Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
1. Введение в STEP 7 Lite V2.0 Начальный Курс. Руководство 6ES7810 - 3CC01- 8BG0. Siemens AG, Нюрнберг, 2002.

2. Программирование в STEP 7 Lite V2.0. Руководство A5E00142284 - 01. Siemens AG, Нюрнберг, 2002.

3. Бергер Г. Автоматизация с помощью программ STEP 7 LAD и FBD. Руководство 6ES7810-4CA05-8AR0. Siemens AG, Нюрнберг, 2001.

4. Simatic HMI. Устройства человеко-машинного интерфейса ТР177А, ТР177В, ОР177В (WinCC flexible). Руководство 6AV6691-1DG01-0AB1. Siemens AG, Нюрнберг, 2005.

5. Simatic HMI. WinCC flexible 2004 Micro. Руководство 6AV6691-1AA01-0AB0. Siemens AG, Нюрнберг, 2004.

Інструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Практикум з групової психокорекції

 

Для студентів IІІ-IV курсу

Напряму 0401 Психологія

Спеціальності 6.030103 Психологія

Укладачі:

Асистент Аврамчук Н.М.

Асистент Весельська А.Л.

Доцент Гавриловська К.П.

Асистент Горбова Н.Д.

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 31 серпня 2011 р.

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………………
Розподіл навчального часу за темами …………………………………………………
Рекомендації до організації самостійної роботи …………………………………......
Модуль 1 Психологічні основи групової психокорекційної роботи …….
Модуль 2 Спрямованість психокорекційного процесу ……………………..
Модуль 3 Організаційно-методичні аспекти групової психокорекції ………
Модуль 4 Концептуальні засади психокорекції особистості майбутнього практичного психолога.......................................................................................
Модуль 5 Групова динаміка як чинник психокорекції......................................
Модуль 6 Механізми особистісних змін у процесі психокорекції............................
Модуль 7 Теоретичні моделі психокорекційної практики......................................
Модуль 8 Психоаналітична модель психокорекційної практики.........................
Модуль 9 Керівництво груповим процесом АСПН................................................
Модуль 10 Основні методи АСПН............................................................................
Модуль 11 Психомалюнок як метод групової психокорекційної роботи...............
Модуль 12 Допоміжні методи АСПН........................................................................
Вимоги до заліку.........................................................................................................
Вимоги до екзамену ………………………………………………………………….……
Критерії оцінювання ……………………………………………..……………………......

 

 

Вступ

Програму нормативної дисципліни «Практикум з групової психокорекції» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0401 „ Практикум з групової психокорекції ”. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним стандартом освіти.

Предметом вивчення «Практикуму з групової психокорекції» є психологічна структура, чинники, динаміка, методи і методика групової психокорекції.

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Практикум з групової психокорекції» пов’язаний з курсами «Основи психологічного консультування», «Основи психотерапії», «Сучасні теорії глибинної психології».

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

 

Основною метою викладання дисципліни «Практикум з групової психокорекції» є набуття майбутніми практичними психологами знань щодо специфіки групової психокорекції, а також особистісна та професійна підготовка до майбутньої фахової діяльності, набуття знань та навичок, необхідних практичному психологу для надання психологічної допомоги суб’єкту в умовах групової психокорекційної роботи

 

Основні завдання курсу.

 

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

- психологічні основи групової психокорекційної роботи;

- фактори колекційного впливу групи,

- принципи групової роботи,

- вимоги до психолога, що проводить групову психокорекцію,

- етику групової психокорекції.

 

По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-професійна програма, додаток А4):

- дотримуватись гуманістичних принципів функціонування групи

- використовувати теоретичні положення щодо феномену особистісної проблематики як предмета психокорекції

- визначати елементи досвіду, які детермінують особистісну проблематику суб’єкта

- забезпечувати групову динаміку в напрямку від дезінтеграції до інтеграції групи

- використовувати різні вправи у відповідності з етапом групового процесу, особливостями групової динаміки, специфікою особистісної проблематики учасників, їх емоційним станом

- формулювати, перевіряти та уточнювати гіпотези щодо глибинно-психологічних передумов особистісної проблематики суб’єкта на основі його вербального та невербального матеріалу

- проводити психоаналіз вербальних та невербальних проявів суб’єкта згідно принципів багаторівневості та цілісності

