поглядів на акцентуації А.Є. Лічко та К.Леонгарда?

─ Чим відрізняються явна та прихована акцентуації характеру?

─ У чому полягають особливості типології акцентуацій характеру за А.Є.Лічко? Які типи він виділяє?

─ В чому полягає психологічна характеристика гіпертимного, циклоїдного, лабільного, астено-невротичного, сенситивного, психастенічного, шизоїдного, епілептоїдного, істероїдного, нестійкого та конформного типів акцентуацій?

─ Які виділяють групи динамічних змін при акцентуаціях характеру? В чому вони проявляються?

.

Рекомендована література до курсу

1. Акимова М.К. Динамические характеристики нервной системы и проблема природных задатков способностей // Вопр. психологии.-1980.-№3.-С.101-108.

2. Ананьев Б.Г. Избр. психол. тр.: В 2 т.-М.,1980.-Т.2.-С.82-102.

3. Ананьев Б.Г. Избр. психол. тр.: В 2 т.-М.,1980.-Т.2.-С.82-102.

4. Андреев О. Хромов Л. Тренировка внимания.-М.,1996.-320 с.

5. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей.-М.,1977.-183 с.

6. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа.-М.,1990.-С.307-366.

7. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения.-М.,1980.-527 с.

8. Балл Г.А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и содержание // Психол. журн.-1997.-Т.18,№5.-С.7-19.

9. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект.-М.,1990.-184 с.

10. Барабанщиков В.А. Околомоторные структуры восприятия.-М.,1997.-138 с.

11. Баєв Б.Ф. Психологія внутрішнього мовлення.-К.,1966.

12. Белоус В.В. Темперамент как инвариант.-Пятигорск, 1997.-208.

13. Бжалава И.Т. Восприятие и установка.-Тбилиси.,1965.-С.5-17,132-149.

14. Библер В.С. Мышление как творчество( Введение в логику мысленного диалога).-М..1975.-399 с.

15. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества.-Ростов н/Дону.,1983.-174 с.

16. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.-М.,1968.-С.123-142, 272-296, 365-380.

17. Борозина Л.В. Психология характера: Исторический очерк.-М.,1997.-Ч.1-218 с.

18. Брунер Д. Психология познания. За пределами непосредственной информмации.-М.,1977.-С.13-130, C.304-319.

19. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика.-М.,1970.-С.61-81.

20. Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления.-М.,1968.-124 с.

21. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Избр. психол. тр.-М.,1996.-389 с.

22. Бузан Т. Скоростная память.-М.,1996.-144 с.

23. Вавилов С.И. Глаз и солнце. О свете, солнце и зрении.-М.,1982.-125 с.

24. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. Анализ преодоления критических ситуаций.-М.,1984.-199 с.

25. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования.-Л.,1964.-С. 3-124,175-278.

26. Веккер Л.М. Психические процессы.-Л.,1974.-Т.1.-С.9-27, 46-175.

27. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3т.-Л.,1976.-Т.2.-341 с.

28. Веккер Л.М. Психические процессы.-Л.,1981.-Т.3.-335 с.

29. Венгер Л.А. Воспитание сесорной культуры ребенка от рождения до 6 лет.-М.,1988.- 143 с.

30. Венгер Л.А. Восприятие и обучение (дошкольний возраст).-М.,1969.-363 с.

31. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М.,1982.-С.44-65,114-150.

32. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М.,1982.-С.66-248.

33. Вилюнас В.К. Психологические механизмі биологической мотивации.-М.,1986.-207 с.

34. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений.-М.,1976.-142 с.

35. Вопросы психологии внимания / Под ред. В.И.Страхова.-Саратов.,1975.-Вып.7.-С.3-8, 31-62.

36. Выготский Л.С. Собр. Соч..: В 6т.-М.,1982.-Т.2.-С.363-381.

37. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк.-Спб.,1997.-96 с.

38. Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т.-М.,1982.-Т.2.-С.6-361,395-415.

39. Выготский Л.С. Мышление и речь // Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления.-М.,1981.-С.153-176.

40. Выготский Л.С. О природе эгоцентрической речи// Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления.-М.,1981.-С.176-183.

41. Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т.-М.,1982.-Т.2.-С.416-436; 1984.-Т.6.-С.92-318.

42. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследование мышления в советской психологии.-М.,1966.-С.236-277.

43. Гальперин П.Я.Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания.-М.,1974.-100 с.

44. Гальтон Ф. Наследственность таланта: Законы и последствия.-М.,1996.-217 с.

45. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности памяти человека (психофизиологическое исследование).-М.,1980.-152 с.

46. Громова Е.А. Эмоциональная память и её механизмы.-М.,1980.-181 с.

47. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка.-К.,1993.-75 с.

48. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: Діагностіка, педагогіка.-К.,1992.-212 с.

49. Додонов Б.И. В мире эмоций.-К.,1987.-139 с.

50. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.-М.,1995.-150 с.

51. Дудецкий А.Я. Теоретические проблеми воображения и творчества.-Смоленск,1974.-153 с.

52. Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления: Экспериментально-теоретическое исследование.-М.,1985.-220 с.

53. Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников.-М.,1984,1984.-152 с.

54. Загальна психологія / За ред Максименко С.Д.-К.,2000.-С.124-135.

55. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т.-М.,1986.-Т.1.Психическое развитие ребенка.-С.155-221, С.258-284.

56. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание.-М.,1961.-561 с.

57. Зінченко П.І. Рєпкіна Г.В. Пам’ять і ії розвіток.-1965.-48 с.

58. Иваников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции.-М.,1991.-141 с.

59. Изард К. Эмоции человека.-М.,1980.-440 с.

60. Ильина А.И. Общительность и темперамент у школьника.-Пермь,1961.-110 с.

61. Калин В.К. На путях построения теории воли // Психол. журн.-1989.-Т.10,№2.-С.46-55.

62. Клацки Р. Память человека: Структури и процессы.-М.,1978.-319 с.

63. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании.-М.,1979.-144 с.

64. Костюк Г.С. Избр. психол. тр.-М.,1988.-С.170-229.

65. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьника.-М.,1968.-431 с.

66. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся // Вопр. психологии.-1984.-№1.-С.20-26.

67. Котырло В.К. Развитие волевого поведения дошкольников.-К.,1971.-199 с.

68. Лазурский А.Ф. Очерк наук о характерах.-М.,1995.-272 с.

69. Левитов Н.Д. Психология характера.-М.,1969.-423 с.

70. Леонгард К. Акцентуированные личности.-К.,1989.-С.276-285.

71. Линдсей П. Норман Д. Переработка информации у человека.-М.,1974.-670 с.

72. Личко А.Э. Психопатии и акцентуации характера у подростков.-Л.,1983.-С.78-202.

73. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия.-М; Воронеж, 1997.-448 с.

74. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.-М.,1971.-С.9-182.

75. Леонтьев А.Н. Воля // Вестн. Моск. ун-та.-1993.-№2.-С.3-14.

76. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения: В 2т.-М.,19883.-Т.1.-С.280-380.

77. Леонтьев А.Н. Избр. психол. призведения: В 2т.- М.,1983.-Т.2.-С.6-64, 112-145, 171-175, 251-261.

78. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии.-М.,1991.-С.63-80, 128-226.

79. Лурия А.Р. Нейрофизиология памяти.-М.,1974.-312 с.

80. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие.-М.,1975.-С.4-42.

81. Лурия А.Р. Внимание и память.-М.,1975.-С.4-41.

82. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопр. психологии.-1989.-36.-С.29-33.

83. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента.-2-е изд.-Пермь,1973.-302 с.

84. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения.-М.,1974.-328с.

85. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности.-М.,1983.-133 с.

86. Моргун В.Ф. Седых К.В. Делинквентный подросток.-Полтава,1995.-С.31-44.

87. Муздыбаев К. Психология отвественности.-Л.,1983.-239 с.

88. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.-К.,2000.-С.322-339.

89. Найссер У. Познание и реальность.-М.,1981.-С.97-122.

90. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения (экспериментальное исследование).-Тбилиси.,1972.-184 с.

91. Нейрофизиология индивидуальных различий / Под ред. Е.Д.Хомской.-М.,1997.-282 с.

92. Обуховский К. Психология влечений.-М.,1972.-С.181-214.

93. Одаренные дети / Общ. Ред. Г.В.Бурменсой, В.М. Слуцкого.-М.,1991.-381 с.

94. Пиаже Ж. Эгоцентрическая речь // Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления.-М.,1981.-С.183-187.

95. Познавательные процессы: ощущения, восприятие / Под ред. А.В. Запорожца, Б.Ф.Ломова, В.П. Зинченко.-М.,1982.-С.5-218.

96. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтор, В.Я, Романова.-М.,1982.-С.21-58, 74-77, 84-121, 148-171, 199-261.

97. Психология одаренности: проблемы, структура, показатели / Ред. М.А.Холодная.-К.,1996.-96 с.

98. Психологические проблемы неуспеваемости школьников / Под ред. Н.А.Менчинской.-М.,1971.- С.137-157.

99. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтор.-М.,1984.-391 с.

100. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций.-М.,19979.-391 с.

101. Роменець В.А. Психологія творчості.-К.,1971.-247 с.

102. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.-М.,1989.-Т.1.-С. 208-265,300-359.

103. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.-М.,1989.-Т.2-С.211-236.

104. Русалов В.М. О взаимоотношении свойств темперамента и эффективности индивидуальной и совместной деятельности // Психол. журн.-1982.-Т.3,№6.-С.50-69.

105. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека // Вопр. психологии.-1985.-№1.-С.19-32.

106. Селиванов В.И. Воля и её воспитание.-М.,1976.-64 с.

107. Селиванов В.И. Психология волевой активности.-Рязань,1974.-150 с.

108. Сеченов И.М. Избр. произведения.-М.,1958.-С.229-244.

109. Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир.-М..1972.-447 с.

110. Страхов В.И. Внимание школьников в процессе труда.-Саратов.,1961.-С.42-75.

111. Страхов И.В. Психология воображения.-Саратов,1971.-77 с.

112. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии.-М.,1982.-230 с.

113. Теплов Б.М. Избр. тр.: В 2т.-М.,1985.-Т.1.-С.14-305.

114. Тихомиров О.К. Психология мышления.-М..1985.-Т.1.-272 с.

115. Шадриков В.Д. Способности человека.-М.; Воронеж, 1997.-288 с.

116. Хрестоматия по вниманию / Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузырея, В.Я.Романова.-М.,1976.-

117. Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления / Под ред. А.В.Петровского.-М.,1987.-С.62-68, 201-217, 325-331, 377-388, 395-408.

118. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова.-М.,1979.-272 с.

119. Хрестоматия по ощущению и восприятию/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтор, М.Б. Михалевской.- М.,1975.-С.9-271, 273-392.

120. Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе зрения.-М.,1965.-203 с

Питання для підсумкового контролю знань студентів

1. Розкрити психологічну сутність відчуттів, пояснити рецепторну та рефлекторну концепцію відчуттів.

2. Проаналізуйте особливості процесу виникнення відчуттів.

3. Пояснити існуючі класифікації відчуттів.

4. Розкрити загальні закономірності відчуттів.

5. Пояснити сутність феноменів адаптації, синестезії, взаємодії, сенсибілізації.

6. Розкрити поняття чутливість, пояснити особливості її вимірювання.

7. Розкрити психологічну сутність сприймання, проаналізувати особливості зв’язку відчуттів та сприймання.

8. Проаналізувати сприймання як дію, указати функції, види та особливості формування перцептивних дій (О.В.Запорожець).

9. Проаналізувати властивості сприймання.

10. Розкрити особливості сприймання простору.

11. Розкрити особливості сприймання часу.

12. Розкрити особливості сприймання руху.

13. Розкрити психологічну сутність пам’яті, проаналізувати теорії пам’яті.

14. Пояснити сутність біохімічної теорії пам’яті.

15. Проаналізувати зміст фізіологічної теорії пам’яті.

16. Проаналізувати психологічні теорії пам’яті.

17. Пояснити сутність діяльнісної теорії пам’яті (О.М.Леонтьев).

18. Проаналізувати психологічні особливості існуючих видів пам’яті.

19. Розкрити особливості процесів пам’яті.

20. Проаналізувати індивідуальні особливості пам’яті.

21. Проаналізувати психологічні умови ефективного запам’ятовування.

22. Проаналізувати психологічні особливості процесу мислення.

23. Пояснити психологічні теорії мислення.

24. Проаналізувати психологічні особливості різних видів мислення.

25. Проаналізувати процеси та форми мислення.

26. Проаналізувати зв’язок між мисленням та мовленням.

27. Розкрити психологічні особливості мови.

28. Проаналізувати мислення як діяльність по розв’язуванню задач.

29. Розкрити індивідуальні особливості мислення.

30. Розкрити особливості уяви, проаналізувати погляди на природу уяви у різних психологічних парадигмах.

31. Проаналізувати зв’язок між уявою та мисленням.

32. Проаналізувати психологічні особливості видів уяви.

33. Пояснити способи створення образів уяви.

34. Розкрити особливості уваги, проаналізувати погляди на природу уваги у різних психологічних парадигмах.

35. Розкрити зв’язок між увагою та діяльністю (П.Я.Гальперін).

36. Пояснити фізіологічні основи уваги.

37. Проаналізувати види уваги та їх прояв у пізнавальній діяльності людини.

38. Проаналізувати властивості уваги, розкрити методи їх дослідження.

39. Розкрити психологічну сутність емоцій і почуттів.

40. Проаналізуйте теорії емоцій.

41. Розкрити форми емоційних переживань людини.

42. Проаналізувати властивості емоційних явищ.

43. Пояснити сутність вищих почуттів та особливості їх формування.

44. Розкрити психологічну сутність волі.

45. Проаналізувати довільну та вольову дію, розкрити види вольових дій.

46. Проаналізувати етапи вольових дій.

47. Проаналізувати вольові якості особистості, виховання та самовиховання волі.

48. Розкрити психологічну сутність темпераменту. Проаналізувати теорії темпераменту.

49. Проаналізувати сучасні теорії темпераменту.

50. Пояснити фізіологічні основи темпераменту.

51. Проаналізувати психологічні особливості властивостей темпераменту.

52. Проаналізувати вплив темпераменту на діяльність людини.

53. Розкрити психологічну сутність здібностей. Пояснити зв’язок задатків та здібностей (Б. М.Теплов).

54. Проаналізувати особливості загальних та спеціальних здібностей.

55. Пояснити кількісні та якісні характеристики здібностей, проаналізувати проблему діагностики здібностей людини.

56. Проаналізувати особливості педагогічних здібностей.

57. Розкрити психологічну сутність характеру, проаналізувати зв’язок між темпераментом та характером.

58. Пояснити психологічну структуру характеру.

59. Проаналізувати особливості формування характеру.

60. Розкрити психологічні особливості акцентуацій характеру (А.Є.Личко).

 

 

ЗРАЗКИ ТЕСТІВ до навчальної дисципліни „Загальна психологія”


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 408. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.094 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7