Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методи контролю. Методи контролю:поточне тестування, оцінка за написання реферату, перевірка письмових опитувань, оцінка за виконання практичних завдань за підготовку
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Методи контролю:поточне тестування, оцінка за написання реферату, перевірка письмових опитувань, оцінка за виконання практичних завдань за підготовку тематичної доповіді тощо.

Контроль навчальної роботи курсантів денної форми навчання у міжсесійний період здійснюється в перебігу аудиторних занять, що провадяться відповідно до розкладу, а також шляхом перевірки результатів самостійно виконаних ними завдань, передбачених робочою програмою з організації розкриття та розслідування злочинів.

Поточний контроль– здійснюється під час проведення практичних занять шляхом опитування курсантів і виступає засобом активізації навчального процесу та підвищення його ефективності. Він включає як традиційні методи оцінки знань курсантів у відповідності до розроблених критеріїв, так і методи експрес-аналізу знань за допомогою програмованого контролю чи комп’ютерної техніки. Він пов’язаний з усіма формами навчального процесу і здійснюється на протязі всього вивчення спецкурсу.

Модульний контроль– здійснюється після вивчення кожної теми і розділу програми, виходячи з оцінок поточного контролю, результатів виконання самостійних практичних завдань з окремих тем курсу та співбесіди викладача з курсантами з вивчених тем, а також шляхом рубіжного тестування, експрес-аналізу знань за допомогою технічних засобів навчання.

Результати модульного контролю використовуються викладачем для забезпечення ритмічної навчальної роботи курсантів, прищеплювання останнім уміння чітко організувати свою працю, своєчасного виявлення курсантів, які не встигають в повній мірі засвоювати програмний матеріал і надання їм допомоги, а також для організації індивідуальних занять творчого характеру з найбільш підготовленими курсантами.

Підсумковий контроль– здійснюється за результатами вивчення курсу в формі підсумкового іспиту під час екзаменаційної сесії.З професійно-орієнтовних і спеціальних дисциплін складається усний іспит у відповідності до навчальної програми та розроблених кафедрою на її основі екзаменаційних білетів, затверджених у встановленому порядку. Перелік питань, які виносяться на іспит з організації розкриття та розслідування злочинів, складається з питань, що розглядалися на практичних заняттях, а також з питань, рекомендованих курсантам для самостійного опрацювання у позааудиторний час.

Курсант вважається допущеним до екзамену, якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом та графіком навчального процесу та набрав мінімальну кількість балів за кредитно-модульною системою, що дозволяють допустити його до складання заліку та екзамену. Якщо курсант в процесі навчання виконав всі види робіт, передбачених планом і отримав максимальну кількість балів по кожному модулю (блоку тем), викладач має право зарахувати йому іспит автоматично, без його складання.


10. Розподіл балів, які отримують курсанти:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру

Модуль 1 (М1) Модуль 2 (М2) ЕКЗАМЕН (Е)
Поточний контроль 1 (ПК1) модульний контроль (МК1) Поточний контроль 2 (ПК2) модульний контроль (МК2)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40 ≤60 ≤40
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 +МК2 ≤ 100
Підсумкова оцінка (П)= М12 ≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) = ПК1+ПК2 +Е≤100 ≤40
                     

 

11. Критерії оцінювання

11.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи

курсантів на семінарських заняттях

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всінавчальні завдання, передбачені планом заняття, виконанів повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всіпередбачені планом заняття навчальні завдання виконанів повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завданьвиконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки,які потребуютьподальшого усунення.
Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

 

11.2. Критерії оцінювання самостійної роботи

курсантів

(розробляються кафедрою)

· конспектування навчального матеріалу є обов’язковим елементом оволодіння навчальним матеріалом. Як правило передбачається конспектування від 3 до 4 питань. За кожне законспектоване питання нараховується 1 бал.

 

Бал Законспектовано
не законспектовано жодне питання
1 питання
2 питання
3 питання
4 питання

 

11.3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи курсантів

· Курсант протягом модулю має підготувати 1 реферат, тези або наукову статтю.

· Підготовка доповіді на основі наукової статті оцінюється – до 6 балів.

· Підготовка словників понять з окремих тем курсу – до 6 балів.

· Ведення конспекту що містить матеріали лекції, підготовки до семінарських занять, першоджерела, нормативні акти тощо – до 4 балів.

· Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 6 балів.

· Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи.

· Додатково нараховуються бали за участь курсанта в роботі наукового гуртка кафедри, в залежності від виду виконаної роботи, яку він здійснює від 1 до 30 балівв межах одного модулю, наприклад участь у конференціях, круглих столах, підготовка доповідей та статей або виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до програми курсу).


12. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Питання для підготовки до підсумкового контролю

 

· Психологічна характеристика професійної діяльності працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Професійна навченість та психологічна підготовленість.

· Специфічні психологічні особливості служби працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Психологічна характеристика професійних якостей працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Основні завдання психологічної підготовки працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Професійна психологічна підготовленість як складова частина професійної майстерності працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Основні етапи та зміст формування психологічної готовності співробітників ОВС.

· Основні компоненти професійно-психологічної готовності працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Зв'язок професійної діяльності з аспектами практичної психології та її вимоги до психологічної підготовленості працівників слідчих підрозділів.

· Вплив стану психологічної підготовки працівників слідчих підрозділів на ефективність їх оперативно-службової діяльності.

· Основні етапи та зміст формування психологічної готовності працівників слідчих підрозділів.

· Психологічні особливості особистості оперативного працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Формування професійно значущих якостей особистості оперативного працівника підрозділів слідчих підрозділів. . Роль мотивації та особистісного вибору у цьому процесі.

· Проблеми розробки впровадження психограм різних категорій оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Пізнавальні задачі та їх вирішення в діяльності оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Чутливість як професійно-психологічна якість психологічного пізнання.

· Сприйняття як професійно-психологічна якість психологічного пізнання.

· Спостережливість як професійно-психологічна якість психологічного пізнання.

· Увага як професійно-психологічна якість психологічного пізнання.

· Пильність як професійно-психологічна якість психологічного пізнання.

· Особливості та основні прийоми професійного мислення оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Ідеомоторні рухи і уява.

· Дія і взаємодія, їх зв'язок з уявою.

· «Внутрішнє бачення» проблеми.

· Натхнення як особливий стан психіки.

· Психологічні передумови злочинної поведінки.

· Психологічний аналіз особистості злочинця.

· Психологічні аномалії їх види і криміногенність.

· Аналіз соціальних умов виникнення злочинності.

· Актуальні задачі психологічного вивчення особи – злочинця для ефективного запобігання злочинів підрозділами слідчих підрозділів.

· Використання даних візуальної діагностики психологічних особливостей особистості при розкритті злочинів підрозділами слідчих підрозділів.

· Психологічна сутність, джерела і корені, структура і ієрархія організованої злочинності.

· Психологічна характеристика і типологія особистості злочинця. психологічні особливості особистості злочинців різних категорій та її використання під час розкриття злочинів.

· Поняття та види психологічних відхилень.

· Криміногенність психопатів.

· Складання психологічного портрету злочинця.

· Оперативно-значущі критерії для визначення психологічного статусу осіб, що представляють професійний інтерес.

· Поняття організованої злочинності. Її юридичні та психологічні ознаки.

· Особливості особистості й поведінки членів злочинних угруповань.

· Соціально-психологічні функції лідера злочинної групи.

· Сфери діяльності організованої злочинності.

· Вивчення особистості злочинця по групам психологічних ознак.

· Психологічний аналіз особистості злочинця.

· Програма вивчення особистості злочинця по групам психологічних ознак.

· Психологія групових злочинів.

· Соціально-психологічна класифікація злочинних угрупувань за рівнем консолідації.

· Конфлікти в злочинних групах та їх використання у оперативно-службовій діяльності працівників слідчих підрозділів.

· Визначення та особливості службового спілкування в діяльності оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Мовні і немовні канали спілкування.

· Взаємозалежні процеси (сторони) спілкування.

· Бар’єри спілкування в професійній діяльності оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Психотехніка спілкування у роботі оперативних працівників слідчих підрозділів.

· Психологічні контакти в службовому спілкуванні.

· Характеристики та класифікація конфліктів в діяльності працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Поняття конфлікту та його сутність у професійній діяльності працівників слідчих підрозділів.

· Характеристики та класифікація конфліктів в діяльності працівника підрозділів слідчих підрозділів Шляхи врегулювання конфліктів.

· Конфлікти в злочинному середовищі та їх використання в професійній діяльності.

· Загальні та часткові причини конфліктів в діяльності працівника ОВС.

· Виникнення та прояви внутрішніх конфліктів особистості.

· Характеристика конфліктогенів.

· Загальна типологія конфліктів.

· Характеристика найбільш загальних видів технологій управління конфліктом.

· Стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.

· Умови ефективного попередження конфлікту.

· Методика контакту між людьми в умовах утрудненого або конфліктного спілкування.

· Психологічні прийоми спілкування у роботі працівника підрозділів слідчих підрозділів.

· Психологічні умови ефективного розпізнання омани.

· Рівні спілкування.

· Засоби професійного спілкування.

· Професійне спілкування в психологічно складних ситуаціях.

· Міжособистісні конфлікти в діяльності працівника підрозділів слідчих підрозділів. Їх причини.

· Чинники, що впливають на індивідуальний стиль: психодінаміка, наявний психологічний стан, професійний досвід, спрямованість.

· Психологічний вплив на особистість об’єктів оперативної уваги.

· Загальні положення психологічного впливу на особистість.

· Принципи, без урахування яких мета впливу не може бути досягнутою.

· Візуальна психодіагностика.

· Психологічні методи впливу на морально-вольову сферу і поводження правопорушників.

· Засоби, методи і прийоми психологічного захисту, які забезпечують стабільність ефективної професійної діяльності.

· Психофізичні методи, засоби і прийоми забезпечення психологічної готовності до дій працівників слідчих підрозділів в умовах складної оперативної обстановки та екстремальних ситуаціях.

· Виявлення особистостей з ознаками професійної деформації.

· Психологічне забезпечення діяльності співробітників ОВС у позаштатних ситуаціях.

· Класифікація типів і особливості психологічних реакцій співробітників ОВС в екстремальних умовах діяльності.

· Емоційно-вольова стійкість особистості. Особиста професійна безпека працівника ОВС.

· Спільні групові і колективні професійні дії у психологічно-напружених ситуаціях.

· Психічний самозахист особистості від негативних соціальних факторів.

· Психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів до дій у злочинному середовищі.

· Самовладнання працівників слідчих підрозділів та шляхи його удосконалення.

· Професійна деформація працівників слідчих підрозділів та проблеми її профілактики.

· Психологічні основи підвищення ефективності діяльності співробітників ОВС в екстремальних умовах.

· Типові недоліки діяльності співробітників правоохоронних органів в екстремальних умовах.

· Різновиди психологічної напруженості співробітника ОВС у екстремальних ситуаціях службової діяльності

· Основні поняття, сутність та задачі психологічної підготовки працівників слідчих підрозділів щодо подолання життєвої, психічної, психологічної кризи.

· Виявлення й попередження суїцидальної поведінки серед співробітників ОВС.

· Психологічні особливості поведінки й постстресові стани співробітників ОВС.

· Психологічні основи підвищення ефективності діяльності співробітників ОВС в екстремальних умовах.

· Психологічна консультація в підрозділах ОВС.

 

14. Інформаційне та методичне забезпечення.

1. Основні нормативні акти:

· Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.Дисциплінарний статут ОВС: Затв. Указом Президії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №7.

· Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю / Укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В., Білий А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464с.

· Постанова Кабінету Міністрів України № 348 від 14 квітня 1997 року "Про організацію роботу за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".

· Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю: Закон України від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №45. – Ст.361.

· Про державну таємницю: Закон України в редакції від 21.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 – № 49. – Ст.428 (з наступними змінами).

· Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– № 48. – Ст. 650 (з наступними змінами).

· Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст.20 (з наступними змінами).

· Про професійну діяльність: Закон України від 18.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303 (з наступними змінами).

· Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1003р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35. – Ст.358 (з наступними змінами).

· Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351 (з наступними змінами).

· Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку" від 16 червня 1999 року.

· Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" 18 лютого 2002 року №143 (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1227/2003 від 29.10.2003).

· Наказ МВС України № 690 від 16 грудня 1994 року "Про заходи щодо вдосконалення правової роботи в органах внутрішніх справ України".

· Наказ МВС України від 10 червня 1994 р. №303 "Про організацію і проведення психологічного обстеження особового складу органів внутрішніх справ України".

· Наказ МВС України № 670 від 05.10.95 "Про затвердження Настанови по діях органів, підрозділів, частин військ внутрішньої служби МВС України в умовах групових порушень громадського порядку, масових безпорядків і зон оперативного реагування ГУМВС, УМВС України" (План "Хвиля").

· Наказ МВС України від 12 серпня 1996 р. №554 "Про заходи служби психологічного забезпечення щодо профілактики самогубств особового складу МВС України".

· Наказ МВС України № 07 від 06.03.97 "Про оголошення розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю в системі МВС України".

· Наказ МВС України від 16 червня 1997 р. №423 "Про затвердження положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України".

· Наказ МВС України від 6 липня 1999 р. №527 "Інструкція про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів та підрозділів внутрішніх справ України".

· Наказ МВС України від 21 жовтня 2000 р. №579 "Про стан професійної підготовки та безпеки особового складу органів внутрішніх справ України та заходи щодо їх вдосконалення відповідно до завдань президента України з питань забезпечення належного громадського порядку та протидії злочинності в державі".

· Наказ МВС України від 18 грудня 2000 р. №885 "Про заходи щодо вдосконалення організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС України".

· Наказ МВС України № 1460 від 24 листопада 2003 року "Методичні рекомендації керівникам органів та підрозділів, заступникам по роботі з персоналом, практичним психологам щодо профілактики конфліктів у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ"

· Наказ МВС України від 30.04.2004 № 458 "Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості".

· Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України // Офіційний вісник України. - 2004. - №44.: Наказ МВС України від 28 липня 2004р. №842 - Ст.2922.

· Рішення колегії МВС України від 05 лютого 1997 р. №2км/2 "Концепція розвитку системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України".

· Антипов В.І., Гайдашук А.В., Радченко Н.Г., Тіщенко А.П., Шаповалов О.В. Психологічна профілактика суїцидальної поведінки працівників органів внутрішніх справ: Метод. рек. / Національна академія внутрішніх справ України; Київський ін-т внутрішніх справ при НАВСУ / С.І. Яковенко (ред.). - К., 2000. - 120с.

· Від 10 липня 1999 р. №3951/Ан "Про порядок соціально-психологічного вивчення кандидатів на керівні посади", "Про порядок діагностування на керівні посади органів внутрішніх справ України", "Про порядок узагальнення результатів психологічного обстеження кандидатів на керівні посади ОВС України".

· Від 03 вересня 2000 р. №4641/Ан, Сулицький В.В., Яковенко С.І. Участь психолога у проведенні службового розслідування психологічних аспектів самогубства працівника органів внутрішніх справ: (Метод. рекомендації) / Київський ін-т внутрішніх справ. - К., 2000. - 20с.;

· Від 07 жовтня 2000 р. №5195/Кв "Про узагальнений соціально-психологічний портрет працівника ОВС України".

· Від 9 січня 2001 р. №136/Ан "Конфлікти у професійної діяльності органів внутрішніх справ".

· Від 23 травня 2003 року № 5360/Ан "Методичні рекомендації по складанню психологічного портрета злочинця".

· Від 29 вересня 2005 року № 6/2/1-4870 "Порядок надання психологічної та медичної допомоги працівникам органів внутрішніх справ, які перебули в екстремальних ситуаціях та психологічні реабілітаційні програми для працівників, які працюють у стресових умовах".

· Методичні рекомендації, альбом схем, таблиць на допомогу практичним психологам органів і підрозділів внутрішніх справ щодо складання психологічного портрета злочинця // Упоряд. Ю. Майдиков, В. Сулицький, О. Комаров, О. Діденко. – К.: ЦПП ДРП МВС України, 2005. – 112с.

· Психологічна підготовка особового складу органів внутрішніх справ до виконання завдань в умовах ускладненої оперативної обстановки: Методичні рекомендації // МВС України, НАВСУ, Ін-т управління, Центр підготовки та проведення оперативно-штабних навчань.; П.І.Коваль, Н.В.Скалига. - Київ: 2001.- 28с.

· Ірхін Ю.Б. Психологічне супроводження заходів з охорони громадського порядку під час проведення спортивних змагань: Метод. рекомендації - Київ: 2007 р.- 48с.

 

2. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

· Авдеев В.В. Психологические основы повышения эффективности деятельности работников органов внутренних дел в экстремальных ситуациях. –М.: РИО МВД, 1988. - 46с.

· Акимова М.К., Козлова В.Т., Ференс Н.А., Горбачева Е.И., Раевский А.М. Основы психологической диагностики: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Психология" / Университет Российской академии образования / К.М. Гуревич (ред.), М.К. Акимова (ред.). — М.: Издательство УРАО, 2003. — 392с.

· Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К.: НАВСУ, 2003. — Ч. 1: Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів. — 123с.

· Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К.: НАВСУ, 2003. — Ч. 3: Психологічне забезпечення переговорної діяльності. — 102с.

· Александров Ю.И., Шевченко Д.Г., Александров И.О., Безденежных Б.Н., Бодунов М.В. Основы психофизиологии: Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Психология", и для постдипломного образования. — М.: Инфра-М, 1998. — 432с.

· Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев. - Москва: Юрид. лит., 1972 р.- 104с.

· Аллахвердова О.В., Викторов В.И., Иванов М.В., Иванова Е.Н., Кармин А.С. Конфликтология: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. философия, социальная работа, психология, юриспруденция / А.С. Кармин (ред.). — С.Пб.: Лань, 1999. - 443с.

· Андреев Н.В., Свирская И.В. Переговоры в "ситуации заложника", характеристика мотивов, личности и группы преступников. – М.: Академия МВД, 1995. - 38 с.

· Андросюк В. Г., Бараненко Б. І., Гавловський В. Д., Гега П. Т., Гуцалюк М. В. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань: (Використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.-практ. посіб. / Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю / Я.Ю. Кондратьєв (ред.) - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 436с.

· Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кириченко І.Г., Кондратьєв Я.Ю., Юхновець Г.О. Адаптація випускників вищих навчальних закладів МВС України до службової діяльності: Психолого-пед. реком. / Національна академія внутрішніх справ України. - К.: НАВСУ, 2001. - 46с.

· Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., Костицький М.В., Тарарухін С.О. Юридична психологія: Альбом схем з коментарями: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України / Я.Ю. Кондратьєв (ред.). - 2-е вид., доопрац.та доп. - К.: Видавн. дім "Ін Юре", 2000. - 112с.

· Антипов В.І., Гайдашук А.В., Радченко Н.Г., Тіщенко А.П., Шаповалов О.В. Психологічна профілактика суїцидальної поведінки працівників органів внутрішніх справ: Метод. рек. / Національна академія внутрішніх справ України; Київський ін-т внутрішніх справ при НАВСУ / С.І. Яковенко (ред.). - К., 2000. - 120с.

· Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. – 131с.

· Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений): психология в системе силовых структур государства. - Донецк: Сталкер, 1998. - 432с.

· Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учеб. для вузов / Национальный ун-т внутренних дел. - Х.: Издательство Национального университета внутренних дел, 2001. - 640с.

· Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков: НУВС, 1996.

· Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: загальна частина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / Е.О. Дідоренко (ред.), Я.Ю. Кондратьєв (ред.). - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. - 272с.

· Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Морозова Т.Р., Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І. Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 96с. (Серія: Бібліотека оперативного працівника).

· Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект) / Національна академія внутрішніх справ України. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 296с.

· Барко В.І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід): Монографія // МВС України. НАВСУ. - Київ: Ніка-Центр, 2003 р.- 446с.

· Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Никифорчук Д.Й., Підюков П.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект): Навч. посіб. — К.: КЮІ, 2005. — 244с.

· Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Підюков П.П. Розвиток комунікативних умінь керівників міліції та вирішення конфліктів (психолого-педагогічний аспект): Навч. посіб.. — К.: Київський юридичний ін-т, 2005. — 120с.

· Баронин А.С. Психологический профиль убийц: Пособие по криминальной психологии и криминалистике. — К., Паливода А.В., 2001. — 176с.

· Бандурка А.М., Друзь В.А. Психология власти: Учебное пособие для вузов. – Харьков:НУВС. – 1998.

· Баранов П.П., Курбатов В.И. Юридическая психология., Ростов-н.Д., "Феникс" - 2006.

· Бахин В.П. Тактика-профессионализм и мастерство при общении: Учеб. пособие. — К., 2006. — 116с.

· Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник для ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (Рекомендовано МОН України). – К.: Новий Світ, 2009. – 334с.

· Бесчасний В.М., Гребеньов Г.В. Соціально-психологічні основи управління індивідом і групою: Навч.-практ. посіб. / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ — Донецьк: ДЮІ, 2006. — 160с.

· Бесчастный В.Н., Лефтеров В.А., Литвинова Г.А. Психология эффективного руководителя ОВД: Науч.-практ. пособие / Донецкий юридический ин-т МВД при Донецком национальном ун-те — Донецк: ДЮИ МВД при ДонНУ, 2005. — 191с.

· Богданов В.М. Психологические особенности профессионального мышления работника уголовного розыска: Лекция // Омская ВШ милиции МВД СССР. - Омск: 1984 р.- 32с.

· Бочелюк В.В. Юридична психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336с.

· Будагьянц Г.Н. Основные этапы и психологические особенности подготовки стрелков из пистолета: Учеб. пособие / Луганский ин-т внутренних дел. — Луганск: РИО ЛИВД, 2001. - 166с.

· Будіянський М.Ф. Використання психологічних знань у розслідуванні злочинів: Учбово-метод. посібник. - О.: Астропринт, 2001. - 96с.

· Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания: Лекция // Омск. ВШ МВД СССР. - Омск: 1976 р.- 42с.

· Варій М.Й. Психологія особистості. – К.: ЦУЛ, 2008. – 592с.

· Васильев В.Л. Юридическая психология. – М.,1991.

· Васильев Л.В. Юридическая психология.Киев-Харьков.-2005.

· Великий В.М. Конфліктологія: Навчальний посібник. – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. – 340с.

· Виденеев И.А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие // МВД Украины. Ун-т внутр. дел. - Харьков: 1997 р.- 67с.

· Водолазский Б.Ф., Гутерман М.П. Конфликты и стрессы в деятельности работников органов внутренних дел: Учеб. пособие. – Омск, 1976. – 33 с.

· Гетьман І.В. Концепція правового спілкування: зміст, витоки, перспективи / Академія правових наук України; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. - Х.: Право, 2007. - 240с.

· Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві: Навч. посібник // МВС України. УАВС. - Київ: 1994 р.- 46с.

· Гребеньков Г.В., Смоктий А.А. Психология: Учеб.-практ. пособие для высш. учеб. заведений МВД Украины // МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т Луганского гос. ун-та внутр. дел. - Донецк: 2006 р.- 126с.

· Дербенев А.П. Психология взаимодействия следователя и оперативного работника: Учеб. пособ. // Акад. МВД СССР, Моск. филиал юр. заочн. обуч.. - Москва: 1983 р.- 70с.

· Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии - М.: Юрид. лит., 1976 р.- 112с.

· Дулов А.В. Судебная психология: Учеб. пособие для юрид. вузов - Минск: Вышэйшая школа, 1970 р.- 392с.

· Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии - М.: Юрид. лит., 1973 р.- 168с.

· Думко Ф.К., Запорожцева Г.Є. Професійно-психологічна підготовка співробітників ОВС: Навчальний посібник // МВС України. Одеський ін-т внутрішніх справ. - Одеса: 2000 р.- 46с.

· Дунаев А.Ф., Батышев А.С. Психология и педагогика в профессиональной подготовке сотрудников ОВД. – М., 1992.

· Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов – М.: НОРМА, 2005.- 501с.

· Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки: практикум по юридической психологии: Учеб. пособ. - Москва: ВЮЗИ, 1986 р.- 80с.

· Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів - Київ: Либідь, 2002.- 303с.

· Запорожцева Г.Є. Професійно-психологічна підготовка дільничих інспекторів міліції / Одеський ін-т внутрішніх справ / Г.І. Васильєв (ред.). - О., 2000. - 163с.

· Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Научно-практическое издание -Киев: Юринком Интер, 1999.- 237с.

· Землянська О.В. Особистість як об'єкт судово-психологічної експертизи / МВС України; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х.: Видавництво Національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. - 367с.

· Илларионов В.П. Переговоры с преступниками. – М.: Юристъ, 1993. – 100с.

· Ірхін Ю.Б. Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: Навч. посіб. / Київ. юрид. ін-т МВС України. - К., 2005. - 161 с.

· Ірхін Ю.Б. Психологічне супроводження заходів з охорони громадського порядку під час проведення спортивних змагань: Метод. рекомендації - Київ: 2007 р.- 48с.

· Ірхін Ю.Б. Психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів: Навч. посіб. - К.: РВЦ КНУВС, ДП"Друкарня МВС", 2007 р.- 93с.

· Ірхіна С.М. Профорієнтація та професійно-психологічний відбір в органах внутрішніх справ України: Навч. посіб. - К.: РВЦ КНУВС, ДП "Друкарня МВС", 2007 р.- 91с.

· Казміренко Л.І. Психологія слідчої діяльності. – К.: ЦУЛ, 2009. – 200с.

· Казміренко Л.І. Юридична психологія: Підручник (Рекомендовано МОН України). – К.: КНТ, 2007. – 360с.

· Кириченко І.Г., Конопльов В.В. Психологічні та організаційно-методичні проблеми адаптації молодих працівників - випускників вищих навчальних закладів МВС України до службової діяльності: Метод. рекомендації // МВС України. НАВСУ. - К.: 2000 р.- 34с.

· Когут Я.М. Професійна психологічна підготовка працівників ОВС: конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2006. - 186с.

· Козловская Е.А. Психолого-педагогические основы деятельности участкового инспектора милиции: Учеб. пособ. // МВД СССР. Гл. упр. кадров и учеб. заведений. - М.: 1990 р.- 79с.

· Колесникова А.Г. Социально-психологические основы общения: (прил.№1 к "Социально-психол. рекомендациям по общению сотрудников орг. внутр. дел с иностр. гражданами при обесп. обществ. порядка и борьбы с преступностью") // Акад. МВД СССР. Каф. психологии управления. - М.: 1980 р.- 67с.

· Комаров К.Э. Психологическая подготовка к действиям в условиях повышенного риска: Учебно-методическое пособие для специалистов, занимающихся подготовкой подразделений МО, ФСБ, МВД, МЧС, Минюста России. – М.: 2002.

· Кондратьєв Я.Ю. Загальна характеристика психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ: Лекція // МВС України. НАВСУ. - Київ: 1999 р.- 39с.

· Кондратьєв Я.Ю., Бараненко Б.І., Звонок О.С. та ін. Концепція психології професійної діяльності органів внутрішніх справ України. – Київ, 2001.

· Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учеб. пособие. - Х.: Консум, 1999. - 156с.

· Коновалова В.Е. Правовая психология. – Харьков, 1997.

· Коновалова В.Е.Основы юридической психологии.-Харьков.:2006

· Коновалова В.О. Юридична психологія. Академічний курс.- Київ.:2006

· Концепція розвитку системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України (Затверджена рішенням колегії МВС України від 5.02.97 № 2км/2). - К., 1997.

· Кошинець В.В., Марчак В.Я. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі: теоретичні засади та практичні проблеми: Навч. посіб. - Чернівці: 2007.- 215с.

· Кривуша В.І., Синьов В.М., Удалова Л.Д. Російсько-український словник психолого-педагогічних та юридичних термінів, фразеології професійної лексики, жаргонних слів і виразів засуджених, а також зразків процесуальних документів. - К.: Леся, 1996. - 80с.

· Лаговский А.Ю., Скрыпников А.И., Тележникова В.Н., Бегунова Л.А. Составление психологического портрета преступника. – М.: ВНИИ МВД России, 2000.

· Левандовская О.Я. Психологические условия эффективности управленческой деятельности офицеров МВД в ситуациях затруднения / Московский открытый социальный ун-т. Кафедра психологии. - М., 2001. - 90 с.

· Лефтеров В.А., Захарченко В.Ю., Легенький Н.И., Бригунец В.А. Психологическая подготовка к стрельбе из пистолета: Учебно-методическое пособие. – Донецк: Донеччина, 2001, - 64с.

· Лефтеров В.О., Тімченко О.В. Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: Монографія // МВС України. Донецький ін-т внутр. справ. - Донецьк: 2002.- 322с.

· Лєбєдєва С.Ю., Тімченко О.В. Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х.: Видавництво ХНАДУ, 2005. - 328с.

· Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256с.

· Луняк М.О. Кримінологічна характеристика психології злочинця та профілактика насильницьких злочинів: Навч. посібник / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. - 91с.

· Макаревич О.П. Психологічна підготовка особистості до поведінки у складних ситуаціях. Навчально-методичний посібник. - Київ: ВГІ НАОУ, 2000.-188 с.

· Макаров Н., Антонов Г. Психологическая самоподготовка к рукопашному бою. Учебное пособие. – Мн.: ЧП С.Ананич, ПКФ "Издательский Дом", 1993.- 80 с.

· Медведєв В.С. Професійна деформація співробітників пенітенціарних установ: Навч. посібник / Українська академія внутрішніх справ; Київський ін-т внутрішніх справ. Кафедра психології. - К., 1996. - 80с.

· Медведев В.С. Кримінальна психологія. Підручник.- Київ.: Атіка, 2006. – 367с.

· Меркулова В.О. Правові та психологічні проблеми відповідальності жінок-злочинниць: Посібник // МВС України, НАВСУ. - Київ: 2001 р.- 104с.

· Методичні рекомендації щодо психологічної особливості спілкування працівників патрульно-постової служби міліції з різноманітними категоріями громадян // МВС України. УАВС; Гіжевський В.К. та ін.. - К.: 1996 р.- 22с.

· Методичні поради та завдання до практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни "Психологія в професійній діяльності": Для курсантів і курсантів IV курсу ф-ту підготовки слідчих для СБУ / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / М.А.Погорецький (уклад.). - Х., 2001. - 27с.

· Морозов О.М. Психологія особистості: оперативна аудіовізуальна діагностика: Навч. посібник. – К.: Вид. Палівода А.В., 2008. – 679с.

· Москаленко А.П., Кобзін Д.О., Стародубцев А.А. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція: Наук.-практ. посіб. / Університет внутрішніх справ. Науково-дослідна лабораторія соціальної та психологічної роботи в органах внутрішніх справ - Х.: Видавництво Ун-ту внутрішніх справ, 1999. - 97с.

· Мостовая И.М. Юридическая психология - Киев: ВІРА-Р, "Альтерпрес", 2000 р.- 119с.

· Мостова І.М. Психологічний контакт у професійному спілкуванні оперативних співробітників правоохоронних органів. - 2. вид., доп. і допрацьоване - К.: Алефа, 2001. - 57с.

· Олейник А.Н. Основы конфликтологии. Психологические средства деятельности сотрудников органов внутренних дел в ситуации конфликтов. – М.: Профессиональное образование, 1992. – Вып.15. – 52с.

· Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю / Укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В., Білий А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464с.

· Організація виховної та соціально-психологічної роботи в учбових закладах МВС України: Наук.-практ. посіб. // МВС України. Ун-т внутр. справ; За заг. ред. О.М.Бандурки. - Х.: 1996 р.- 83с.

· Петелин Б.Я. Психология осмотра места происшествия: Лекция // МВД СССР. Волгоград. высш. следств. школа. - Волгоград: 1981 р.- 24с.

· Пономарев И.Б. Конфликты в деятельности и общениии работников органов внутренних дел: Учеб. пособ. - М.: Акад. МВД СССР, 1988 р.- 112с.

· Постоев В.И., Туманов В.Д. Тренинг профессиональной наблюдательности, внимания и памяти сотрудников органов внутренних дел. – М.: МВД РФ, 1996.

· Прикладная юридическая психология: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. спец.] / [Аминов И.И., Афиногенов А.И., Гельманов А.Г. и др.]; Под. ред. А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 639с.

· Професійно-психологічна підготовка співробітників ОВС / Одеський ін-т внутрішніх справ / Ф.К. Думко (ред.), Ф.К. Думко (уклад.), Г.Є. Запорожцева (уклад.). - О., 2000. - 45 с.

· Професійна психологія в органах внутрішніх справ. / Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О./ Загальна частина.: Курс лекцій. – К.: НАВСУ, 1995.

· Прыгунов П.Я. Психология переговорной деятельности сотрудников ОВД экстремальных условиях. Збірник. Практична психологія в органах внутрішніх справ. – К.: РВВ КІВС при УАВС, 1995. - с.47-49.

· Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение: Учебное пособие для практических психологов правоохранительных органов, оперативных сотрудников силовых структур. – К.: КНТ, 2006. – 472 с.

· Психологічна підготовка особового складу органів внутрішніх справ до виконання завдань в умовах ускладненої оперативної обстановки: Методичні рекомендації // МВС України, НАВСУ, Ін-т управління, Центр підготовки та проведення оперативно-штабних навчань.; П.І.Коваль, Н.В.Скалига. - Київ: 2001.- 28с.

· Психологічне супроводження професійної діяльності в органах внутрішніх справ: Навч. посіб. // В.І.Барко, Ю.Б.Ірхін, Т.Р.Морозова, Д.Й.Никифорчук. - Київ: РВЦ КНУВС, ДП"Друкарня МВС", 2007.- 90с.

· Психология и педагогика в правоохранительной деятельности: Учеб. пособие / Центр юридической литературы "Щит" / И.Д. Мариновская (ред.), И.Д. Мариновская (авт.-сост.). - М.: Центр юридической литературы "Щит", 2001.

· Психологія оперативного спілкування в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ: Навчально-практичний посібник / Авт. кол.: Б.І. Бараненко, В.А. Глазков, О.С. Звонок та ін.; [За ред. чл.-кор. – АпрН України, проф. Е.О. Дідоренка]; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 552с.

· Психология преступника и расследования преступлений / Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е.. — М.: Юристъ, 1996. — 335 с.

· Психологія слідчої діяльності: Навч. посібник (Рекомендовано МОН України) / Андросюк В.Г., Корнєв О.М., Кудерміна О.І. та ін. / За заг. ред. Казміренко Л.І. – К.: Правова єдність, 2009. – 364с.

· Психологія спілкування: навчально-методичний комплекс // МВС України. НАВСУ. Ін-т управління. Каф. кадрової роботи та педагогіки; уклад. О.Ф.Юрчук. - Київ: 2002 р.- 35с.

· Психологія суїциду: Посібник // За ред. В.П. Москальця. – Київ: Академвидав, 2004.

· Психологія управління командою міліцейського підрозділу: Навч. посіб. / В.І.Барко, Ю.Б.Ірхін, П.П.Підюков. - К.: [РВЦ НАВСУ, Київ. юрид. ін-т], 2006. - 225 с.

· Психолого-педагогические основы укрепления дисциплины в органах внутренних дел: Учеб. пособие // Акад. МВД СССР; А.М.Столяренко, И.А.Латков, В.И.Постоев. - М.: 1986 р.- 73с.

· Сабуров А.С. Психологія: Курс лекцій. – К., 1996.

· Самовичев Е.Г. Убийство: психологические аспекты преступления и наказания: Учеб. пособие // ВНИИ МВД СССР. - Москва: 1988.- 80с.

· Самойлов О.Є., Прудивус В.Ю., Душейко Г.О. Юридична психологія для слідчого та дізнавача: Опорні конспекти / Запорізький юридичний ін-т. - Запоріжжя, 1998. - 56с.

· Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию: Учебное пособие. – М.: Норма, 2006. – 48 с.

· Скрыпникова А.И., Бегунова Л.А., Лаговский А.Ю. Значение поведенческих реакций подозреваемого для экспресс-оценки его психологических особенностей. – М.: ВНИИ МВД России, 1995.

· Слюсар І.М. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу: Навч.-метод. посіб. / Міністерство внутрішніх справ України; Київський юридичний ін-т. - К.: Друкарня ФПУ, 2005. - 57с.

· Сокиран Ф.М., Сокиран М.Ф. Шляхи вдосконалення тактики психологічного впливу при проведенні окремих слідчих дій: Посібник / Національна академія внутрішніх справ України / В.Г. Гончаренко (ред.). - К., 2005. - 159с.

· Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста: [Практ. пособие]. - М.: Юрайт, 2001. - 283 с.

· Сулицький В.В., Яковенко С.І. Участь психолога у проведенні службового розслідування психологічних аспектів самогубства працівника органів внутрішніх справ: (Метод. рекомендації) / Київський ін-т внутрішніх справ. - К., 2000. - 20с.

· Тимченко А.В., Христенко В.Е. Прикладная психология в практике правоохранительной деятельности (в схемах и таблицах): Учеб. пособие. – Х.: ООО "Одиссей", 2004. – 448с.

· Філатов С.Д., Маліновська Н.М., Титаренко П.О. Заходи по запобіганню втрат особового складу під час проведення спеціальних операцій по затриманню озброєних злочиніцв та дій в екстремальних ситуаціях. - К.: РВВ МВС України 1996 р. – 87 с.

· Филимонов Н.В. Конфликтные ситуации в деятельности оперуполномоченных аппаратов уголовного розыска: Учеб. пособие. – Омск: ОВШМ МВД СССР, 1985. – 60с.

· Филонов Л.Б. Тренинг делового общения сотрудников органов внутренних дел с различными категориями граждан. – М.: АПО, 1992. – 77с.

· Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України: Навчальний посібник. – К.: К.І.С., 2008. – 200с.

· Христенко В.Е. Психология поведения жертвы: [Учеб. пособие]. - Ростов н / Д: Феникс, 2004. - 411 с.

· Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, 2006. – 208 с.

· Шаранов Ю.А. Практикум профессиональной наблюдательности сотрудника органов внутренних дел. – СПб, 1998.

· Шинкаренко І.О. Соціально-психологічний тренінг спілкування оперативних працівників міліції. – Дніпропетровск: Юридична академія МВС України, 2005. – 36с.

· Юдина Е.В. Юридическая психология. - Ростов-н.Д.: 2006.

· Юридична конфліктологія: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.М.Іванов, О.В.Іванова; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К., 2004. - 221 с.

· Юридична психологія: словник: Навч. посібник, 2-ге видання / Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кодлубовська Т.Б. та ін. / За заг. ред. Казміренко Л.І., Моісеєва Є.М. – К.: КНТ, 2008. – 128с.

· Юридична психологія: [Підруч. для студентів, курсантів та курсантів юрид. вищ. навч. закладів і фак.] / [Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю. та ін.]; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва; Нац. акад. внутр. справ України. - К.: Ін Юре, 2007. - 351 с.

· Юридична психологія: Академ. курс: [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - К.: "Вид. дім "Ін Юре", 2005. – 421 с.

· Юстицкий В.В. Применение методов психологического воздействия на личность в деятельности сотрудников милиции по предупреждению преступлений: Учеб. пособие // Минская ВШ МВД СССР. - Минск: 1986 р.- 68с.

 

3. Монографії та наукові видання:

· Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. – СПб.: Речь, 2004. – 166с.

· Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987 р.- 262с.

· Айвазова А.Е. Психологические аспекты зависимости. — СПб.: Речь, 2003. — 117с.

· Алдер Х. НЛП: современные психотехнологии. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 160 с.

· Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям. - М.: Владос-Пресс, 2004. - 173с.

· Алєксєйчук В.І. Огляд місця події: тактика і психологія: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007. - 20с.

· Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение: Генезис и профилактика дезадаптив преступлений - Ереван: "Айастан", 1987 р. - 202с.

· Антонян Ю.М. Психология убийства. - М.: Юристъ, 1997. - 303с.

· Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология - М.: "Наука", 1991 р.- 246с.

· Артем'єв В.А. Проблема психології страху в системі юридичної психології // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 2. - С.156-161.

· Бабенко В.Г. Янків О.А. Характеристика психолого-педагогічних процесів професійного навчання працівників ОВС // Науковий вісник НАВСУ. -2004. -С.219-224.

· Барко В.І. Соціально-психологічний тренінг як новий вид навчальних занять // Науковий вісник НАВСУ. - 2003. - Вип.3. - С.217-225.

· Біла Ю. Соціально-психологічний аспект особистості в злочинній групі //Підприємництво, господарство і право. -2004. - №2. - С.88-90.

· Бирюков В.В., Попов И.В. Эффективность и допустимость использования приёмов психологического воздействия в процессе допроса //Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - 2003. - Вип.4. - С.141-150.

· Бурлаков В.Н., Гомонов Н.Д. Патопсихологические особенности личности и механизм преступного поведения // Известия вузов. Правоведение. -2001. - №3. - С.157-162.

· Варцаба В.М. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (тактико-психологічні основи) / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.Ю. Шепітько (ред.). - Х.: Гриф, 2004. - 112с.

· Ващенко І.В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. Монографія. – Харків: "ОВС", 2002. – 256с.

· Гришина Е. Использование специальных познаний психолога на предварительном следствии // Законность. - 2004. - №5. - С.25-26.

· Данилов В.А., Лури В.С. Использование возможностей психологии полицией США // Сборник МВД СССР. – М.: НИИ МВД СССР. – 1990.– №4(54).

· Джига М.В. Соціально-психологічні аспекти організованої злочинності // Науковий вісник НАВСУ. -2000. - Вип.2. - С.112-118.

· Дугин А.Е. Психологический анализ профессиональной деятельности следователя по расследованию похищения человека // Российский следователь. -2005. - №2. - С.47-48.

· Дымов Г.А. Психологические методы активизации памяти несовершеннолетних в предупреждении и раскрытии грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними // Российский следователь. - 2005. - №5. - С.43-47.

· Замышляев Д.В. Социально-психологические предпосылки правонарушений несовершеннолетних //Российский следователь. -2003. - №2. - С.20-22.

· Ковальська Н.Л. Психологічні особливості профілактичної діяльності слідчих підрозділів у справах неповнолітніх // Науковий вісник КНУВС. -2006. - Вип.4. - С.234-240.

· Кондратьев Я.Ю. Організаційно-правові та психологічні аспекти професійної діяльності //Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. -1997. - Вип.1. - С.130-139.

· Кондратьев Я.Ю. та інш. Використання психологічних знань як напрям удосконалення діяльності оперативних підрозділів по розкриттю злочинів //Уряду України...Т.12 Суд в Україні і боротьба з коррупцією, організованою злочинністю і захист прав людини.. -1999. - С.380-387.

· Кондратьєв Я.Ю., Бараненко Б.І., Пясецький А.І. Психологія ОРД як окрема галузь практичної психології // Проблеми професійної діяльності й забезпечення прокурорського нагляду за її законністю. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000.

· Конопльов В.В. Психологічна адаптація курсантів ВНЗ МВС України до діяльності підрозділів слідчих підрозділів. – К.: НАВСУ, 1999.

· Кушнарьов С.В. Надання психологічної допомоги працівникам органів внутрішніх справ, які постраждали під час виконання службових обов"язків у екстремальних ситуаціях //Науковий вісник НАВСУ. - 2003. - С.142-150.

· Кушнарьов С.В., Шаповалов О.В. Корупція: соціально-психологічний феномен загрози особистості та професійній діяльності посадової особи в органах внутрішніх справ: Монографія // МВС України. НАВСУ, НДІ ПБЗ. - Київ: 2005 р.- 180с.

· Макаренко И. Понятие и условия установления психологического контакта с несовершеннолетним обвиняемым //Уголовное право. -2003. - №1. - С.85-87.

· Малкова Т.М., Федорова В.П., Семенець Т.В., Годованець В.Ф. Психологія девіантної поведінки неповнолітніх: причини, умови виникнення, шляхи профілактики / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Національна академія внутрішніх справ України / А.О. Лігоцький (ред.). - К., 1999. - 95с.

· Марчак В.Я. Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві: Монографія - Чернівці: Рута, 2005 р.- 151с.

· Медведєв В.С. Психологічні аспекти діяльності органів внутрішніх справ України при забезпеченні прав громадян. // Науковий вісник НАВСУ. -2000. - Вип.2. - С.119-130.

· Моісеєва О.Є., соавт. Психологічний вплив з метою подолання протидії розслідуванню. // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. -1998. - Вип.4.. - С.142-149.

· Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ: Монографія // МВС України. Київський юрид. ін-т України. - Київ: Паливода А.В., 2005 р.- 227с.

· Обшалов С.В. Психологічні засади взаємодії оперативних працівників органів внутрішніх справ з населенням // Науковий вісник НАВСУ. -2003. - Вип.1. - С.224-226.

· Обшалов С.В. Психология насилля: правовой аспект // Науковий вісник ДДУВС. - 2001. - Вип.2(5). - С.73-78.

· Овчинский В.С. Криминальная психология. Преступные типы. – М.: Инфра-М, 2007. – 302с.

· Озерський І.В. Взаємодія слідчого з органом дізнання (організаційно-правовий та психологічний аналіз): Монографія // М-во освіти і науки України. Міжгалузевий ін-т управління. - Київ: 2004 р.- 217с.

· Ольшанский Д.В. Психология террора. - М.: Академический Проект; ОППЛ, 2002. - 320с.

· Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников ОВД. Тактика и психология безопасной деятельности. – М.: Изд-во Академии МВД РФ, 1996. – 224с.

· По обе стороны закона: Криминальная психология / А.В. Тимченко (авт.- сост.), В.Б. Шапарь (авт.- сост.). — Х.: Право, 1999. — 684с.

· Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України // Офіційний вісник України. - 2004. - №44.: Наказ МВС України від 28 липня 2004р.№842 - Ст.2922.

· Психология криминального поведения / [Пер. с англ.: А.Боричев и др.]. - 7-е изд., междунар. - М.: Олма-Пресс, 2004. - 352 с.

· Психология террористов и серийных убийц: Хрестоматия. - Минск.:- 2004.

· Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000. – 480 с.

· Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково- методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2005 року: У 2 ч. / Донецький юридичний ін-т МВС при Донецькому національному ун-ті / В.М. Бесчастний (голов.ред.) — Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005.

· Психологія суїцидальної поведінки: діагностика, корекція, профілактика: Зб. наук. пр. / Київський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України / С.І. Яковенко (ред.). - К., 2000. - 200с.

· Редик В. Встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №3. - С.141-144.

· Розов В.И. Управление стрессом в оперативно-розыскной деятельности. – К.: КНТ, 2006. – 268с.

· Ронин Р. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации: Практическое пособие. - Мн.: "Харвест", 1997.- 368с.

· Руженков В.А. Основы клинической гипнотерапии., Ростов-н.Д.: "Феникс". - 2006.

· Саморока В.К, Бородкина Т.О. Возможности использования специальных знаний в области психологии для проверки достоверности показаний лица в ходе допроса // Уголовное право. - 2006. - №3. - С.79-82.

· Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. - М.: Смысл, 2003. - 299с.

· Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности - Москва: НОРМА, 1998 р.- 272с.

· Славнова Т.О. Развитие саморегуляции сотрудников охранных структур МВД / Московский открытый социальный ун-т. Социально-психологический факультет. Кафедра психологии. - М.: МОСУ, 2001. - 142с.

· Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві: Монографія // НАВСУ; В.Г.Гончаренко, ред. - Київ: НВТ "Правник", 2002 р.- 171с.

· Социальные и психологические проблемы борьбы с международным терроризмом / РАН; Общественно-консультативный совет по проблемам борьбы с международным терроризмом / В.Н. Кудрявцев (науч.ред.), Л.В. Бурятова (сост.). - М.: Наука, 2002. - 170с.

· Скрябін О. М. Психологічні особливості професійної компетентності оперативного працівника карного розшуку під час здійснення пошукових та розвідувальних заходів [ Текст ] / О. М. Скрябін // Наук. вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. – 2008. – № 1 ( Спец. вип. ). – С. 111 – 120. – Таємно.

· Скрябін О. М. Загальнонаукові засади дослідження поняття “професійна компетентність” [ Текст ] / О. М. Скрябін // Вісн. Запорізького юрид. ін-ту МВС України. – 2008. – № 1. – С. 240 – 247.

· Скрябін О. М. Особливості підготовки курсантів до оперативно-розшукової діяльності [ Текст ] / О. М. Скрябін // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 4 – С. 288 – 291.

· Скрябін О. М. Наукові підходи до визначення понять “компетентність”, “компетенція”, “професійна компетентність“ [ Текст ] / О. М. Скрябін // Актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ. – К. ; М. ; Одеса ; Запорожье, 2008. – Вып. 38 : Социальные технологии. – С. 402 – 409.

· Скрябін О. М. Роль соціального інтелекту у розвитку комунікативної компетентності працівників карного розшуку [ Текст ] / О. М .Скрябін // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К., 2009. – № 25. – С. 185 – 190. – ( Сер. 12 : Психологічні науки ).

· Скрябін О. М. Значення вольових якостей у процесі професіогенезу курсантів – майбутніх працівників карного розшуку [ Текст ] / О. М. Скрябін // Наук. вісн. Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. – 2009. – № 1. – С. 332 – 340.

· Скрябін О. М. Аутопсихологічна компетентність працівників карного розшуку [ Текст ] / О. М. Скрябін // Право і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 142 – 147.

· Скрябін О. М. Психологічні особливості розвитку екстремальної компетентності у курсантів ВНЗ МВС України-майбутніх оперуповноважених [ Текст ] / О. М. Скрябін // Наук. вісн. Львівського держ. ун-ту внутр. справ. – 2009. – № 1 ( Спец. вип.). – С. 129 – 137. – Таємно.

· Скрябін О. М. Професійна компетентність працівників карного розшуку та її види [ Текст ] / О. М. Скрябін // Наука і освіта. – 2009. – № 1 / 2. – С. 115 – 119.

· Скрябін О. М. Формування комунікативної та організаторської компетентності курсантів – майбутніх працівників карного розшуку у ВНЗ МВС України [ Текст ] / О. М. Скрябін // Право і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 135 – 142.

· Скрябін О. М. Вплив професійної компетентності на якість оперативно-розшукової діяльності працівників карного розшуку [ Текст ] / О. М. Скрябін // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., ( Запоріжжя, 31 жовт. 2008 р.) : [ у 2 ч. ]. – Запоріжжя, 2008. – Ч. І. – С .206 – 208.

· Скрябін О. М. Психолого – педагогічні особливості розвитку професійної компетентності оперуповноважених карного розшуку [ Текст ] / О. М. Скрябін // Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, 30 травня 2008 р.) : [у 2 ч.]. – Запоріжжя, 2008. – Ч. ІІ. – С. 90 – 93.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 363. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.12 сек.) русская версия | украинская версия