Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тільки класу 8
При виробництві майже будь-якої продукції витрачають: -матеріали: величина витрат визначається вартістю цих матері­алів;

-людську працю: величина витрат визначається заробітною

платою;

- гроші на соціальне страхування працюючих: величина цих ви­трат залежить від законодавче встановлених ставок (%) і розміру нарахованої заробітної платні;

-обладнання, будівлі та інше , тобто основні засоби: величина витрат залежить від вартості основних засобів і терміну їх викорис­тання. Ці витрати називають амортизацією;

-інші витрати: якщо підприємство сплатило за послуги зв'язку або витратило гроші на відрядження, то це ні матеріали, ні зарпла­та, ні соцстрах, ні амортизація. Ці витрати відносяться до інших. Інші, в свою чергу, поділяються на інші операційні витрати (пов'язані з діяльністю, для якої утворено підприємство) та інші ви­трати.

Таке групування витрат називається класифікацією за економі­чними елементами. Для обліку цих витрат в Плані рахунків бухгал-

 

терського обліку передбачено восьмий клас рахунків, який так і на­зивається "Витрати за елементами", і має наступні рахунки:

80 - Матеріальні витрати;

81 - Витрати на оплату праці;

82 - Відрахування на соціальні заходи;

83 - Амортизація;

84 - Інші операційні операції;

85 - Інші затрати.

Інформація про витрати в розділі економічних елементів потрі­бна як для підприємства, так і для держави. Підприємство викорис­товує цю інформацію як при плануванні ( скільки треба витратити на купівлю сировини, на заробітну плату і т.д.), так і при аналізі та управлінні. В масштабах держави ведуться, так звані , національні рахунки, на яких збирається інформація про витрати в цілому по країні на заробітну плату, на соціальні заходи та інше. Тому данні про витрати в розрізі економічних елементів підприємства наводять в Розділі 2 Звіту про фінансові результати. Таблиця цього розділу дуже проста (див. додаток "А"). Вона заповнюється на підставі да­них рахунків восьмого класу, в дебеті яких збираються відповідні витрати.

Наприклад:

1. Відпущені матеріали в виробництво - 2000 грн.
Дт pax. 80 "Матеріальні витрати"

Кт рах.20 "Виробничі запаси" - 2000.

Тобто на складі підприємства були матеріали, які обліковува­лися на активному рахунку 20. При відпуску матеріалів зменшуєть­ся рахунок 20 (він активний, тому кредитується). Але що має підприємство замість матеріалів? Готову продукцію? Продукція ще не готова. Підприємство поки що має витрати, тобто дебетується рахунок 80.

2. Нарахована заробітна платня - 1000 грн.
Дт рах.81 "Витрати на оплату праці" -1000

Кт рах.66 "Розрахунки з оплати праці" - 1000.

Підприємство ще не виплатило зарплату. Виплата неможлива, поки не нарахуєш, скільки і кому потрібно виплатити. Коли зарпла­та нарахована, це означає що, підприємство визнало ці витрати (де-

бет рахунку 81) і одночасно у підприємства виникло зобов'язання сплатити робітникам 1000 грн. Зобов'язання це поточне (повинно погаситися раніше ніж 12 місяців, тобто при настанні терміну ви­плати зарплати). Поточні зобов'язання обліковуються на рахунках шостого класу, конкретно це зобов'язання обліковується в кредиті рахунку 66 (тобто це кредитори по зарплаті).

3.Нараховано органам соціального страхування (пенсійний фонд, фонд безробіття і т.д.) - 400 грн.

Дт Pax. 82 "Відрахування на соціальні заходи" - 400

Кт Pax. 65 "Розрахунки за страхуванням" - 400.

Зміст цієї господарської операції в наступному: підприємство страхує своїх працівників, тобто частину своїх грошей віддає в страхові фонди. Згідно цієї господарської операції підприємство визнало витрати на соціальне страхування робітників в розмірі 400 грн. Значить цю суму треба записати в дебет рахунку витрат (82), але підприємство ще не сплатило ці гроші, тому визнає борг перед органами страхування, тобто поточні зобов'язання , які облікову­ються по кредиту рахунок 65 (кредиторська заборгованість соц­страху).

4. Нарахована амортизація на виробниче обладнання - 600 грн.

Дт Pax. 83 "Амортизація" - 600

Кт Pax. 13 "Знос необоротних активів" - 600.

Ця господарська операція буде більш зрозумілою пізніше. Але і зараз треба зрозуміти, що витрати на придбання основних засобів робляться при їх придбанні . Але в момент придбання ці витрати не визнаються витратами, тому що основні засоби використовуються більше року, як правило декілька років. Згідно принципу відповід­ності витрат і результатів в бухгалтерському обліку визнаються тільки ті витрати, які забезпечили отримання прибутку в конкрет­ному звітному періоді.

Тому в звітному періоді витрати основних засобів визнаються в розмірі їх амортизації, яка залежить, як правило, від терміну їх ви­користання.

Витрати основних засобів відображаються, як і всі інші витра­ти, по дебету Pax. 83. Але кредитується рахунок 13. на якому нако­пичується сума зносу основних засобів.

5. Отримано рахунок за послуги зв'язку - 500 грн.

Дт Pax. 84 "Інші операційні витрати" - 500

Кт Pax. 68 "Розрахунки за іншими операціями" - 400.

Витрати, пов'язані з послугами зв'язку, обліковуються в дебеті рахунку 84. Але поки що ці послуги не сплачено, то вони обліко­вуються як борг підприємству зв'язку. А всі борги відображаються по кредиту (кредитори) рахунків 6-ого класу. В даному випадку можна кредитувати рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", а можна - рахунок 68 субрахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". В Плані рахунків бухгалтерського обліку для малих підприємств немає рахунку 68. Тому вони використову­ють в даному випадку рахунок 63. На великих підприємствах 63 рахунок використовується, як правило, для розрахунків з постача­льниками сировини, матеріалів, послуг. А для розрахунків з іншими контрагентами - рахунок 68. Але за своїм призначенням рахунки 63 і 68 дуже схожі.

Таким чином, всі витрати зібрані на рахунках восьмого класу, (в дебеті рахунків 80, 81, 82, 83 і 84), але ці рахунки повинні бути закриті при виявленні фінансового результату (як правило, в кінці звітного періоду), тому що їх в балансі немає. Закрити рахунок - це зробити так, щоб сальдо цей рахунок не мав.Щоб закрити рахунки, в дебеті яких є суми , треба їх кредитувати. Які рахунки дебетувати, тобто на які рахунки треба закривати рахунки восьмого класу, тре­ба уважно розібратися.

Фінансові результати виявляються співставленням доходів і витрат на рахунку 79 "Фінансові результати". В дебет рахунку 79 записуються витрати, а в кредит - доходи, тобто на рахунку 79 сти­каються витрати і доходи. В результаті визначається, чи підприємс­тво має прибуток, чи збиток.

Однак зразу зробити проводку Дт Pax. 79

КтРах. 80, 81,82, 83, 84,

як правило, неможливо, тому що може бути порушений один з принципів бухгалтерського обліку: відповідність доходів і витрат. В кредиті рахунку 79 буде відображатися виручка від реалізованої продукції (товарів, послуг). Але не всі витрати будуть перетворені в

 

готову продукцію (частина витрат залишиться як незавершене ви­робництво) , не вся готова продукція буде реалізована (залишить­ся частина готової продукції на складі готової продукції, тобто не буде реалізована). Таким чином співставляти з виручкою від реалі­зації можна тільки ті витрати , які пов'язані з реалізованою проду­кцією. Тому частина витрат повинна залишитися на рахунку 23 "Виробництво" і 26 "Готова продукція". Але є витрати, які не зале­жать від обсягу реалізації: матеріали, які пішли не на технологічні потреби (фарба для паркана на території заводу, заробітна плата адміністрації заводу з відрахуванням соцстраху, амортизація прохі­дної та інше). Ці витрати називаються витратами періоду. Вони відразу з рахунків восьмого класу списуються на рахунок 79, а ви­трати , які пов'язані з технологію виробництва продукції, спочатку з рахунків восьмого класу списуються на рахунок 23. Коли готова продукція з цеху передаються на склад готової продукції , то ро­биться проводка:

Дт Pax. 26

на собівартість готової продукції

Кт Pax. 23І

Якщо на рахунку 23 залишиться сальдо, то це вартість незаве­ршеного виробництва.

І тільки коли готова продукція буде відвантажена покупцям, то її собівартість списується зі складу готової продукції бухгалтерсь­кою проводкою

Дт Pax. 79

собівартість відвантаженої продукції Кт Pax. 26

Таким чином на рахунку 26 залишиться собівартість ще нереа­лізованої продукції , а в дебет рахунку 79 попадають собівартість реалізованої продукції і витрати періоду. Щоб завершити приклад з обліком витрат, наведемо ще декілька господарських операцій.

б.Закрити рахунки восьмого класу при умові, що 200 грн. заро­бітної плати, 80 грн. відрахувань органам соціального страхування і всі послуги зв'язку (500грн.) пішли не на технологічні цілі, тобто є

 

витратами періоду: хай це будуть адміністративні витрати, а всі інші витрати пов'язані з технологічним процесом.

а) закриваємо рахунок 80 ( в дебеті 2000 грн.)
Дт Pax. 23 - 2000

КтРах. 80 -2000;

б) закриваємо рахунок 81

В дебеті цього рахунку 1000 грн. витрат, з яких 800 грн. пов'язані з технологією виробництва і повинні піти на рах.23 "Ви­робництво", а 200 грн. пов'язані з керівництвом підприємства, во­ни відносяться до адміністративних витрат, тобто до витрат пері­оду, тому вони списуються з рахунку 81 зразу на рахунок 79 "Фі­нансові результати".

Отже, для закриття рахунку 81 роблять такі проводки:

Дт Pax. 23 - 800

КтРах. 81 -800

Дт Pax. 79 - 200

КтРах. 81 -200.

Замість зроблених двох бухгалтерських проводок можна зроби­ти одну складну:

ДтРах. 79- 200

Дт Pax. 23 - 800

КтРах. 81 -1000;

Таким чином, якщо в бухгалтерській проводці один рахунок кредитується (як у нашому випадку), або один рахунок дебетується, а інші декілька кредитуються, така бухгалтерська проводка назива­ється складною.

Якщо ж в бухгалтерській проводці один рахунок дебетується і один кредитується, то така проводка називається простою.

Отже, замість декількох простих проводок часто можна напи­сати одну складну, і навпаки, одну складну проводку - замість кі­лькох простих.

в) закриваємо рахунок 82 ( в дебеті 400 грн.)
Дт Pax. 23-320

Кт Pax. 82 - 320 та

Дт Pax. 79 - 80

Кт Pax. 82 - 80. Або:

Дт Pax. 79 - 80 Дт Pax. 23 - 320

Кт Pax. 82 - 400;

г) закриваємо рахунок 83 ( в дебеті 600 грн.)
Дт Pax. 23 - 600

Кт Pax. 83 - 600;

д) закриваємо рахунок 84 ( в дебеті 500 грн.)
Дт Pax. 79 - 500

Кт Pax. 84 - 500

7. Відпущена з виробництва готова продукція, собівартість якої 3000 грн.

ДтРах. 26- 3000

КтРах. 23 -3000

8.Списана зі складу відвантажена готова продукція, собівар­тість якої 2500 грн.

ДтРах. 79- 2500

Кт Pax. 26 - 2500

За умови, що кожна з наведених в прикладі бухгалтерських проводок відображена на рахунках бухгалтерського обліку, отри­маємо наступну схему (рис.5.1).

Рисунок 5.1 - Облік витрат з використанням рахунків класу 8

Таким чином, якщо для обліку витрат використовують рахунки тільки 8-го класу, то вони закриваються частково на рахунок 23 "Виробництво", якщо ці витрати пов'язані з технологією виробниц­тва, або безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо витрати не пов'язані з технологією виробництва, а виникли у зв'язку з управлінням підприємством, збутом та інше.

Коли треба закривати рахунки 8-го класу при використанні для обліку витрат рахунків тільки 8-го класу: щомісячно, щоквартально або один раз на рік, вирішує підприємство і фіксує це у своїй облі­ковій політиці.

Як правило, закриття позабалансових рахунків відбувається в кінці звітного періоду, тобто щоквартально, хоча можуть бути й інші варіанти.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1280. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.037 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7