Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА №3. Суб’єкти міжнародного приватного права (МПП)

З дисципліни:«Міжнародне приватне право»

Категорія слухачів: студенти ІІІ курсу, що навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчальна мета:

1) закріпити знання понятійно-категорійного апарату щодо галузі міжнародного приватного права; щодо право- та дієздатності різних суб’єктів МПП;

2) закріпити базові положення про сферу приватних відносин, ускладнених іноземним елементом; про особливості особистого закону різних категорій фізичних осіб та національності юридичних осіб;

3) домогтися обізнаності студентів в правильності процесу застосування колізійної норми та встановленні змісту норм застосовного іноземного права.

Виховна мета:сформувати розуміння студентів щодо необхідності дотримання загальних вимог, встановлених Законом України «Про міжнародне приватне право», іншими актами міжнародного та національного законодавства у сфері регулювання відносин, ускладнених іноземним елементом; сприяти формуванню наукового світогляду щодо природи кваліфікації іноземного права.

Розвивальна мета: розвивати самостійність студентів в сфері кваліфікації іноземного права; обговорювати основні проблеми, що виникають при регулюванні приватних відносин, учасниками яких є різні суб’єкти МПП.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: ПК, дошка, крейда.

Наочні засоби: Закон України «Про міжнародне приватне право», підручники, мультимедійні слайди, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне приватне право».

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави і права; Конституційне право; Цивільне право; Господарське право.

Забезпечувані дисципліни:Актуальні питання міжнародного приватного права.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина – 70 хв.

1. Правосуб’єктність фізичної особи у МПП.

2. Іноземні громадяни, які постійно проживають у державі перебування.

3. Держава як суб’єкт МПП. Поняття та види імунітету держави.

4. Особистий статут та визначення національності юридичної особи.

5. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності та діяльність суб’єктів господарювання України за кордоном.

Заключна частина – 5 хв.

 

Ключові терміни:правосуб’єктність, іноземні громадяни, імунітет держави, особистий статут, національність юридичної особи, представництво.

 

Література:

Наукова:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. - М., 2001-2002.

2. Арсиян Б.В. Международно-правовое регулирование труда иностранцев: (на примере нормотворческой деятельности МОТ и ООН.). // Международное публичное и частное право. - 2003.- №1. - С.25-31.

3. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. - М.: статут, 2003.

4. Аухатов А.Я. Модифицированные теории определения личного закона юридического лица // Международное публичное и частное право.- 2005.- №2.

5. Белов А.Б. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых сделках. - М., 1992.

6. Беляева А. Свобода вибору: форми та оформлення зовнішньоекономічного контракту // Підприємництво, господарство і право. - 2003.- №7.- С. 33-36.

7. Бойко Д. Деякі колізійні питання зовнішньоекономічних угод про реєстрацію доменних імен // Підприємництво, господарство і право. - 2004.- №4.- С. 66-70.

8. Галушина А.Н. Агентский договор: сравнительно-правовой анализ регулирования в российском и англо-американском гражданском праве // Международное публичное и частное право. - 2005.- № 1.- С. 18-21.

9. Гріненко О. Новий погляд на захист прав громадян України щодо вчинення нотаріальних дій за кордоном // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №8. - С. 48-50.

10. Король Б. Визначення зобов'язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві // Право України. - 2004. - №4. - С. 64-67.

11. Кудашкин В.В. Недействительность гражданско-правовых отношений с иностранным элементом в международном частном праве // Юридический мир.- 2003.- № 12.- С.4-15.

12. Куликов А Л Определения размера убытков в английском праве: основные принципы и современные тенденции регулирования // Журнал Российского права.- 2004.- № 12. - С. 112-119.

13. Летин А.Б. Трансграничная несостоятельность как объект науки международного частного права // Государство и право.- 2003.- №8.- С. 75-81.

14. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и национальный режимы // Международное пу­бличное и частное право.- 2002.- №5.- С. 5-10.

15. Лунц Л.А. Курс международного частного права.- М.: Спак., 2002.

16. Мережко А.А. Lex mercatoria. Теория и принципы транснационального торгового права.- Киев, 1999.

17. Мілаш В. Деякі кваліфікаційні ознаки обставин, що вводять в дію захисні застереження // Підприємство, господарство і право.- 2003.- №5. - С. 50-57.

18. Радченко Л. Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні // Підприємство, господарство і право.- 2003. - № 10. - С 79-83.

19. Степанюк А. Феномен найбільш тісного зв'язку в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук. - 2005. - №1. - С. 107-116.

20. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні і прикладні аспекти. - К.: МАУП.- 2004.

21. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008.

Нормативна:

22. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

23.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

24. Закон України "Про міжнародне приватне право" – Відомості Верхов­ної Ради України. – 2005. - № 32.

25. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.2011 р. №3773-VI.

 

Методичні поради з викладання теми:

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також вивчити норми чинного законодавства для подальшого їх застосування під час підготовки самостійних завдань та на практичних заняттях.

 

Запитання до семінару:

1. Яке значення для визначення цивільно-правового становища
іноземців мають принципи і норми загального міжнародного
права про права і свободи людини?

2. Якими законодавчими актами визначається цивільна правоздат­ність іноземця в Україні?

3. Що розуміється під принципом національного режиму і які вилучення з застосування цього принципу щодо іноземних грома­дян встановлені в українському законодавстві?

4. Як вирішуються колізійні питання дієздатності фізичних осіб?

Самостійна робота до теми 3 – 5 годин

Питання для самостійного опрацювання

1. Правове становище іноземних громадян на території України.

2. Проблема встановлення недієздатності іноземних фізичних
осіб.

3. Встановлення національності юридичних осіб за законодавством
різних країн світу.

4. Цивільна правоздатність іноземних підприємств і організацій за
чинним законодавством України.

5. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями.

6. ТНК як суб'єкти міжнародних господарських відносин.

7. Види імунітетів держави в міжнародному приватному праві.

Теми рефератів та доповідей:

1. Іноземні громадяни в міжнародному приватному праві.

2. Правове становище іноземців на території України.

3. Правове становище іноземців на території Німеччини.

4. Правове становище іноземців на території Франції.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 249. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия