Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

О.М. Обушенко. напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

__________________ 2012

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОФЕСІЙНо-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 

 

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

для курсантів 4 курсу

 

Дніпропетровськ – 2012


Робоча програма навчальної дисципліни «Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів» для курсантів 4 курсу факультету слідчих підрозділів, напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 57 с.

 

РОЗРОБНИКИ:

Скрябін О.М., доцент кафедри філософії та політології, кандидат юридичних наук, лоцент.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри філософії та політології

10.08.2012, протокол №1

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

 

 

Завідуючий кафедрою філософії та політології

 

_________________В.В. Кузьменко

 

«_____»___________________ 2012 року

 

 

©Шинкаренко І.О., 2012 рік

©ДДУВС, 2012 рік


1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань 0304 «Право» Вибіркова
Модулів –2 Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» Рік підготовки – 4
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин – 90 Семестр – 1
Лекції – 18 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної / індивідуальної роботи курсанта – 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» Семінарські заняття – 18 год.
Самостійна робота – 27 год.
Індивідуальна робота – 27 год.
Форма підсумкового контролю: залік

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/2

 


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни: набуття та поглиблення знань щодо психологічних основ, сутності та особливостей оперативно-службової діяльності працівників слідчих підрозділів, формування вмінь та навичок професійного спілкування, діагностики та аналізу особистості об’єктів оперативної уваги, використання прийомів професійного спілкування, а також засобів та методів забезпечення психологічної готовності до дій у несприятливих умовах працівників слідчих підрозділів складання.

 

Складовими мети є:

· освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного у процесі своєї службової діяльності вміло використовувати набуті психологічні знання та навички, закласти та сформувати у курсантів знання з основ професійної психології в органах внутрішніх справ України;

· розвиваюча – формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння визначати актуальні напрямки психології слідчої діяльності, аналізувати відповідні законодавчі та підзаконні акти, що відносяться до предмету безпосередньо; виробляти навички самостійного аналізу певних понять, умінь застосовувати отримані знання в майбутній службовій діяльності;

· виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненню української держави; формувати в майбутніх юристів правову свідомість та правову культуру, професійні та особисті якості.

Завданнявивчення дисципліни"Професійна психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів". спрямовується на спрямовується на формування у майбутніх працівників слідчих підрозділів знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад оперативних працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта, при якому він повинен:

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

1) на понятійному рівні:

· вимоги до професійно-психологічної підготовленості працівників слідчих підрозділів;

· структуру професійно-психологічної підготовленості та її основні компоненти;

· загальну характеристику професійно-значущих якостей особистості працівника слідчих підрозділів як суб'єкта правоохоронної діяльності;

2) на фундаментальному рівні:

· форму, структуру та зміст професійно-психологічної моделі працівника підрозділу слідчих підрозділів;

· зміст та методи морально-вольової підготовки працівника підрозділу слідчих підрозділів;

· шляхи та методи зміцнення професійно-психологічної стійкості в екстремальних умовах діяльності;

· теорію, види та техніки психофізичної саморегуляції;

· закономірності професійного спілкування, в тому числі при вирішенні управлінських завдань;

· мати уяву про складності й бар'єри комунікації, засоби подолання негативних наслідків конфліктів;

3) на практично-творчому рівні:

· методи психодіагностики співрозмовника в процесі спілкування;

· особливості організації міжособистого спілкування;

· види переговорних процесів, в тому числі в особливих умовах - в ситуаціях порушення громадського порядку при масових заходах, в ситуаціях захоплення заручників, із озброєними злочинцями;

· психологічну характеристику особистості об'єктів правоохоронної діяльності;

вміти:

1) на репродуктивному рівні:

· користуватися професійними і психологічними якостями: спостережливістю, сприйняттям, уявою;

· володіти навичками мнемічної діяльності;

· користуватися прийомами професійного мислення;

· володіти методами візуальної психодіагностики;

· встановлювати контакти та розпізнавати інформацію шляхами її вербальної та невербальної передачі;

2) на алгоритмічному рівні:

· розробляти комунікативні стратегії й тактики спілкування;

· керувати спілкуванням;

· аналізувати предмет і об'єкт спілкування;

· аналізувати конфлікти, кризові ситуації, конфронтації та розв'язувати їх вербальними засобами;

· приборкувати мовленнєву агресію;

3) на евристичному рівні:

· взаємодіяти при спілкуванні з малими і великими групами людей, втручатися в наявну конфліктну ситуацію (знижувати емоційну напруженість, встановлювати ініціатора, посередницькі дії, професійно діяти з політизованими скупченнями громадян);

· за допомогою вербальних засобів здійснювати вплив на людину і групу людей, адаптувати співрозмовника (співрозмовників) до відповідних умов, коригувати протиправну поведінку;

· долати кризові психологічні стани під час службової діяльності;

4) на творчому рівні:

· зміцнювати особисту морально-психологічну зрілість щодо протидії професійної деформації;

· користуватися методами та технікою саморегуляції, самомобілізації і самоконтролю щодо забезпечення ефективності службової діяльності.

 

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1. Професійна психологічна підготовка, її цілі, завдання та практичне значення в оперативно-службовій діяльності працівників слідчих підрозділів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Вивчення теми "Професійна психологічна підготовка, її цілі, завдання та практичне значення в оперативно-службовій діяльності працівників слідчих підрозділів" надає можливість курсантам засвоїти теоретичні знання та сформулювати практичні навички використання основних теоретично-пракладних категорій теми:

Психологічна характеристика професійної діяльності. Зв’язок професійної діяльності з психологічними аспектами та її вимоги до професійної психологічної підготовленості працівників. Професійна психологічна підготовленість як складова частина професійної майстерності.

Цілі та завдання дисципліни «Професійна психологічна підготовка працівників ОВС». Структура професійної психологічної підготовленості. Психологічна навченість і психологічна підготовленість. Основні компоненти професійно-психологічної готовності: професійно значущі якості, вміння та навички професійного спілкування, саморегуляції професійної поведінки. Основні етапи та зміст формування психологічної готовності і стійкості співробітників ОВС. Основні завдання психологічної підготовки працівників ОВС.

Основні категорії професіональної психології, які використовуються при оволодінні стану психологічної підготовленості працівника ОВС. Історичний аспект використання психологічних знань у правоохоронній діяльності. Психологія взаємозв’язку оперативно-розшукової, слідчої діяльності та судового процесу. Психологічне забезпечення як умова підвищення ефективності вирішення прикладних завдань оперативно-розшукової діяльності. Психологічна підготовка як напрям формування професійної майстерності оперативного працівника МВС.

Ключові слова: професійна діяльність, психологічна підготовленість, психологічна навченість, психологічні методи, психологічне моделювання, пізнавальні явища, оперативно-розшуковий напрямок, професійна психологічна зрілість.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми:

Знати:

· загальну характеристику професійно психологічної підготовки;

· вимоги до професійно-психологічної підготовленості працівників ОВС;

· структуру професійно-психологічної підготовленості та її основні компоненти;

· загальну характеристику професійно-значущих якостей особистості працівника ОВС;

· основні етапи та зміст формування психологічної готовності і стійкості співробітників ОВС;

· основні завдання психологічної підготовки працівників ОВС.

Вміти:

· організовувати професійно-психологічну підготовку;

· формувати необхідні необхідні професійно – психологічні властивості;

· здійснювати формування професійної готовнсті до виконання завдань оперативно-службової діяльності.

Нормативні акти МВС України до вивчення теми:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34].

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:

· план власної професійно-психологічної підготовки;

· професіограма.

 

 

ТЕМА 2. Формування та розвиток професійно-психологічних властивостей та якостей особистості працівників слідчих підрозділів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Вивчення теми "Формування та розвиток професійно-психологічних властивостей та якостей особистості працівників слідчих підрозділів" надає можливість курсантам засвоїти теоретичні знання та сформулювати практичні навички використання основних теоретично-пракладних категорій теми:

Структура особистості та професійні якості працівника підрозділів слідчих підрозділів. Професійно значущі якості працівників слідчих підрозділів Професійні вміння аналізу та оцінки обставин, ситуацій, прийоми професійного мислення.

Пізнавальні задачі та їх вирішення в діяльності працівників ОВС. Проблемна ситуація, версія, гіпотеза. Особливості професійного мислення та чинники, що його визначають: особливості об’єктів службової діяльності, умови діяльності. Основні прийоми професійного мислення: з’ясування задачі, організація пошуку, рефлексія, активізація самоконтролю.

Професійне сприйняття, спостереження та запамятвання відомостей, важливих із службової точки зору. Емоційно-вольова сфера особистості працівника ОВС, вольові дії та їх місце в діяльності працівника ОВС.

Ключові слова:особистісні якості, професійно-психологічні якості та властивості особистості працівника підрозділів слідчих підрозділів, структура особистості, професіограма, професійне мислення, психологічні особливості діяльності працівника підрозділів слідчих підрозділів, професійна деформація.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми:

Знати:

· загальну характеристику професійно-значущих якостей особистості працівника ОВС як суб’єкта оперативно-розшукової діяльності;

· форму, структуру та зміст професійно-психологічної моделі працівника слідчих підрозділів;

· особливості професійного мислення та чинники, що його визначають;

· основні прийоми професійного мислення;

Вміти:

· користуватися професійними і психологічними спостережливості, сприйняттям, уявками;

· володіти навичками мнемічної діяльності;

· володити методами візуальної психодіагностики;

· користуватися прийомами професійного мислення;

Нормативні акти МВС України до вивчення теми:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34].

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:

· план власної професійно-психологічної підготовки;

· професіограма;

· психологічна характеристика особистості.

 

 

ТЕМА 3. Психологічна характеристика особистості об’єктів оперативної уваги підрозділів слідчих підрозділів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Вивчення теми "Психологічна характеристика особистості об’єктів оперативної уваги підрозділів слідчих підрозділів" надає можливість курсантам засвоїти теоретичні знання та сформулювати практичні навички використання основних теоретично-пракладних категорій теми:

Психологія правопорушення і особистості злочинця. Структура злочинної дії особи. Поступок і проступок. Поняття конкретного правопорушення й аналіз злочинного поводження.

Психологічна структура злочинної дії. Психологічна характеристика і аналіз злочинної діяльності.

Структурно-психологічний аналіз особистості злочинця. Психологія осіб, що вчинили тяжкі злочини. Аналіз соціальних умов виникнення злочинності. Актуальні задачі психологічного вивчення особи обвинувачуваного. Групи ознак психологічної дослідження злочинної особистості. Основні поняття особистості злочинця та осіб, скоївши злочин. Психологічний аналіз особистості злочинця. Кримінологічна і психологічна класифікація осіб, скоївши злочин. Психологічні аномалії , їх види і криміногенність. Поняття і види психологічних відхилень. Розповсюдження психологічних аномалій рубіжного характеру серед правопорушників. Криміногенність психопатів. Інші розлади та аномалії особистості. Актуальні задачі вивчення психологічної особливості обвинувачуваного. Програма вивчення особистості злочинця по групам психологічних ознак.

