Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Як користуватися словниками паронімів та синонімів?
Візьміть "Словник паронімів української мови" (Д.Г. Гринчишин, О.А. Сербенська. - К.: Рад. шк., 1986).

Словник, розрахований на широке коло читачів, є нормативно довідковим виданням.

Слід уважно прочитати Передмову, де сказано:

в словнику описано 1000 паронімів, які найчастіше зустрічаються в підручниках, на сторінках науково-популярнихвидань, у періодиці, в офіційно-діловому стилі;

словник зорієнтований на широке розуміння паронімії;

у словниковій статті описується паронімічна пара;

вся увага звертається на розкриття лексичного значення паронімів;

дається коротке тлумачення паронімів;

лексичне значення і особливості функціонування слів-паронімів допомагає розкрити ілюстративний матеріал – цитати із наукових, художніх, публіцистичних творів.

Проаналізуйте словникову статтю АБОНЕМЕНТ // АБОНЕНТ.

Спільний корінь абон-;розрізняються суфіксами -емент, -ент.Похідні пароніми абонементний II абонентський.

АБОНЕМЕНТ, а, ч. 1. Документ на користування (за плату чи безплатно) бібліотекою, телефоном, басейном, побутовими послугами, місцем у театрі (на стадіоні), а також саме право на це: ...Книги цього юнацького жанру люди дорослі... читають з не меншою охотою, ніж діти. Це підтверджує не одне дослідження читацьких абонементів по бібліотеках (Смолич, VI, 401); У Павла Сергійовича був постійний абонемент на концер­ти в консерваторію (Дмит., IV, 628).

У с п о л.: а. постійний, (не)дійсний, оформлений, відкри­тий, читацький; читача, студента, учня; на цикл лекцій, на телефон, у театр; закриття, оформлення, продаж а.; плата за а; заповнити а., користуватися а.

2. Відділ у бібліотеці, що видає читачам літературу для користування вдома: Тут у масових бібліотеках працюють такі функціональні відділи, як відділ комплектування... літератури, організаційно-методичний, інформаційно-бібліографічний, міжбібліотечного абонемента (КУ, 1981, № 8,75). У с п о л.: а. бібліотечний, міжміський, студентський, обслуговує, задовольняє, замовляє.

АБОНЕНТ, а, ч. Особа чи організація, що користується абонементом: Передбачається значне зростання каналів між­міського зв'язку... телефонних абонентів, механізованих підприємств поштового зв'язку, дальшого впровадження систем АСУ (РУ, 7.05 1681).

У с п о л.: а. АТС, телефонної сітки, бібліотеки, індивідуального користування; телефон, апарат, скринька, виклик, заява, обов'язки а.; в користуванні а., довідка про а.; категорія а.; кілька, сто, тисяча а.; а 4в з'єднувати, роз'єднувати, сполу­чати, повідомляти, попереджувати; стати а.; а. викликає, замовляє, відповідає, несе матеріальну відповідальність.

АБОНЕМЕНТНИЙ, а, є. У с п о л.: а. довідка, картка, тата, талон.

АБОНЕНТСЬКИЙ, а, є. У с п о л.: а. відділ, канал, лінія, установка.

У словникових статтях подаються повні та неповні паро­німи, пояснюється явище паронімізації: спеціальний стилістич­ний прийом, що передбачає навмисне зближення слів, які мають звукову подібність.

Усі пароніми у словнику розташовані за алфавітом.

Після передмови у словнику вміщено список скорочень ремарок, список скорочень літературних джерел, український алфавіт.

У кінці словника вміщено покажчик слів в алфавітному порядку, про які йдеться мова.

Розібратися в синонімічному ряду допоможуть словники української мови. Залежно від характеру тексту (наукового, художнього, публіцистичного і т.д.) можна вибрати той синонім, уже як основну лексику, який найкраще відповідатиме конкретному контекстові. До багатьох термінів чи іншомовних слів по­дано українські відповідники.

Ознайомтеся зі "Словником синонімів української мови" у 2 т. (А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, СІ. Головащук та ін. - К., 2000).

Словник нараховує близько 9200 синонімічних рядів, подається синонімічне багатство української мови (на матеріа­лах літературної мови XIX - XX ст.). Він є найповнішим за сту­пенем опрацювання зібранням української синоніміки.

У Словнику вміщено Передмову, де говориться, що в основу Словника покладено розуміння синонімів як одиниць з то­тожною, або максимально наближеною віднесеністю, що висту­пають у значенні тієї самої частини мови/Ядром кожного синонімічного ряду є його домінанта - лексична одиниця, що має

найзагальніші для цього ряду семантичні особливості/ Словник

розрахований на широке коло читачів - шанувальників української мови.

Слід опрацювати матеріал про побудову словника і слов­никової статті. Синоніми, подані в Словнику, наводяться у складі синонімічних рядів, кожний з яких починається з домінанти (заголовного слова), що в переважній більшості випадків являє собою слово у прямому значенні, без експресивно-емоційного забарвлення або стилістичних обмежень. Усі синоніми у Слов­нику розташовані за алфавітом. Подається перелік умовних ско­рочень та алфавіт.

Опрацюйте словникову статтю.

АЛФАВІТ (сукупність букв якої-небудь писемності, розташованих у встановленому порядку), АБЕТКА, АЗБУКА. Найдавніша, що дійшла до нас, слов'янська писемність знає два алфавіти - кирилицю й глаголицю (з наукової літератури); За місяць обидва хлопчики вже читали друкований текст. Допомогло і те, що Наташа подарувала їм ту абетку, за якою вона колись сама вчилася читати й писати (3. Тулуб); -А що, сину? Багато вже вивчив граматики?... - Уже азбуку вивчив, - одка­зує Кирило (Панас Мирний).

АЛФАВІТНИЙ (пов'язаний з алфавітом, розташований за алфавітом), АБЕТКОВИЙ, АЗБУЧНИЙ. Фольклорист систематизував матеріал по темах і в алфавітному порядку (з жур­налу); Вона порядком абеткових Находить слово там за словом (переклад М. Рильського); Спіть, борителі, герої! ...Сніть про обрядові бої, Про свої азбучні війни! (І. Франко).

Завдання1. Доберіть синоніми до поданих слів.

Адміністрація, кон'юнктура, акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція.

Довідка: умови, обставини; пай, частка; підприємець, правління; довід, доказ; боргове зобов'язання; непрямий податок; змагання; листування.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1310. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия