Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Несие 3
Тақырып 1. Тақырып бойынша бастапқы білім деңгейін бақылау (тестілеу, ауызша және т. б.): Улы заттардың жіктелуі және уланудың түрлері. Улы заттардың ағзаға түсу жолдары мен таралуы «Дәрілік уларды» биология тектес объекттерден оқшаулаудағы жалпы және жеке әдістер».

Тәжірибелік бөлім: «Васильева әдісі» мысалында модельді биообъекттен белгісіз затты оқшаулау техникасын меңгеру.

2. Мақсат:Биологиялық объектілерден «дәрілік уларды» бөлуді жүргізуді білу және оны практикада қолдану.

3. Оқытудың мақсаты: Биологиялық объектілерден «дәрілік уларды» бөлуді үйрену.

4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

9. Зерттеу объектісін не үшін ұсақтайды?

10. Зерттеу объектісін не үшін қышқылдатады?

11. Не себептен зерттеу объектісін минералды қышқылмен емес, органикалық қылымен қышқылдатады?

12. Қышқылды спиртті немесе сулы сорындыға сілтілеу үшін не қосады және неге?

13. «Дәрілік уларды» қышқыл және сілтілі ортадан не үшін экстрагирлейді?

14. Қышқылды хлороформды бөліндіні қандай қасиеті бар заттарға зерттейді және неге?

15. Сілтілі хлороформды бөліндіні қандай қасиеті бар заттарға зерттейді және неге?

16. Қышқылды және сілтілі хлороформды бөліндіні зерттеу алдында не үшін аз көлемге дейін буландырады?

5. Білім берудің және оқудың әдістері(шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, призентациялар, кейс-стади және т.б.)

- теориялық материялды топтпен талдау;

- кішігірім топтарда жұмыс;

- жазбаша сұрау.

Дебиет

1. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом экстракции. – Алматы, 2002.

2. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

3. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия. – М.: Медицина, 1975.

4. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. – М.: Медицина 1976.

7. Бақылау(сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.) келесі сұрақтар бойынша жазбаша сұрау:

1. Қышқылданған спиртпен немесе қышқылданған сумен биологиялық материалдан бөлінетін заттар тобының жалпы сипаттамасы.

2. Стас – Отто әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

3. А.А. Васильева әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

4. В.Ф. Крамаренко әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

5. В.И. Попова әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

6. П.Валов әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

7. Қышқылданған спиртпен немесе қышқылданған сумен биологиялық материалдан «дәрілік уларды» бөліп алудың кейбір теориялық жағдайлары.

8. Стас – Отто және А.А Васильева әдістерімен биологиялық материалдан сорындыларды тазалау тәсілдері.

9. В.Ф. Крамаренко, В.И. Попова және П.Валов әдістерімен биологиялық материалдан сорындыларды тазалау тәсілдері.

Тақырып 2-3. Қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды айғақтау әдістері мен техникасы. Қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды сандық анықтау әдістері мен техникасы.

2. Мақсат:студент зерттеу объектісін қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды айғақтау әдістері мен техникасы. Қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды сандық анықтау әдістері мен техникасы қорытындысын құрастыру үшін өзінің теориялық білімі мен тәжірибелік біліктілігін бекіту керек.

3. Оқытудың мақсаты:студент білуі керек:

- қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды айғақтау әдістері мен техникасын;

- қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды сандық анықтау әдістері мен техникасын;

- таңдалған әдіспен уларды бөліп алуды;

- сот-химиялық сараптама «Актысын» құрастыру және қорғау (химико-токсикологиялық талдаудың қорытындысы).

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды айғақтау әдістері мен техникасы?

2. қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді және негіздік химиялық қасиеттері бар уытты заттарды сандық анықтау әдістері мен техникасы?

3. уытты заттарды сандық анықтау әдістері мен техникасы?

4. ХТТ нәтижесін түсіндіру ерекшеліктері.

5. Өзінің жұмысының нәтижесінде сарапшы қандай сұрақтарға жауап табуға үміттенеді?

5. Білім берудің және оқудың әдістері(шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, призентациялар, кейс-стади және т.б.)

- теориялық материялды топтпен талдау;

- кішігірім топтарда жұмыс;

- жазбаша сұрау.

Дебиет

1. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 (разделы 4.1-4.5)

2. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006 (часть 2, глава 2)

3. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом экстракции. – Алматы, 2002.

4. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

5.Швайкова М.Д. Токсикологическая химия. – М.: Медицина, 1975.

6. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. – М.: Медицина 1976.

7. Бақылау(сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

- сот-химия сараптама «Актысын» қорғау.

Тақырып 4. Тапсырылған тәжірибелік нысанның құрамындағы уытты дәрілік заттарға бағытталмаған сот-химиялық талдау жүргізу. Дәрiлiк заттарға бағытталмаған сот-химиялық талдау бойынша тәжірибелік есеп шешу. Сараптама қорытындысын (сот-химиялық зерттеу акті) рәсімдеу.

2 Мақсат:студент зерттеу объектісін «дәрілік уларға» сот- химиялық және химико-токсикологиялық талдау және сараптамалық қорытынды құрастыру үшін өзінің теориялық білімі мен тәжірибелік біліктілігін бекіту керек.

3. Оқытудың мақсаты:студент білуі керек:

- сот-химиялық сараптама жоспарын құрастыруды;

- объект пен зерттеу әдісін таңдай алуды;

- таңдалған әдіспен уларды бөліп алуды;

- биообъектіден екі кезеңде екі түрлі рН көрсеткішінде хлороформмен сулы сорындыны экстрагирлеуді жүргізу;

- хлороформды бөліндіге химиялық, физикалық және басқа әдістермен дәрілік улар қатысында талдау жүргізу;

- сот-химиялық сараптама «Актысын» құрастыру және қорғау (химико-токсикологиялық талдаудың қорытындысы).

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. СХТ (ХТТ) ненің негізінде құрастырылады?

2. Зерттеу объектісін таңдау неге байланысты?

3. Бөліп алу әдісін таңдау неге байланысты?

4. ХТТ нәтижесін түсіндіру ерекшеліктері.

5. Өзінің жұмысының нәтижесінде сарапшы қандай сұрақтарға жауап табуға үміттенеді?

5. Білім берудің және оқудың әдістері(шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, призентациялар, кейс-стади және т.б.)

- теориялық материялды топтпен талдау;

- кішігірім топтарда жұмыс;

- жазбаша сұрау.

Дебиет

1. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 (разделы 4.1-4.5)

2. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006 (часть 2, глава 2)

3. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом экстракции. – Алматы, 2002.

4. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

5.Швайкова М.Д. Токсикологическая химия. – М.: Медицина, 1975.

6. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. – М.: Медицина 1976.

7. Бақылау(сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

- сот-химия сараптама «Актысын» қорғау.Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 235. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия