Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Допомога в кризових станах. Особистісний розвиток підлітка досить суперечли­вий: прагнення емансипації й виражена потреба розу­міння та схвалення дорослими
Особистісний розвиток підлітка досить суперечли­вий: прагнення емансипації й виражена потреба розу­міння та схвалення дорослими, розвиток абстрактного мислення й недостатність загальнотеоретичних знань, зовнішня вульгарність манер і висока вразливість. При загостренні цих суперечностей за рахунок або зовнішніх психотравмуючих факторів (конфлікт із батьками, педагогами, ровесниками), або внутрішніх особливостей (акцентуації чи психопатії) у підлітків бувають більш чи менш тривалі кризові стани.

До них можна віднести такі явища, як «філософ­ська штоксикація», «криза втрати сенсу буття», афек­тивно-шокові реакції. «Філософська інтоксикація» ви­никає, як правило, у віці 14—18 років у підлітків з шизоїдною або психастенічною акцентуацією. Це ш-тенсивна інтелектуальна активність, спрямована на самостійне виршіення «вічних проблем» — про сенс життя, призначення людства, роль Бога та релігії то­що. Підліток приділяє багато уваги вивченню відпо­відної літератури, осмисленню й розумінню прочита­ного, школи намагається відобразити свої думки про це у вигляді власних філософських творів. У нормі ця діяльність практично не відбивається на шкільних за­няттях, спілкуванні з товаришами. Якщо цей стан ви­никає при шизощній психопатії чи шизофренії, то діяльність стає малопродуктивною, виникають інші роз­лади, характерні для даного захворювання (див. 7.3). Взагалі «філософська штоксикація» може бути необ­хідним і корисним періодом у розвитку світогляду, але при недостатності емоційних зв'язків з оточуючими вона може призвести до «кризи втрати сенсу буття». При цьому підліток або приходить до «логічного» висновку, що життя взагалі, а його зокрема, безглузде, або це відчуття виникає раптово: «Навіщо все це? Життя безглузде». Цей стан дуже небезпечний, оскіль­ки висока вірогідність самогубства.

При зверненні підлітка до психолога з подібними запитаннями й переживаннями необхідно приділити йому максимум уваги: в спокійній раціональній бесіді з'ясувати його точку зору, а потім (залежно від інтенсивності переживань та інтелекту підлітка) або запро­понувати йому відповідну літературу (В. Франкла, К. Кастанеду, Р. Баха та ін.), або попросити його викласти свої ідеї письмово, «щоб допомогти іншим людям у кризовому стані», і т. д. Інколи буває необ­хідним дуже інтенсивний і відкритий прояв доброзич­ливих емоцій психолога, щоб підліток знав, що тут його цінують, ставляться до його розмірковувань зі щирим зацікавленням. Це знижує ризик самогубства й дає можливість при повторних зустрічах провести ретельне патопсихологічне обстеження. За наявності викривлень мислення необхідна консультація психіат­ра; якщо мислення в межах норми, то можлива пси-хокоригуюча робота (коли психолог досить кваліфіко­ваний).

Афективно-шокові реакції виникають як реакція на зовнішню психотравмуючу ситуацію: зґвалтування, напад бандитів, смерть родичів тощо. При цьому мо­же виникнути порушення стану свідомості, безцільна втеча з місця події, може бути реактивний ступор (заціпеніння, відсутність мовного контакту). Такі ста­ни тривають недовго (до кількох годин). Після виходу з такого стану згадка про пережите неповна. Проте надалі може залишитися реактивна депресія, явища посттравматичного стресу. Ці стани вимагають ретель­ного й тривалого спостереження психолога, проведен­ня психокоригуючої роботи, а при необхідності й консультації лікаря.

У підлітків наявна відносно висока готовність до здійснення самогубства, особливо в 15—17-літньому віці. Це пов'язано з низькою суб'єктивною цінністю життя в цей період, недостатністю розуміння незво­ротності смерті. Причини самогубств бувають досить різноманітними й залежать від акцентуації характеру підлітка та особливостей психотравми.

В істероїдних підлітків трапляється здебільшого де­монстративний тип суїцидальної спроби. Вони на очах у оточуючих намагаються отруїтись, повіситись, точно знаючи, що їм нададуть допомогу. Внутрішньою мотивацією таких спроб є бажання «покарати» ото­чуючих, «довести» їм щось. Підліток «грається» з бать­ками чи з об'єктом любові в гру «подивись, до чого ти мене довів» і звичайно досягає бажаного. Незважаючи на благополучне завершення таких спроб, з підлітком необхідно провести психокоригуючу роботу, тому що ці реакції можуть закріплюватись, і при повторних спробах підліток може не розрахувати й справді завда­ти собі серйозної шкоди.

У лабільно-сенситивної групи підлітків самогубство часто пов'язане з конфліктною ситуацією в школі й дома: несправедливим звинуваченням, страхом пока­рання тощо. Інколи може бути результатом тривалої депресії (при емоційному відторгненні). Ці спроби дещо серйозніші, але якщо підлітка вдається врятува­ти після її здійснення та нормалізувати систему відно­син, то ризик повторних спроб досить низький.

При шизоїдній акцентуації і психопатії спроби са­могубства можуть бути пов'язані або з кризами втрати сенсу життя, або ж виникають із потягу до «експери­менту»: «Хотів подивитися на потойбічний світ».

Для гіпертимних та нестійких підлітків потяг до самогубства не характерний.

У збудливих підлітків часто бувають самопорізи, але не як спроби самогубства, а як спосіб розрядки емоційної напруженості.

У роботі з підлітками, які здійснювали спробу са­могубства, слід звертати увагу на: 1) наявність викрив­лень процесу мислення; 2) занижену самооцінку та впевненість у негативному до нього ставленні оточую­чих; 3) нестійкість рівня домагань; 4) ознаки депресії при виконанні проективних методів, 5) суїцидальні думки й висловлювання при описуванні картин ТАТ;

6) відсутність прогнозу в методиках, що визначають ставлення підлітка до свого життєвого шляху; 7) висо­ку схильність до ризику.

Наявність навіть одного з цих факторів несприят­лива стосовно вірогідності здійснення повторного са­могубства, і тому, навіть якщо не виявлено інших психічних розладів, у цих випадках необхідна кон­сультація психіатра й тривала кваліфікована психоко-ригуюча робота. При всіх кризових станах у підлітків необхідна робота з сім'єю з метою зміцнення чи відновлення емоційних міжособистісних зв'язків з батьками. Важливим є формування у батьків почуття поваги до підлітка, сприйняття його як рівного, ви­знання його права на власний світогляд, свої ціннісні орієнтації.

Контрольні запитання

1. Як особливості підліткового віку впливають на пове­дінку дітей?

2. Чим відрізняються психопатії від акцентуацій характе­ру?

3. Порівняйте методику ПДО з методикою Леонгарда-Шмішека. Назвіть їх переваги та недоліки.

4. Які типи акцентуацій характеру найбільш вірогідно детермінують делінквентну поведінку підлітків?

5. Що таке дисморфоманія та нервова анорексія?

6. Назвіть первинні прояви психічних захворювань у поведінці підлітків.

7. Які порушення потягів спостерігаються в підлітковому віці?

8. Що таке «філософська інтоксикація»?

9. Чому в підлігковому віці збільшується ризик самогуб­ства?

10. Що таке «допомога підліткам у кризових станах»? Які завдання та межі компетенції шкільного психолога в цих випадках?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бубер М. Два образа веры.—М., 1995.

Жутикова Н. Учителю о практико психологической помощи.—М., 1988.

Завилянский Й. и др. Психиатрический диагноз.—К., 1989.

Леонгард К. Акцентуированные личности.—К., 1981.

Личко А. Подростковая психиатрия.—М., 1991.

Налимов Н. В поисках иных смыслов.—М., 1993.

Трубецкоч Н. Смысл жизни.—М., 1994.

Франкл В. Человек в поисках смысла.—М., 1990.

Эриксон М. Мой голос остается с вами.—СПб., 1995.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 844. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7