Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА №6. Спадкові відносини в МПП. Трудові відносини в МПП
З дисципліни:«Міжнародне приватне право»

Категорія слухачів: студенти ІІІ курсу, що навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчальна мета:

1) закріпити знання понятійно-категорійного апарату щодо сфери спадкових та трудових відносин, ускладнених іноземним елементом; щодо правової природи спадкування в МПП;

2) закріпити базові положення про сферу спадкових та трудових відносин, ускладнених іноземним елементом; про особливості укладання трудових договорів при працевлаштуванні за кордоном;

3) домогтися обізнаності студентів в правильності процесу застосування колізійної норми та встановленні змісту норм застосовного іноземного права.

Виховна мета:сформувати розуміння студентів щодо необхідності дотримання загальних вимог, встановлених Законом України «Про міжнародне приватне право», іншими актами міжнародного та національного законодавства у сфері регулювання спадкових та трудових відносин, ускладнених іноземним елементом; сприяти формуванню наукового світогляду щодо природи кваліфікації іноземного права.

Розвивальна мета: розвивати самостійність студентів в сфері кваліфікації іноземного права; обговорювати основні проблеми, що виникають при укладанні контракту для роботи за кордоном, а також проблемні питання у сфері регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом.

Навчальний час: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: ПК, дошка, крейда.

Наочні засоби: Закон України «Про міжнародне приватне право», підручники, мультимедійні слайди, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне приватне право».

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Трудове право.

Забезпечувані дисципліни:Актуальні питання міжнародного приватного права.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина – 150 хв.

1. Спадкування у міжнародному приватному праві.

2. Правовий режим рухомого та нерухомого спадкового майна.

3. Пробле­ми спадкування за законом та за заповітом. Вимоги щодо форми заповіту. Питання про коло спадкоємців.

4. Колізійні питання спадкового права у національному законодавстві.

5. Визначення закону, що підлягає застосуванню до спадкового майна, яке знаходиться за кордоном.

6. Загальна характеристика міжнародних трудових відносин.

7. Принцип «автономії волі» (lex voluntatis) в регулюванні міжнародних трудових відносин.

Заключна частина – 5 хв.

 

Ключові терміни:спадкове майно, спадкування за законом, спадкування за заповітом, заповіт, форма заповіту, коло спадкоємців, трудові відносини, принцип «автономії волі».

 

Література:

Наукова:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. - М., 2001-2002.

2. Арсиян Б.В. Международно-правовое регулирование труда иностранцев: (на примере нормотворческой деятельности МОТ и ООН.). // Международное публичное и частное право. - 2003.- №1. - С.25-31.

3. Бирюков П.Н. Ещё раз о международном частном праве // Меж­дународное публичное и частное право. - 2005.- № 3.- С. 31-35.

4. Гріненко О. Новий погляд на захист прав громадян України щодо вчинення нотаріальних дій за кордоном // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8. - С. 48-50.

5. Ерпылёва Н.Ю. Международное частное право. - М.: Проспект, 2004.

6. Кудашкин В.В. Международные частные отношения в системе социально-экономических отношений общества // Государство и право. - 2004.- № 7.- С. 60-67.

7. Лунц Л.А. Курс международного частного права.- М.: Спак., 2002.

8. Плахотнюк Н.В. Міжнародне приватне право як форма взаємодії міжнародної та національних правових систем // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект. – 2012. – С. 286-288.

9. Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации. – М., 2003.

10. Степанюк А. Зовнішня форма правового регулювання в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - №4. - С. 145-154.

11. Ткаченко Е. Почём нынче коллизия? Анализ положенийЗакона Украины «О международном частном праве» // Юридическая практика. - 2005.- № 30. - С. 6.

12. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008.

13. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні і прикладні аспекти. - К.: МАУП.- 2004.

Нормативна:

14. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

15.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

16. Закон України "Про міжнародне приватне право" – Відомості Верхов­ної Ради України. – 2005. - № 32.

Методичні поради з викладання теми:

 

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також вивчити норми чинного законодавства для подальшого їх застосування під час підготовки самостійних завдань та на практичних заняттях.

Запитання до семінару:

1. Яке законодавство повинно застосовуватися при спадкуванні на
підставі колізійних норм українського законодавства?

2. Які колізійні норми з питань спадкування містяться в договорах
про правову допомогу, укладених з іншими країнами?

3. Як у міжнародному приватному праві вирішуються питання, що
стосуються відумерлого майна?

4. Назвіть принципові положення Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей.

5. У чому полягають особливості правового регулювання питань праці мігрантів у МПП?

6. Які колізійні питання у сфері трудових відносин виникають у МПП і в які способи вони вирішуються?

 

Самостійна робота до теми 6 – 6 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Встановлення опіки та піклування в міжнародному приватному праві.

2. Питання спадкування в міжнародних договорах.

3. Особливості спадкування рухомих та нерухомих речей.

4. Особливості переходу спадкової маси до держави в законодавстві різних

країн.

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Спадкування в міжнародному приватному праві.

2. Становище іноземних громадян при успадкуванні на території
України.

3. Особливості спадкування на території Франції.

 

 Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 374. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия