Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №5. Правочини з іноземним елементом. Зовнішньоекономічні

Угоди

З дисципліни:«Міжнародне приватне право»

Категорія слухачів: студенти ІІІ курсу, що навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчальна мета:

1) закріпити знання понятійно-категорійного апарату щодо сфери правочинів з іноземним елементом; щодо правової природи зовнішньоекономічних угод;

2) закріпити базові положення про сферу правочинів, ускладнених іноземним елементом; про особливості укладання зовнішньоекономічних угод;

3) домогтися обізнаності студентів в правильності процесу застосування колізійної норми та встановленні змісту норм застосовного іноземного права.

Виховна мета:сформувати розуміння студентів щодо необхідності дотримання загальних вимог, встановлених Законом України «Про міжнародне приватне право», іншими актами міжнародного та національного законодавства у сфері укладання правочинів, ускладнених іноземним елементом; сприяти формуванню наукового світогляду щодо природи кваліфікації іноземного права.

Розвивальна мета: розвивати самостійність студентів в сфері кваліфікації іноземного права; обговорювати основні проблеми, що виникають при укладанні зовнішньоекономічних угод.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: ПК, дошка, крейда.

Наочні засоби: Закон України «Про міжнародне приватне право», підручники, мультимедійні слайди, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне приватне право».

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Господарське право.

Забезпечувані дисципліни:Актуальні питання міжнародного приватного права, Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Міжнародний комерційний арбітраж.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина – 70 хв.

1. Правочин з іноземним елементом: поняття, види, загальна характеристика.

2. Право, що застосовується до змісту правочину (зобов’язальний статут).

3. Колізійні питання стосовно форми правочину.

4. Загальна характеристика Віденської конвенції ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» 1980 року.

Заключна частина – 5 хв.

 

Ключові терміни:правочин, іноземний елемент, форма правочину, зміст правочину, сторони правочину, принцип автономії волі сторін, принцип найбільш тісного зв’язку, оферта, акцепт, зовнішньоекономічна угода.

 

Література:

Наукова:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. - М., 2001-2002.

2. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. - М.: статут, 2003.

3. Белов А.Б. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых сделках. - М., 1992.

4. Беляева А. Свобода вибору: форми та оформлення зовнішньоекономічного контракту // Підприємництво, господарство і право. - 2003.- №7.- С. 33-36.

5. Бойко Д. Деякі колізійні питання зовнішньоекономічних угод про реєстрацію доменних імен // Підприємництво, господарство і право. - 2004.- №4.- С. 66-70.

6. Галушина А.Н. Агентский договор: сравнительно-правовой анализ регулирования в российском и англо-американском гражданском праве // Международное публичное и частное право. - 2005.- № 1.- С. 18-21.

7. Король Б. Визначення зобов'язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві // Право України. - 2004. - №4. - С. 64-67.

8. Кудашкин В.В. Недействительность гражданско-правовых отношений с иностранным элементом в международном частном праве // Юридический мир.- 2003.- № 12.- С.4-15.

9. Куликов А Л Определения размера убытков в английском праве: основные принципы и современные тенденции регулирования // Журнал Российского права.- 2004.- № 12. - С. 112-119.

10. Летин А.Б. Трансграничная несостоятельность как объект науки международного частного права // Государство и право.- 2003.- №8.- С. 75-81.

11. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и национальный режимы // Международное пу­бличное и частное право.- 2002.- №5.- С. 5-10.

12. Лунц Л.А. Курс международного частного права.- М.: Спак., 2002.

13. Мережко А.А. Lex mercatoria. Теория и принципы транснационального торгового права.- Киев, 1999.

14. Мілаш В. Деякі кваліфікаційні ознаки обставин, що вводять в дію захисні застереження // Підприємство, господарство і право.- 2003.- №5. - С. 50-57.

15. Радченко Л. Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні // Підприємство, господарство і право.- 2003. - № 10. - С 79-83.

16. Степанюк А. Феномен найбільш тісного зв'язку в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук. - 2005. - №1. - С. 107-116.

17. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008.

18. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні і прикладні аспекти. - К.: МАУП.- 2004.

Нормативна:

19. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

20. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

21. Закон України "Про міжнародне приватне право" – Відомості Верхов­ної Ради України. – 2005. - № 32.

 

Методичні поради з викладання теми:

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також вивчити норми чинного законодавства для подальшого їх застосування під час підготовки самостійних завдань та на практичних заняттях.

Запитання до семінару:

1. Якими законами та підзаконними нормативними актами Украї­ни регулюється укладання зовнішньоекономічних договорів?

2. Яка форма зовнішньоекономічних договорів передбачена зако­нодавством різних країн?

3. Який зміст принципу автономії волі сторін?

4. Які існують правила українського законодавства щодо застосу­вання права з питань змісту зовнішньоторговельних операцій?

5. Правом якої країни регулюються правовідносини за договором
відповідно до українського законодавства?

6. Які основні положення містить Конвенція ООН про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.?

7. Які строки позовної давності передбачає Конвенція 1974 р.?

 

Самостійна робота до теми 5 – 6 годин

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Міжнародні річкові перевезення.

2. Міжнародні змішані перевезення.

3. Міжнародні перевезення небезпечних вантажів.

4. Умови настання деліктного зобов'язання в національних право­вих.

системах.

5. Регулювання деліктних зобов'язань з «іноземним елементом» на території України.

6. Регулювання деліктних зобов'язань з «іноземним елементом» за
законодавством різних країн світу.

7. Положення Афінської конвенції про перевезення морем пасажи­рів та їх багажу 1974 р. (про деліктні зобов'язання).

Завдання № 1.

Складіть перелік міжнародних договорів, у яких закріплений матеріально-правовий метод регулювання правочинів з іноземним елементом.

Теми рефератів та доповідей:

1. Договір купівлі-продажу в міжнародному приватному праві.

2. Договір лізингу в міжнародному приватному праві.

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Ук­раїні.

4. Інститут торговельного представництва та посередництва у краї­нах Західної Європи.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 248. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия