Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Показники оцінки економічної ефективності інвестицій
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Показники економічної ефективності інвестицій можуть розрізнятися по наступних ознаках: рівень інвесторських цілей, характер і часовий період об­ліку результатів і витрат, ціль використання показників.

Серед показників економічної ефективності інвестицій у залежності від рівня інвесторських цілей виділяють показники суспільної, бюджетної ікомер­ційної ефективності.

Показники соціальної ефективності враховують результати і витрати, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційних проек­тів. Показники соціальної ефективності можуть розраховуватися на загально­національному, регіональному і галузевому рівні.

Так при визначенні соціальної ефективності спорудження транспортних магістралей повинен враховуватися, крім галузевого (транспортного) ефекту, також позагалузевий (позатранспортний) ефект, пов'язаний з освоєнням при­родних ресурсів, прискоренням розвитку виробництва, поліпшенням соціаль­ної сфери в районі тяжіння залізниці, а також із впливом на природне середо­вище.

При визначенні показників соціальної ефективності на народногосподар­ському рівні до складу результатів включаються як результати, що досягають­ся безпосередньо на транспорті, так і позатранспортні результати реалізації проектів.

При підрахунку витрат враховуються одноразові і поточні витрати всіх учасників реалізації проекту, усі види платежів учасників у держбюджет, від­сотки по кредитах комерційних банків, а також інших учасників проекту.

періоду, прийнятого для визначення показників ефективності, залежить Витрати розраховуються по підприємствах-учасниках проекту - без по­вторного перерахування тих самих витрат, а також без обліку витрат одних учасників у складі витрат інших учасників.

Розрахунки соціальної ефективності здійснюються при включенні до складу результатів приросту виторгу підприємств, а також соціальних і еколо­гічних результатів реалізації проекту.

Розрахунок показників соціальної ефективності здійснюється з обліком прямих, супутніх, сполучених і інших витрат Прямі інвестиції являють собою вкладення, необхідні безпосередньо для реалізації інвестиційного проекту. Так, наприклад, прямі інвестиції містять у собі витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, інструменту й інвентарю, а також інші роботи і витрати (відвід землі для розміщення споруджень, кошти на виконання проектно-пошукових і науково-дослідниць­ких робіт і т.д.).

Супутні інвестиції - вкладення в інші об’єкти, будівництво або реконст­рукція яких необхідні для нормального функціонування основного об'єкта. Ці вкладення можуть бути, наприклад, обумовлені розвитком інфраструктури об'єктів, що споруджуються. Супутні інвестиції можуть знадобитися для будів­ництва і реконструкції доріг, організації автогосподарства, спорудження ліній електропередач і т.д.

Сполучені інвестиції - інвестиції у суміжні галузі народного господарст­ва, що забезпечують основними й оборотними коштами будівництво (реконст­рукцію) і наступну експлуатацію об'єктів. Сполучені вкладення можуть вкла­датися, наприклад, у збільшення потужностей підприємств будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, розвиток енергетичної і сировинної бази, охорону навколишнього середовища і т.п. Потреба в сполучених Інвес­тиціях у суміжні галузі виникає при нестачі необхідних резервів потужностей діючих підприємств, що забезпечують будівництво і наступну експлуатацію об'єкта, що споруджується, паливом, електроенергією, будівельними матеріа­лами і конструкціями, рухомим складом і іншою продукцією.

Інші інвестиції - містять у собі витрати на проїзд працівників і їхніх ро­дин на новобудови, витрати на підготовку кадрів будівельників і експлуата­ційників, витрати на консервацію основних фондів, що вивільняються, на збі­льшення оборотних коштів підприємств І інші одноразові витрати.

Показники бюджетної ефективності відбивають фінансові наслідки реалі­зації інвестиційних проектів для регіонального або місцевого бюджету. Показ­ники бюджетної ефективності визначаються з урахуванням переміщення до­ходів відповідного бюджету над витратами. У бюджет входить збільшення (зменшення) податкових надходжень, плата за користування природними ре­сурсами, мито, акцизи, емісійні доходи від випуску цінних паперів і т.д. До Доходів бюджету відносяться також надходження в позабюджетні фонди: пен­сійний фонд, фонди зайнятості, медичне та соціальне страхування. Витрати бюджету обумовлюються прямим бюджетним фінансуванням реалізації інвес­тиційного проекту: виділенням кредитів регіональних і уповноважених банків, Що підлягають компенсації за рахунок бюджету; виплатою допомоги особам, Що залишаються без роботи у зв'язку зі здійсненням проекту; гарантією інвес­тиційних ризиків і інших факторів.

Показники комерційної ефективності враховують фінансові наслідки реа­лізації інвестиційних проектів для їхніх безпосередніх учасників. Комерційна ефективність може розраховуватися як для проекту в цілому, так і для окремих учасників. Для капітального будівництва показники комерційної ефективності можуть розраховуватися для підгалузей у цілому і для окремих підприємств і організацій.

Комерційна ефективність на транспорті розраховується на галузевому рі­вні, на рівні великого регіонального об'єднання з урахуванням аналізу потоку реальних грошей від інвестиційної, операційної і фінансової діяльності.

При розрахунку комерційної ефективності враховуються:

- потік реальних грошей від інвестиційної діяльності враховує витрати на зведення будинків і споруджень, плату за оренду землі, придбання облад­нання машин і механізмів, вимір оборотного капіталу, ліквідацію основних фондів і т.п.;

- потік коштів від операційної (виробничої) діяльності включає доходи від реалізації продукції надання послуг, позареалізаційні доходи і витрати, амортизацію будинків і устаткування, податки і т. п.;

- потік коштів від фінансової діяльності враховує короткострокові і дов­гострокові кредити, акціонерний капітал, виплати дивідендів і т.п.

Для доповнення оцінки комерційної ефективності може бути встановле­ний термін повного погашення заборгованості і для учасників, що залучають кредитні і позикові засоби. Для кредитної установи проект вважається ефекти­вним, коли термін повного погашення заборгованості за кредитом відповідає вимогам цієї установи. Від'ємне сальдо накопичених реальних грошей висту­пає обгрунтуванням потреби в позикових коштах у рамках даного інвестицій­ного проекту.

Комерційна ефективність припускає аналіз потоку реальних грошей і ви­ступає як різниця між надходженням і відтоком коштів від інвестиційної та фі­нансової діяльності.

За характером результатів, що враховуються, і витрат розрізняють показ­ники економічної, фінансової, ресурсної, соціальної й екологічної ефективнос­ті інвестицій.

Показники економічної ефективності співставляють у вартісному вимірі ці види результатів і витрат, обумовлені реалізацією інвестиційного проекту. Результати, що враховуються, і витрати при визначенні показників економіч­ної ефективності виходять за рамки безпосередніх фінансових Інтересів під­приємств. Розрахунок показників фінансової ефективності базується тільки на фінансових показниках вкладення інвестицій. Показники ресурсної ефектив­ності відбивають вплив інвестицій на обсяг виробництва і споживання того або іншого виду ресурсу. Показники соціальної ефективності враховують со­ціальні результати реалізації проекту, показники екологічної ефективності вплив проекту на навколишнє середовище (повітря,вода, земля, флора та фауна).

Таблиця 5Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 662. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия