Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Арбітраж
З дисципліни:«Міжнародне приватне право»

Категорія слухачів: студенти ІІІ курсу, що навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчальна мета:

1) закріпити знання понятійно-категорійного апарату щодо сфери міжнародного цивільного процесу; щодо правової природи міжнародного комерційного арбітражу;

2) закріпити базові положення про сферу міжнародного цивільного процесу; про принципи визначення міжнародної підсудності;

3) домогтися обізнаності студентів в правильності визначення міжнародної підсудності, процесу застосування колізійної норми та встановленні змісту норм застосовного іноземного права.

Виховна мета:сформувати розуміння студентів щодо необхідності дотримання загальних вимог, встановлених Законом України «Про міжнародне приватне право», іншими актами міжнародного та національного законодавства у сфері визначення міжнародної підсудності; сприяти формуванню наукового світогляду щодо природи кваліфікації іноземного права.

Розвивальна мета: розвивати самостійність студентів у сфері кваліфікації іноземного права; обговорювати основні проблеми, що виникають при вирішенні спорів з наявністю іноземного елемента державними судами та міжнародними комерційними арбітражами.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: ПК, дошка, крейда.

Наочні засоби: Закон України «Про міжнародне приватне право», підручники, мультимедійні слайди, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне приватне право».

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Господарське право.

Забезпечувані дисципліни:Актуальні питання міжнародного приватного права, Міжнародний комерційний арбітраж.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина – 70 хв.

1. Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела.

2. Провадження у справі за участю іноземної особи.

3. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

4. Поняття міжнародного комерційного арбітражу та його види.

5. Поняття арбітражної угоди, її види, вимоги до складання.

Заключна частина – 5 хв.

 

Ключові терміни:міжнародний цивільний процес, міжнародна підсудність, провадження у справі, визнання іноземних судових рішень, виконання іноземних судових рішень, міжнародний комерційний арбітраж, арбітражна угода.

 

Література:

Наукова:

1. Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого арбитража. - М., 2000.

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. - М., 2001-2002.

3. Ашера Д. Международный арбитражный суд МТП // Хозяйство и
право. - М., 1996. - № 10. - С. 162-166.

4. Бардина М.П. Особенности определения права, подлежащего применению международным коммерческим арбитражем // Международное публичное и частное право.- 2003.- №5. - С. 17-23.

5. Васильчекова Отказ в признании и исполнении решений иностранных судов в РФ // Юридический мир. - 2005. - № 5.- С. 72-75.

6. Жерлицын Б.И. Судебные прецеденты в международном частном праве. Минер. Воды. 1998.

7. Кирххоф Ганс. Практика исполнения решений иностранных судов по коммерческим спорам в Германии // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 3. - С 43-45.

8. Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров // Журнал Российского права. - 2004. - № 12. - С. 120-131.

9. Кудашкин В.В. Международные частные отношения в системе социально-экономических отношений общества // Государство и право. - 2004.- № 7.- С. 60-67.

10. Куликов А Л Определения размера убытков в английском праве: основные принципы и современные тенденции регулирования // Журнал Российского права. - 2004. - № 12. - С. 112-119.

11. Лунц Л.А. Курс международного частного права.- М.: Спак., 2002.

12. Марышева Н.И. Вопросы кодификации международного гражданского процесса в России // Журнал Российского права. - 2004. - № 6. - С. 35-46.

13. Осавелюк Е.А. Понятие и предмет международного гражданского процесуального права // Международное публичное и частное право. - 2004. - №6. - С 20-25.

14. Притика Ю. Арбітраж у Франції: історія та сучасність // Підприємство, господарство і право. - 2003. - №9. - С. 47-50.

15. Ткаченко Е. Почём нынче коллизия? Анализ положенийЗакона Украины «О международном частном праве» // Юридическая практика. - 2005.- № 30. - С. 6.

16. Толмачёва Унификация в сфере международного коммерческого арбитража путём разработки типовых знаков // Журнал Российского права. - 2003. - №5. - С. 109-113.

17. Толстых В.Л. Применение права страны с множественностью правовых систем в международном частном праве // Международное публичное и частное право. - 2003.- № 2.- С. 34-36.

18. Фурса С.Є. Особливості приведення до виконання рішень іноземних судів і арбітражі // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9. - С. 40-46.

19. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008.

20. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні і прикладні аспекти. - К.: МАУП.- 2004.

 

Нормативна:

21. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

22.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

23. Закон України "Про міжнародне приватне право" – Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32.

 

Методичні поради з викладання теми:

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також вивчити норми чинного законодавства для подальшого їх застосування під час підготовки самостійних завдань та на практичних заняттях.

Запитання до семінару:

1. Які процесуальні права надаються іноземним громадянам і іноземним юридичним особам на території України?

2. Які види підсудності існують у міжнародному приватному
праві?

3. Які багатосторонні угоди в сфері цивільного процесу укладені
між країнами СНД?

4. Який порядок передбачений договорами про правову допомогу
для виконання судових доручень?

5. Які справи може розглядати арбітражний суд при МТП Украї­ни?

6. Який порядок розгляду справ у МКА в США?

7. Які справи може розглядати Арбітражний інститут Торгової па­
лати в Стокгольмі?

8. Які види арбітражної угоди ви знаєте?

9. Які існують теорії юридичної природи арбітражної угоди?

10. Які вимоги до форми та змісту арбітражної угоди існують за законодавством України?

 

Самостійна робота до теми 8 – 6 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Встановлення міжнародної підсудності.

2. Міжнародна підсудність та судовий імунітет.

3. Надання правової допомоги за національним законодавством різних країн світу.

4. Надання правової допомоги за міжнародними договорами.

5. Визнання та виконання судових рішень за законодавством і міжнародними договорами України.

6. Конвенція ООН, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (05.10.1961 р.).

7. Правове регулювання діяльності міжнародного комерційного
арбітражу на території України.

8. Правове регулювання діяльності міжнародного комерційного
арбітражу за законодавством різних країн світу.

9. Вимоги до арбітражної угоди.

10. Арбітражний розгляд інвестиційних спорів.

11. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.

12. Угода (1992 р.) про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здій­сненням господарської діяльності (СНД).

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Статус іноземних громадян у цивільному процесі.

2. Процесуальний статус іноземної держави.

3. Визначення міжнародної підсудності спорів у нормативно–пра­вових актах України.

4. Питання визнання та виконання іноземних судових рішень.

5. Міжнародно–правова регламентація постійно діючих міжнарод­них арбітражів.

6. Міжнародно–правова регламентація арбітражів аd hос.

 

Індивідуальна робота до теми 8 – 1 година

1. Нотаріальні дії в міжнародному приватному праві.

2. Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу в Австрії.

 


ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»

 Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 323. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия