Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зміст і структура балансу
 

Розглянувши класифікацію господарських засобів, як приклад наведемо бухгалтерський баланс умовного підприємства.

Баланс1

ТзОВ "Студент" на 31.12.200Х p., (тис, грн.)

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУ­МА
І.Необоротні активи 1.1 Основні засоби 1.2 Незавершене будівництво   1. Власні кошти 1.1 Статутний капітал 1 .2 Прибуток 1 .3 Додатковий капітал
2. Оборотні активи І.Позикові кошти
2.1 Виробничі запаси 2.1 Позика банку
сировини та матеріалів   2.2 Борг постачальнику
2.2 Незавершене виробництво 2.3 Борг по заробітній платі
2.3 Готова продукція 2.4 Борг бюджету
2.4 Борг покупців 2.5 Аванси отримані
2.5 Поточний рахунок 2.6 Інші кредитори
2.6 Каса    
2.7 Аванси видані    
2.8 Інші дебітори    
БАЛАНС БАЛАНС

Таким чином, баланс - це таблиця, яка має дві сторони: ліва на­зивається "Актив", а права - "Пасив".

Спробуємо тепер провести паралель між класифікаціями гос­подарських засобів і наведеним балансом. Очевидно, можна зроби­ти висновок, що в балансі показані кошти підприємства (і в активі, і в пасиві всі кошти, якими володіє це підприємство), але в пасиві вони прокласифіковані за джерелами формування (звідки взялись ці кошти), а в активі ці ж самі кошти, але згруповані за їх використан­ням, вкладенням.

Тепер ще раз можна поставити питання: чому в балансі актив завжди дорівнює пасиву, і відповісти так: тому що і в пасиві, і в ак-

___________________________________

1 Цей баланс навчальний, у зв'язку з чим його форма трохи спрощена, але це не впливає на його суть. Форма сучасного балансу визначена П(С)БО №2 (див. додаток "Б").

тиві мова йде про те саме - про одні і тіж самі господарські кошти, якими володіє підприємство, але в пасиві вони згруповані за дже­релами утворення, а в активі - за їх використанням.

Ідея балансу розроблена в працях Л. Пачолі (1445-1517). Купці Італії звернулись до відомого математика з проханням придумати такий метод обліку, щоб в будь-яку мить вони знали, скільки чого вони мають (актив), і кому все це належить (пасив).

Але на баланс можна поглянути і з іншого боку. Схематично баланс можна представити таким чином:

АКТИВ ПАСИВ ВЕСЬ КАПІ-ТАЛ
АКТИВИ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
(А) ПАСИВИ (зобов'язання)

 

В пасиві балансу відокремлюються дві частини: власні кошти (статутний капітал, прибуток та інше), це називається власним ка­піталом (К)1, і позичені кошти (борги),які називаються пасивами (П) або зобов'язаннями. За рахунок всіх коштів (і власних, і пози­чених) підприємство придбає основні засоби, матеріали та інше, тобто утворює активи.

Таким чином, ми підійшли до дуже важливого балансового рі­вняння - воно ще називається рівнянням бухгалтерського обліку : А = К + П.

З балансового рівняння отримуємо: А - П = К.

Таким чином, власний капітал можна визначити як нетто акти­ви, тобто чисті активи (активи за вирахуванням боргів).

В П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" наве­дені такі визначення:

активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод в майбутньому;

зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла вна­слідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікуєть­ся, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди;

_______________________________

1 Звичайно власний капітал називають просто капітал.

власний капітал - частина в активах підприємства, що залиша­ється після вирахування його зобов'язань;

баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відобра­жає його активи, зобов'язання і власний капітал підприємства на певну дату.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 600. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7