Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Господарські операції, не пов'язані з обліком доходів, витрат і фінансових результатів
Нехай в січні 200Х+1року на підприємстві відбулися наступні господарські операції1:

1. Отримано від постачальників матеріали - 6000 грн..

1 В цьому курсі матеріал подасться без врахування податків.

Щоб відобразити цю господарську операцію в бухгалтерському обліку слід розуміти, що відбулося: матеріали прийшли на склад підприємства , тобто залишок матеріалів на складі збільшився , але гроші за матеріали ще не сплачені, тобто з'явився борг за ці матері­али перед постачальником. Отже ця господарська операція зачіпає два рахунки - 20 "Виробничні запаси" (матеріали на складі) та 63 "Розрахунки з постачальниками".

Рахунок 20 - це активний рахунок. Він збільшується при цій операції, тобто, треба записати цю господарську операцію в дебет рах.20

А рахунок 63 - пасивний. Внаслідок цієї операції він також збі­льшується, тобто, необхідно записати збільшення пасивного рахун­ку в кредит. Таким чином, маємо:

Дт Рах.20"Виробничі запаси" - 6000

Кт Рах.63 "Розрахунки з постачальниками" - 6000

Відразу відобразимо цю господарську операцію на рахунках-літачках, для чого відкриємо_потрібні рахунки, тобто запишемо в них початкове сальдо, а потім господарську операцію згідно бухга­лтерської проводки.

2. Сплачено за отримані матеріали - 6000 грн.

При цій господарській операції сплата піде з поточного рахунка в банку (рах.31) і при цьому зменшиться борг перед постачальни­ком (рах.63).

Зменшення активного рахунка 31 "Рахунок в банках" буде за­писано по кредиту, а зменшення пасивного рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками" буде записано в дебет, тобто ця господарська операція буде відображена на рахунках бухгалтерського обліку та­ким чином:

Дт Pax. 63 "Розрахунки з постачальниками" - 6000. Кт рах.31 "Рахунки в банках" - 6000.

Аналогічно, як і при першій операції, відобразимо цю операція на рахунках-літачках. Так будемо робити після кожної господарсь­кої операції.

Тут доречно зробити акцент на наступному. По першій опера­ції була зроблена проводка Дт 20 Кт 63, а по другій - Дт 63 Кт 31. Внаслідок цих 2-х операцій рахунок 63 закрився, а залишилося Дт 20 Кт 31. Ті, хто починає вивчати бухгалтерський облік, часто на отримані і сплачені матеріали пробують робити проводку Дт 20 Кт 31. Але це неправильно з двох причин. По-перше, отримання мате-

ріалів, як правило, не співпадає в часі зі сплатою за них. І часто бу­ває так, що матеріали отримані в одному звітному періоді, а сплата за них-в іншому.

По-друге, як правило, постачальників на підприємстві багато і треба обліковувати, скільки кому заборгувало підприємство, а скі­льки сплачено, скільки ще треба сплатити. Щоб мати інформацію про розрахунки з постачальниками, треба всі господарські операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками, відображати обов'язково через рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками". Та­кий підхід є обов'язковим при обліку всіх розрахунків: з покупцями (використовуючи рахунок 36), з робітниками по заробітній платі (рахунок 66), по авансах і т.п.

3. Сплачено постачальнику (фірмі "Дельта") аванс за матеріали - 2000 грн.

Внаслідок цієї господарської операції гроші з рахунку 31 " Ра­хунки в банках" пішли в адрес постачальника, але матеріалів ще немає, а з'явився борг постачальника перед підприємством "Сту­дент", тобто з'явився дебітор. Аванси надані обліковуються на ак­тивному рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" (субраху­нок 371 "Розрахунки за виданими авансами), тому проводка буде:

Дт Рах.37 "Розрахунки з різними дебіторами" - 2000 Кт Рах.31" Рахунки в банках" - 2000.

4.Надійшли матеріали в рахунок авансу - 2000 грн.

Тобто, прийшли матеріали на склад (рах.20 - активний), зник борг, який обліковувався на підприємстві на Pax. 37:

Дт Рах.20 "Виробничі запаси" - 2000

Кт Рах.37 " Розрахунки з іншими дебіторами" – 20001

5. Сплачено постачальнику аванс за основні засоби - 1000 грн.

Тобто господарська операція аналогічна вже розглянутій гос­подарській операції під № 3, тому це буде відображено в обліку та­ким чином:

Дт Рах.37 " Розрахунки з іншими дебіторами" - 1000 Кт Рах.31 " Рахунки в банку" - 1000.

6. З виробництва випущена готова продукція - 8000 грн.

______________________________________________

1 На великих підприємствах отримання матеріалів завжди відображається проводкою Дт 20 Кт 63, незважаючи на раніше перерахований аванс. А в кінці звітного періоду, коли розробляється рахунок 63, роблять проводку Дт 63 Кт 371. Таким чином закривається раніше виданий аванс

Всі витрати на виробництво продукції збираються в дебеті Pax. 23 "Виробництво". Це активний рахунок. Якщо продукція готова, то вона передається з цеху (Pax. 23) на склад готової продукції (Pax. 26 "Готова продукція") проводкою:

Дт Рах.26 "Готова продукція" - 8000 Кт Рах.23 "Виробництво" - 8000.

Якщо на рахунку 23 "Виробництво" є залишок, то це означає, що частина продукції ще не готова і, як незавершене виробництво, вона продовжує обліковуватися в цеху, тобто на Pax. 23 "Виробництво".

7. Одержаний аванс від покупця - 20000 грн.

Ці гроші прийшли на рахунок в банк, тобто Pax. 31 збільшився, але з'явився борг перед покупцем (Pax. 68 - пасивний, субрахунок 681 " Розрахунки за авансами одержаними"):

Дт Рах.31 " Рахунки в банку" -20000

Кт Рах.68 " Розрахунки за іншими операціями" - 20000,

8. Сплачено борг бюджету - 5000 грн.

В балансі підприємства є борг бюджету в розмірі 5000 грн. Борг бюджету обліковується на пасивному рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами ". Зараз цей борг зменшився, але і на ра­хунку в банку грошей також стало менше, то маємо:

Дт Рах.64 "Розрахунки за податками і платежами" - 5000 Кт Рах.31 " Рахунки в банку" - 5000.

Після того, як всі господарські операції відобразили на рахун­ках бухгалтерського обліку, підрахуємо обороти на кожному раху­нку і виведемо нове сальдо.

 

Дт Pax. 20 Кт   Дт Pax. 63 Кт   Дт Pax .31 Кт
С 15000       С. 13000   С. 10000 2) 6000
1) 6000     2) 6000 1) 6000   7) 20000 3) 2000
4) 2000             5) 1000
Об. 8000   Об.     8)
           
            Об 20000
С. 23000       С. 13000   С. 16000  
ДтРах. 37 Кт   Дт Pax. 23 Кт   Дт Рах.26КТ
С 3000     С. 10000 6) 8000   С. 7000  
3) 2000 4) 2000   06.-   6) 8000  
5) 1000     С. 2000     Об. 8000  
Об.3000         С. 15000 -
С. 4000              
Дт Pax 68 Кт   Дт Pax 54 Кт
  С 2000   8) 5000 С. 5000
  7)20000      
      Об. 5000
Об.-     С —
  С. 22000      

Щоб отримати баланс ТзОВ "Студент" після всіх цих операцій, необхідно в балансі залишки по тих рахунках, які мали рух внаслі­док наведених господарських операцій, замінити на нові, які мають рахунки на кінець звітного періоду. В результаті отримуємо насту­пний баланс.

Баланс

ТзОВ"Студент"на31.01.200Х+1р.,(тис.грн.)

Актив Сума Пасив Сума
на 31.12 на 31.01 на 31.12 на 31.01
1. Необоротні активи 1. Власні кошти
1.1 Основні засоби 1 . 1 Статутний капітал
1 .2 Незавершене     1.2Прибуток
будівництво 1.3 Додатковий капітал
2. Оборотні активи 2. Позикові кошти
2.1 Виробничі запаси 2.1 Позика банку
сировини та матеріалів     2.2 Борг постачальнику
2.2 Незавершене вироб- ництво 2.3 Борг по заробітній платі
2.3 Готова продукція 2.4 Борг бюджету _
2.4 Борг покупців 2.5 Аванси отримані
2.5 Рахунок в банку 2.6 Інші кредитори
2.6 Каса      
2.7 Аванси видані      
2.8 Інші дебітори      
БАЛАНС БАЛАНС

Як бачимо, валюта балансу за січень зросла на 15 тис.грн. Але зростання відбулося тільки за рахунок позичених коштів. Власні

кошти залишилися без змін. Це тому, що в наведених господарсь­ких операціях не було операцій, пов'язаних з витратами і доходами підприємства, тобто не витрачали матеріали (тільки їх отримували), не нараховували зарплату, амортизацію та інше, не відвантажували готову продукцію. Всі господарські операції по обліку витрат, до­ходів і фінансових результатів мають свої особливості, тому на них зупинимося окремо.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1328. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7