- дотримуватися тих принципів, які проголошуються на початку роботи як обов’язкові для учасників

- створювати атмосферу психологічної безпеки, захищеності кожного учасника групи

- давати зворотну інформацію учасникам групи, яка б мала коректну форму і корекційну спрямованість

- при необхідності йти з учасниками психокорекційної групи на конфронтацію

- забезпечувати позитивний характер психічної дезінтеграції учасників як необхідної передумови їх психокорекції

- добирати корекційні методики з урахуванням особливостей особистісної проблематики суб’єкта

- організовувати та керувати груповою дискусією як одним із засобів забезпечення групової динаміки та набору значимої у діагностичному плані інформації щодо учасників групи

- організовувати та керувати рольовою грою учасників як одним із засобів забезпечення групової динаміки, набору значимої у діагностичному плані інформації та психокорекції учасників групи

- організовувати та проводити психодраму

- в роботі з тематичними малюнками учасників реалізувати психоаналітичний підхід до розуміння їх психологічного змісту

- використовуючи метод комплексу тематичних малюнків в груповій психокорекційній роботі, уміти в процесі їх психоаналізу виявляти глибинно-психологічні передумови особистісної проблематики суб’єкта-автора малюнків

- організовувати та проводити невербальні вправи як один із засобів забезпечення групової динаміки, набору значимої у діагностичному плані інформації та психокорекції учасників групи

- використовуючи теоретичні знання щодо різних концепцій феномену особистості, вміти обирати метод дослідження та техніку корекції, адекватні особистісній проблематиці суб'єкта

- використовуючи проективний малюнок в груповій чи індивідуальній психокорекційній роботі, вміти виявляти та сприяти усвідомленню переживань клієнта та проблем, що важко вербалізувати

- добирати методи групової психокорекційної роботи у відповідності з особливостями психічного та особистісного розвитку суб’єкта з метою його самоактуалізації

- добирати методи групової психокорекційної роботи у відповідності до особливостей психічного та особистісного розвитку суб’єкта з метою попередження появи деструктивних проявів поведінки

- використовуючи теоретичні та методичні положення з основ психокорекції, вміти в процесі психокорекційної роботи виявляти глибинно-психологічні передумови виникнення деструкцій психіки суб’єкта з метою підбору відповідних методів

- враховувати своєрідність механізмів ґенезу особистісної проблематики для адекватного добору методів психологічної допомоги суб’єкту

- проводити групову психокорекційну роботу згідно різних теоретико-методологічних моделей функціонування групи

- визначати особливості застосування методів психокорекції в залежності від різних теоретико-методологічних напрямків в умовах індивідуальної та групової роботи

- адекватно використовувати методи різних напрямків психокорекційної практики з метою психодіагностики та психокорекції суб’єкта у залежності від індивідуальної чи групової форми роботи

- використовуючи теоретичні та методичні положення психокорекційної роботи, уміти планувати та проводити психодраму з метою психокорекції деструктивних проявів психіки

- використовуючи теоретичні та методичні положення психокорекційної роботи, уміти планувати та проводити психогімнастичні вправи з метою розвитку і корекції як пізнавальної, так і емоційної сфери психіки суб’єкта

- використовуючи теоретичні та методичні положення психокорекційної роботи, уміти проводити психоаналіз комплексу тематичних малюнків з метою виявлення глибинно- психологічних суперечностей психіки суб’єкта

- адекватно інтерпретувати глибинно-психологічний зміст почуттів, потягів, потреб суб’єкта, сприяти усвідомленню неусвідомлюваних аспектів психіки, використовуючи техніки класичного психоаналізу

- активізувати у суб’єкта почуття реальності та допомагати йому в подоланні розриву між потребами та формами поведінки

- застосовувати методи раціонально-емотивної терапії в психокорекційній практиці з метою надання допомоги особистості в перегляді системи упереджень, соціальних норм та уявлень, вивільняючи від ідеї самозвинувачення

- користуючись психоаналітичними техніками (метод вільних асоціацій, інтерпретація сновидінь), уміти працювати з базовим почуттям меншовартості суб’єкта та проводити корекцію цілей і мотивів з метою зміни його стилю життя

- організовувати групову психокорекційну роботу згідно гуманістичним організаційно-методичним положенням

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1067. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7