Поняття, зміст і призначення психології об’єктів оперативної уваги підрозділів слідчих підрозділів. Соціально-психологічний портрет особистості об’єкту. Психологічний портрет деяких типів злочинців.

Ключові слова: психологія злочинної дії, мотивація, злочинна поведінка, психологічний портрет злочинця, групова злочинна поведінка, психологічні відхилення, психологічні аномалії правопорушників,акцентуації характеру.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми:

Знати:

· форму, структуру та зміст психологічного портрету злочинця;

· психологічну характеристику особистості об’єктів оперативно-службової діяльності працівників слідчих підрозділів;

· методи психологічного впливу на особистість об’єктів оперативно-службової діяльності працівників слідчих підрозділів;

Вміти:

· володіти навичками мнемічної діяльності;

· володіти методами візуальної психодіагностики;

· користуватися прийомами професійного мислення;

· володіти методами візуальної психодіагностики;

· встановлювати контакти та розпізнавати інформацію шляхами вербальної та невербальної її передачі;

· володіти навичками виявлення психологічних відхилень, психологічних аномалій правопорушників.

Нормативні акти МВС України до вивчення теми:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1. 30-1.34].

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:

- рапорти, довідки по проведення оперативно-розшукових заходів у частині щодо вивчення психологічної характеристики особистості об’єктів оперативної уваги;

Тема 4. Психологічні особливості групової та організованої злочинності.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Метою вивчення цієї теми є набуття знань щодо визначення сутності психології злочину і особистості злочинця, психологічної структури злочинної дії особи, й аналіз злочинної поведінки.

Ключові слова та основні поняття:психологічний портрет злочинця, мотивація, злочинна поведінка, риси особистості, групова злочинна поведінка, злочинна група.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

B результаті вивчення теми курсант повинен засвоїти актуальні задачі психологічного вивчення особи злочинця, групи ознак психологічної дослідження особистості злочинця, знати неформальні норми поведінки, особливості особистості й поведінки злочинців, психологію групової злочинної поведінки, соціальний статус, соціальні ролі та групові рольові сподівання, групові норми та ціннісні орієнтації, систему групових санкцій, види злочинних груп, знати психологічну характеристику і аналіз злочинної діяльності, структурно-психологічний аналіз особистості злочинця, психологію осіб, які вчиняли злочини, аналіз соціальних умов виникнення злочинності. актуальні задачі психологічного вивчення особи злочинця, кримінологічну і психологічну класифікацію осіб, що вчиняють злочин, психологічні аномалії, їх види і криміногенність, поняття і види психологічних відхилень, розповсюдження психологічних аномалій рубіжного характеру серед злочинців, криміногенність психопатів, інші розлади та аномалії особистості.

Використання цих знань передбачає уміння курсанта дати аналіз соціальних умов виникнення злочинності, вивчення особистості злочинців по групам психологічних ознак, визначати основні напрями побудови психологічного портрету злочинця, знати основні закономірності групової злочинної діяльності, психологічні особливості різновидів злочинних груп, соціально-психологічну класифікацію злочинних груп за рівнем консолідації, види злочинних груп, основні ознаки злочинних груп, особливості мотивації групової злочинної діяльності, неформальні норми поведінки професійних злочинців, морально-психологічну характеристику групової злочинності, психологічну сутність, джерела і корені, групової злочинності, основні напрямки психологічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з груповою злочинністю, здійснювати психологічний аналіз видів злочинних груп.


Змістовий модуль 2

Тема 5. Професійно-психологічна діагностика особистості.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Вивчення цієї теми має важливе значення для формування у курсантів знань соціально-психологічної характеристики професійної діяльності працівника слідчих підрозділів, особливостей прояву професійно-значущих якостей працівника слідчих підрозділів, застосування отриманих знань при оцінці конкретної правової ситуації.

Ключові слова та основні поняття: професіограма, психограма, психологічна діагностика, професійно-значущі якості, професійні вимоги, формування майстерності, професійно-психологічна модель, професійна деформація.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

B результаті вивчення цієї теми курсант повинен знати сутність основних категорій в межах теми, форм їх вияву, механізмів їх дії в правоохоронній практиці, психологічну структуру, поняття про професіограму, професійно-значущі якості працівника слідчих підрозділів, характеристику професійних вимог до особистості працівника слідчих підрозділів, професійно-психологічну модель працівника слідчих підрозділів.

Вивчення цієї теми передбачає вміння курсанта на основі теоретико-методологічних засад формування професійно значущих якостей особистості, вміння та навички професійного спілкування, саморегуляції професійної поведінки, вивчення особи слідчого як об’єкту психологічного аналізу і суб'єкту професійної психології. Свідомо і об’єктивно надавати характеристику професійної деформації особистості співробітника слідчих підрозділів та шляхи її попередження.

Тема 6. Психологічні методи та прийоми професійного спілкування працівників слідчих підрозділів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Вивчення теми "Психологічні методи та прийоми професійного спілкування працівників слідчих підрозділів" надає можливість курсантам засвоїти теоретичні знання та сформулювати практичні навички використання основних теоретично-пракладних категорій теми:

Організація процесу спілкування як психологічного засобу вирішення професійних завдань. Мовні і немовні канали спілкування. Культура мови: активність, гнучкість (варіативність), логіка, дотримання літературних норм. Інтонація і акценти. Елементи візуальної психологічної діагностики. Особистий простір. Особливості службового спілкування в діяльності працівника ОВС. Вербальні та невербальні індикатори в спілкуванні. Психологічні умови ефективності розпізнання омани. Засоби професійного спілкування. Рівні спілкування: функціонально-діловий, впливовий, емоційний. Психологічні контакти в службовому спілкуванні. Психологічні прийоми спілкування. Психологічний вплив на особистість та управління нею.

Професійне спілкування в психологічно складних ситуаціях. Загальна характеристика та види психологічного складних ситуацій професійної діяльності: стресові, конфліктні, екстремальні, критичні. Напрямки та засоби вирішення конфліктів.

Індивідуальний стиль реагування на психологічно складні ситуації. Мобілізація та дезорганізація. Чинники, що впливають на індивідуальний стиль: психодинаміка, наявний психологічний стан, професійний досвід, спрямованість.

Психологічні контакти в службовому спілкуванні. Психологічні бар’єри і шляхи їх подолання. Психологічні прийоми спілкування і впливу на особистість.

Ключові слова: техніка професійного спілкування: психологічні контакти, перцепція, вербальні та невербальні канали спілкування; рівні спілкування: функціонально-діловий, впливовий, емоційний;барєри спілкування, психологічний вплив,конфліктне спілкування, методи розв’язання конфліктів.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми:

Знати:

· закономірності професійного спілкування, в тому числі при вирішенні управлінських завдань;

· психологічну характеристику особистості об’єктів оперативно-службової діяльності працівників слідчих підрозділів;

· мовні і немовні канали спілкування;

· психологічні прийоми спілкування;

· методи психологічного впливу на особистість об’єктів оперативно-службової діяльності працівників слідчих підрозділів;

· поняття, зміст психологічну характеристику конфліктів під час спілкування.

Вміти:

· користуватися прийомами професійного мислення;

· володіти методами візуальної психодіагностики;

· встановлювати контакти та розпізнавати інформацію шляхами вербальної та невербальної її передачі;

· розробляти комунікативні стратегії та тактики спілкування;

· керувати спілкуванням, аналізувати предмет і об’єкт спілкування;

· взаємодіяти при спілкуванні з малими і великими групами людей, втручатися в наявну конфліктну ситуацію (знижувати емоційну напруженість, встановлювати ініціатора, посередницькі дії, професійно діяти з політизованими скупченнями громадян);

· за допомогою вербальних засобів здійснювати вплив на людину і групу людей, адаптувати співрозмовника до відповідних умов, коригувати протиправну поведінку.

 

Нормативні акти МВС України до вивчення теми:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1. 30-1.34].

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:

- рапорти, довідки про проведення оперативно-розшукових заходів з використанням прийомів спілкування.

Тема 7. Конфлікти та методи їх усунення у процесі професійної діяльності працівників слідчих підрозділів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Метою вивчення цієї теми є набуття знань сутності спілкування в діяльності працівників слідчих підрозділів, вмінь і навичок встановлення і розвитку контактів, самостійної об’єктивної оцінки правових явищ і процесів, усвідомлення сутності і значення ролі тактики спілкування працівників слідчих підрозділів.

Ключові слова та основні поняття: психологічні контакти, розвиток контактів, мовні (вербальні) та немовні (невербальні) канали спілкування, рівні спілкування: функціонально-діловий, впливовий, емоційний, кінесика – мова жестів, особливості службового спілкування, бар’єри спілкування.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

B результаті вивчення теми курсант повинен засвоїти сутність і функції службового спілкування працівників слідчих підрозділів, поняття, основні психологічні чинники спілкування працівників слідчих підрозділів, характеристику професійного спілкування при проведенні слідчих заходів, цілі та задачі професійного спілкування, засоби професійного спілкування, рівні та етапи професійного спілкування.

Використання цих знань передбачає уміння курсанта встановлювати й розвиток психологічного контакту використовувати мовні і немовні канали спілкування, знати психологічні закономірності та техніку розуміння особистості співрозмовника та ситуації спілкування, елементи візуальної психологічної діагностики, визначати основні напрями службового спілкування, психологічні умови ефективності розпізнання омани, свою роль як майбутнього фахівця юриста в забезпеченні правопорядку, поняття конфлікту та його сутність у професійній діяльності слідчих підрозділів ОВС, професійне спілкування в психологічно складних ситуаціях, загальну характеристику та види психологічно складних ситуацій, стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях: моделі поведінки у конфліктній взаємодії.

Тема 8. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів до дій у несприятливих та екстремальних умовах.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Вивчення теми "Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів" до дій у несприятливих та екстремальних умовах" надає можливість курсантам засвоїти теоретичні знання та сформулювати практичні навички використання основних теоретично-пракладних категорій теми:

Характеристика несприятливих, позаштатних, екстремальних ситуацій оперативно-службової діяльності і шляхи їхнього подолання. Психофізичні методи, засоби і прийоми забезпечення готовності співробітників до службової діяльності, підвищення стійкості нервової системи співробітників в екстремальних ситуаціях. Оцінка психофізичної готовності. Забезпечення стійкості психомоторних здібностей на фоні прояву зовнішньої реальної небезпеки. Психологічна техніка досягнення оптимального бойового стану співробітника. Психологічні засоби підготовки співробітників до протидії небезпечним намірам і діям правопорушників.

Психологічна підготовка співробітників до застосування спеціальних заходів і засобів під час виходу оперативних працівників із кризових оперативно-тактичних ситуацій тощо.

Сучасна практика психологічної саморегуляції співпрацівників ОВС у забезпеченні ефективності оперативно-службової діяльності. Фізіологічні та психологічні основи саморегуляції. Поняття психологічного захисту в умовах гіперконтактності професійної діяльності співробітника ОВС.

Психологічна саморегуляція в умовах напруженої і екстремальної діяльності робітників міліції. Профілактичний аспект психічної саморегуляції. Психогігієна у забезпеченні високої працездатності працівників ОВС. Відновний режим праці та відпочинку .

Ключові слова:характеристика та види екстремальних умов, психологічна стійкість, морально-психологічна зрілість, деструктивний стан, психотренінг, оптимальний бойовий стан, психотренінг, .

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми

Знати:

· загальну характеристику професійно психологічної підготовки;

· вимоги до професійно-психологічної підготовленості працівників ОВС;

· загальну характеристику професійно-значущих якостей особистості працівника ОВС як суб’єкта оперативно-розшукової діяльності;

· зміст та методи морально-вольової підготовки працівника ОВС;

· шляхи та методи зміцнення професійно-психологічної стійкості в екстремальних умовах оперативно-розшукової діяльності;

· теорію, види та техніки психофізичної саморегуляції.

 

Вміти:

· долати кризові психологічні стани під час оперативно-розшукової діяльності;

· зміцнювати особисту морально-психологічну зрілість щодо протидії професійної деформації;

· користуватися методами та технікою саморегуляції, самомобілізації і самоконтролю щодо забезпечення ефективності оперативно-службової діяльності працівників слідчих підрозділів.

Нормативні акти МВС України до вивчення теми:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1. 30-1.34].

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:

- рапорти, довідки про проведення оперативно-розшукових заходів в умовах несприятливих, позаштатних, екстремальних ситуацій .

5. Теми семінарських занять

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. Професійна психологічна підготовка, її цілі, завдання та практичне значення в оперативно-службовій діяльності працівників слідчих підрозділів.

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

· Психологічна характеристика професійної діяльності.

· Структура професійної психологічної підготовленості. Психологічна навченість і психологічна підготовленість.

· Основні етапи та зміст формування психологічної готовності і стійкості співробітників ОВС.

· Основні компоненти професійно-психологічної готовності: професійно значущі якості, вміння та навички професійного спілкування, саморегуляції професійної поведінки.

· Основні категорії професіональної психології які використовуються при оволодінні стану психологічної підготовленості працівника ОВС.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: психологічна характеристика професійної діяльності, психологічні аспекти професійної діяльності, вимоги до професійної діяльності, психологічний метод, психологічний прийом, психологічне моделювання, психологічна навченість, психологічна підготовленість, саморегуляція, професійна психологічна зрілість.

Рекомендована література до Теми 1:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.65, 2.73, 2.112, 2.119];

· додаткова:[2.48, 2.63, 2.102, 2.111].

ТЕМА 2. Формування та розвиток професійно-психологічних властивостей та якостей особистості працівників слідчих підрозділів.

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

· Особливості сприймання в умовах виконання службових завдань.

· Професійна і психологічна спостережливість, її складові.

· Увага у типових ситуаціях службової діяльності. Мимовільна та довільна увага. Основні характеристики уваги.

· Види та процеси пам’яті. Ефективність і продуктивність пам’яті.

· Чуттєвий і абстрактно-логічний рівень пізнання. Пізнавальні задачі та їх вирішення.

· Мислення і основні його форми. Основні прийоми професійного мислення.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: особистісні якості, професійно-психологічні якості та властивості особистості працівника підрозділів слідчих підрозділів, структура особистості, професіограма, професійне мислення, психологічні особливості діяльності працівника підрозділів слідчих підрозділів, професійна деформація.

 

Рекомендована література до Теми 2:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.65, 2.73, 2.112, 2.119];

· додаткова:[2.48, 2.63, 2.102, 2.111].

ТЕМА 3. Психологічна характеристика особистості об’єктів оперативної уваги підрозділів слідчих підрозділів.

Семінарське заняття № 3 – 2 год.

План

· Психологічний аналіз особистості злочинця.

· Групи ознак психологічного дослідження злочинної особистості.

· Складання психологічного портрету злочинця.

· Психологія групової злочинності.

· Психічні аномалії, їх види і криміногенність.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: психологія злочинної дії, мотивація, злочинна поведінка, психологічний портрет злочинця, групова злочинна поведінка, психологічні відхилення, психологічні аномалії правопорушників,акцентуації характеру.

Рекомендована література до Теми 3:

· основна:[1.10, 2.4, 2.10, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.88, 2.112].

· додаткова:[2.15, 2.24, 2.55, 2.63, 2.76, 2.78, 2.86].

 

 

Тема 4. Психологічні особливості групової та організованої злочинності.

Семінарське заняття № 4 – 2 год.

План

· Поняття особистості злочинця.

· Складання психологічного портрету злочинця.

· Вивчення особистості злочинця по групам психологічних ознак.

· Поняття організованої злочинності, її юридичні та психологічні ознаки.

· Сфери діяльності організованої злочинності.

· Психологічна характеристика лідерів та учасників організованих злочинних формувань.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: психологічний портрет злочинця, мотивація, злочинна поведінка, жаргон, прізвиська, татуювання, риси особистості, групова злочинна поведінка, злочинна група, організована злочинна група, злочинна організація.

 

Рекомендована література до Теми 4:

· основна:[1.10, 2.4, 2.10, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.88, 2.112].

· додаткова:[2.15, 2.24, 2.55, 2.63, 2.76, 2.78, 2.86].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5. Професійно-психологічна діагностика особистості.

Семінарське заняття № 5 – 2 год.

План

1. Психологічні особливості особистості слідчого. Професіограма.

2. Професійна деформація працівників слідчих підрозділів ОВС.

3. Основні психологічні умови формування майстерності співробітників ОВС. Поняття про психодіагностування.

4. Психодіагностичні тести. Практичне використання діагностики психічного стану праці з особовим складом ОВС.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: слідчий, особистісні якості, професіограма, психограма, приватні та комплексні професіограми, професійна деформація, психологічна діагностика, психодіагностичні методики, опитування, бесіда, інтерв‘ю, анкетування, тест, недоліки тестів.

 

Рекомендована література до Теми 5:

· основна:[1.3, 1.28, 1.30, 2.4, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 52.65, 2.73, 2.112].

· додаткова:[2.48, 2.63, 2.87, 2.119].

Тема 6. Психологічні методи та прийоми професійного спілкування працівників слідчих підрозділів

Семінарське заняття № 6 – 2 год.

План

· Поняття, основні психологічні чинники спілкування працівників слідчих підрозділів.

· Психологічні закономірності та техніка розуміння особистості співрозмовника та ситуації спілкування.

· Поняття конфлікту та його сутність у професійній діяльності працівників слідчих підрозділів. Шляхи врегулювання конфліктів.

· Конфлікти в злочинному середовищі та їх використання у професійній діяльності.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: техніка професійного спілкування: психологічні контакти, перцепція, вербальні та невербальні канали спілкування; рівні спілкування: функціонально-діловий, впливовий, емоційний; бар’єри спілкування, психологічний вплив,конфліктне спілкування, методи розв’язання конфліктів.

 

Рекомендована література до Теми 6:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.17, 2.23, 2.30, 2.39, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.112].

· додаткова:[2.8, 2.15, 2.63, 2.76, 2.19, 2.136].

 

 

Тема 7. Конфлікти та методи їх усунення у процесі професійної діяльності працівників слідчих підрозділів.

Семінарське заняття № 7 – 4 год.

План

· Поняття, основні психологічні чинники спілкування слідчих працівників.

· Психологічні закономірності та техніка розуміння особистості співрозмовника та ситуації спілкування.

· Поняття конфлікту та його сутність у професійній діяльності слідчих підрозділів ОВС.

· Види конфліктів в діяльності підрозділів слідчих підрозділів

· Шляхи врегулювання конфліктів.

· Конфлікти в злочинному середовищі та їх використання у професійній діяльності.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: психологічні контакти, розвиток контактів, мовні (вербальні) та немовні (невербальні) канали спілкування, рівні спілкування: функціонально-діловий, впливовий, емоційний, кінесика – мова жестів, особливості службового спілкування, бар’єри спілкування, конфлікт, компроміс, врегулювання, необхідні та достатні умови конфлікту, конфліктоген, конфліктант, шляхи врегулювання, компроміс, стимулювання конфлікту.

 

Рекомендована література до Теми 7:

· основна:[1.31, 2.4, 2.16, 2.17, 2.23, 2.30, 2.39, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.112].

· додаткова:[2.8, 2.15, 2.63, 2.76, 2.119, 2.136].

 

 

Тема 8. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів до дій у несприятливих та екстремальних умовах.

Семінарське заняття № 8 – 2 год.

План

· Психологічне забезпечення діяльності співробітників ОВС у позаштатних ситуаціях.

· Класифікація типів і особливості психологічних реакцій співробітників ОВС в екстремальних умовах діяльності.

· Емоційно-вольова стійкість особистості. Особиста професійна безпека працівника ОВС.

· Виявлення й попередження суїцидальної поведінки серед співробітників ОВС.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: характеристика та види екстремальних умов, психологічна стійкість, морально-психологічна зрілість, деструктивний стан, психотренінг, оптимальний бойовий стан, психотренінг,суїцид.

 

Рекомендована література до Теми 8:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.27, 1.30-1.34, 2.4, 2.13, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.68, 2.73, 2.112, 2.116, 2.21].

· додаткова:[2.2, 2.41, 2.63, 2.50, 2.87, 2.88, 2.107].


6. Завдання для самостійної роботи

 

ТЕМА 1. Професійна психологічна підготовка, її цілі, завдання та практичне значення в оперативно-службовій діяльності працівників слідчих підрозділів.

Скласти конспекти наступних питань:

· Історія становлення і розвитку системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів слідчих підрозділів.

· Пізнавальні задачі та їх вирішення в діяльності працівників ОВС.

· Основні етапи та зміст формування психологічної готовності співробітників ОВС.

 

Рекомендована література до Теми 1:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.65, 2.73, 2.112, 2.119];

· додаткова:[2.48, 2.63, 2.102, 2.111].

ТЕМА 2. Формування та розвиток професійно-психологічних властивостей та якостей особистості працівників слідчих підрозділів.

Скласти конспекти наступних питань:

· Ідіомоторні рухи і уява.

· Дія і взаємодія, їх зв'язок з уявою.

· «Внутрішнє бачення» проблеми.

· Натхнення як особливий стан психіки.

Рекомендована література до Теми 2:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.65, 2.73, 2.112, 2.119];

· додаткова:[2.48, 2.63, 2.102, 2.111].

ТЕМА 3. Психологічна характеристика особистості об’єктів оперативної уваги підрозділів слідчих підрозділів.

Скласти конспекти наступних питань:

· Поняття та види психологічних відхилень.

· Криміногенність психопатів.

· Програма вивчення особистості злочинця по групам психологічних ознак.

· Психологія групових злочинів.

· Соціально-психологічна класифікація злочинних угрупувань за рівнем консолідації.

 

Рекомендована література до Теми 3:

· основна:[1.10, 2.4, 2.10, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.88, 2.112].

· додаткова:[2.15, 2.24, 2.55, 2.63, 2.76, 2.78, 2.86].

Тема 4. Психологічні особливості групової та організованої злочинності.

Скласти конспекти наступних питань:

· Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця.

· Поняття і види психологічних відхилень.

· Криміногенність психопатів. Інші розлади та аномалії особистості.

· Основні напрямки психологічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю.

Рекомендована література до Теми 3:

· основна:[1.10, 2.4, 2.10, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.88, 2.112].

· додаткова:[2.15, 2.24, 2.55, 2.63, 2.76, 2.78, 2.86].

Тема 5. Професійно-психологічна діагностика особистості.

Скласти конспекти наступних питань:

· Воля та розвиток вольових якостей у співробітників органів внутрішніх справ.

· Емоційні психічні процеси.

· Пізнавальні психічні процеси.

Рекомендована література до Теми 5:

· основна:[1.3, 1.28, 1.30, 2.4, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 52.65, 2.73, 2.112].

· додаткова:[2.48, 2.63, 2.87, 2.119].

 

 

Тема 6. Психологічні методи та прийоми професійного спілкування працівників слідчих підрозділів.

Скласти конспекти наступних питань:

· Рівні спілкування.

· Засоби професійного спілкування.

· Професійне спілкування в психологічно складних ситуаціях.

· Чинники, що впливають на індивідуальний стиль: психодінаміка, наявний психологічний стан, професійний досвід, спрямованість.

 

Рекомендована література до Теми 6:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.17, 2.23, 2.30, 2.39, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.112].

· додаткова:[2.8, 2.15, 2.63, 2.76, 2.19, 2.136].

Тема 7. Конфлікти та методи їх усунення у процесі професійної діяльності працівників слідчих підрозділів.

Скласти конспекти наступних питань:

· Характеристика конфліктогенів.

· Психологічне забезпечення переговорної діяльності співробітників ОВС у екстремальних умовах.

· Категорії злочинців, що вчинили захоплення заручника.

· Вимоги, які пред'являються до психологічних якостей особистості переговірника.

· Психологічна підготовка переговірників, використовуваних при операції по звільненню заручників злочинцями.

· Виникнення та прояви внутрішніх конфліктів особистості.

· Медіаторство як цивілізований спосіб врегулювання конфліктів.

· Врегулювання правоохоронцями конфліктів в умовах натовпу, масових безпорядків, катастроф, надзвичайних ситуацій, паніки.

Рекомендована література до теми №7:

· основна:[1.31, 2.4, 2.16, 2.17, 2.23, 2.30, 2.39, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.112].

· додаткова:[2.8, 2.15, 2.63, 2.76, 2.119, 2.136].

 

 

Тема 8. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів до дій у несприятливих та екстремальних умовах.

Скласти конспекти наступних питань:

· Психологічні методи впливу на морально-вольову сферу і поводження правопорушників.

· Засоби, методи і прийоми психологічного захисту, які забезпечують стабільність ефективної професійної діяльності.

· Психофізичні методи, засоби і прийоми забезпечення психологічної готовності до дій працівників слідчих підрозділів в умовах складної оперативної обстановки та екстремальних ситуаціях.

· Спільні групові і колективні професійні дії у психологічно-напружених ситуаціях.

 

Рекомендована література до теми №5:

· основна:[1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.27, 1.30-1.34, 2.4, 2.13, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.68, 2.73, 2.112, 2.116, 2.21].

· додаткова:[2.2, 2.41, 2.63, 2.50, 2.87, 2.88, 2.107].

 


7. Індивідуальні завдання

Тема 1. Професійна психологічна підготовка, її цілі, завдання та практичне значення в оперативно-службовій діяльності працівників слідчих підрозділів.

Підготувати реферати:

1. Зв'язок професійної діяльності з аспектами практичної психології та її вимоги до психологічної підготовленості працівників слідчих підрозділів.

2. Роль уяви в подоланні фізичних і психологічних навантажень.

Підготувати тези:

1. Монотонія та уява в професійній діяльності працівників слідчих підрозділів.

2. Вплив стану психологічної підготовки працівників слідчих підрозділів на ефективність їх оперативно-службової діяльності.

3. Основні етапи та зміст формування психологічної готовності працівників слідчих підрозділів.

Тема 2. Формування та розвиток професійно-психологічних властивостей та якостей особистості працівників слідчих підрозділів.

Підготувати реферати:

· Психологічні особливості особистості оперативного працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Формування професійно значущих якостей особистості оперативного працівника підрозділів слідчих підрозділів. . Роль мотивації та особистісного вибору у цьому процесі.

· Проблеми розробки впровадження психограм різних категорій оперативних працівників слідчих підрозділів.

Підготувати тези:

· Пізнавальні задачі та їх вирішення в діяльності оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Особливості та основні прийоми професійного мислення оперативних працівників слідчих підрозділів.

Тема 3. Психологічна характеристика особистості об’єктів оперативної уваги підрозділів слідчих підрозділів.

Підготувати реферати:

· Психологічні передумови злочинної поведінки.

· Психологічний аналіз особистості злочинця.

Скласти словник основних термінів:

· Психологічні аномалії їх види і криміногенність.

Розкрити сутність основних категорій вибраної проблеми.

· Аналіз соціальних умов виникнення злочинності.

· Актуальні задачі психологічного вивчення особи – злочинця для ефективного запобігання злочинів підрозділами слідчих підрозділів.

· Використання даних візуальної діагностики психологічних особливостей особистості при розкритті злочинів підрозділами слідчих підрозділів.

· Психологічна сутність, джерела і корені, структура і ієрархія організованої злочинності.

· Психологічна характеристика і типологія особистості злочинця. психологічні особливості особистості злочинців різних категорій та її використання під час розкриття злочинів.

Тема 4. Психологічні особливості групової та організованої злочинності.

Підготувати реферати:

· Особливості мотивації групової злочинної діяльності.

· Психологічна сутність, джерела і корені, структура і ієрархія організованої злочинності.

· Лідерство та керівництво у злочинній групі та їх значення для аналізу антигромадської поведінки.

· Психологія злочинної групи.

Розкрити сутність основних категорій вибраної проблеми.

· Психологічна характеристика і типологія особистості злочинця. Психологічні особливості особистості злочинців різних категорій (убивці, насильницькі злочинці, злодії, необережні злочинці й ін.).

· Психологія потерпілого (кримінальна віктимологія).

· Злочинна група, що вчинює злочини за попередньою змовою - структура групи, психологія міжособистісних відносин.

Тема 5. Професійно-психологічна діагностика особистості.

Скласти словник основних термінів:

· Поняття психодіагностики.

· Психодіагностика як наука і практична дисципліна.

Підготувати реферати:

· Історія психодіагностики.

· Етичні аспекти психодіагностики.

· Профілактика і подолання професійної деформації співробітників органів правопорядку.

Тема 6. Психологічні методи та прийоми професійного спілкування працівників слідчих підрозділів.

Скласти словник основних термінів:

· Особливості службового спілкування в діяльності оперативних працівників слідчих підрозділів

· Бар’єри спілкування в професійній діяльності оперативних працівників слідчих підрозділів.

Підготувати тези:

· Психотехніка спілкування у роботі оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Психологічні умови ефективного розпізнання омани.

· Психологічний вплив на особистість об’єктів оперативної уваги.

 

Тема 7. Конфлікти та методи їх усунення у процесі професійної діяльності працівників слідчих підрозділів.

Скласти словник основних термінів:

· Загальна типологія конфліктів.

· Характеристика видів та технологій управління конфліктом.

· Стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.

Підготувати тези:

· Умови ефективного попередження конфлікту.

· Уявлення про індивідуальний стиль спілкування. Психотехніка використання мовних і немовних засобів у професійній діяльності юриста.

Підготувати реферати:

· Поняття психологічного контакту. Основні стадії встановлення психологічного контакту.

· Психологічні бар'єри і їхній вплив на встановлення психологічного контакту.

· Поняття конфлікту. Види і причини конфліктів.

· Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Вибір стратегії поведінки в конфлікті.

· Використання ефективних стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях професійної діяльності.

Тема 8. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів до дій у несприятливих та екстремальних умовах.

Підготувати тези:

· Психічний самозахист особистості від негативних соціальних факторів.

· Психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів до дій у злочинному середовищі.

· Самовладнання працівників слідчих підрозділів та шляхи його удосконалення.

Підготувати реферати:

· Професійна деформація працівників слідчих підрозділів та проблеми її профілактики.

· Психологічні основи підвищення ефективності діяльності співробітників ОВС в екстремальних умовах.

· Типові недоліки діяльності співробітників правоохоронних органів в екстремальних умовах.


· Методи навчання

Основні методи навчання:репродуктивні, активні, інтерактивні, пояснювально–ілюстративні, проблемні, розв’язування задач або творчих завдань, робота в Інтернет; тощо.

За змістом дисципліна представлена лекційними та семінарськими заняттями, спрямованими на оволодіння відповідними чинниками професійної майстерності.

У теоретичному курсі знаходять своє відображення аналіз стану розробки основних складових психологічної підготовки спрямованої на забезпечення психологічної готовності оперативного працівника до дій в умовах складної оперативної обстановки, ознайомлення з сучасними ефективними психологічними технологіями, які дають змогу досягти очікуваних результатів у юридичній та службовій діяльності працівників слідчих підрозділів.

Самостійна робота курсантів повинна концентруватися на вивченні рекомендованих науково-практичних джерел, їх конспектуванні, що поглиблює знання курсу психології та суміжних спеціальних дисциплін. Під час самостійної роботи готуються реферати, доповіді, відпрацьовуються навички роботи з літературними та нормативними джерелами. Самостійна робота обов'язково супроводжується консультаціями викладача, матеріалами навчально-методичного кабінету, загальної та спеціальної бібліотеки.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 295. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.209 сек.) русская версия | украинская версия