Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА №4. Право власності в МПП
З дисципліни:«Міжнародне приватне право»

Категорія слухачів: студенти ІІІ курсу, що навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчальна мета:

1) закріпити знання понятійно-категорійного апарату щодо галузі міжнародного приватного права; щодо особливостей класифікації речей в МПП;

2) закріпити базові положення про сферу приватних відносин, ускладнених іноземним елементом; про особливості колізійного регулювання речових відносин;

3) домогтися обізнаності студентів в правильності процесу застосування колізійної норми та встановленні змісту норм застосовного іноземного права.

Виховна мета:сформувати розуміння студентів щодо необхідності дотримання загальних вимог, встановлених Законом України «Про міжнародне приватне право», іншими актами міжнародного та національного законодавства у сфері регулювання відносин, ускладнених іноземним елементом; сприяти формуванню наукового світогляду щодо природи кваліфікації іноземного права.

Розвивальна мета: розвивати самостійність студентів в сфері кваліфікації іноземного права; обговорювати основні проблеми, що виникають при регулюванні приватних відносин, ускладнених іноземним елементом.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: ПК, дошка, крейда.

Наочні засоби: Закон України «Про міжнародне приватне право», підручники, мультимедійні слайди, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне приватне право».

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Господарське право.

Забезпечувані дисципліни:Актуальні питання міжнародного приватного права.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина – 70 хв.

1. Інститут права власності.

2. Колізійне регулювання права власності та інших речових прав в Україні та в іноземних державах.

3. Закон місця знаходження речі та роль цієї прив'я­зки.

4. Спеціальні колізійні прив'язки для окремих питань, пов'язаних з речово-правовими відносинами

Заключна частина – 5 хв.

Ключові терміни:право власності, речові права, нерухоме майно, рухоме майно, закон місця знаходження речі, колізійне регулювання права власності, колізійні прив’язки, спеціальні колізійні прив’язки.

 

Література:

Наукова:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. - М., 2001-2002.

2. Бирюков П.Н. Ещё раз о международном частном праве // Меж­дународное публичное и частное право. - 2005.- № 3.- С. 31-35.

3. Богуславский М.М. Международная охрана промышленной собственности. (Парижская конвенция). - М., 1967.

4. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. - М., 1977.

5. Кудашкин В.В. Международные частные отношения в системе социально-экономических отношений общества // Государство и право. - 2004.- № 7.- С. 60-67.

6. Кудашкин В.В. Недействительность гражданско-правовых отношений с иностранным элементом в международном частном праве // Юридический мир. - 2003. - № 12. - С.4-15.

7. Лунц Л.А. Курс международного частного права.- М.: Спак., 2002.

8. Степанюк А. Феномен найбільш тісного зв'язку в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук. - 2005. - №1. - С. 107-116.

9. Ткаченко Е. Почём нынче коллизия? Анализ положенийЗакона Украины «О международном частном праве» // Юридическая практика. - 2005.- № 30. - С. 6.

10. Фархутдинов. Доступ и защита иностранных инвестиций // Журнал Российского права. - 2005. - №2. - С. 119-130.

11. Хачатурян В. Колізійні питання правового регулювання відносин
власності в контексті договорів про правову допомогу // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №2. - С. 103.

12. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008.

13. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні і прикладні аспекти. - К.: МАУП.- 2004.

 

Нормативна:

14. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

15.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

16. Закон України "Про міжнародне приватне право" – Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32.

 

Методичні поради з викладання теми:

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також вивчити норми чинного законодавства для подальшого їх застосування під час підготовки самостійних завдань та на практичних заняттях.

 

Запитання до семінару:

1. Які особливості відрізняють право власності від інших речових права?

2. Які класифікації речей використовуються у сучасному МПП?

3. Що Вам відомо про колізійні проблеми права власності і засоби їх вирішення у МПП?

4. В чому полягає територіальний характер авторських прав і прав
на винахід?

5. У яких міжнародних угодах у сфері авторського права бере
участь Україна?

6. Які дії необхідно здійснити для забезпечення прав на вітчизняні
винаходи за кордоном?

7. У чому сутність конвенційного пріоритету?

8. Як охороняються в Україні товарні знаки іноземних фірм?

Самостійна робота до теми 4 – 5 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Охорона та використання творів українських авторів за кордо­ном.

2. Угоди України з іншими державами про захист авторських прав.

3. Патентування вітчизняних винаходів за кордоном.

4. Видача ліцензій на винаходи та «ноу-хау».

5. Угоди України з іншими державами про захист промислової власності.

6. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.

7. Директива Ради 93/98/ЄЕС стосовно уніфікації термінів захисту
авторського права і деяких суміжних прав від 29 жовтня 1993 р.

8. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і
суміжних прав від 24.09.93 р. (СНД).

Теми рефератів та доповідей:

1. Правове регулювання міжнародної передачі прав на деякі об'єкти
інтелектуальної власності.

2. Система міжнародної охорони авторських прав.

3. Правова охорона ноу-хау в міжнародному приватному праві.

4. Вплив Бернської конвенції 1886 р. про охорону прав авторів на
літературні та художні твори на українське законодавство про
охорону авторських прав.

5. Міжнародно-правова охорона суміжних прав.

 Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 532. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия