Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 

Вивчення міжнародного приватного права пов'язане з певними труднощами, а саме з тим, що курс міжнародного приватного права містить в основі поняття теорії права, насамперед, питання дії норм права в просторі, межі територіальної дії закону, дії принципів.

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі­зації засвоєння знань та їх реалізації.

Самостійна робота є основним засобом опанування навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час.

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної прикмети та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні система­тизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС— засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріп­лення та систематизація здобутих знань, їх застосування при вико­нанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прога­лин у системі знань із предмета.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне приватне право», можна виокремити такі основні види самостійної роботи:

1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, вивчення обов'язкової та додаткової літератури – активна участь в різних видах аудиторних занять.

2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання – перевіряються викладачем в аудиторії усно або письмово.

3. Підготовка до семінарських, практичних занять – активна участь в їх проведенні.

4. Підготовка до модульного контролю та інших форм поточного контро­лю – написання контрольної роботи, тестування та ін.

5. Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою.

6. Написання рефератів за заданою проблематикою.

7. Захист підготовленого реферату під час аудиторних занять.

8. Підготовка наукової публікації.

9. Вирішенням практичних казусів і ситуаційних вправ.

10. Підготовка наукової роботи – її захист в аудиторії.

11. Виконання наукових проектів в рамках наукових досліджень кафедри.

12. Проходження практичного стажування на підприємстві – публічний захист звіту студентом про практичні результати практики.

13. Підготовка магістерської роботи – публічний її захист.

На самостійне письмове опитування виносяться питання, що викладені нижче та по яких студенту необхідно мати конспект. Контроль здійснюється шляхом письмового опитування на 10-15 хв.

Література для виконання самостійних робіт студента обирається зі списку літератури, поданої до відповідної теми в навчальній програмі дисципліни «Міжнародне приватне право»

Самостійна робота до теми 1 – 4 години

Завдання № 1.

Складіть порівняльну таблицю з характеристики колізійно–правового та матеріально–правового методів регулювання міжнародного приватного права

Критерії порівняння Колізійно–правовий метод Матеріально–правовий метод
Функції регулювання    
Визначеність регулювання    
Характер регулювання    

 

Завдання № 2.

Складіть порівняльну таблицю міжнародного публічного права та міжнародного приватного права

Критерії порівняння Міжнародне публічне право Міжнародне приватне право
Об’єкт    
Суб’єкт    
Методи    
Джерела    

 

Задача № 3.

Галузь приватного права, що регулює відносини, ускладнені іноземним елементом, називається міжнародним приватним правом. Приватне право регулює майнові і пов'язані з ними немайнові відносини приватних осіб. Не треба уявляти собі, ґрунтуючись лише на назві, ніби МПрП – наднаціональне законодавство. Хоча окремі його норми і містяться в міжнародних договорах, перш за все міжнародне приватне право – це галузь внутрішнього права кожної конкретної країни. Основна доля норм МПрП – колізійні норми, що визначають застосовану в конкретному випадку правову систему. Термін «колізійне право» використовується практично як синонім терміну «міжнародне приватне право». Проте деякі норми міжнародного приватного права мають матеріаль­но-правовий характер (наприклад ЗУ «Про ЗЕД»). Це означає, що в законодавстві даної країни якісь відносини з іноземним елементом регу­люються інакше, ніж «внутрішні» відносини. Іноземцям можуть бути надані, наприклад, додаткові пільги, але на них можуть бути накладені і додаткові обмеження (при приватизації).

Питання:

1. Чи можна погодитися з твердженням, що МПрП – це галузь приватного права, що регулює відносини, ускладнені іноземним елементом?

2. Чи існує в доктрині точка зору, що МПрП є наднаціональним законодавством?

3. Чи можливо стверджувати, що «деякі» норми МПрП містяться в міжнародних договорах?

4. Чи можна погодитися з тим, що в сучасному світі основна доля норм міжнародного приватного права – це колізійні норми?

5. Чи підтверджує сучасне законода­вство, що термін «колізійне право» використовується як сино­нім терміну «міжнародне приватне право»?

6. Чи можна погодитися з тим, що деякі національні норми міжнародного приватного права мають матеріально-правовий характер?

Задача № 4.

Зовнішньоекономічна діяльність – це дії, які передбачається здійснювати систематично. У цій діяльності беруть участь суб'єкти підприємницької діяльності: юридичні особи, фізичні особи-підприємці. Організації і громадяни, що не є підприємцями, публічні утворення і міжнародні організації також можуть виступати як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність, як правило, є підприємницькою діяльністю. Спрямованість на здійснення зовнішньоекономічних операцій передбачає наявність іноземного елемента.

Питання:

1. Чи згодні ви з цими твердженнями?

2. Чи закріплено в українському законодавстві визначення зовнішньоекономічної діяльності?

3. Які відносини лежать в основі зовнішньоекономічної діяльності – приватноправові або публічно-правові?

4. Чи входять ці стосунки в сферу дії МПП?

5. Яке місце в організації зовнішньоекономічної діяльності займає її державне регулювання?

6. Як співвідносяться один з одним поня­ття «зовнішньоекономічна діяльність» і «зовнішньоторговельна діяльність»?

Теми рефератів та доповідей:

1. Система міжнародного приватного права.

2. Розвиток науки міжнародного приватного права.

3. Сучасні концепції міжнародного приватного права.

Самостійна робота до теми 2 – 4 години

Питання для самостійного опрацювання

1. Сфера виникнення колізійних законів.

2. Історія виникнення колізійного методу регулювання в міжна­родному приватному праві.

3. Співвідношення між колізійними нормами та нормами, які виз­начають дію законів у часі.

4. Матеріальний метод правового регулювання, його переваги та недоліки.

5. Множинність колізійних прив'язок.

6. «Кульгаючі» правовідносини та «кумулятивні» колізійні норми.

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Поняття та види колізійних норм.

2. Типи колізійних прив’язок.

3. Розвиток колізійного права в Україні.

 

Самостійна робота до теми 3 – 5 годин

Питання для самостійного опрацювання

1. Правове становище іноземних громадян на території України.

2. Проблема встановлення недієздатності іноземних фізичних
осіб.

3. Встановлення національності юридичних осіб за законодавством
різних країн світу.

4. Цивільна правоздатність іноземних підприємств і організацій за
чинним законодавством України.

5. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями.

6. ТНК як суб'єкти міжнародних господарських відносин.

7. Види імунітетів держави в міжнародному приватному праві.

Теми рефератів та доповідей:

1. Іноземні громадяни в міжнародному приватному праві.

2. Правове становище іноземців на території України.

3. Правове становище іноземців на території Німеччини.

4. Правове становище іноземців на території Франції.

 

Самостійна робота до теми 4 – 5 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Охорона та використання творів українських авторів за кордо­ном.

2. Угоди України з іншими державами про захист авторських прав.

3. Патентування вітчизняних винаходів за кордоном.

4. Видача ліцензій на винаходи та «ноу-хау».

5. Угоди України з іншими державами про захист промислової власності.

6. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.

7. Директива Ради 93/98/ЄЕС стосовно уніфікації термінів захисту
авторського права і деяких суміжних прав від 29 жовтня 1993 р.

8. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і
суміжних прав від 24.09.93 р. (СНД).

Теми рефератів та доповідей:

1. Правове регулювання міжнародної передачі прав на деякі об'єкти
інтелектуальної власності.

2. Система міжнародної охорони авторських прав.

3. Правова охорона ноу-хау в міжнародному приватному праві.

4. Вплив Бернської конвенції 1886 р. про охорону прав авторів на
літературні та художні твори на українське законодавство про
охорону авторських прав.

5. Міжнародно-правова охорона суміжних прав.

 

Самостійна робота до теми 5 – 6 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Міжнародні річкові перевезення.

2. Міжнародні змішані перевезення.

3. Міжнародні перевезення небезпечних вантажів.

4. Умови настання деліктного зобов'язання в національних право­вих.

системах.

5. Регулювання деліктних зобов'язань з «іноземним елементом» на території України.

6. Регулювання деліктних зобов'язань з «іноземним елементом» за
законодавством різних країн світу.

7. Положення Афінської конвенції про перевезення морем пасажи­рів та їх багажу 1974 р. (про деліктні зобов'язання).

Завдання № 1.

Складіть перелік міжнародних договорів, у яких закріплений матеріально-правовий метод регулювання правочинів з іноземним елементом.

Теми рефератів та доповідей:

1. Договір купівлі-продажу в міжнародному приватному праві.

2. Договір лізингу в міжнародному приватному праві.

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Ук­раїні.

4. Інститут торговельного представництва та посередництва у краї­нах Західної Європи.

Самостійна робота до теми 6 – 6 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Встановлення опіки та піклування в міжнародному приватному праві.

2. Питання спадкування в міжнародних договорах.

3. Особливості спадкування рухомих та нерухомих речей.

4. Особливості переходу спадкової маси до держави в законодавстві різних

країн.

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Спадкування в міжнародному приватному праві.

2. Становище іноземних громадян при успадкуванні на території
України.

3. Особливості спадкування на території Франції.

 

Самостійна робота до теми 7 – 6 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Правове регулювання розлучення з іноземцями за законодавс­твом України та закордонних країн.

2. Питання аліментних зобов'язань у міжнародному приватному праві.

3. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу (порівняльний аналіз законодавства України та Франції).

4. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу (порівняльний аналіз законодавства України та Іспанії).

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Колізійні питання сім’ї, шлюбу в міжнародному приватному праві.

2. Правове регулювання розлучення з іноземцями за законодавс­твом України та зарубіжних країн.

3. Питання аліментних зобов'язань у міжнародному приватному
праві.

4. Встановлення опіки та піклування у міжнародному приватному
праві.

Самостійна робота до теми 8 – 6 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Встановлення міжнародної підсудності.

2. Міжнародна підсудність та судовий імунітет.

3. Надання правової допомоги за національним законодавством різних країн світу.

4. Надання правової допомоги за міжнародними договорами.

5. Визнання та виконання судових рішень за законодавством і міжнародними договорами України.

6. Конвенція ООН, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (05.10.1961 р.).

7. Правове регулювання діяльності міжнародного комерційного
арбітражу на території України.

8. Правове регулювання діяльності міжнародного комерційного
арбітражу за законодавством різних країн світу.

9. Вимоги до арбітражної угоди.

10. Арбітражний розгляд інвестиційних спорів.

11. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.

12. Угода (1992 р.) про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здій­сненням господарської діяльності (СНД).

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Статус іноземних громадян у цивільному процесі.

2. Процесуальний статус іноземної держави.

3. Визначення міжнародної підсудності спорів у нормативно–пра­вових актах України.

4. Питання визнання та виконання іноземних судових рішень.

5. Міжнародно–правова регламентація постійно діючих міжнарод­них арбітражів.

6. Міжнародно–правова регламентація арбітражів аd hос.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 758. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия