Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА №7. Шлюбно-сімейні відносини в МПП
З дисципліни:«Міжнародне приватне право»

Категорія слухачів: студенти ІІІ курсу, що навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчальна мета:

1) закріпити знання понятійно-категорійного апарату щодо сфери шлюбно-сімейних відносин, ускладнених іноземним елементом;

2) закріпити базові положення про матеріальні та формальні умови шлюбу, які укладаються між особами різної державної приналежності; про особливості правовідносин подружжя та правовідносин батьків і дітей, ускладнених іноземним елементом;

3) домогтися обізнаності студентів в правильності процесу застосування колізійної норми та встановленні змісту норм застосовного іноземного права.

Виховна мета:сформувати розуміння студентів щодо необхідності дотримання загальних вимог, встановлених Законом України «Про міжнародне приватне право», іншими актами міжнародного та національного законодавства у сфері шлюбно-сімейних відносин, ускладнених іноземним елементом; сприяти формуванню наукового світогляду щодо природи кваліфікації іноземного права.

Розвивальна мета: розвивати самостійність студентів в сфері кваліфікації іноземного права; обговорювати основні проблеми, що виникають у сфері шлюбно-сімейних відносин, ускладнених іноземним елементом.

Навчальний час: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: ПК, дошка, крейда.

Наочні засоби: Закон України «Про міжнародне приватне право», підручники, мультимедійні слайди, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне приватне право».

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Сімейне право.

Забезпечувані дисципліни:Актуальні питання міжнародного приватного права.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина – 150 хв.

1. Умови щодо вступу до шлюбу в міжнародному приватному праві.

2. Поняття іноземних шлюбів. Консуль­ські шлюби.

3. Підстави виникнення колізій між сімейним правом різних держав і проблема вибору права.

4. Вирішення колізій законів про форму шлюбу.

5. Колізійні питання визнання шлюбу дійсним.

6. Колізійні питання розірвання шлюбу. Визнання здійснених за кордоном розлучень.

7. Уніфіковані колізійні норми з питань шлюбу. Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ СНД 1993 р. Двосторонні договори України з іноземними державами про правову допо­могу. Консульські угоди.

8. Вирішення колізій законів в сфері особистих та майнових відносин між подружжями. Шлюбний договір і вибір компетентного правопорядку.

9. Вибір компетентного правопорядку, регулюючого взаємовідносини між батьками та дітьми. Колі­зійні питання аліментних зобов'язань.

Заключна частина – 5 хв.

Ключові терміни:шлюб, сім’я, матеріальні умови шлюбу, форма шлюбу, недійсність шлюбу, консульські шлюби, розірвання шлюбу, особисті та майнові відносини подружжя, шлюбний договір, компетентний правопорядок, аліментні зобов’язання.

 

Література:

Наукова:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. - М., 2001-2002.

2. Ануфриева Л.П. Некоторые проблемы нового российского регулирования по международному частному праву // Ж-л российского права. - 2003.- №3. - С. 37-46.

3. Байбороша Н. С. Правовое регулирование заключения брака в международном семейном праве: проблемы и реалии // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 205-225.

4. Бирюков П.Н. Ещё раз о международном частном праве // Меж­дународное публичное и частное право. - 2005.- № 3.- С. 31-35.

5. Законодательное регулирование развода в зарубежных странах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawyers-portal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165:2011-10-09-14-51-55&catid=17:2011-10-09-14-48-55&Itemid=18

6. Зелинская Л. Развод в Германии [Електронний ресурс] // Русский портал в Германии. – 2012. – Режим доступу: http://www.russian24.de/semeynoe-pravo/razvod-v-germanii-eheschedung-in-deutschland.html

7. Кириченко К. А. Однополая семья в России: что дает нам действующее зако­нодательство?: практическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб., 2012. – 72 с.

8. Кудашкин В.В. Международные частные отношения в системе социально-экономических отношений общества // Государство и право. - 2004.- № 7.- С. 60-67.

9. Лунц Л.А. Курс международного частного права.- М.: Спак., 2002.

10. Малєєва Ю. Шлюб з іноземцем: особливості укладення та розірвання [Електронний ресурс] // Юридична практика. – 2011. – № 50. – Режим доступу: http://www.yurpractika.com/

11. Особенности заключения брака в зарубежных странах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawyers-portal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2011-10-09-14-49-30&catid=17:2011-10-09-14-48-55&Itemid=18

12. Ткаченко Е. Почём нынче коллизия? Анализ положенийЗакона Украины «О международном частном праве» // Юридическая практика. - 2005.- № 30. - С. 6.

13. Черняк Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів (в аспекті міжнародних договорів України) // Право України. – К., 2010. – № 4. – С. 292-298

14. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008.

15. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладення, правове значення, внесення змін до умов договору, розірвання. Визнання шлюбного договору недійсним. Використання адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://advocatesanswers.in.ua/index.php/xi-/233-2011-05-02-10-25-26

16. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні і прикладні аспекти. - К.: МАУП.- 2004.

Нормативна:

17. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

18. Конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 года [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/10153
19. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_619

20.Сімейний Кодекс України від 01.10.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

21.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

22. Закон України "Про міжнародне приватне право" – Відомості Верхов­ної Ради України. – 2005. - № 32.

Методичні поради з викладання теми:

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також вивчити норми чинного законодавства для подальшого їх застосування під час підготовки самостійних завдань та на практичних заняттях.

Запитання до семінару:

1. Яке право застосовується при укладанні шлюбів українських
громадян з іноземцями на території України?

2. Що розуміється під консульськими шлюбами?

3. Які правила, що стосуються розірвання шлюбів, встановлені в
договорах про правову допомогу між Україною та іншими країнами?

4. Чи визнається в Україні розірвання шлюбу, здійснене за кордоном?

5. Право якої країни застосовується до відносин батьків і дітей?

 

Самостійна робота до теми 7 – 6 годин

Питання для самостійного опрацювання

1. Правове регулювання розлучення з іноземцями за законодавс­твом України та закордонних країн.

2. Питання аліментних зобов'язань у міжнародному приватному праві.

3. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу (порівняльний аналіз законодавства України та Франції).

4. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу (порівняльний аналіз законодавства України та Іспанії).

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Колізійні питання сім’ї, шлюбу в міжнародному приватному праві.

2. Правове регулювання розлучення з іноземцями за законодавс­твом України та зарубіжних країн.

3. Питання аліментних зобов'язань у міжнародному приватному
праві.

4. Встановлення опіки та піклування у міжнародному приватному
праві.

Індивідуальна робота до теми 7 – 1 година

1. Роль договорів про правову допомогу в аліментних зобов’язаннях.

2. Представництво при укладенні та розірванні шлюбу в законодавстві та практиці зарубіжних держав.

3. Відмінності в підходах щодо регулювання правовідносин батьків і дітей в різних правових системах.

4. Співжиття як сучасна форма сім’ї.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 690. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия