Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення розміру збитків від аварійного забруднення
водних ресурсівЗ моменту встановлення факту скиду до повного його припинення проби відбираються не менше трьох разів з метою одержання реальної характеристики зворотних вод протягом всього періоду скидання. Допускається одноразовий відбір проб при скиді забруднювальних речовин із суден, плавзасобів, морських надводних та підводних споруд, берегових а інших об’єктів та транспортних засобів при короткочасному (не більше 12 годин) періоді скидання.

Середня концентрація забруднювальних речовин у воді за період аварійного забруднення водних ресурсів визначається з усієї сукупності відібраних і проаналізованих проб води і розраховується за формулою

 

Сс = (С1 + С2 + ... + Сп) / п , (1.13)

 

де Сс – середня концентрація , приймається як розрахункова

при визначенні збитків, г/м3;

С1, С2,Сп – концентрації забруднювальних речовин у відібрав-

них пробах за період порушення водоохоронного законо-

давства, г/м3 ;

п – кількість відібраних проб.

Розмір збитків від аварійного забруднення водних ресурсів при транспортуванні небезпечних речовин та відходів визначаються за формулою:

 

РЗі = Мі х0,003 Аі n Іі Кво Кн., (1.14 )

 

де Мі – маса і-ї скинутої забруднювальної речовини, т;

0,003 – базова ставка відшкодування збитків у частках мінімальної заробітної плати;

Аі – показник відносної небезпечності речовини, визначається за співвідношенням 1/СГДК , де СГДК – граничнодопустима концентрація цієї речовини. У разі скиду речовини, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності дорівнює 100, а при ГДК – „відсутнє” -100 000. Для завислих речовин показник відносної небезпечності дорівнює 0,3;

n – величина мінімальної заробітної плати, грн..;

Іі – індекс інфляції на дату забруднення за даними Держкомстату;

Кво – коефіцієнт, що враховує категорію водного об’єкту;

Кн – коефіцієнт небезпечності для речовини чи відходу.

 

Розрахунок розмірів збитків в результаті аварійних ситуацій при використанні водних ресурсів

 

Об’єми скидів забруднюючих речовин і їх концентрації визначаються на основі даних обстеження об’єктів і аналізу журналів обліку водоспоживання/водовідведення, роботи каналізаційних насосних станцій і т.п. з урахуванням вимог і дозволів на спецводокористування і затверджених норм ГДС.

Середня концентрація забруднюючих речовин у стічних водах за період порушення водоохоронного законодавства визначається із всієї сукупності відібраних і наданих хімічному аналізу проб стічної води і розраховується за формулою:

 

С(1)+С(2)+...+С(n)

Сс = ------------------ , (2.1)

N

 

де С(с) - середня концентрація, приймається як розрахункова

при визначенні збитків, г/куб.м;

С(1)С(2).. Сn -. концентрації забруднюючих речовин у відібраних

пробах за період порушення водоохоронного законо-

давства, г/м. куб;

n - кількість відібраних проб.

Об´єм стічних вод з суден, плавзасобів і водних споруд розраховується за формулою:

Wсв = 0,9 · Wзв – (Wнв + Wст.в), ( )

 

де Wзв – об’єм забраної води, м3;

Wнв- об’єм невикористаної води, м3;

Wст.в- об’єм стічної води в ємностях водного транспорту або зданої на очисні споруди, м3;

0,9 – коефіцієнт, що враховує нормативні витрати води.

 

При відсутності даних про кількість зкинутої нафти або інших забруднюючих речовин їх маса (Ми) визначається за формулою:

 

Мi = (Мр - Мф) · S · 10- 6 + (Ср - Сф.к.) ·× V · 10-6, (2.2)

 

де Мi - маса нафти (нафтопродуктів), які попали у воду, т;

Мр - маса нафти (нафтопродуктів) на 1 кв. м. поверхні води,

г/кв. м.;

Мф - фоновий показник маси нафти (нафтопродуктів) у

воді на 1 кв. м. поверхні води, г/кв. м.;

S - площа розливу нафти, кв. м.;

Ср - концентрація розчиненої у воді нафти на глибині n,

г/куб.м.;

Сф.к. - фонова концентрація розчиненої у воді нафти, г/куб.м;

V – об’єм забрудненої води, куб.м., визначається за формулою :

 

V = S х n, (2.3)

 

де n - глибина розповсюдження нафти у воді, м.

Площа розливу нафти S може бути визначена одним або декількома способами, наприклад, за результатами аерозйомки або за проведеним інспектором визначенням маси нафти на одиницю площі (1 кв. м.) за зовнішнім виглядом нафтової плівки згідно таблиці 2.1 і оцінками геометричних розмірів плям нафти [ ].

Збитки для наднормативних скидів визначаються за формулою:

Знад = V · Т· (Сс.ф.-Сд) ·å(0.003 · Аi · n) · & · 10- 3 , (2.4)

m

де V – витрати зворотних вод, куб.м/год;

Т - тривалість наднормативного скиду, год.;

Cc.ф.- середня фактична концентрація забруднювальних речовин у зворотних водах, г/куб.м;

Сд - дозволена до скиду концентрація забруднюючих речовин, визначена при затвердженні ГДС(ТУС) г/куб.м. У випадку скиду речовин, які відсутніх в переліку допустимих для скиду, а фактична концентрація їх перевищує ГДК для водного об’єкта, який приймає зворотні води, в розрахунковій формулі Сд береться рівним ГДК;

0,003 - базова ставка відшкодування збитків, в частках мінімуму прибутків громадян, НМП/кг, (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднювальних речовин в частках мінімуму прибутків за одиницю маси речовини);

Аi - показник відносної безпечності речовини, визначається зі співвідношення 1/Сгдк;

Сгдк - гранично допустима концентрація цієї речовини згідно з СанПиН № 4630-88 або Узагальненим переліком ГДК шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм.

У випадку скиду речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБУВ), показник відносної безпеки приймається рівним 100, а при ГДК "відсутність" - 100000.

Для завислих речовин показник відносної безпеки приймається рівним 0,3, а для підприємств, які експлуатують комунальні системи каналізації, - 0,1.

n - величина неоподаткованого мінімуму прибутків громадян в одиницях національної валюти;

& - коефіцієнт, який враховує категорію водного об’єкта згідно з таблицею 1.13;

10-3 - коефіцієнт, який враховує розмірність величин.

 

Збитки за наднормативні скиди комунальними каналізаціями

відшкодовуються у разі порушення технологічних режимів роботи очисних споруджень, передбачених проектом в розмірі, який не повинен перевищувати 50% прибутку за послуги каналізації за час порушення природоохоронного законодавства (крім аварійних скидів).

Збитки для самовольних, аварійних і санкційованих вимушених скидів зворотних вод (крім скидів з водних транспортних засобів) визначаються за формулою :

 

Зс.а.в. = V · Т · Сс.ф. · 0.003·Аi · n · Кво · 10- 3, (2.5)

 

де Сс.ффактична концентрація забруднювальної речовини у зворотних водах. У разв відсутності даних про витрати скинутих із судна господарсько-фекальних вод та їх концентрацію, об’єм накопичення їх для суден 1 категорії (судна довжиною більше 65 м, необмеженого району плавання, незалежно від чисельності екіпажу) береться 50 літрів, а для всіх інших категорій – 25 літрві на одну особу за добу при БСК20 – 350 мг/дм3 і вмсті завислих речовин 350 мг/ дм3.

Збитки за аварійні скиди комунальними каналізаціями

відшкодовуються у розмірі, який не повинен перевищувати 50% річного прибутку за послуги каналізації.

Збитки для аварійних і інших скидів сировини, речовини у чистому вигляді (нафтопродуктів, фенолів и т.п.) визначаються за формулою

 

За = М · 0,003 · Аi · n· Кво, (2.6)

 

де М - маса скинутої забруднювально сировини, кг.

Розрахунок збитків від забруднення водного об’єкта сміттям здійснюється за формулою:

 

Зс = (М ·Кх · 0,17) · Аі + Т · 0,1, ( )

де М – маса сміття (у центнерах), яке зібрано судном сміттєзбірником або визначене як добуток забрудненої площі S на середню масу Wсер сміття з 1 м2 (зібрано в трьох різних місцях забрудненої акваторії на однаковій відстані від її центру ) визначається за формулою :

 

М = S · Wсер , ( )

 

Кх – коефіцієнт характеризує ступінь забруднення поверхні води сміттям – у відповідності до таблиці ;

0,17 – вартість перевезення та утилізації сміття, в одиницях НМД;

Т – термін роботи спец суден (судна) при збиранні сміття, годин;

0,1 – вартість 1 години роботи спец судна у частках НМД.

 

Таблиця . – Значення коефіцієнтів кх, що характеризують ступінь забруднення поверхні води сміттям

 

Кх Дані для експертизи
Вода чиста поверхня на відкритій акваторії площею 100 кв.метрів, є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більш як 0,01 кв.м
На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більш як 1 м2, окремі предмети з розмірами у будь-якому напрямі не більш як 25 см
На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більш як 2 м2, окремі предмети з розмірами у будь-якому напрямі не більш як 60 см
На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більш як 5 м2, окремі предмети з розмірами у будь-якому напрямі не більш як 1 м, скупчення сміття в тупиках, у навітряній стороні причалу при розширенні забрудненої смуги до 0,5м
На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більш як 10 м2, окремі предмети з розмірами у будь-якому напрямі не більш як 1,5 м, скупчення сміття в тупиках, у навітряній стороні причалу при розширенні забрудненої смуги до 1м
На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більш як 20 м2, окремі предмети з розмірами у будь-якому напрямі не більш як 2,0 м, скупчення сміття в тупиках, у навітряній стороні причалу при розширенні забрудненої смуги до 2м

Загальна сума збитків при одночасному забрудненні водного об’єкту декількома забруднювальними речовинами визначається додаванням до найбільшої з усіх розрахованих величин суми збитків для інших забруднювальних речовин, помноженої на коефіцієнт 0,15.

У випадку залпового скиду, який викликав забруднення водного об’єкту в контрольному створі до 50 и більше ГДК, розрахована сума збитків помножується на коефіцієнт 10.

Сума збитків може бути зменшена, якщо винними були прийняті заходи щодо ліквідації наслідків забруднення водного об’єкту (збору, знешкодження забруднюючої речовини іт.п.).

У випадку прийняття заходів по ліквідації наслідків забруднення сума збитків зменшується в залежності від кількості зібраної або знешкодженої забруднюючої речовини і загального строку ліквідації наслідків забруднення.

Сума збитків в цьому випадку встановлюється за формулою:

 

Зз = Звс (1 - (dMi/М) Кзi, (8)

 

де: Зз - зменшена сума збитків, в одиницях національної

валюти;

Звс - початкова сума збитків, в одиницях національної

валюти;

dМi - маса зібраної забруднюючої речовини за кожний

відрізок часу ліквідації, т;

М - маса скинутої забруднюючої речовини, т;

Кзi - коефіцієнт зменшення збитків (табл.10.2) в залежності від терміну ліквідації наслідків забруднення.

Термін ліквідації наслідків забруднення вод розраховується для кожного відрізку часу як різниця між:

- строком, який пройшов з моменту початку скиду (якщо він встановлений) і строком закінчення ліквідації наслідків забруднення вод, (Т);

- строком, який пройшов з моменту виявлення скиду (якщо момент початку скиду не встановлений) і строком закінчення ліквідации наслідків і забруднення вод, (Тв).

Якщо одночасно відбувається скид і збір забруднюючої речовини, строк визначається, як час роботи технічних засобів.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 315. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия