Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА №3. Суб’єкти міжнародного приватного права (МПП)

З дисципліни:«Міжнародне приватне право»

Категорія слухачів: студенти ІІІ курсу, що навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчальна мета:

1) закріпити знання понятійно-категорійного апарату щодо галузі міжнародного приватного права; щодо право- та дієздатності різних суб’єктів МПП;

2) закріпити базові положення про сферу приватних відносин, ускладнених іноземним елементом; про особливості особистого закону різних категорій фізичних осіб та національності юридичних осіб;

3) домогтися обізнаності студентів в правильності процесу застосування колізійної норми та встановленні змісту норм застосовного іноземного права.

Виховна мета:сформувати розуміння студентів щодо необхідності дотримання загальних вимог, встановлених Законом України «Про міжнародне приватне право», іншими актами міжнародного та національного законодавства у сфері регулювання відносин, ускладнених іноземним елементом; сприяти формуванню наукового світогляду щодо природи кваліфікації іноземного права.

Розвивальна мета: розвивати самостійність студентів в сфері кваліфікації іноземного права; обговорювати основні проблеми, що виникають при регулюванні приватних відносин, учасниками яких є різні суб’єкти МПП.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: ПК, дошка, крейда.

Наочні засоби: Закон України «Про міжнародне приватне право», підручники, мультимедійні слайди, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне приватне право».

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави і права; Конституційне право; Цивільне право; Господарське право.

Забезпечувані дисципліни:Актуальні питання міжнародного приватного права.

Література:

Наукова:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. - М., 2001-2002.

2. Арсиян Б.В. Международно-правовое регулирование труда иностранцев: (на примере нормотворческой деятельности МОТ и ООН.). // Международное публичное и частное право. - 2003.- №1. - С.25-31.

3. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. - М.: статут, 2003.

4. Аухатов А.Я. Модифицированные теории определения личного закона юридического лица // Международное публичное и частное право.- 2005.- №2.

5. Белов А.Б. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых сделках. - М., 1992.

6. Беляева А. Свобода вибору: форми та оформлення зовнішньоекономічного контракту // Підприємництво, господарство і право. - 2003.- №7.- С. 33-36.

7. Бойко Д. Деякі колізійні питання зовнішньоекономічних угод про реєстрацію доменних імен // Підприємництво, господарство і право. - 2004.- №4.- С. 66-70.

8. Галушина А.Н. Агентский договор: сравнительно-правовой анализ регулирования в российском и англо-американском гражданском праве // Международное публичное и частное право. - 2005.- № 1.- С. 18-21.

9. Гріненко О. Новий погляд на захист прав громадян України щодо вчинення нотаріальних дій за кордоном // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8. - С. 48-50.

10. Король Б. Визначення зобов'язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві // Право України. - 2004. - №4. - С. 64-67.

11. Кудашкин В.В. Недействительность гражданско-правовых отношений с иностранным элементом в международном частном праве // Юридический мир.- 2003.- № 12.- С.4-15.

12. Куликов А Л Определения размера убытков в английском праве: основные принципы и современные тенденции регулирования // Журнал Российского права.- 2004.- № 12. - С. 112-119.

13. Летин А.Б. Трансграничная несостоятельность как объект науки международного частного права // Государство и право.- 2003.- №8.- С. 75-81.

14. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и национальный режимы // Международное пу­бличное и частное право.- 2002.- №5.- С. 5-10.

15. Лунц Л.А. Курс международного частного права.- М.: Спак., 2002.

16. Мережко А.А. Lex mercatoria. Теория и принципы транснационального торгового права.- Киев, 1999.

17. Мілаш В. Деякі кваліфікаційні ознаки обставин, що вводять в дію захисні застереження // Підприємство, господарство і право.- 2003.- №5. - С. 50-57.

18. Радченко Л. Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні // Підприємство, господарство і право.- 2003. - № 10. - С 79-83.

19. Степанюк А. Феномен найбільш тісного зв'язку в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук. - 2005. - №1. - С. 107-116.

20. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні і прикладні аспекти. - К.: МАУП.- 2004.

21. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008.

Нормативна:

22. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

23.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

24. Закон України "Про міжнародне приватне право" – Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32.

25. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.2011 р. №3773-VI.

 

Методичні поради з викладання теми:

При підготовці до практичного заняття студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також вивчити норми чинного законодавства для подальшого їх застосування під час підготовки самостійних завдань та на практичних заняттях.

Практичне заняття має за мету закріплення навичок щодо правової кваліфікації та вирішення колізій, які виникають у певних життєвих ситуаціях. Для цього в завданнях формулюються (скорочено) ситуації, які підлягають мотивованому юридичному вирішенню. Рішення виконуються вдома письмово, а потім усно доповідаються на занятті. Як правило, студентські рішення відрізняються між собою не тільки за правовою мотивацією, а й в своїй резолютивній частині. З цього приводу викладачем організовується дискусія.

При вирішенні першої задачі варто звернути увагу на обставину, чи впливає отримання статусу переселенця на особистий закон фізичної особи. Також слід звернути увагу студентів на питання: як здійснюється перехід права власності від однієї особи до іншої.

При вирішенні другої задачі варто звернути увагу на те, що є абсолютним і функціональним імунітетом держави та на особливості правосуб’єктності держави у приватних відносинах, ускладнених іноземним елементом.

При вирішенні третьої задачі слід згадати, що цивільна дієздатність фізичної особи визначається її особистим законом; крім того, звернути увагу до якої категорії речей відноситься земельна ділянка в даній іноземній державі.

При вирішенні четвертої задачі потрібно зосередити увагуна порядку видачі візи іноземцям, а також порядку видачі дозволу їм на здійснення трудової діяльності.

При вирішенні п’ятої задачі необхідно пояснити порядок видачі візи іноземцям, крім того, проаналізувати можливі підстави продовження терміну дії візи.

При вирішенні шостої задачі визначити роль договору про правову допомогу, згідно з яким можливе виконання рішення вітчизняного суду на території іноземної держави; та які наслідки відсутності такого договору для іноземця, який має намір залишити країну перебування.

При вирішенні сьомої задачі варто зупинитись на понятті особистого закону фізичної особи та пояснити дію застереження про публічний порядок.

При вирішенні восьмої задачі слід зосередити увагу на визначенні особистого закону біженця.

При вирішенні дев’ятої задачі варто зупинитись на понятті особистого закону фізичної особи та пояснити які критерії визначають постійність і тимчасовість перебування особи на території України.

 

План проведення практичного заняття (2 год.):

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Вирішення задачі № 1

2. Вирішення задачі № 2

3. Вирішення задачі № 3

4. Вирішення задачі № 4

5. Вирішення задачі № 5

6. Вирішення задачі № 6

7. Вирішення задачі № 7

8. Вирішення задачі № 8

9. Вирішення задачі № 9

Заключна частина – 5 хв.

 

Задача № 1.

Громадянин України Маурін, який мешкав у м. Глухів, виїхав на постійне місце проживання до Франції та отримав там статус переселенця. В Україні у нього залишився будинок та моторний катер. У Франції між Мауріном та його родичем, який разом з ним виїхав до Франції виникла суперечка стосовно права власності щодо вищезазначеного майна. Мауріном було подано позов щодо вирішення цієї суперечки до місцевого суду Франції.

Питання:

1. Чи збереглося право власності Мауріна на будинок і моторний катер після того як він покинув Україну?

2. Законодавство якої країни повинен застосувати суддя щодо вирішення справи?

 

Задача № 2.

Американська компанія уклала у США контракт про продаж гелікоптерів уряду Ірану. Оскільки отримувач не оплатив рахунків з поставки техніки, компанія пред’явила позов до уряду Ірану. Контракт був укладений у 2008 році, після набрання сили закону про імунітет іноземних держав.

Питання:

1. Чи буде Іран користуватися імунітетом у судах США?

2. Чи є закупка техніки з точки зору американського закону дією de jure imperii або дією de jure gestionis? Що означають ці терміни?

3. У чому полягає сутність теорії функціонального імунітету?

 

Задача №3

Громадянин України Васильченко, знаходячись на території іноземної держави, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки. Після укладення угоди з'ясувалося, що у відповідній іноземній державі земельні ділянки вилучені з обігу і знаходяться у власності держави.

Питання:

Чи має право Васильченко посилатися на ст. 17,18 ЗУ «Про МПП» і виходити з того, що його правоздатність і, відповідно, об'єм прав визначаються за законодавством України, відповідно до якого земля може належати приватним особам на праві власності ?

 

Задача №4

Громадянин Франції пан Альбан звернувся до МЗС України з проханням про продовження терміну перебування в Україні. За твердженням пана Альбана, він приїхав вивчати українську мову, і трьох місяців йому для цього не вистачило. Він просив продовжити термін дії візи ще на три місяці, а також клопотав про видачу йому дозволу на здійснення трудової діяльності.

Питання:

Яке рішення має бути прийняте?

 

Задача №5

Громадянин Франції С. Буржель в'їхав в Україну на підставі візи, виданої строком на два місяці. За тиждень до закінчення дії візи С. Буржель попав в аварію і був поміщений до лікарні. Відповідно до висновку лікарів повне одужання С. Буржеля займе два місяці, протягом яких йому не рекомендується покидати лікарню. С. Буржель через свого представника звернувся до органів внутрішніх справ з проханням про продовження візи.

Питання:

1. Яке рішення повинен прийняти орган внутрішніх справ?

2. Чи впра­ві орган внутрішніх справ в такому разі видати С. Буржелю дозвіл на тимчасове перебування на території України?

3. Чи може бути продовжений термін візи в наступних випадках:

• вступ на навчання в український університет;

• влаштування на роботу;

• укладення шлюбу з громадянкою України?

 

Задача №6

Громадянин Монголії Муслім має двох дітей від громадянки України Алешко, з якою він розлучився. Рішенням українського суду на Мусліма покладений обов'язок щодо виплати аліментів. Муслім справно виплачував аліменти. Співробітники ОВІР відмовили Мусліму в дозволі на виїзд посилаючись на те, що у нього є невиконані зобов'язання перед громадянкою України, виконання яких буде ускладнено на території іноземної держави. Представник Мусліма оскаржив дії співробітників ОВІР, стверджуючи, що в Україні з Монголією є договір про правову допомогу, згідно з яким можливе виконання рішення вітчизняного суду на території іноземної держави.

Питання:

1. Яку ухвалу повинен винести суд, що розглядає скаргу?

2. Чи зміниться рішення суду, якщо М. бажає виїхати в державу, з якою не укладений договір про правову допомогу?

 

Задача №7

Транссексуал, що має громадянство Аргентини, зробив операцію щодо зміни статі. На цій підставі він вимагав, аби українські органи влади зареєстрували його як жінку. Суд першої інстанції не задовольнив його вимоги на підставі, що закон Аргентини не визнає зміни статі. Крім того, суд першої інстанції зробив висновок, що закон Аргентини не суперечить публічному порядку України. Позивач подав касаційну скаргу.

Питання:

Яку ухвалу повинен винести суд касаційної інстанції?

 

Задача №8

Німецький суд розглянув питання про право на ім'я жінки – громадянки Чилі, що має статус політичного біженця в Німеччині, яка перебувала в шлюбі з громадянином Іспанії. Відповідно до німецького права особистим статутом жінки є німецьке право, яке закріплювало правило про втрату дівочого імені жінки в разі вступу до шлюбу. У відповідності ж з чилійським та іспанським правом при вступі до шлюбу жінка зберігає своє ім'я.

Питання:

Праву якої держави суд повинен підпорядкувати питання про право на ім'я?

 

Задача №9

Громадянин Литви Даулкас, прибув до України з метою навчання у Національній академії ВС України.

Питання:

1. Які критерії визначають постійність і тимчасовість перебування особи на території України?

2. До якої категорії осіб належить іноземний громадянин?

3. Які колізійні прив’язки застосовуються до визначення особистого статусу іноземного громадянина?

4. Який вид режиму поширюється на здійснення прав і обов’язків іноземним громадянином в Україні?

5. Які права має цей іноземний громадянин в Україні?

6. Які обов’язки поширюються на зазначеного іноземного громадянина в Україні?

 Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1382. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия