Студопедия — Вживання м’якого знака
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вживання м’якого знака


Завдання 1. Спишіть, поставте, де потрібно, м’який знак, поділіть на групи відповідно до правил вживання і невживання м’якого знака.

Сторонон...ка, стат...тя, їхн...ого, плач..., камін...чик, степ..., роз...кіш, с...вятиня, сіл...с...кий, ласун...ці, стріл...ці, князівс...кий, пул...с, Натал...чин, Хар...ків, л...одовик, т...охкают..., учител...ка, усміхаєт...ся, скрин...ка, гарнен...кий, т...ма, тр...ох, домен...щик, ковал...с...кий, повір...те, майбут...нє, різ...ба, молот...ба.

Завдання 2. Від іменників утворіть форми давального відмінка, зверніть увагу на правопис м’якого знака.

Мукомолка, сопілонька, сопілка, хустинка, хустинонька, малинка, Ольга, Тетянка, дівчинонька, дівчинка, калинка, калинонька, книжка, мадьярка, читачка, річка, річечка, річенька.

Завдання 3. Перекладіть слова українською мовою і складіть з ними речення. Поясніть зміни в поданих словах.

Вратарь, путь, секретарь, меньше, больше, дробь, насыпь, запорожский, французкий, сажень, меньшенство, Сибирь, стул, карандаш.

Завдання 4. Запишіть слова у формі давального відмінка. В одну колонку випишіть слова з м’яким знаком, у другу – без нього. Поясніть правопис.

Ніженька, кістка, кулька, нянька, Наталка, українка, донька, доленька, донечка, вихователька, лікарка, хвилинка, доньчин, кавказький, ковзкий, хатинка, ділянка.

Завдання 5. Перекладіть українською мовою. Порівняйте правопис м’якого знака в російській та українській мовах.

Боль, кровь, ночь, степь, близко, вглубь, вширь, тоньший, меньший, обогреватель, материнский, увидишь, услышишь, излечишь, выслушаешь.

Завдання 6. Перепишіть слова. Замість крапок, де треба, поставте м’який знак. Поясніть написання.

В’яз...кість, повіс...т...ю, слиз...кий, різ...ба, кіс...тлявий, кіл...кіс...ть, жмен...ка, мен...ше, хвилин...ка, хвилин...ці, роздоріж...жя, плат...ня, тон...ше.

Завдання 7. В якій з шести наведених груп в усіх дієслівних формах треба використати знак м’якшення?

а) злаз…мо, ознайом…те, руш…те; б) зваж…те, маж...мо, стеж...те; в) повір...мо, стан...те, морщ...те; г) повіс...те, трат...мо, чист...мо; ґ) клич...те, визвол...те, став...мо; д) сип...те, ріж...мо, їж...те.

Завдання 8. Запишіть слова у дві колонки: перша – слова зі вставленим м’яким знаком, друга – без м’якого знака.

Кавказ…кий, астраханс…кий, астрахан…ці, щонаймен…ший, лікар…ський, жін…ці, квіт…ці, шахтар…ський, у скрин…ці, у хатин…ці.

Завдання 9. В якій з шести наведених груп в усіх словах треба використати буквосполучення йо?

а) чи...ого, сер...озний, ц...ого; б) вс...ого, Ковал...ов, Солов...ов; в) с...огодні, Вороб...ов, Лин...ов; г) с...омий, тр...ох, ма...ор; ґ) л...он, Забр...оха, бо...овий; д) заво...ований, кур...оз, ра...он.

Завдання 10. В якій з шести наведених груп в усіх словах треба використати знак м’якшення?

а) брун...ка, Хар...ків, монгол...ці; б) нен...чин, тон...ший, ковз...кий; в) різ...блення, корис...тю, вуз...кий; г) пел...юсткова, держал...но, пужал...це; ґ) різ...бяр, Фед...чишин, гарнен...кий; д) винос...те, нян...чин, ред...ці.

Завдання 11. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

а) л...н, батал...н, д...готь, шампін...н; б) д...готь, т...хкати, кс...ндз, Парф...нов; в) л...тчик, медал...н, бул...н, шин...н; г) міл...н, покл...ваний, шампін...н, кол...ровий.

Завдання 12. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

а) кур...з, павіл...н, тр...х, під...м; б) чотир...х, Мурав...в, л...н, дз..б; в) компан...н, кіл...вий, л...тний, с...рбнути; г) т...хнути, Акс...нов, тр...х, л...дохід.

Завдання 13. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

а) с...годні, Вороб...в, вс...го, ц...горічний; б) сл...та, ц...му, Солов...в, сл...зотеча; в) л...довик, освинц...ваний, піддз...бок, сл...зоточити; г) пол...тів, Кисел...в, бул...н, нен....

Завдання 14. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

а) л...дяник, Т...ркін, т...х-т...х, сл...за; б) л...новолокно, л...доруб, с...мий, чотир...х’ярусний; в) тр...хактний, кан...н, тр...хлінійка, л...х; г) п’ят...х, фолькл...р, цикл...ваний, л...досховище.

Завдання 15. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням йо?

а) Солов...в, кан...н, нян..., сен...ра; б) сер...зний, кур...з, медал...н; в) шампін...н, л...довий, кс...ндз.

Завдання 16. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням йо?

а) ко...т, Нью-...рк, ча...ві, Вороб...в; б) сл...та, Корол...в, ма...ріти; в) Пушкар...в, батал...н, квадрил...н.

Завдання 17. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням йо?

а) Кисел...в, ма...р; б) копі...ваний, кра...вий, кур...з, привіле...ваний; в) пізн...античний, га...к, ра...н, во...вничий; г) лиц...вий, Солов...в, ді...вий.

Завдання 18. В якому варіанті всі слова пишуться з буквосполученням йо?

а) сер...зний, в...кати, бо...вий; б) пізн...зимовий, медал...н, Селезн...в; в) середн...європейський, ма...нез, павіл...н, ма...ріння; г) гіл...тина, бад...рий, Нью-...рк, ра...н.

Завдання 19. Написання якого слова не відповідає нормам правопису?

а) близькість; б) ковзький; в) Казанщина; г) уральський.

Завдання 20. Перепишіть слова. Замість крапок, де треба, поставте м’який знак.

Кур...йоз, бул...йон, сер...йозний, Солов...йов, Пушкар...ова, міл...йон, міл...ярд, Ковал...ов, ц...ого, тр...охатомний, Пан...чук, француз..кий, кін...чик, н...юанс, порт...єра, тон...ший, мен...ший, Грин..чишин, круп...є, конферанс...є, дос...є, павіл...йон, Омел...ян, Ул...яна, Натал...я, лос...йон, сіл...с...кий, порт...є, здаєт...ся, Уман...ський.

Завдання 21. Перепишіть слова. Замість крапок, де треба, поставте м’який знак.

Різьб...яр, т...мяний, сторін...ці, дівчинон...ці, л...лєт...ся, прилад...дя, Михал...ченко, Степан...ченко, стіл...ці, шахтар..., бібліотекар..., дон...чин, нян....чити, селян...с...кий, освітян...с...кий, ател...є, він...єтка, Н...ютон, ін...єкція, Лук...яненко, Н...ю-Йорк, рез...юме, в...язкий, ковз...кий, Гор...кий, сміют...ся, кол...оровий, чотир...ох, піз...ніше.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1600. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия